Somatie de plata

Sentinţă civilă 29 din 13.11.2012


Dosar nr. xxx/193/2011 Somaţie de plată

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BOTOŞANI

SECŢIA CIVILĂ

Şedinţa publică din 

Completul compus din

PREŞEDINTE

GREFIER 

O R D O N A N Ţ A  NR.

Pe rol judecata cauzei civile formulată de creditoarea SC ..SA Botoşani, prin reprezentant în contradictoriu cu debitorul P. S., având ca obiect somaţie de plată.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică lipsesc părţile. 

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că debitorul nu a formulat întâmpinare.

În temeiul art. 167 Cod procedură civilă se încuviinţează şi se administrează în cauză proba cu înscrisurile aflate la dosar.

În temeiul art. 150 Cod procedură civilă, instanţa se socoteşte lămurită, declară dezbaterile închise şi reţine cauza pentru a se pronunţa pe fond.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:

La data de xxx.2011, pe rolul Judecătoriei Botoşani s-a înregistrat sub nr. xxxx/193/2011, cererea de emitere a somaţiei de plată formulată de către creditoarea SC ..SA Botoşani, prin reprezentant, prin care s-a solicitat obligarea debitorului P. S. la plata sumelor de:

1.355,96 lei cu titlu de preţ energie termică livrată în perioada octombrie 2010-februarie 2011, conform facturilor fiscale emise;

2.1,57 lei cu titlu de penalităţi de întârziere;

3.penalităţi de întârziere în procent de 0,04% pe zi, ce se vor calcula de la data înregistrării acţiunii şi până la data achitării integrale a debitului;

4.5,75 lei cheltuieli de notificare;

5.40,50 lei cheltuieli de judecată, din care 39 lei taxă judiciară de timbru şi 1,5 lei timbru judiciar.

În motivare se arată că SC ..SA Botoşani, în calitate de furnizor de energie termică a încheiat cu P. S., în calitate de consumator, Convenţia de facturare individuală a consumurilor de energie termică, care reprezintă Anexa nr. 4 la Contractul de furnizare a energiei termice nr. 10T din xx.2010 încheiat cu Asociaţia de proprietari nr. xx Botoşani, din care debitorul face parte.

Se mai precizează că SC ..SA a procedat la preluarea consumatorilor persoane fizice în Convenţii de facturare individuală ca urmare a prevederilor legislative impuse de prevederile art. 4 şi art. 7 pct. 2 din Ordinul ANRSC nr. 483/2008, HCL nr. 369/2010 şi art. 28 alin. 2 din Legea nr. 325/2006.

În baza convenţiei nr. 10T/165 din xx.2010 de facturare individuală încheiată cu debitorul, creditoarea a livrat acestuia agent termic în perioada octombrie 2010-februarie 2011, fiind emise facturile fiscale individuale, în care erau evidenţiate cantitatea de energie termică consumată în luna respectivă, preţul gigacaloriei şi valoarea totală de plată, debitorului revenindu-i obligaţia contractuală a de achita integral şi la termen contravaloarea facturilor emise.

Pentru neachitarea la termen a facturilor emise, creditoarea a calculat penalităţi de întârziere, în sumă de 1,57 lei, până la data de 28.02.2011.

În vederea recuperării debitului, creditoarea susţine că a încercat stingerea litigiului pe cale amiabilă, potrivit prevederilor art.7201 Cod procedură civilă, demers ce a rămas fără niciun rezultat.

În drept au fost invocate dispoziţiile OG nr. 5/2001, dispoziţiile art. 969, 970, 1068. 1069, 1073 Cod civil (vechi) şi ale Legii nr. 51/2006, Legii nr. 326/2001, Legii nr. 325/2006.

În dovedire s-au depus copii după Convenţia nr. 10T/165 din 01.10.2010 de facturare individuală a consumurilor de energie termică, invitaţie la conciliere directă şi dovadă de comunicare, procesul verbal de conciliere, situaţia facturilor restante, facturile fiscale emise în perioada octombrie 2010-februarie 2011, modul de calcul a penalităţilor de întârziere, dovada cheltuielilor de notificare.

