Partaj bunuri comune

Sentinţă civilă 803 din 23.05.2013


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA INEU, JUDEŢUL ARAD OPERATOR 2826

Dosar nr.

SENTINŢA CIVILĂ NR.803/2013.

Şedinţa publică din 23 mai 2013

Preşedinte :

  Grefier:

S-a luat în pronunţare cauza civilă formulată de reclamanta Ţ V împotriva pârâtului L G, pentru  partaj bunuri comune şi cererea reconvenţională formulată de reclamantul reconvenţional L G pentru partaj bunuri comune.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care instanţa constată că dezbaterea cauzei pe fond a cauzei a avut loc în şedinţa publică din 16 mai 2013, când s-a amânat pronunţarea hotărârii pentru data de 23 mai 2013 în vederea depunerii de concluzii scrise.

J U D E C AT A

Constată că prin acţiunea civilă înregistrată la această instanţă la data de 12.11.2012, legal timbrată, reclamanta Ţ V domiciliată în … în contradictoriu cu pârâţii C R A cu sediul în … şi L G domiciliat în … şi domiciliul procesual ales la sediu Cabinet Avocat B C din …, a solicitat ca prin hotărâre judecătorească să se constate că reclamanta şi pârâtul L G au dobândit pe perioada căsătoriei ca bun comun cota de 1/1parte din imobilul descris în CF… nr.top…. în valoare de 60.000lei, în suprafaţă de 64 mp., şi următoarele bunuri mobile: mobilă de bibliotecă în valoare de 600 lei; canapea extensibilă  în valoare de 500 de lei; 2 fotolii extensibile în valoare de 600 lei; o măsuţă în valoare de 200 lei; mobilă sufragerie ( măsuţă, vitrină, dulap haine, comodă, dulap haine, scaune tapiţate) în valoare de 975 lei; canapea extensibilă în valoare de 250 de lei; mobilă bucătărie în valoare de 500 de lei; masă cu scaune în valoare de 200 de lei; ladă frigorifică Phillips în  valoare de 400 de lei; frigider Minsk în valoare de 250 lei; expresou de cafea în valoare de 200 de lei; aragaz 4 ochiuri în valoare de 300 de lei; hotă în valoare de 50 de lei; televizor în valoare de 300 de lei; video în valoare de 100 de lei; sobă în valoare de 150 de lei; P.C în valoare de 1000 lei; birou în valoare de 200 lei; scaun rotativ în valoare de 100 lei; maşină de spălat automatică în valoare de 400 lei; duş instant în valoare de 200 lei; 2 butelii în valoare de 100 lei; televizor în valoare de 100 lei; seturi oale, farfurii, pahare, tacâmuri în valoare de 300 lei; ventilator cu picior în valoare de 50 de lei; mochetă în valoare de 100 lei; covor lână în valoare  de 200 lei; covor sintetic în valoare de 200 lei; set baie 100 lei; gresie 200 lei; faianţă în valoare de 150 lei; lambriu în valoare de 250 lei; lustră sticlă în valoare de 150 lei; cuptor cu  microunde în valoare de 150 lei; aspirator în valoare de 100 lei; robot de bucătărie în valoare de 80 de lei; 2 fotolii în valoare de 200 lei; autoturism opel an fabricaţie 1994 în valoare de 3000 lei, solicitând sistarea comunităţii de bunuri în sensul de a se atribui  întreg imobilul către pârât cu acordarea unei sulte către reclamantă în conformitate cu cota de 1/2 părţi, fără cheltuieli de judecată dacă pârâtul nu se opune, iar în ceea ce priveşte modul de împărţire a bunurilor mobile urmând a se decide pe parcursul procesului.

În fapt a arătat că în timpul căsătoriei părţile au dobândit bunurile descrise mai sus.

În drept a invocat prevederile art.669 din Noul Cod Civil.

În şedinţa publică din data de 29 noiembrie 2012, reprezentantul reclamantei avocat C N a arătat că renunţă la judecată în ceea ce o priveşte pe pârâta C R A.

Pârâtul L G, legal citat nu s-a prezentat în instanţă dar prin întâmpinarea şi cererea reconvenţională depusă la fila 26-27 dosar, arătă că nu este de acord, cu privire la cota de contribuţie, solicitarea reclamantei de a i se recunoaşte o cotă de contribuţie de 1/2 parte la dobândirea bunurilor comune (apartament + bunuri mobile) este nefundamentată. Pârâtul arată că în realitate cota de contribuţie a reclamantei la dobândirea bunurilor comune este de doar 20% iar contribuţia sa este de 80%.

