Ordonanţă preşedinţială

Sentinţă civilă 896 din 18.06.2013


R O M A N I A

JUDECĂTORIA INEU, JUDEŢUL ARAD OPERATOR 2826

Dosar nr.

SENTINŢA CIVILĂ NR.896/2013

Şedinţa din publică din 18 iunie 2013

Preşedinte :

Grefier :

S-a luat în examinare cererea formulată de reclamantul B M L împotriva pârâtei G (fostă B) R-B, pentru ordonanţă preşedinţială.

La apelul nominal nu se prezintă nimeni.

Procedura de citare legal îndeplinită, fără citarea părţilor, conform art.998 c.pr.civilă.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care, se constată că instanţa este competentă material, teritorial şi general potrivit art.114 alin.1 coroborat cu art.996 şi următ.c.pr.civilă.

În raport de înscrisurile depuse la dosar, în raport de obiectul cererii reclamantului şi având în vedere că nu s-au formulat alte cereri, instanţa

Cererea este legal timbrată cu suma de 10 lei cu titlu de taxă  judiciară de timbru şi timbru judiciar mobil în valoare de 0,3 lei.

J U D E C A T A,

Constată că prin acţiunea înregistrată la această instanţă la data de 14 iunie 2013, reclamantul B M-La CNP … domiciliat în …, cu domiciliul procesual ales în …, în nume propriu şi ca reprezentant legal al minorei B L-A a solicitat în contradictoriu cu pârâta G (fostă B) R-B, domiciliată în …, ca de urgenţă şi fără citarea părţilor să se dispună stabilirea provizorie a domiciliului minorei B L-A –fiica reclamantului, la acesta până la soluţionarea definitivă a dosarului nr…. al Judecătoriei Ineu, prin care a solicitat stabilirea definitivă a domiciliului minorei la reclamant.

În fapt a motivat prin aceea că, a fost căsătorit cu pârâta până la data de 24.05.2012, când a rămas definitivă şi irevocabilă sentinţa civilă nr…. din dosar nr…. al Judecătoriei Ineu în ce priveşte petitul de desfacere a căsătoriei.

Din urma căsătoriei părţilor a rezultat minora B L-A, născută la data de 17.02.2010, iar ca urmare a desfacerii căsătoriei dintre părţi, prin sentinţa civilă nr…. a Judecătoriei Ineu, locuinţa minorei a fost stabilită la domiciliul reclamantului, cu exercitarea autorităţii părinteşti, în comun de către ambii părinţi.

În apelul declarat de pârâtă, Tribunalul Arad prin Decizia civilă nr. … a schimbat sentinţa sub aspectul locuinţei, stabilind la pârâtă locuinţa minorei B L-A, decizia fiind menţinută şi de către Curtea de Apel Timişoara ca urmare a respingerii recursului declarat de reclamant împotriva deciziei din apel, prin Decizia nr…..

Cu privire la aparenţa dreptului, reclamantul arată că de la separarea în fapt a reclamantului de pârâtă minora a fost crescută şi îngrijită de către reclamant ajutat de părinţii acestuia şi a locuit statornic la reclamant.

De la acel moment, când minora avea 2 ani, s-a bucurat la domiciliul său de o atenţie şi îngrijire foarte bună, preocuparea pentru îngrijirea acesteia devenind activitatea principală a reclamantului şi a părinţilor acestuia, care sunt pensionari.

Mai arată că minora s-a ataşat foarte mult de reclamant şi părinţii săi, obişnuindu-se foarte mult în casa acestora, unde a crescut după vârsta de 2 ani, astfel că având în vedere aceste împrejurări şi ataşamentul foarte mare pe care reclamantul şi părinţii săi îl au faţă de minoră, sentiment care reciproc considerând nedrepte deciziile Tribunalului Arad şi ale Curţii de Apel Timişoara, care ignorând aspectele de mai sus au dispus stabilirea domiciliului minorei la mamă doar având în vedere vârsta fragedă, reclamantul a formulat pe rolul Judecătoriei Ineu o acţiune de stabilire a domiciliului minorei la reclamant, care face obiectul dosarului nr…..

Mutarea acesteia la mamă până la soluţionarea dosarului nr…. în care se poate stabili ca minora să rămână la reclamant în continuare, o poate afecta emoţional, lezând interesul superior al acesteia care presupune stabilitate.

Cu privire la urgenţa, arată că pârâta a pus în executare silită dispoziţiile Deciziei civile nr…. a Tribunalului Arad şi a Deciziei civile nr…. a Curţii de Apel Timişoara, prin care domiciliul minorei B L-A s-a stabilit la ea, executare silită care face obiectul dosarului execuţional nr…. al B.E.J. ….

În drept s-au arătat prevederile art.996 şi următoarele, c.pr.civilă.

Pentru soluţionarea cauzei s-au depus la dosar : copie cerere de chemare în judecată f.6-8, copie citaţie dosar nr…. al Judecătoriei Ineu f.10,copie certificat de naştere minora B L A f.11, copie CI reclamant f.12, copie somaţie f.13, copie Încheierea nr…. pronunţată în dosar nr…. al Judecătoriei Ineu f.14, copie Sentinţa civilă nr…. pronunţată în dosar nr…. al Judecătoriei Ineu f.15-18, copia Deciziei civile nr…. pronunţată în dosar nr…. al Tribunalului Arad-Secţia civilă f.19-23, copia Deciziei civile nr…. pronunţată ăn dosar nr…. a Curţii de Apel Timişoara-Secţia civilă-complet specializat de familie şi minori f.24-27, împuternicire avocaţială f.28, chitanţa de plată a taxei judiciare de timbru f.29 dosar.

