Cerere de valoare redusă

Sentinţă civilă 248 din 17.02.2014


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA MOTRU

Cerere de  valoare redusă

Factura este un înscris care cuprinde elementele esenţiale ale unei vânzări comerciale: identificarea părţilor, cantitatea de marfă, calitatea, condiţii de livrare şi reprezintă , în mod evident, un înscris probatoriu făcând dovadă deplină împotriva emitentului adică a vânzătorului şi în favoarea aceluia ce deţine factura, adică a cumpărătorului.

Totodată, factura poate să facă dovadă şi în favoarea vânzătorului atunci când este acceptată la plată de cumpărător.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Motru sub nr……/263/2013  reclamant SC ….&… M. C. SRL, prin ADMINISTRATOR JUDICIAR, lichidator C. I. SPRL şi  Y. C. SPRL  a chemat în judecată  pârâta  SC A. C.  SRL, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa să fie obligată pârâta  la plata sumei  de 682,04  lei, reprezentând debit neachitat şi 7149,79  lei reprezentând penalităţi de întârziere până la  data de 03.12.2013 , rezultând un total de 7931,73 lei, cu cheltuieli de judecată.

În motivare a arătat reclamanta că,  în anul 2011  a furnizat pârâtei produse alimentare în valoare totală de 682,04 lei, operaţiuni pentru care s-au emis facturile  nr…../27.08.2010, nr. …./28.03.2011, nr. …./02.05.2011 .

Că, deşi produsele au fost ridicate integral de pârâtă, aceasta nu a respectat termenul de plată, rămânând restanţă suma de 682,04 lei, pârâta acceptând la plată facturile, dovada acceptării o constituie semnarea şi/ştampilarea acestora.

A mai arătat reclamanta că, penalităţile de întârziere au fost calculate începând cu data emiterii facturilor şi până la  data de 03.12.2013  cu procentul de 1% pentru fiecare zi de întârziere, procent care a fost menţionat pe fiecare factură în parte.

Că,  faţă de aceste împrejurări se consideră ca, în speţă, creanţa reclamantei  îndeplineşte cumulativ condiţiile legale, respectiv este certă, lichidă, determinată  şi exigibilă.

În drept şi-a întemeiat  acţiunea pe disp.1169, 1170 coroborate cu art.1470,1475,1521 şi 1523 C.civ. raportat la art.194 C.proc. civ.

Pentru dovada cererii reclamanta a depus la dosarul cauzei în copie înscrisurile de la filele  7-14.

Cu respectarea dispoziţiilor art. 201 C.proc.civ. cererea de chemare în judecată şi înscrisurile depuse de reclamant au fost înaintate către pârâtă, care la data de  28.01.2014 a depus întâmpinare la dosar (filele 9-37).

Prin întâmpinare pârâta a solicitat respingerea cererii având în vedere că suma de 315 lei din factura nr. 0142726/27.08.2010 este prescrisă raportat la data introducerii cererii respectiv 23.12.2013 precum şi penalităţile aferente.

A mai arătat pârâta că facturile invocate de reclamantă nu au fost însuşite de pârâtă prin ştampilă şi semnătură şi nu au fost comunicate pârâtei.

Că, singura factură ce se găseşte în contabilitatea pârâtei a fost stornată de reclamantă prin factura nr. 93644/11.02.2009.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art. 1025 alin. 1 C.proc.civ.  procedura cu privire la cererile de valoare redusă se aplică exclusiv litigiilor civile evaluabile în bani, al căror obiect principal, delimitat de alte accesorii sau cheltuieli de judecată, este mai mic sau egal valorii de 10.000 lei.

Verificând admisibilitatea cererii reclamantei, instanţa constată că aceasta îndeplineşte condiţiile legale prev. de dispoziţiile art. 1025 şi 1028 C. proc.civ. , iar competenţa de soluţionare a cererii revine Judecătoriei Motru , în lumina art. 1027 C.proc.civ. 

Potrivit dispoziţiilor art. 1029 C.proc.civ. , procedura de judecată a cererii se desfăşoară integral în camera de consiliu.

 În privinţa dispoziţiilor legale aplicabile cauzei de faţă prin raportare la pretenţiile formulate de reclamantă, reprezentând plata produse neachitate conform facturii  nr…../27.08.2010, nr. …../28.03.2011, nr. …./02.05.2011, instanţa va analiza cu prioritate legea aplicabilă cauzei de faţă.

Se constată că în cuprinsul acestor facturi  a fost menţionat faptul că aceasta constituie contract conform codului comercial, susţinerile reclamantei fiind în acest sens.