Astfel atât apartamentul din discuţie cât şi maşina şi alte bunuri mobile s-au cumpărat prin aportul bănesc al pârâtului. Pe întreaga perioadă a căsătoriei reclamanta nu a lucrat decât sporadic, veniturile obţinute de aceasta fiind foarte mici.

Spre deosebire de reclamantă, pârâtul a fost încadrat în muncă, fiind militar de profesie iar salariul său din acea perioadă, astfel cum rezultă din actele anexate era unul foarte mare pentru acea perioadă.

De asemenea în anul 2002 pârâtul a ieşit la pensie şi a trecut în rezervă astfel că a primit ca plăţi compensatorii suma de 262.415.573 ROL, o sumă imensă la acea perioadă. Din salariul său şi din aceşti bani a achitat atât imobilul, maşinaşi altebunuri mobile.  Astfel a fost contractat creditul nr. 3696/1992 în valoare de 86 000 lei ROL în anul 1992 de la Regia Autonomă Locuinţe şi Localuri Arad.

Tot cu această instituţie a fost încheiat şi contractul de vânzare cumpărare cu privire la apartamentul supus împărţelii.

Restituirea creditului s-a făcut, conform pct. 2 din „contractul de rate nr. 3696/1992” prin reţinerea din salarul pârâtului pe care acesta l-a încasat de la unitatea militară unde era angajat, timp de 5 ani. În toată această perioadă cât pârâtul a lucrat ca şi cadru militar i se reţineadin salariu ratele apartamentului, reclamanta neavând nici un loc de muncă.

În aceste condiţii pârâtul solicită recunoaşterea unei cote de contribuţie a sa la dobândirea bunurilor comune în cuantum de 80 % iar pentru reclamantă o cotă de 20 %.

Cu privire la modalitatea de împărţire a acestor bunuri, pârâtul arată în ceea ce priveşte bunurile imobile : imobilul situat în …, descris în CF. …, nr top …, în suprafaţă de 64 mp., întrucât a avut o cotă de contribuţie mai mare cu privire la acest imobil, achitând de la divorţ şi până în prezent toate cheltuielile legate de întreţinere solicită ca acesta să îi fie atribuit, cu plata unei sulte pentru cota parte de 20% către reclamantă. 

În ceea ce privesc bunurile mobile, arată că reclamanta a enumerat o serie de bunuri mobile dar că la ora actuală nu mai există, fiind vândute sau înlocuite încă din timpul căsătoriei.

Cu privire la aceste bunuri (în măsura în care se va dovedi că ele există) solicită ori împărţeala în natură a acestora conform cotei de contribuţie a fiecăruia, ori să fie acordate în totalitate reclamantei în cuantumul sultei pe care trebuie să i-o plătească pârâtul  din apartament.

Întrucât reclamanta în cererea introductivă a introdus ca şi bunuri mobile gresia, faianţa lustra, lambriurile, soba se impune ca acestea să fie scoase din masa partajabilă deoarece ele sunt imobile prin destinaţie, şi intră în valoarea apartamentului.

Prin acţiunea reconvenţională, reclamantul reconvenţional ..solicită a fi obligată reclamanta principală - pârâta reconvenţională Ţ V la plata unei sume de bani reprezentând cota de contribuţie a ei din sumele achitate exclusiv de către pârât cu titlu de cheltuieli cu întreţinerea bunului imobil (întreţinere şi electricitate) de la desfacerea căsătoriei (ianuarie 2009) până în prezent.

Pârâtul arată că de la desfacerea căsătoriei (ianuarie 2009) până în prezent doar el a achitat toate sumele de bani cu întreţinerea apartamentului, întrucât este vorba de un bun comun se impune ca şi celălalt coproprietar să contribuie la aceste cheltuieli, evident în funcţie de cota sa de contribuţie care urmează a fi stabilită.

