Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 2079 din 18.09.2014


I N S T A N T A

Sub nr. X din 20.03.2014 a fost inregistrata la instanta plangerea formulata de petenta SC V SRL B, impotriva procesului-verbal de constatarea contraventiei seria A/2012 nr. 0069842 din 20.02.2014, incheiat de Directia Regionala a Finantelor Publice I- Administratia Judeteana a Finantelor Publice V, in contradictoriu cu Directia Regionala a Finantelor Publice I, Administratia Judeteana a Finantelor Publice V si cu Activitatea de Inspectie Fiscala V.

In motivarea plangerii petenta a aratat ca nu este adevarat ca inspectorii fiscali au efectuat o inspectie fiscala la sediul petentei in perioada 11.07.2013-20.02.2014, inspectia fiscala s-a efectuat in perioada anterioara incheierii procesului-verbal. Totodata, in procesul-verbal s-a mentionat ca reprezentantul imputernicit al petentei a fost B C, insa acesta nu a fost de fata la intocmirea procesului-verbal, ceea ce evidentiaza ca procesul-verbal a fost intocmit in lipsa si in alta localitate decat localitatea B, unde se afla sediul petentei. Astfel, procesul-verbal a fost intocmit cu incalcarea dispozitiilor art. 16 alin.1 din OG nr.2/2001, ceea ce atrage sanctiunea nulitatii. Petenta a ridicat exceptia prescriptiei aplicarii sanctiunii. Cu privire la fondul cauzei, petenta a sustinut ca situatia de fapt este contrara celei retinute prin procesul-verbal, fapt demonstrat prin Raportul de Inspectie Fiscala F-VS 86/20.02.2014 si Proiectul de raport de inspectie fiscala din 31.01.2014 din care nu rezulta nicio constatare care sa duca la situatia de fapt descrisa in procesul-verbal. Petenta a solicitat anularea procesului-verbal de contraventie si obligarea intimatilor la plata cheltuielilor de judecata.

In drept, petenta a invocat prevederile OG nr.2/2001 si ale Legii nr.82/1991.

In dovedirea plangerii, petenta a depus la dosar, in copie, procesul-verbal de constatarea contraventiei seria A/2012 nr. 0069842 din 20.02.2014, incheiat de Directia Regionala a Finantelor Publice I- Administratia Judeteana a Finantelor Publice V; Proiectul de raport de inspectie fiscala din 31.01.2014; Raportul de Inspectie Fiscala F-VS 86/20.02.2014, jurnal de vanzari, liste de inventariere si a folosit proba cu expertiza judiciara contabila.

Plangerea a fost formulata in termen legal, procesul-verbal de contraventie fiind comunicat petentei la data de 5.03.2014.

Directia Regionala a Finantelor Publice I, prin Administratia Judeteana a Finantelor Publice V, aformulat intampinare, prin care a solicitat respingerea plangerii deoarece petenta nu a respectat prevederile art. 6 si art. 7 din Legea nr.82/1991, respectiv petenta nu a inregistrat in evidenta contabila toate documentele justificative si nu a prezentat inventarierea generala a patrimoniului pentru perioada 21.04.2008-30.04.2013. Cu privire la exceptia prescriptiei aplicarii sanctiunii, ridicata de petenta, organul constatator a sustinut ca faptele retinute in sarcina petentei au caracter continuu, astfel ca nu a intervenit prescriptia aplicarii sanctiunii.

Directia Regionala a Finantelor Publice I a comunicat instantei documentatia in baza careia a fost incheiat procesul-verbal de contraventie.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

Petenta SC V SRL are sediul social in B, str. Palermo nr.4, are ca asociat unic pe VV, cetatean moldovean, are un capital social de 51.100 lei si are ca obiect de activitate comertul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi al produselor derivate. Incepand cu data de 1.08.2001, SC V SRL este inregistrata ca platitoare de TVA.

In vederea solutionarii cererii de restituire a soldului sumei negative a TVA aferent lunii aprilie 2013, in suma de 5.391 lei, inspectori din cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice V au efectuat o inspectie fiscala a SC V SRL B, pentru perioada 11.07.2013-20.02.2014.

In perioada inspectiei fiscale, SC V SRL a fost reprezentata de catre B C, in calitate de imputernicit al administratorului acestei societati, VV.

Prin Proiectul de raport de inspectie fiscala din 31.01.2014 si prin Raportul de inspectie fiscala inregistrat cu nr. F-VS 86 din data de 20.02.2014, intocmite de Directia Regionala a Finantelor Publice I- Administratia Judeteana a Finantelor Publice V, s-a retinut ca SC V SRL B este inregistrata ca platitoare de TVA, incepand cu data de 1.08.2001. Societatea a fost verificata din punct de vedere fiscal pentru perioada 1.10.2005-31.03.2008, conform RIF nr. X/4.07.2008 si Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala nr.509/7.07.2008, prin care s-a stabilit TVA diferenta control= 8.563 lei, majorari= TVA 3.226 lei, impozit profit diferenta control= 33.564 lei, majorari de intarziere impozit profit= 12.513 lei, impozit pe venit micointreprindere= 494 lei, majorari de intarziere= 438 lei si amenzi= 4.000 lei.

