Contestaţie în anulare. Neîndeplinirea procedurii de citare. Condiţii

Decizie 109 din 29.01.2014


Contestaţie în anulare. Neîndeplinirea procedurii de citare. Condiţii

-Codul de procedură civilă din 1865: art. 317 alin. (1) pct. 1

Articolul 317 alineatul (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă din 1865 prevede că „Hotărârile irevocabile pot fi atacate cu contestaţie în anulare, pentru motivele arătate mai jos, numai dacă aceste motive nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului: 1. când procedura de chemare a părţii, pentru ziua când s-a judecat pricina, nu a fost îndeplinită potrivit cu cerinţele legii”.

Aşadar, textul de lege precitat are în vedere neîndeplinirea procedurii de citare la judecarea pricinii în calea de atac a recursului şi nicidecum nelegala citare a părţii în calea de atac a apelului.

Curtea de Apel Timişoara, Secţia I civilă,

Decizia civilă nr. 109 din 29 ianuarie 2014, G.O.

Prin contestaţia în anulare înregistrată la data de 06.11.2013 la Curtea de Apel Timişoara sub nr.1120/59/2013, contestatorul S.A. a solicitat, în contradictoriu cu intimaţii P.M.T. şi C.L.M.T., anularea Deciziei civile nr. 1385/22.10.2013, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara în dosarul nr. 27752/325/2010.

În motivare, contestatorul a invocat dispoziţiile art. 317 alin. (1) pct. 1 C. pr. civ., învederând că, aşa cum a arătat şi în faţa instanţei de recurs, a solicitat casarea deciziei date de către Tribunalul Timiş în apel, invocând prevederile art. 304 pct. 5 C. pr. civ., având în vedere că instanţa de apel a judecat cauza cu încălcarea prevederilor procedurale, în sensul că în şedinţa publică a stabilit termen în cunoştinţă ambelor părţi prezente pentru data de 20.05.2013, astfel cum rezultă din  caietul grefierului din data de 22.03.2013, iar ulterior a schimbat terenul pentru data de 29.04.2013, fără a mai dispune citarea părţilor.

Că, nu s-a datorat unei erori consemnarea din caietul grefierului, aşa cum reţine în mod greşit instanţa de recurs, ci data de 20.05.2013 reprezintă termenul dat în cunoştinţă în prezenţa ambelor părţi în sala de judecată, termen pe care ulterior instanţa de apel l-a modificat, fără să citeze părţile, aşa cum ar fi fost legal, aspecte confirmate şi de reprezentanta P.M.T.

Prin urmare, contestatorul a susţinut că decizia pronunţată s-a dat în lipsa de procedură, fiind încălcate dispoziţiile art. 312 alin. (5) C. pr. civ., deoarece instanţa de judecată a soluţionat cauza în lipsa părţii care nu a fost legal citată.

Prin Decizia civilă nr. 109 din 29 ianuarie 2014, pronunţată în dosarul nr. 1120/59/2013, Curtea de Apel Timişoara a respins contestaţia în anulare formulată de contestatorul S:A. împotriva Deciziei civile nr. 1385 din 22 octombrie 2013, pronunțată de Curtea de Apel Timişoara  în dosarul nr. 27752/325/2010.

Pentru a pronunţa această hotărârea Curtea de Apel Timişoara a reţinut următoarele considerente.

Potrivit art. 317 alin. (1) pct. 1 C. pr. civ. „hotărârile irevocabile pot fi atacate cu contestaţie în anulare, pentru motivele arătate mai jos, numai dacă aceste motive nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului: 1. Când procedura de chemare a părţii, pentru ziua când s-a judecat pricina, nu a fost îndeplinită potrivit cu cerinţele legii.

Or, în speţă, nu se invocă neîndeplinirea procedurii de citare la pronunţarea Deciziei civile nr. 1385/22.10.2013 a Curţii de Apel Timişoara (irevocabilă), ca instanţă de recurs, ci neîndeplinirea procedurii de citare la pronunţarea deciziei instanţei de apel, aspect care însă a fost pe deplin analizat de către instanţa de recurs şi care, astfel, se impune cu forţa autorităţii de lucru judecat.

Cu alte cuvinte, motivele invocate prin contestaţia în anulare reprezintă o reiterare a motivelor din cererea de recurs, ca şi cum ar fi posibil recursul la recurs, ceea ce nu este admisibil.

În realitate, Curtea constată că motivele invocate prin contestaţia în anulare vizează o pretinsă eroare de judecată şi de apreciere a probelor a instanţei de recurs cu privire la neîndeplinirea procedurii de citare în faza apelului.

Faţă de cele de mai sus, văzând că nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de dispoziţiile art. 317 alin. (1) pct. 2 C. pr. civ., Curtea a respins contestaţia în anulare formulată de contestatorul S.A.