Pentru soluţionarea cauzei s-au depus al dosar: împuternicire avocaţială fila 4, chitanţă nr…. fila 5, copie contract rate fila 6, extras de CF nr… Ineu fila 7-8, copie sentinţa civilă nr…. fila 9, copie certificat naştere fila 10, certificat de atestare fiscală fila 11,12,13-14, procură judiciară fila 15, extras de Cf fila 22-23, întâmpinare şi cerere reconvenţională fila 26-27, împuternicire avocaţială fila 28, contract de rate fila 29, contract de vânzare-cumpărare fila 30 notă de fundamentare filele 31-34, cerere de probaţiune fila 36-37, transfer bancar filele 38-47,extras cont fila 49-50, copie carnet de muncă fila 51-55, minuta timbrării fila 72, copii chitanţe fila 82, chitanţă  taxă timbru fila 83, note de şedinţă fila 88, chitanţe plată impozit fila 89-90, declaraţie martor B A fila 92, P M-A fila 93, chitanţă taxă de timbru fila 101, declaraţie martor C D D fila 101, chitanţe transfer bancar fila 102-123, concluzii scrise reclamantă filele 125-126, concluzii scrise pârât filele 127-131.

Din coroborarea actelor şi lucrărilor dosarului instanţa reţine în fapt următoarele:

Căsătoria dintre părţi a fost desfăcută prin sentinţa civilă nr. … pronunţată în dosar civil nr…. al Judecătoriei Ineu, prin acordul părţilor.

În timpul căsătoriei părţile au dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului situat în …, descris în CF. … Ineu, nr. top …, în suprafaţă de 64 mp. în  cotă de 1/1 părţi cu o  valoare de circulaţie  recunoscută de ambele părţi de 60 000 lei, precum şi bunurile mobile indicate în acţiunea principală: mobilă de bibliotecă în valoare de 600 lei; canapea extensibilă  în valoare de 500 de lei; 2 fotolii extensibile în valoare de 600 lei; o măsuţă în valoare de 200 lei; mobilă sufragerie ( măsuţă, vitrină, dulap haine, comodă, dulap haine, scaune tapiţate) în valoare de 975 lei; canapea extensibilă în valoare de 250 de lei; mobilă bucătărie în valoare de 500 de lei; masă cu scaune în valoare de 200 de lei; ladă frigorifică Phillips în  valoare de 400 de lei; frigider Minsk în valoare de 250 lei; expresou de cafea în valoare de 200 de lei; aragaz 4 ochiuri în valoare de 300 de lei; hotă în valoare de 50 de lei; televizor în valoare de 300 de lei; video în valoare de 100 de lei; P.C în valoare de 1000 lei; birou în valoare de 200 lei; scaun rotativ în valoare de 100 lei; maşină de spălat automatică în valoare de 400 lei; duş instant în valoare de 200 lei; 2 butelii în valoare de 100 lei; televizor în valoare de 100 lei; seturi oale, farfurii, pahare, tacâmuri în valoare de 300 lei; ventilator cu picior în valoare de 50 de lei; mochetă în valoare de 100 lei; covor lână în valoare  de 200 lei; covor sintetic în valoare de 200 lei; set baie 100 lei; cuptor cu  microunde în valoare de 150 lei; aspirator în valoare de 100 lei; robot de bucătărie în valoare de 80 de lei; 2 fotolii în valoare de 200 lei; autoturism opel an fabricaţie 1994 în valoare de 3000 lei, în valoare de 12 355 lei, din care au fost scăzute de către ambele părţi bunurile mobile cum sunt: gresia, faianţa, lustra, lambriuri, sobă, bunuri încorporate în imobil. Bunurile mobile au fost recunoscute de ambele părţi ca existenţă şi valoare.

Reclamantul reconvenţional a solicitat prin notele de şedinţă de la fila 88 dosar, introducerea în masa bunurilor de împărţit şi suma de 4048,5 de lei, existentă la momentul desfacerii căsătoriei în contul deschis la BRD - Group Societe Generale nr…., sumă ce reprezintă un bun comun şi care a fost retrasă şi folosită exclusiv de către pârâta reconvenţională ulterior desfacerii căsătoriei, să fie obligată aceasta la plata către pârâtul principal a unei sume de bani proporţională cu cota sa de contribuţie de 75 % din această sumă, adică 3036 lei.

De asemenea să fie inclusă în masa bunurilor de împărţit şi suma de 2.343 lei ce constituie cheltuieli făcute după desfacerea căsătoriei cu întreţinerea imobilului proprietate comună, şi achitată exclusiv de către pârâtul principal. Sumele au fost dovedite prin achitarea facturilor cu întreţinerea imobilului.

Din probele administrate în cauză, declaraţiile martorilor audiaţi, instanţa apreciază cota de contribuţie de 1/2 părţi pentru fiecare , respectiv reclamanta principală şi pârâtul principal.