Ca obiective, s-au stabilit urmatoarele: verificarea jurnalelor de vanzari si cumparari, in corelatie cu veniturile si cu cheltuielile inregistrate in contabilitate; verificarea legalitatii documentelor primare justificative pentru cumparari; verificarea modului de stabilire a bazei de impozitare; verificarea modului de aplicare a cotei de TVA; verificarea incadrarii corecte in „operatiuni scutite”; verificarea modului de exercitare a dreptului de deducere a TVA pentru operatiunile efectuate in perioada verificata; verificarea modului de stabilire a TVA de plata sau a sumei negative de TVA; verificarea intocmirii decontului de TVA si a stabilirii corecte a TVA de plata/rambursat.

Cu privire la taxa pe valoare adaugata deductibila, fata de deconturile lunare privind taxa pe valoare adaugata depuse la A.F.P B, s-au constatat diferente fata de TVA deductibila inregistrata si declarata de agentul economic.

Cu privire la taxa pe valoare adaugata colectata, fata de deconturile lunare privind taxa pe valoare adaugata aferente perioadei verificate, depuse la AFP B, la control au fost constatate diferente. In timpul inspectiei fiscale s-au constatat suspiciuni privind unele tranzactii comercialeale SC V SRL cu SC X Com Impex SRL I si cu SC X X SRL I, fapt pentru care au fost solicitate controale incrucisate la Serviciul de Inspectie Fiscala I. La data de 29.07.2013, inspectia fiscala a fost suspendata, conform comunicarii suspendarii inspectiei fiscale nr. X/29.07.2013. La data de 29.11.2013 s-a reluat inspectia fiscala, conform comunicarii reluarii inspectiei fiscale nr. X/29.11.2013. La data de 11.12.2013 inspectia fiscala a fost suspendata, conform comunicarii suspendarii inspectiei fiscale nr. X/11.12.2013 si a fost reluata la data de 20.01.2014, conform comunicarii reluarii inspectiei fiscale nr.X/17.01.2014.

Cu privire la TVA deductibila, in urma inspectiei fiscale, pentru perioada verificata, 1.04.2008-30.04.2013, au fost constatate la TVA deductibila, atat diferente in plus, in suma totala de 7.815.975 lei, cat si diferente in minus, in suma totala de 5.443.923 lei, rezultand, la data de 30.04.2013, TVA deductibila diferenta in plus, in suma totala de 2.372.052 lei. In fapt, organele de inspectie fiscala au constatat erori privind declararea TVA prin deconturile TVA si inregistrarea de achizitii nejustificate, societatea denaturand, astfel, soldul de TVA la data de 30.04.2013.

S-a mai constatat ca in luna mai 2008 societatea a achizitionat marfa cu factura fiscala X/26.05.2008, baza 44.784 lei si TVA (19%) 8.509 lei de la furnizorul SC X SRL X. Pentru aceasta factura agentul economic nu a adus explicatii si justificari suplimentare, desi i-au fost solicitate prin Dispozitia privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala nr. 150/9.12.2013 (denumirea marfii, avize de insotire a marfii, contracte), fapt pentru care s-a procedat la diminuarea in totalitate a TVA deductibil, aferent facturii. Prin inregistrarea si declararea eronata a acestei sume au fost incalcate prevederile art. 146 alin.1 lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal; decizia nr.5/2007 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie; art. 6 alin.1 si alin.2 din Legea nr. 82/1991.

In luna iunie 2008, societatea a inregistrat in evidenta contabila factura fiscala nr.808/30.06.2008, baza 287.010 lei si TVA (19%) 54.532 lei, prestarii servicii, furnizor SC X SA B. Pentru aceasta factura, agentul economic nu a adus explicatii si justificari suplimentare, desi i-au fost solicitate prin Dispozitia privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala nr. 150/9.12.2013 (in ce au constat prestarile de servicii, contracte sau devize de lucrari), fapt pentru care s-a procedat la diminuarea in totalitate a TVA deductibil, aferent facturii. Prin inregistrarea si declararea eronata a acestei sume au fost incalcate prevederile art. 146 alin.1 lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal; decizia nr.5/2007 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie; art. 6 alin.1 si alin.2, art. 43 din Legea nr. 82/1991; art.2 lit. f, art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 republicata.

In urma inspectiei fiscale, la nivelul anului 2008 s-au stabilit diferente in minus TVA Deductibil in suma totala de 64.582 lei, din care 63.041 lei diferente control explicate mai sus, iar suma de 1541 lei reprezinta erori de declarare prin deconturile TVA depus in timpul anului. La nivelul anului 2009 nu s-au gasit diferente control la TVA deductibil.

