Contestaţie la executare

Hotărâre 268 din 13.02.2013


Pe rol, soluţionarea contestaţiei la executare, formulată de contestatoarea XXX în contradictoriu cu intimata XCraiova.

Procedura legal îndeplinită.

La apelul nominal făcut în şedinţă se prezintă reclamanta personal, lipsind pârâta

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, care a învederat că la dosar s-a depus copia dosarului de executare nr. 45/O/2013 şi dovada comunicării procesului verbal de contravenţie, după care:

În conformitate cu dispoziţiile art. 159 ind. 1 din Vechiul Codul de procedură civilă, aplicabil faţă de data începerii executării silite , instanţa constată că este competentă să judece prezenta cauză în baza art. 1 pct. 1  şi art. 400 rap . la art. 373 din Vechiul Codul de procedură civilă.

La interpelarea instanţei, reclamanta arată că insistă în suspendarea executării cauzei.

Instanţa pune în vedere reclamantei să depună taxă de timbru pentru suspendare în cuantum de 50 lei.

Reclamanta arată că va plăti taxa de timbru şi solicită lăsarea cauzei la a doua strigare.

La a doua strigare a cauzei reclamanta depune chitanţă taxă de timbru.

Reclamanta solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile de la dosar.

Instanţa apreciază proba cu înscrisurile existente la dosar ca legală, pertinentă, concludentă şi utilă pentru justa soluţionare a cauzei deduse judecăţii şi, în temeiul art.258 C.p.civ., o încuviinţează ca atare.

Nemaifiind cereri de formulat, excepţii de invocat şi nici probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Reclamanta solicită admiterea acţiunii, arătând că nu i-a fost comunicat procesul verbal de contravenţie, aflând de existenţa acestuia în momentul în care a mers să plătească impozitul.

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă:

Prin contestaţia la executare adresată instanţei la data de 09.12.2013, contestatoarea XXX a solicitat anularea formelor de executare silită derulate faţă de el în dosarul nr. 45/O/2013 al BEJ XXX.

În motivarea cererii, contestatoarea arată că faţă de acesta se derulează o procedură de executare silită, ce face obiectul dosarului de executare anterior menţionat, începută ca urmare a cererii creditorului său, intimata XCraiova.

Aceasta apreciază că  executarea începută  este nelegală deoarece s-a pus în executare un proces verbal de contravenţie care nu i-a fost comunicat, iar cheltuielile de executare, stabilite de executorul judecătoresc, în cuantum de 401,75  lei, sunt exagerat de mari, faţă de cuantumul creanţei datorate intimatei din cauză, de 127 lei.

În dovedirea cererii, au fost depuse la dsoar somaţia nr. 45/O/2013 din. 14.11.2013, proces verbal de stabilire a cheltuielilor, procesul verbal de contravenţie, încheierea din 05.02.2013.

Intimata nu a depus întâmpinare.

La dosar s-a ataşat copia dosarului de executate 45/O/2013.

Analizând înscrisurile aflate la dosarul cauzei, instanţa observă că s-a început procedura executării silite a  contestatorului pentru suma de 528,79 lei, din care 127,04 lei reprezintă debit şi 401,75 lei constituie cheltuieli de executare.

Ab initio, instanţa precizează că procesul verbal de contravenţie R11  nr. 0278486/16.08.2011 întocmit de către intimată, constituie titlu executoriu, astfel încât neplata de către constatator a contravalorii tarifului de despăgubire pe care îl individualizează îndreptăţeşte pe intimată la punerea în executare silită a acestuia, prin oricare din modalităţile premise de lege.

Instanţa reţine că procesul verbal de îndeplinire a procedurilor de comunicare  a procesului verbal de constatare a contravenţiei seria R11 nr. 0278486/16.08.2011 nu este conform prevederilor legale în materie de comunicare a proceselor verbale de contravenţie.

Astfel, comunicarea procesului verbal de contravenţie a fost făcută în cauză prin afişare.

Prin recursul în interesul legii nr. 10/2013 ICCJ a stabilit că “În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 27 teza I raportat la art. 14 alin. (1), art. 25 alin. (2) şi art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că:

 Modalitatea de comunicare a procesului-verbal de contravenţie şi a înştiinţării de plată, prin afişare la domiciliul sau sediul contravenientului, este subsidiară comunicării prin poştă, cu aviz de primire.

 Cerinţa comunicării procesului-verbal de contravenţie şi a înştiinţării de plată este îndeplinită şi în situaţia refuzului expres al primirii corespondenţei, consemnat în procesul-verbal încheiat de funcţionarul poştal. ”

Faţă de cele mai sus expuse şi având în vedere şi susţinerile contestatoarei din cererea de chemare în judecată potrivit cărora nu i s-a comunicat procesul verbal de contravenţei, instanţa urmează să admită contestaţia la executare şi să anuleze formele de executare îndeplinite în dosarul de executare 45/O/2013.

În ceea ce priveşte cererea de suspendare a executării, având în vedere faptul că aceasta se acordă până la soluţionarea cauzei, iar cauza a fost soluşionată la acest termen, instanţa urmază să o respingă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite contestaţia la executare formulată de contestatoarea XXX, domiciliată în oraşul Balş, în contradictoriu cu intimata XCraiova, cu sediul în municipiul c

Respinge cererea de suspendare a executării.

Anulează formele de executare îndeplinite în dosarul de executare 45/O/2013.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.02.2014.