În temeiul art. 242 alin. 2 Cod procedură civilă s-a solicitat judecata acţiunii şi în lipsa reprezentantului unităţii.

Acţiunea a fost legal timbrată cu timbru judiciar de 1,5 lei şi s-a achitat taxă judiciară de timbru în sumă de 39 lei.

Legal citat, debitorul P. S. nu a depus întâmpinare şi nici nu s-a prezentat în instanţă pentru a propune probe sau formula apărări.

Pentru justa soluţionare a cauzei, instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisurile depuse la dosar de către creditor.

Analizând probele administrate în cauză, instanţa reţine următoarele:

Între creditoarea SC ..SA şi Asociaţia de proprietari nr. xx Botoşani, ai cărui membru este şi debitorul P. S., s-a încheiat contractul de furnizare a energiei termice nr. 10T/2010.

De asemenea, potrivit art. 7 pct. 2 din Ordinul nr. 483/2008, furnizorul are obligaţia să încheie Convenţii de facturare individuală, anexă la prezentul contract, conform Hotărârii Consiliului Local. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 153 din xx.2010 s-a aprobat atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Botoşani către  SC ..SA Botoşani, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 369 din xx.2010 s-a aprobat preluarea/predarea în facturare şi încasare individuală a energiei termice livrate populaţiei către SC ..SA Botoşani, ca parte în contractul de furnizare a energiei termice încheiat cu Asociaţiile de Proprietari din municipiul Botoşani.

În baza acestor dispoziţii legale, între creditoare, în calitate de furnizor de energie termică şi debitorul P. S., în calitate de consumator s-a încheiat Convenţia de facturare individuală a consumului de energie termică nr. 10T/165 din x.2010, ce reprezintă Anexa 4 la Contractul de furnizare a energiei termice nr. x/2010.

Prin Convenţia de facturare individuală a consumului de energie termică nr. x/165 din x.2010, creditorul SC ..SA s-a obligat să furnizeze debitorului P. S. servicii de energie termică, având astfel dreptul de a factura şi încasa lunar contravaloarea serviciilor furnizate, precum şi de a calcula şi încasa penalităţile de întârziere, potrivit prevederilor legale. Corelativ, debitorul avea dreptul de a primi serviciile menţionate, precum şi obligaţia de a achita integral şi la termen contravaloarea facturilor. În baza acestei convenţii de facturare individuală au fost emise şi facturi care privesc debitul principal restant în cuantum de 355,96 lei, cât şi penalităţile de întârziere aferente acestui debit în cuantum de 1,57 lei.

Debitorul nu a contestat datoria restantă sub aspectul existenţei acesteia sau al întinderii şi nici cuantumul penalităţilor de întârziere.

Având în vedere situaţie de fapt reţinută, convenţia de facturare individuală a consumului de energie termică încheiată cu respectarea dispoziţiile legale are forţă obligatorie între părţi, potrivit principiului pacta sunt servanda, acestea fiind ţinute să-şi exercite drepturile, respectiv să-şi îndeplinească obligaţiile întocmai cum au fost prevăzute în contract.

De asemenea, potrivit prevederilor art.1 din OG nr.5/2001, procedura somaţiei de plată se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

Prin urmare, pentru ca o cerere de emitere a somaţiei de plată să fie admisibilă este necesar să fie îndeplinite cumulativ cele trei condiţii ale creanţei constatate prin înscris şi constând în plata unei sume de bani, şi anume: creanţa trebuie să fie certă, lichidă şi exigibilă.

În ceea ce priveşte cele trei caractere ale creanţei pretinse de către creditor, instanţa arată că potrivit art.379 alin.3 şi alin.4 Cod procedură civilă, o creanţă este certă atunci când existenţa acesteia rezultă din însuşi actul de creanţă sau şi din alte acte, chiar neautentice, care provin de la debitor sau care sunt recunoscute de dânsul şi este lichidă atunci când cuantumul acesteia este determinat prin chiar actul de creanţă sau când este determinabil cu ajutorul actului de creanţă sau şi cu ajutorul altor înscrisuri care fie emană de la debitor, fie sunt recunoscute de acesta ori îi sunt opozabile în baza unei dispoziţii legale sau a dispoziţiilor prevăzute în actul de creanţă. De asemenea, atunci când pentru executarea obligaţiilor contractuale părţile au stabilit un anumit termen, executarea nu se poate pretinde decât de la împlinirea acestuia, moment din care obligaţia devine scadentă.