In luna decembrie 2010, societatea a achizitionat marfa conform facturii fiscale 7260655/8.12.2010, in valoare totala de 3.868.10 lei, baza 3.250.572 lei si TVA (19%) 617.608 lei, furnizor fiind SC X X SRL I. Aceasta factura fiscala a fost livrata prin posta, fara sa se fi mentionat vreun mijloc de transport al marfii. Pentru aceasta factura agentul economic nu a adus explicatii si justificari suplimentare, cu privire la transportul marfii, avize de insotire a marfii, certificate de garantie, contracte sau alte documente care sa ateste realitatea tranzactiilor efectuate. In plus, Serviciul de Inspectie Fiscala I a comunicat ca SC X X SRL I este radiata din data de 8.04.2013, astfel ca nu s-au putut efectua verificari. S-a apreciat de catre inspectia fiscala ca tranzactia dintre cele doua societati este fictiva, astfel ca atat TVA aferent facturii fiscale 7260655/8.12.2010 TVA(19%) 617.608 lei, cat si cheltuiala aferenta - 3.250.572 lei, sunt nedeductibile fiscal. Prin inregistrarea si declararea eronata a acestei sume au fost incalcate prevederile art. 146 alin.1 lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal; decizia nr.5/2007 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie; art. 6 alin.1 si alin.2, art. 43 din Legea nr. 82/1991; art.2 lit. f, art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 republicata.

In urma inspectiei fiscale, la nivelul anului 2010 s-au stabilit diferente in minus TVA deductibilin suma totala de 617.608 lei, diferente explicate mai sus.

La nivelul anului 2011, in urma inspectiei fiscales-au stabilit diferente in plus la TVA deductibil, in suma totala de 2.002.968 lei, reprezentand erori de declarare prin deconturile de TVA depus in cursul anului.

La nivelul anului 2012, in urma inspectiei fiscale s-au stabilit diferente in plus la TVA deductibil, in suma totala de 5.813.007 lei, reprezentand erori de declararela TVA deductibil, in suma totala de 5.813.007 lei, reprezentand erori de declarare prin deconturile de TVA depus in cursul anului.

Pentru perioada 1.01.2013-30.04.2013 s-au stabilit diferente in minus la TVA deductibil in suma totala de 4.761.733 lei, reprezentand erori de declarare prin deconturile de TVA depuse in timpul anului. Declarand eronat TVA deductibila, prin deconturile de TVA lunare, au fost incalcate prevederile art. 156 alin.1 si alin.2, art. 156 ind. 2 alin.1-2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal; art. 82 alin.1-3 dinOG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala; art. 8 alin.1-3 din Legea nr. 241/2005.

Cu privire la TVA colectata, in urma inspectiei fiscale au fost constatate la TVA colectata pentru perioada verificata 1.04.2008-30.04.2013, atat diferente in plus, in suma totala de 9.107.553 lei, cat si diferente in minus, in suma totala de 4.743.001 lei, rezultand, la data de 30.04.2013, TVA colectata diferenta in plus in suma totala de 4.364.552 lei. Organele de inspectie fiscala au constatat erori privind declararea TVA prin deconturile TVA, societatea denaturand, astfel, soldul de TVA la data de 30.04.2013.

La nivelul anului 2008, in urma inspectiei fiscale, s-au stabilit diferente in plus la TVA colectata, in suma totala de 2.177 lei, reprezentand erori declarate prin deconturile de TVA depus in cursul anului. Astfel, au fost incalcate prevederile art. 156 alin.1-2, art. 156 ind.2 alin.1-2 din Legea nr. 571/2003; art. 82 alin.1-3 din OG nr. 92/2003; art. 8 alin.1-3 din Legea nr. 241/2005.

In luna decembrie 2009, societatea a inregistrat in rosu, in evidenta contabila, factura fiscala 4151/31.12.2009 emisa de SC X SA B, pentru 70 tone de srot soia, cu o baza de 91.039 lei si TVA 17.297 lei. In urma inspectiei fiscale, exemplarul rosu al facturii a fost regasit la cotorul facturierului, valoarea facturii fiind in negru (plus). Organele fiscale au procedat la colectarea TVA, inscrisa in factura fiscala emisa, prin dublarea sumei de inregistrat, rezultand un venit in plus in suma totala de 182.072 lei si TVA colectata in suma totala de 34.594 lei. Prin neinregistrarea corecta in evidenta contabila a TVA colectata si prin nedeclararea sumei prin deconturile TVA, agentul economic a incalcat prevederile art. 137 alin.1 lit. a, art. 156 alin.1-2, art. 156 ind.2 alin.1-2 din Legea nr. 571/2003;art. 82 alin.1-3 din OG nr. 92/2003.

La nivelul anului 2009, in urma inspectiei fiscale s-au stabilit diferente in plus la TVA colectata in suma totala de 34.594 lei, reprezentand diferente explicate mai sus.

In luna iunie 2010, societatea a vandut, conform facturii fiscale Invoce 4/30.06.2010, doua semiremorci, catre X–USA, in valoare totala de 35.340 $, cu o valoare in lei de 125.870 lei. La solicitarea oreganelor de inspectie fiscala, agentul economic nu a perezentat documente justificative pentru efectuarea concreta a exportului de bunuri, asa cum prevede legislatia romana: art. 2 alin.2 din Ordinul nr.2421/2007. In plus, B C a confirmat ca bunurile nu au parasit niciodata teritoriul Romaniei. Astfel, organelle de inspectie fiscala au stability ca exportul de bunuri nu a avut loc, neaplicandu-se scutirea de TVA, deoarece furnizorul nu a dovedit ca bunurile au parasit teritoriul Romaniei, sarcina probei revenind in totalitate persoanei impozabile care a efectuat livrarea. S-a apreciat ca este o livrare interna, impozabila cu TVA 24%, procedand la colectarea TVA aferent livrarii, respectiv suma de 30.209 lei, stabilita ca diferenta control TVA colectata in plus.