Potrivit art.30 c.fam. bunurile dobândite în timpul căsătoriei sunt considerate bunuri comune. În practica judiciară, la determinarea cotelor ce se cuvin soţilor din bunurile comune supuse împărţelii instanţa nu trebuie să pornească de la prezumţia că fiecare soţ are  dreptul la o cotă invariabilă de 50 % ci urmează să stabilească în concret, pe bază de probe, care este întinderea drepturilor fiecărui soţ asupra bunurilor comune în raport de contribuţia lor efectivă la dobândirea acestora. (Tribunalul Suprem, Dec, civ. …,RRD nr.4/1979, pag.52).

În privinţa contribuţiei părţilor la dobândirea bunurilor comune, Curtea constată că este greşită reţinerea Tribunalului potrivit căreia legiuitorul ar prezuma o contribuţie egală a soţilor la dobândirea bunurilor comune. Art.30 c.fam. consacră o singură prezumţie legală relativă a comunităţii de bunuri. Contribuţia soţilor trebuie însă dovedită,astfel încât se poate reţine o contribuţie diferită, o contribuţie egală sau chiar o contribuţie exclusivă. (C.A.Timişoara, …, Buletinul jurisprudenţei, 2004, pag. 153)

Concluzia care se desprinde din aceste decizii enumerate este, că instanţa investită cu soluţionarea unei cereri de partaj, trebuie să analizeze veniturile obţinute de către soţi pe întreaga durată a căsătoriei, să le compare iar în funcţie de acestea să stabilească cota de contribuţie a fiecăruia, astfel că, analizând veniturile obţinute de către fiecare din soţi, aportul adus în gospodărie de către fiecare, instanţa urmează să aprecieze că soţii au avut o contribuţie egală la dobândirea bunurilor comune.

Având în vedere această stare de fapt văzând în drept şi dispoziţiile referitoare la bunurile comune prevăzute în art.30-36 C.fam.  raportat la disp.art.6735 alin.2 c.pr.c. instanţa urmează să admită acţiunea principală şi să admită în parte cererea reconvenţională, urmând să constate că prin muncă comună şi contribuţie egală de 50 % fiecare, părţile au dobândit sub durata căsătoriei ca bunuri comune: imobilul situat în …, descris în CF. … Ineu, nr. top …, în suprafaţă de 64 mp. în  cotă de 1/1 părţi cu o  valoare de circulaţie de 60 000 lei,  bunurile mobile: mobilă de bibliotecă în valoare de 600 lei; canapea extensibilă  în valoare de 500 de lei; 2 fotolii extensibile în valoare de 600 lei; o măsuţă în valoare de 200 lei; mobilă sufragerie ( măsuţă, vitrină, dulap haine, comodă, dulap haine, scaune tapiţate) în valoare de 975 lei; canapea extensibilă în valoare de 250 de lei; mobilă bucătărie în valoare de 500 de lei; masă cu scaune în valoare de 200 de lei; ladă frigorifică Phillips în  valoare de 400 de lei; frigider Minsk în valoare de 250 lei; expresou de cafea în valoare de 200 de lei; aragaz 4 ochiuri în valoare de 300 de lei; hotă în valoare de 50 de lei; televizor în valoare de 300 de lei; video în valoare de 100 de lei; P.C în valoare de 1000 lei; birou în valoare de 200 lei; scaun rotativ în valoare de 100 lei; maşină de spălat automatică în valoare de 400 lei; duş instant în valoare de 200 lei; 2 butelii în valoare de 100 lei; televizor în valoare de 100 lei; seturi oale, farfurii, pahare, tacâmuri în valoare de 300 lei; ventilator cu picior în valoare de 50 de lei; mochetă în valoare de 100 lei; covor lână în valoare de 200 lei; covor sintetic în valoare de 200 lei; set baie 100 lei; cuptor cu microunde în valoare de 150 lei; aspirator în valoare de 100 lei; robot de bucătărie în valoare de 80 de lei; 2 fotolii în valoare de 200 lei; autoturism opel an fabricaţie 1994 în valoare de 3000 lei, în sumă totală de 12 355 lei, suma de 4048,5 de lei, existentă la momentul desfacerii căsătoriei în contul deschis la BRD - Group Societe Generale nr…. şi suma de 2.343 lei ce constituie cheltuieli făcute după desfacerea căsătoriei cu întreţinerea imobilului proprietate comună.