Din coroborarea probelor de la dosar instanţa reţine în fapt următoarele :

Minora B L-A, s-a născut la data de 17.02.2010, fila 11 dosar, din căsătoria petentului B M L cu intimata G ( fostă B) R B.

Prin sentinţa civilă nr…. pronunţată în dosar nr…. al Judecătoriei Ineu, fila 15 dosar, a fost desfăcută căsătoria petentului B M L cu intimata G ( fostă B) R B încheiată la data de … în … jud.Arad, prin acordul soţilor.

A fost stabilită locuinţa minorei B L-A născută la data de … 2010 la petentul B M L., cu exercitarea autorităţii părinteşti asupra copilului minor Bo L-A, în comun de către ambii părinţi, fila 14 dosar.

Prin Decizia civilă … a Tribunalului Arad, fila 19 dosar a fost schimbată în parte sentinţa civilă nr…. în sensul stabilirii locuinţei aceleiaşi minore, la intimata G ( fostă B) R B.

Această decizie a fost menţinută prin Decizia civilă nr…. a Curţii de Apel Timişoara, fila 24 dosar.

După soluţionarea irevocabilă a dosarului nr…. al Judecătoriei Ineu, minora a rămas în continuare la petent, respectiv în localitatea …, intimata solicitând punerea în executare a Deciziei civile nr…. a Tribunalului Arad şi respectiv a Deciziei civile nr…. a Curţii de Apel Timişoara, fiind format dosar execuţional nr…. al B.E.J. …, fila 14 dosar.

În fine, la data de 13.05.2013 a fost emisă somaţie potrivit art.903 c.pr.civilă, fila 13 dosar, fiind stabilit termen pentru predarea minorei la intimată la data de 17.05.2013.

De asemenea, la data de 5 iunie 2013, petentul a formulat o cerere de chemare în judecată în contradictoriu cu intimata, pentru stabilirea domiciliului minorei B L A, la domiciliul său, fila 6 dosar.

Referitor la cerinţele de admisibilitate a cererii de ordonanţă preşedinţială, instanţa are în vedere prevederile art. 996 c.pr.civilă,, instanţa de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparenţa de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Ordonanţa este provizorie şi executorie.

Pe cale de ordonanţă preşedinţială nu pot fi dispuse măsuri care să rezolve litigiul în fond şi nici măsuri a căror executare nu ar mai face posibilă restabilirea situaţiei de fapt.,,

Instanţa apreciază că cererea petentului este neîntemeiată pentru următoarele considerente:

În prezent există o hotărâre irevocabilă cu privire la stabilirea domiciliului minorei, hotărâre ce face de altfel obiectul executării silite, respectiv în dosar execuţional nr…. aflat pe rolul BEJ ….

Din acest motiv, în favoarea petentului nu există aparenţa unui drept, în consens cu prevederile art.996 alin.1, c.pr.civilă, ca primă cerinţă de admisibilitate a cererii de ordonanţă preşedenţială, deşi prevederile art.403 din c.civ. prescriu că,, În cazul schimbării împrejurărilor, instanţa de tutelă poate modifica măsurile cu privire la drepturile şi îndatoririle părinţilor divorţaţi faţă de copii lor minori, la cererea oricăruia dintre părinţi.,,

Pe de altă parte, nu sunt îndeplinite nici cerinţele de urgenţă, stabilirea domiciliului minorei la petent neputând fi circumscrisă scopului luării măsurilor provizorii, aşa cum sunt prevăzute în mod expres de legiuitor, la articolul de lege precitat: păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

În fine, instanţa mai are în vedere că pe cale de ordonanţă preşedinţială nu pot fi dispuse măsuri care să rezolve litigiul în fond şi nici măsuri a căror executare nu ar mai face posibilă restabilirea situaţiei de fapt, prin stabilirea domiciliului minorei în sensul pretins de petent, interesul minorei precum şi dreptul stabilit în favoarea intimatei nemaiputând fi restabilit în fapt, ca urmare a caracterului acestuia.

În consecinţă,  pentru cele expuse, văzând în drept disp.art.996 şi următoarele c.pr.civilă,  instanţa urmează a respinge cererea de ordonanţă preşedinţială  formulată de petent, pentru stabilire domiciliu minor.

Văzând că nu se pune problema cheltuielilor de judecată, în drept disp. art.453 c.pr.civ., instanţa urmează a nu le acorda.

Pentru aceste motive, instanţa,  în numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de petentul B M-L CNP … domiciliat în …, cu domiciliul procesual ales în …, în nume propriu şi ca reprezentant legal al minorei B L-A împotriva  intimatei G (fostă B) R-B, domiciliată în …, având ca obiect stabilire domiciliu minor.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 18 iunie 2013.

Preşedinte  Grefier

Red.

Tehnored.

4 exp/2 com/

Se comunică cu :

-petent B M-L domiciliat în …, cu domiciliul procesual ales în …,

-intimată G (fostă B) R-B, domiciliată …