La nivelul anului 2010, in urma inspectiei fiscale, s-au stabilit diferente in plus la TVA colectata in suma totala de 30.209 lei, reprezentand diferente control, explicate mai sus.

La nivelul anului 2011, in urma inspectiei fiscale s-au stabilit diferente in plus la TVA colectata, in suma totala de 2.009.619 lei, reprezentand erori de declarare prin deconturile de TVA depus in cursul anului.

In lunile aprilie si mai 2012 SC V SRL B a livrat motorina catre SC X SRL - Republica Moldova, cu facturile fiscale nr.1/12.04.2012, nr.2/23.04.2012, nr. 3/25.04.2012, nr. 4/28.04.2012, nr. 5/14.05.2012. Tranzactiile concretizate prin aceste facturi s-au desfasurat in baza contractului nr.55/11.04.2012, incheiat intre SC V SRL B, in calitate de vanzator, prin administratorul VVsi SC X SRL-Republica Moldova, Transnistria, oras X, reprezentata prin X X, in calitate de cumparator. Obiectul contractul este vanzarea-cumpararea de combustibil si lubrifianti, valoarea totala a contractului este de 50.000.000 $, conditiile de livrare sunt „X” X si, livrarea putand fi efectuata rutier si feroviar, iar data livrarii este considerata data de pe stampila facturii de la statia de destinatie a caii ferate sau data de trecere a frontierei RMN prin livrarea auto. La solicitarile organelor de inspectie fiscala, agentul economic nu a prezentat documentele justificative pentru efectuarea concreta a exportului de bunuri (motorina), asa cum prevede legislatia romana: art. 2 alin.2 din Ordinul nr. 2421/2007. Astfel, organele de inspectie fiscala au stabilit ca exportul nu a avut loc, neaplicandu-se scutirea de TVA, deoarece furnizorul nu a facut dovada ca bunurile au parasit teritoriul Romaniei. S-a apreciat ca este o livrare interna impozabila cu TVA 24%, procedand la colectarea TVA aferent livrarii, respectiv valoarea totala a facturilor= 4.783.589 lei, cu TVA 24%= 1.148.062 lei.

Inspectia fiscala a retinut ca, la data tranzactiilor comerciale cu motorina, SC V SRL B nu era inregistrata la autoritatea competenta in vederea comertului cu produse energetice, respectiv motorina, conform procedurii si conditiilor stabilite prin Ordin ANAF (nu detine atestate, autorizatii, licente pentru comercializarea motorinei). In anul 2012 prevederile legale pentru produse energetice se regaseau in art. 206 ind.16, ind. 69, art. 2121 ind.3 din Legea nr. 571/2003. Incasarile aferente facturilor sus mentionate au fost efectuate in contul BCR al societatii. Conform fisei analitice partener SC X SRL, la data de 14.05.2012 SC V SRL a incasat mai mult decat a facturat, cu suma de 71.423 $, la un curs de 3.3594 lei, rezultand o valoare in lei in suma totala de 239.938 lei, cu o baza de 193.500 lei si TVA colectata in suma totala de 46.440 lei. Astfel, organele de inspectie fiscala au procedat la colectarea taxei pe valoarea adaugata, in suma totala de 46.440 lei, conform art. 134 ind.2 alin.2 lit. b din Legea nr. 571/2003. Diferenta stabilita in plus in suma totala de 35.611 lei, reprezinta TVA colectata aferenta lipsei in gestiunea de marfuri, in valoare totala de 183.988 lei, din care venituri neinregistrate in suma de 148.377 lei si TVA colectata in suma de 35.611 lei, identificata cu ocazia controlului, operatiune ce a fost considerata lipsa in gestiunea societatii.

Administratorul societatii nu a efectuat inventarierea stocului de marfuri la data de 31.12.2012, ocazie cu care organele de inspectie fiscala au constatat o lipsa in gestiunea de marfuri in suma de 148.377 lei, la pret cu amanuntul. In cursul controlului, s-a solicitat agentului economic prezentarea inventarierii generale a patrimoniului efectuata cel putin la data de 31.12.2012, ocazie cu care s-a constatat ca agentul economic nu poate prezenta nici macar listele de inventar pentru stocul de marfuri. De asemenea, conform Registrului jurnal intocmit pentru luna decembrie 2012 s-a constatat ca nu au fost inregistrate in contabilitate si nici valorificate rezultatele acestei inventarieri. In aceasta situatie, organul de control a procedat la majorarea TVA colectata cu suma de 35.611 lei.