Văzând în drept disp. art. 6739 C.pr.civilă precum şi acordul părţilor la atribuirea bunurilor urmează să se sisteze comunitatea de bunuri şi urmează a se atribui: imobilul situat în …, descris în CF. …, nr. top …, în suprafaţă de 64 mp. în  cotă de 1/1 părţi cu o valoare de circulaţie de 60 000 lei pârâtului principal cu obligarea la plata sultei către reclamanta principală conform cotei de 50 % în sumă de 30.000 lei.

Urmează să atribuie bunurile mobile: mobilă de bibliotecă în valoare de 600 lei; canapea extensibilă  în valoare de 500 de lei; 2 fotolii extensibile în valoare de 600 lei; o măsuţă în valoare de 200 lei; mobilă sufragerie ( măsuţă, vitrină, dulap haine, comodă, dulap haine, scaune tapiţate) în valoare de 975 lei; canapea extensibilă în valoare de 250 de lei; mobilă bucătărie în valoare de 500 de lei; masă cu scaune în valoare de 200 de lei; ladă frigorifică Phillips în  valoare de 400 de lei; frigider Minsk în valoare de 250 lei; expresou de cafea în valoare de 200 de lei; aragaz 4 ochiuri în valoare de 300 de lei; hotă în valoare de 50 de lei; televizor în valoare de 300 de lei; video în valoare de 100 de lei; P.C în valoare de 1000 lei; birou în valoare de 200 lei; scaun rotativ în valoare de 100 lei; maşină de spălat automatică în valoare de 400 lei; duş instant în valoare de 200 lei; 2 butelii în valoare de 100 lei; televizor în valoare de 100 lei; seturi oale, farfurii, pahare, tacâmuri în valoare de 300 lei; ventilator cu picior în valoare de 50 de lei; mochetă în valoare de 100 lei; covor lână în valoare de 200 lei; covor sintetic în valoare de 200 lei; set baie 100 lei; cuptor cu microunde în valoare de 150 lei; aspirator în valoare de 100 lei; robot de bucătărie în valoare de 80 de lei; 2 fotolii în valoare de 200 lei; autoturism opel an fabricaţie 1994 în valoare de 3000 lei, în sumă totală de 12 355 lei, reclamantei principale, cu obligarea la plata sultei către pârâtul principal în sumă de 6177,5 lei, corespunzător cotei de 50 %.

Din suma de 4048,5 de lei, existentă la momentul desfacerii căsătoriei în contul deschis la BRD - Group Societe Generale nr….  va obliga reclamanta principală la plata către pârâtul principal a sumei de 2024,5 lei corespunzător cotei de 50 %.

Din suma de 2.343 lei ce constituie cheltuieli făcute după desfacerea căsătoriei cu întreţinerea imobilului proprietate comună, va obliga reclamanta principală la plata către pârâtul principal a sumei de 1171,5 lei corespunzător cotei de 50 %.

Ia act de renunţarea reclamantei principale la judecată faţă de pârâta C R A.

În baza art.274 şi urm C.pr.civilă urmează a se compensa cheltuielile de judecată ale părţilor apreciindu-se că este în interesul ambelor părţi a se sista comunitatea de bunuri.

Pentru aceste motive în numele legii

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite acţiunea principală formulată de reclamanta Ţ V domiciliată în … contra pârâtului L G domiciliat în … şi domiciliul procesual ales la sediu Cabinet Avocat B C din …, pentru partaj bunuri comune.

Admite în parte cererea reconvenţională formulată de reclamantul reconvenţional L G  împotriva pârâtei reconvenţionale Ţ V pentru partaj bunuri comune, şi în consecinţă:

- constată că prin muncă comună şi contribuţie egală de 50 % fiecare, părţile au dobândit sub durata căsătoriei ca bunuri comune: imobilul situat în …, descris în CF. …, nr. top …, în suprafaţă de 64 mp. în  cotă de 1/1 părţi cu o  valoare de circulaţie de 60 000 lei,  bunurile mobile: mobilă de bibliotecă în valoare de 600 lei; canapea extensibilă  în valoare de 500 de lei; 2 fotolii extensibile în valoare de 600 lei; o măsuţă în valoare de 200 lei; mobilă sufragerie ( măsuţă, vitrină, dulap haine, comodă, dulap haine, scaune tapiţate) în valoare de 975 lei; canapea extensibilă în valoare de 250 de lei; mobilă bucătărie în valoare de 500 de lei; masă cu scaune în valoare de 200 de lei; ladă frigorifică Phillips în  valoare de 400 de lei; frigider Minsk în valoare de 250 lei; expresou de cafea în valoare de 200 de lei; aragaz 4 ochiuri în valoare de 300 de lei; hotă în valoare de 50 de lei; televizor în valoare de 300 de lei; video în valoare de 100 de lei; P.C în valoare de 1000 lei; birou în valoare de 200 lei; scaun rotativ în valoare de 100 lei; maşină de spălat automatică în valoare de 400 lei; duş instant în valoare de 200 lei; 2 butelii în valoare de 100 lei; televizor în valoare de 100 lei; seturi oale, farfurii, pahare, tacâmuri în valoare de 300 lei; ventilator cu picior în valoare de 50 de lei; mochetă în valoare de 100 lei; covor lână în valoare de 200 lei; covor sintetic în valoare de 200 lei; set baie 100 lei; cuptor cu microunde în valoare de 150 lei; aspirator în valoare de 100 lei; robot de bucătărie în valoare de 80 de lei; 2 fotolii în valoare de 200 lei; autoturism opel an fabricaţie 1994 în valoare de 3000 lei, în sumă totală de 12 355 lei, suma de 4048,5 de lei, existentă la momentul desfacerii căsătoriei în contul deschis la BRD - Group Societe Generale nr…. şi suma de 2.343 lei ce constituie cheltuieli făcute după desfacerea căsătoriei cu întreţinerea imobilului proprietate comună.

- sistează comunitatea de bunuri şi atribuie imobilul situat în …, descris în CF. …, nr. top …, în suprafaţă de 64 mp. în  cotă de 1/1 părţi cu o valoare de circulaţie de 60 000 lei pârâtului principal cu obligarea la plata sultei către reclamanta principală conform cotei de 50 % în sumă de 30.000 lei.

- atribuie bunurile mobile: mobilă de bibliotecă în valoare de 600 lei; canapea extensibilă  în valoare de 500 de lei; 2 fotolii extensibile în valoare de 600 lei; o măsuţă în valoare de 200 lei; mobilă sufragerie ( măsuţă, vitrină, dulap haine, comodă, dulap haine, scaune tapiţate) în valoare de 975 lei; canapea extensibilă în valoare de 250 de lei; mobilă bucătărie în valoare de 500 de lei; masă cu scaune în valoare de 200 de lei; ladă frigorifică Phillips în  valoare de 400 de lei; frigider Minsk în valoare de 250 lei; expresou de cafea în valoare de 200 de lei; aragaz 4 ochiuri în valoare de 300 de lei; hotă în valoare de 50 de lei; televizor în valoare de 300 de lei; video în valoare de 100 de lei; sobă în valoare de 150 de lei; P.C în valoare de 1000 lei; birou în valoare de 200 lei; scaun rotativ în valoare de 100 lei; maşină de spălat automatică în valoare de 400 lei; duş instant în valoare de 200 lei; 2 butelii în valoare de 100 lei; televizor în valoare de 100 lei; seturi oale, farfurii, pahare, tacâmuri în valoare de 300 lei; ventilator cu picior în valoare de 50 de lei; mochetă în valoare de 100 lei; covor lână în valoare de 200 lei; covor sintetic în valoare de 200 lei; set baie 100 lei; cuptor cu microunde în valoare de 150 lei; aspirator în valoare de 100 lei; robot de bucătărie în valoare de 80 de lei; 2 fotolii în valoare de 200 lei; autoturism opel an fabricaţie 1994 în valoare de 3000 lei, în sumă totală de 12 355 lei, reclamantei principale, şi obligă reclamanta principală la plata sultei către pârâtul principal în sumă de 6177,5 lei, corespunzător cotei de 50 %.

-obligă reclamanta principală la plata către pârâtul principal a sumei de 2024,5 lei corespunzător cotei de 50 %.

- obligă reclamanta principală la plata către pârâtul principal a sumei de 1171,5 lei corespunzător cotei de 50 %.

Ia act de renunţarea reclamantei principale la judecată faţă de pârâta Compania Rall Arad.

Autorizează întabularea în CF  a dreptului de proprietate a reclamantului asupra imobilului de mai sus cu titlu de sistare bunuri comune.

Compensează cheltuielile de judecată a părţilor.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 23 mai 2013.

 

Preşedinte, Grefier,

Red.

Dact:

ex.4/

Se comunică:

-Reclamanta Ţ V domiciliată …

-pârâtului L G domiciliat în … şi domiciliul procesual ales la sediu Cabinet Avocat B C din …,