 Astfel, stabilirea cadrului legal trebuie să aibă în vedere aplicabilitatea şi interpretarea actului juridic civil prin prisma intrării în vigoare a Codului civil, legiuitorul stabilind ca regulă generală aplicarea legii în vigoare la data încheierii actului juridic atât în ceea ce priveşte condiţiile de validitate, cât şi efectele actului juridic civil, inclusiv cele produse după intrarea în vigoare a unei noi legi, efecte ce privesc inclusiv executarea obligaţiilor asumate de părţi.

Această regulă se desprinde atât din dispoziţiile art. 6 alin. 2 şi 3 Cod civil, reluate de art. 3 şi art. 4 din Legea nr. 71/2011, cât şi din dispoziţiile art. 102 alin. 1 din Legea nr.  71/2011, text de lege potrivit căruia contractul este supus dispoziţiilor legii în vigoare la data când a fost încheiat în tot ceea ce priveşte încheierea, interpretarea, efectele, executarea şi încetarea sa.

În prezenta cauză, fiind dedus judecăţii un raport juridic între două societăţii comerciale, instanţa reţine că în conformitate cu dispoziţiile art. 46 din Codul comercial, factura este un înscris care poate constitui mijloc de probă, în condiţiile în care a fost acceptată.

Factura este un înscris care cuprinde elementele esenţiale ale unei vânzări comerciale: identificarea părţilor, cantitatea de marfă, calitatea, condiţii de livrare şi reprezintă , în mod evident, un înscris probatoriu făcând dovadă deplină împotriva emitentului adică a vânzătorului şi în favoarea aceluia ce deţine factura, adică a cumpărătorului.

Totodată, factura poate să facă dovadă şi în favoarea vânzătorului atunci când este acceptată la plată de cumpărător. Acceptarea poate fi expresă, atunci când se face prin depunerea semnăturii cumpărătorului pe unul din exemplarele facturi, sau poate fi tacită, când rezultă din modul de comportament al cumpărătorului, cu menţiunea că tăcerea nu produce efecte juridice decât dacă este însoţită de fapte neechivoce şi puternice, de natură să demonstreze voinţa de a se obliga a cumpărătorului.

În cauza de faţă se constată că factura nr……/27.08.2010 în valoare de 315 lei şi factura nr. , scadentă la plată în termen de 5 zile de la emitere nu a fost nu a fost acceptată în mod expres de societatea pârâtă prin semnarea şi aplicarea ştampilei. Mai mult decât atât instanţa apreciază că această factură emisă pentru ambalaje  nu face dovada unei vânzări de mărfuri, nefiind purtătoare de TVA. Pe de altă parte se constată prescris dreptul material la acţiune al reclamantei prin raportare la data scadenţei- 01.09.2010 şi data introducerii acţiunii- 23.12.2013.

În privinţa facturii nr. …../02.05.2011 în valoare de 183,52 lei scadentă la plată în termen de 5 zile de la emitere se constată că aceasta nu a fost nu a fost acceptată în mod expres de societatea pârâtă prin semnarea şi aplicarea ştampilei

Mai mult, contrar argumentelor reclamantei, conform cărora pârâta ar fi acceptat în mod tacit la plată această factură, aceasta nu a depus dovezi concrete în susţinerea acestora, simpla emitere a facturii nereprezentând dovada acceptării.

În privinţa facturii  nr. …../28.03.2011 , în valoare totală de 183,52 lei, instanţa reţine din fişa de cont depusă de pârâtă la filele 31-33 , că la data de 11.02.2009 a fost emisă  fact. nr. ….. în valoare de 367,14 lei ce a fost achitată de pârâtă cu chitanţa …..( f.31).

La aceeaşi dată a fost emisă de către reclamantă factura nr. ….. prin care a fost stornată suma de 374,85 lei astfel că, pârâta a devenit creditoare cu suma de 374,35 lei. Ulterior , în baza facturilor succesive emise de către reclamantă şi a plăţilor efectuate de pârâtă a operat compensarea legală între soldul creditor al pârâtei în sumă de 374,35 lei şi sumele ce le avea de încasat reclamanta , inclusiv suma de 183,52 lei aferentă facturii nr. …../28.03.2011.

Din fişa de cont depusă de pârâtă se constată că, la  momentul încetării relaţiilor contractuale , pârâta avea calitatea de creditor al reclamantei pentru suma de 191,33 lei.

Pentru considerentele expuse, având în vedere că reclamanta nu face dovada că sumele pretinse sunt certe , lichide şi exigibile, va fi respinsă cererea ca neîntemeiată.