La nivelul anului 2012, in urma inspectiei fiscale s-au stabilit diferente in plus la TVA colectata, in suma totala de 7.030.954 lei, din care 1.230.113 lei reprezinta diferente control explicate mai sus, iar suma de 5.800.841 lei reprezinta diferente control la declararea eronata a TVA colectata, prin deconturile TVA depuse in timpul anului. Prin neinregistrarea corecta in evidenta contabila a TVA colectata si prin nedeclararea sumei prin deconturile de TVA, au fost incalcate prevederile art. 2 alin.2 din Ordinul nr.2421/2007; art. 132, art. 134 in. 2 alin.2 lit. b, art. 137 alin.1 lit.a, art. 156 alin.1-2, art. 156 ind.2 alin.1-2 din Legea nr. 571/2003; art. 2 lit. f, art. 9 alin.1 lit. b, art. 8 alin.1 3 din Legea nr. 241/2005; art. 43 din Legea nr. 82/1991; art.7 alin.1-3, art. 82 alin.1-3 din OG nr.92/2003.

Pentru perioada 1.01.2013-30.04.2013 s-au stabilit diferente in minus la TVA colectata in suma totala de 4.743.001 lei din declararea eronata a TVA colectata prin deconturile de TVA depuse in timpul anului. S-a mai retinut ca agentul econimoc denatureaza soldurile de TVA preluate prin deconturile de TVA lunare depuse la organul fiscal territorial, iar in urma verificarilor a rezultat o diferenta control in plus, la data de in suma totala de 16.935 lei.

Cu privire la TVA de plata sau de rambursat, s-a constatat ca SC V SRL a inregistrat, pentru perioada 1.04.2008-30.04.2013, atat TVA de rambursat, cat si TVA de plata, rezultand TVA de plata stabilit la control, la data de 30.04.2013, in suma de 1.992.500 lei, astfel: TVA negativa solicitata la rambursare: 5.391 lei; TVA diferenta control de plata: 1.992.500 lei.

Prin Raportul de inspectie fiscala F-VS 86/20.02.2014, s-a retinut ca SC V SRL are organizata evidenta contabila conform Legii contabilitatii nr.81/1991, republicata. Societatea nu a prezentat organelor de inspectie fiscala inventarierile pentru fiecare sfarsit de an, respectiv 2008-2012, nu a prezentat Registrul inventar.

Urmare a celor constatate cu ocazia inspectiei fiscale, Directia Regionala a Finantelor Publice I- Administratia Judeteana a Finantelor Publice V a incheiat procesul-verbal de constatarea contraventiei seria A/2012 nr. 0069842 din 20.02.2014, prin care petenta SC V SRL B a fost sanctionata cu:

- 3.000 lei amenda, pentru savarsirea contraventiei prev. de art. 41 pct. 2 lit. c din Legea nr. 82/1991, republicata;

- 4.000 lei amenda, pentru savarsirea contraventiei prev. de art. 41 pct. 2 lit. d din Legea nr. 82/1991, republicata.

In fapt, prin procesul-verbal de contraventie s-a retinut ca in urma inspectiei fiscale efectuate la SC V SRL, s-a constatat ca agentul economic nu inregistreaza in evidenta contabila toate documentele justificative, respectiv facturi fiscale din urmatoarele perioade: anul 2008; lunile noiembrie-decembrie 2011; lunile aprilie, iulie, noiembrie, decembrie 2012; luna februarie 2013, fapt ce contravine prevederilor art. 6 din Legea nr. 82/1991, republicata. S-a mai retinut ca societatea nu prezinta inventarierea generala a patrimoniului pentru toate elementele de activ si de pasiv la solicitarea organelor de inspectie fiscala pentru perioada 1.04.2008-30.04.2013, conform art. 7 din Legea nr.82/1991, republicata.

In procesul-verbal de contraventie s-a mentionat ca imputernicitul petentei este B C.

Procesul-verbal de contraventie nu a fost semnat de reprezentantul petentei.

Privitor la exceptia prescriptiei aplicarii sanctiunii, ridicata de catre petenta prin plangere, articolul 13 din OG nr.2/2001 prevede ca:

„(1) Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie in termen de 6 luni de la data savarsirii faptei.

(2) In cazul contraventiilor continue, termenul prevazut la alin. (1) curge de la data incetarii savarsirii faptei. Contraventia este continua in situatia in care incalcarea obligatiei legale dureaza in timp”.

Din datele consemnate in Proiectul de raport de inspectie fiscala din 31.01.2014 si in Raportul de inspectie fiscala inregistrat cu nr. F-VS 86 din data de 20.02.2014, intocmite de Directia Regionala a Finantelor Publice I- Administratia Judeteana a Finantelor Publice V, rezulta ca este vorba de contraventii continue, astfel ca nu se poate retine ca ar fi intervenit prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale.

Relevant este si aspectul ca, pentru efectuarea inspectiei, organele de inspectie fiscala s-au prezentat la sediul petentei la data de 3.06.2013, insa petenta a refuzat echipa de control, fapt pentru care inspectia fiscala s-a desfasurat in baza unui nou ordin de serviciu, respectiv in baza ordinului de serviciu nr.600/1.07.2013. Din cauza suspiciunilor ivite in timpul inspectiei, a fost necesar sa se efectueze un control incrucisat, iar pentru efectuarea controlului incrucisat, in perioadele 23.07.2013-29.11.2013 si 11.12.2013-17.01.2014 inspectia fiscala a fost suspendata, timp in care prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale a fost suspendata.

Pentru considerentele aratate, exceptia prescriptiei aplicarii sanctiunii contraventionale, ridicata de petenta, este neintemeiata, urmand sa fie respinsa.

Cu privire la legalitatea procesului-verbal de contraventie, art. 17 din OG nr. 2/2001 prevede ca „Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul Proiectul de raport de inspectie fiscala din 31.01.2014 persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu”.

Sustinerile petentei potrivit carora ca nu ar fi fost respectate prevederile art. 16 din OG nr.2/2001 sunt lipsite de relevanta, deoarece procesul-verbal de contraventie a fost incheiat ca urmare a inspectiei fiscale efectuate cu privire la petenta, iar cele constatate cu ocazia inspectiei fiscale au fost amplu consemnate in Proiectul de raport de inspectie fiscala din 31.01.2014 si in Raportul de inspectie fiscala inregistrat cu nr. F-VS 86 din data de 20.02.2014, intocmite de Directia Regionala a Finantelor Publice I- Administratia Judeteana a Finantelor Publice V.

In plus, din actele dosarului rezulta ca Proiectul de raport de inspectie fiscala din 31.01.2014 a fost comunicat petentei care a avut posibilitatea si a formulat puncte de vederecu privire la acest proiect de raport.

Fiind consemnate elementele obligatorii prevazute de art. 17 din OG nr.2/2001, instanta va retine ca procesul-verbal de contraventie a fost legal intocmit.

Cu privire la temeinicia procesului-verbal de contraventie, pentru solutionarea cauzei s-a dispus efectuarea unei expertize judiciare contabile.

Astfel, prin raportul de expertiza judiciara contabila, intocmit de expertul Ciubotaru Simion, depus la dosarul instantei la data de 16.08.2014, filele 173-193, s-a retinut ca s-a procedat la expertizarea facturilor fiscale si a evidentei contabile a SC V SRL din perioada 1.01.2008-31.12.2008, noiembrie-decembrie 2011, aprilie, iulie, noiembrie, decembrie 2012 si februarie 2013, respectiv facturile fiscale, centralizatoarele facturilor fiscale, Jurnalul TVA pentru vanzari, balantele de verificare, precum si documentele intocmite pentru inventarierea patrimoniului din anii 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

Pe baza verificarilor efectuate, expertiza judiciara contabila a retinut ca SC V SRL are inregistrate in evidenta contabila toate facturile emise in anul 2008, toate facturile emise in lunile noiembrie si decembrie 2011, toate facturile emise in lunile aprilie, iulie, noiembrie, decembrie 2012 si toate facturile emise in luna februarie 2013, precum si factura nr.42/15.10.2007 (omisa la data emiterii ei), ce a fost inregistrata la data de 4.07.2008.

Cu privire la inventarierea patrimoniului din perioada 1.04.2008-3.11.2009, baza legala ce reglementeaza modul de efectuare a inventarierii patrimoniului o constituie Ordinul nr. 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, iar pentru perioada 4.11.2009- 30.04.2013 Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. Avand in vedere ca activitatea petentei a inceput anterior anului 2008, pentru anii 2008, 2009, 2010, 2011 si 2012 petenta avea obligatia sa efectueze inventarierea patrimoniului la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar. Conform pct. 7 din Normele aprobate prin Ordinul 1753/2004 si pct. 6 din Normele aprobate prin Ordinul 2861/2009, inventarierea patrimoniului se efectueaza de catre o comisie de inventariere formata din minimum 2 persoane, iar in cazul unei societati cu numar mic de angajati, cum este cazul petentei, comisia de inventariere poate fi formata si numai dintr-o singura persoana, cu conditia ca din comisia de inventariere sa nu faca parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii si nici contabilii care tin evidenta gestiunii respective.Una dintre principalele masuri organizatorice pe care trebuie sa le ia comisia de inventariere este aceea ca, inainte de inceperea inventarierii, comisia trebuie sa ia gestionarului o declaratie scrisa din care sa rezulte daca gestioneaza bunuri si in alte locuri de depozitare, in afara bunurilor societatii daca are plusuri sau minusuri de inventar, daca a primit sau eliberat bunuri fara intocmirea documentelor si va mentiona numarul si data ultimului document de intrare/iesire a bunurilor in/din gestiune. Declaratia se dateaza si se semneaza de catre gestionarul raspunzator de gestiunea bunurilor si de catre comisia de inventariere. Rezultatele inventarierii se inscriu de catre comisia de inventariere intr-un proces-verbal.

Prin raportul de expertiza s-a retinut ca, pentru anul 2008, X X este gestionar, dar si singurul membru din comisia de inventariere, aspect ce contravine normelor legale privind inventarierea. Prin decizia nr.15/14.11.2008, administratorul SC V SRL a numit comisia de inventariere a patrimoniului pentru anul 2008 avand ca presedinte pe X X. Prin declaratia de inventar din data de 28.12.2008, data de X X, in calitate de gestionar, nu au fost consemnate ultimele documente de intrare, ultimele documente de iesire, iar declaratia nu a fost semnata nici de catre gestionar, nici de catre comisia de inventariere. In lista de inventariere din decembrie 2008 pentru gestiunea depozit GH apare ca gestionar VGh, insa declaratia de inventar a fost data de catre X X. Acest aspect si faptul ca lista de inventariere nu a fost semnata nici de catre gestionar, nici de catre comisia de inventariere indica modul defectuos de efectuare a inventarierii patrimoniului. In lista de inventariere din decembrie 2008, au fost inscrise cladirile, echipamentele de lucru, mijloacele de transport, alte mijloace fixe, materii prime, alte materiale consumabile. Valoarea materiilor prime, valoarea materialelor consumabile cuprinse in lista de inventariere nu corespund cu soldurile din balanta de verificare de la data de 31.12.2008. Listele de inventar nu sunt semnate nici de gestionar, nici de comisia de inventariere. Pentru confirmarea datoriilor si a creantelor nu exista nicio confirmare de sold, iar registrul de inventar, document obligatoriu, nu a fost prezentat. Fata de aceste aspecte, prin raportul de expertiza s-a apreciat ca inventarierea patrimoniului aferenta anului 2008 a fost incomplet si incorect efectuata.

Pentru anul 2009, prin decizia nr.10/12.12.2009 administratorul petentei, X X, a numit comisia de inventariere a patrimoniului pentru anul 2009, pe X X X, iar declaratia de inventar din data de 27.12.2009 a fost data de X X X, in calitate de gestionar. Astfel, X X X este gestionar, dar si singurul membru din comisia de inventariere, aspect ce contravine normelor legale privind inventarierea. In declaratia de inventar nu au fost consemnate ultimele documente de intrare, nici ultimele documente de iesire, iar declaratia a fost semnata numai de catre gestionar, nu si de catre comisia de inventariere. Soldul contului 352-materii si materiale aflate la terti- corespunde cu lista de inventariere, numai ca nu este confirmat ca fiind la un tert. Pentru marfuriledin contul 371.01, suma mentionata in lista de inventariere difera de suma consemnata in balanta de verificare din data de 31.12.2009. Listele de inventar au fost semnate numai de catre gestionar, nu si de catre comisia de inventariere. In ceea ce priveste confirmarea datoriilor si a creantelor, nu exista nicio confirmare de sold.Registrul de inventar, document obligatoriu, nu a fost prezentat. Fata de aceste aspecte, prin raportul de expertiza s-a apreciat ca inventarierea patrimoniului aferenta anului 2009 a fost incomplet si incorect efectuata.

Pentru anul 2010, prin decizia nr.3/11.12.2010 administratorul petentei a numit comisia de inventariere pentru anul 2010 pe X X X in calitate de presedinte. Declaratia de inventar din data de 25.12.2010 a fost data de X X X in calitate de gestionar.X X X este gestionar, dar si singurul membru din comisia de inventariere, aspect ce contravine normelor legale privind inventarierea. In declaratia de inventariere nu au fost consemnate ultimele documente de intrare, nici ultimele documente de iesire, declaratia a fost semnata numai de catre gestionar, nu si de catre comisia de inventariere. Soldul contului 351-materii si materiale aflate la terti- nu este confirmat ca fiind la un tert. Valoarea marfurilor din contul 371.01 din lista de inventariere difera de valoarea consemnata in balanta de verificare din data de 31.12.2010. Registrul inventar nu a fost prezentat. Fata de aceste aspecte, prin raportul de expertiza s-a apreciat ca inventarierea patrimoniului aferenta anului 2010 a fost incomplet si incorect efectuata.

Pentru anul 2011, prin decizia nr.5/17.12.2011, administratorul petentei a numit comisia de inventariere a patrimoniului pentru anul 2011 pe X X X, in calitate de presedinte, iar declaratia de inventar din data de 29.12.2011 a fost data de X X X, in calitate de gestionar. X X X este gestionar, dar si singurul membru din comisia de inventariere, aspect ce contravine normelor legale privind inventarierea. In declaratia de inventariere nu au fost consemnate ultimele documente de intrare, nici ultimele documente de iesire, declaratia a fost semnata numai de catre gestionar, nu si de catre comisia de inventariere. Soldul contului 351-materii si materiale aflate la terti- nu este confirmat ca fiind la un tert. Valoarea marfurilor din contul 371.01 din lista de inventariere difera de valoarea consemnata in balanta de verificare din data de 31.12.2010. Registrul inventar nu a fost prezentat. Fata de aceste aspecte, prin raportul de expertiza s-a apreciat ca inventarierea patrimoniului aferenta anului 2011 a fost incomplet si incorect efectuata.

Pentru anul 2012, prin decizia nr.4/10.12.2012, administratorul petentei a numit comisia de inventariere a patrimoniului pentru anul 2012 pe X X X, in calitate de presedinte, iar declaratia de inventar din data de 29.12.2011 a fost data de X X X, in calitate de gestionar. X X X este gestionar, dar si singurul membru din comisia de inventariere, aspect ce contravine normelor legale privind inventarierea. In declaratia de inventariere nu au fost consemnate ultimele documente de intrare, nici ultimele documente de iesire, declaratia a fost semnata numai de catre gestionar, nu si de catre comisia de inventariere. Soldul contului 351-materii si materiale aflate la terti- nu este confirmat ca fiind la un tert. Valoarea marfurilor din contul 371.01 din lista de inventariere difera de valoarea consemnata in balanta de verificare din data de 31.12.2010. Registrul inventar nu a fost prezentat. Fata de aceste aspecte, prin raportul de expertiza s-a apreciat ca inventarierea patrimoniului aferenta anului 2012 a fost incomplet si incorect efectuata.

Partile nu au formulat obiectiuni impotriva raportului de expertiza judiciara contabila.

Potrivit art. 1 alin.1 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, „Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara, potrivit prezentei legi”.

Articolul 6 din Legea nr. 82/1991, republicata, prevede ca:

„(1) Orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.

(2) Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate, dupa caz”.

Conform art. 7 alin.1 din aceeasi lege, „Persoanele prevazute la art. 1 au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute la inceputul activitatii, cel putin o data in cursul exercitiului financiar, precum si in cazul fuziunii, divizarii sau lichidarii si in alte situatii prevazute de lege”.

Potrivit art. 41 pct.2 lit.c si art. 42 alin.1 liniuta a 2-a din Legea nr. 82/1991, republicata,constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 4.000 lei, nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice, respectiv de institutiile cu atributii de reglementare in domeniul contabilitatii prevazute la art. 4 alin. (3), cu privire la intocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile efectuate, inregistrarea in contabilitate a acestora in perioada la care se refera, pastrarea si arhivarea acestora, precum si reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse.

Potrivit art. 41 pct.2 lit. d si art. 42 alin.1 liniuta a 6-a din Legea nr. 82/1991, republicata,constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 400 lei la 5.000 lei, nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice, respectiv de institutiile cu atributii de reglementare in domeniul contabilitatii prevazute la art. 4 alin. (3), cu privire la efectuarea inventarierii.

Fata de concluziile raportului de expertiza contabila, rezulta ca petenta a inregistrat in evidenta contabila facturile fiscale din anul 2008, din noiembrie-decembrie 2011, din aprilie, iulie, noiembrie, decembrie 2012 si din februarie 2013, situatie in care, in mod neintemeiat, a fost retinuta in sarcina petentei contraventia prev. de art. 41 pct. 2 lit. c din Legea nr. 82/1991, republicata, pentru care s-a aplicat amenda de 3.000 lei (fapta de a nu fi inregistrat in evidenta contabila toate documentele justificative, respectiv facturi fiscale din urmatoarele perioade: anul 2008; lunile noiembrie-decembrie 2011; lunile aprilie, iulie, noiembrie, decembrie 2012; luna februarie 2013).

Cu privire la contraventia prev. de art. 41 pct. 2 lit. d din Legea nr. 82/1991, republicata, pentru care s-a aplicat amenda de 4.000 lei (petenta nu a prezentat inventarierea generala a patrimoniului pentru toate elementele de activ si de pasiv), fata de concluziile raportului de expertiza rezulta ca petenta a efectuat o inventariere incompleta si incorecta.In aceste conditii, in mod intemeiat s-a retinut in sarcina petentei contraventia prev. de art. 41 pct. 2 lit. d din Legea nr. 82/1991, republicata.

Fata de cele retinute, se apreciaza ca plangerea dedusa judecatii este in parte intemeiata, urmand sa fie admisa in parte, in sensul ca se va dispune anularea procesului-verbal de contraventie in ceea ce priveste contraventia prev. de art. 41 pct. 2 lit. c din Legea nr. 82/1991, republicata, pentru care s-a aplicat amenda de 3.000 lei (fapta de a nu fi inregistrat in evidenta contabila toate documentele justificative, respectiv facturi fiscale din urmatoarele perioade: anul 2008; lunile noiembrie-decembrie 2011; lunile aprilie, iulie, noiembrie, decembrie 2012; luna februarie 2013).

Se va dispune exonerarea petentei de plata amenzii de 3.000 lei, aplicata pentru contraventia prev. de art. 41 pct. 2 lit. c din Legea nr. 82/1991, republicata, pentru care s-a aplicat amenda de 3.000 lei (fapta de a nu fi inregistrat in evidenta contabila toate documentele justificative, respectiv facturi fiscale din urmatoarele perioade: anul 2008; lunile noiembrie-decembrie 2011; lunile aprilie, iulie, noiembrie, decembrie 2012; luna februarie 2013).

Se va mentine procesul-verbal de contraventie in ceea ce priveste contraventia prev. de art. 41 pct. 2 lit. d din Legea nr. 82/1991, republicata, pentru care s-a aplicat amenda de 4.000 lei (petenta nu a prezentat inventarierea generala a patrimoniului pentru toate elementele de activ si de pasiv).

Petenta a efectuat in proces cheltuieli de judecata in suma totala de 3.324,50 lei (20 lei, taxa judiciara de timbru; 1.504,50 lei, onorariu expert X; 1.800 lei, onorariu avocat, platit cu chitanta nr. 348/11.06.2014).

In temeiul art. 453 Cod. proc. civ., consecinta a admiterii in parte a plangerii, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice I va fi obligata sa plateasca petentei ? din cheltuielile de judecata pe care petenta le-a efectuat in proces, respectiv sa plateasca suma de 1.662,25 lei.

11