Coroborând toate aceste dispoziţii legale menţionate mai sus, instanţa apreciază că, în ceea ce priveşte creanţa principală în valoare de 355,96 lei sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate ale somaţiei de plată.

Astfel, creanţa constând în plata sumei de 355,96 lei are caracter cert, potrivit art. 379 alin.3 Cod procedură civilă, existenţa acesteia fiind neîndoielnică deoarece rezultă atât din cuprinsul Convenţiei de facturare individuală a consumului de energie termică nr. 10T/165 din xx.2010, înscrisul fiind însuşit de părţi prin semnătură, cât şi din conţinutul facturilor emise de către creditor în baza convenţiei menţionate (filele 13-17, 21), acestea fiind însuşite tacit de către părţi prin modalitatea de emitere şi comunicare convenită la momentul încheierii convenţiei şi prin posibilitatea acordată debitorului de a contesta în scris cuantumul debitului ori al penalităţilor prevăzute în conţinutul fiecărei facturi în parte.

De asemenea, creanţa are caracter lichid, potrivit art. 379 alin. 4 Cod procedură civilă cuantumul acesteia fiind determinat prin facturile depuse la dosar.

Şi, în fine, creanţa este exigibilă deoarece scadenţa a fost depăşită pentru fiecare factură în parte.

Cu privire la creanţa accesorie constând în penalităţile de întârziere, instanţa arată faptul că părţile pot realiza, de comun acord, o evaluare anticipată a cuantumului prejudiciului pe care o parte contractantă l-ar putea suferi ca urmare a îndeplinirii cu întârziere sau neîndeplinirii obligaţiilor de către cealaltă parte contractantă, sub forma clauzei penale.

În prezenta cauză, instanţa constată că penalităţile de întârziere calculate de creditor potrivit dispoziţiilor legale menţionate anterior, de la data scadenţei fiecărei facturi în parte şi până la data de x02.2011, în sumă de 1,57 lei nu depăşesc cuantumul creanţei principale.

Prin urmare, având în vedere cadrul normativ aplicabil, instanţa apreciază că sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 1 din OG nr. 5/2001 cu privire la creanţa accesorie în valoare de 1,57 lei. Astfel, aceasta are caracter cert, existenţa fiindu-i neîndoielnică deoarece rezultă din însăşi convenţia de facturare individuală încheiată de către părţi şi din facturile emise în consecinţă. Creanţa accesorie are şi caracter lichid, fiind determinată pe bază de calcul în temeiul prevederilor contractuale şi a dispoziţiilor legale incidente în materie. De asemenea, creanţa accesorie este exigibilă ca şi consecinţă a exigibilităţii creanţei principale.

Cu privire la solicitarea creditoarei de obligare a debitorului la plata unor penalităţi de întârziere în cuantum de 0,04% pe zi întârziere, de la data sesizării instanţei şi până la achitarea integrală a debitului principal, instanţa constată că este întemeiată, întrucât, potrivit art.42 alin.10 din Legea nr.51/2006 neachitarea facturii de către utilizator în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere stabilite conform reglementărilor legale în vigoare, respectiv penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei; penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare şi valoarea totală a penalităţilor nu va depăşi valoarea facturii şi se constituie în venit al operatorului.

În cazul de faţă instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile cerute de art.42 alin.10 din Legea nr.51/2006, în sensul că facturile fiscale care cuprind contravaloarea energiei termice furnizate în perioada octombrie 2010-februarie 2011 sunt scadente, fiind astfel justificată acordarea de penalităţi de întârziere în funcţie de nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare şi care, potrivit art.120 alin.7 Cod procedură fiscală, este în cuantum de 0,04% pe zi întârziere, calculate de la data sesizării instanţei 17.10.2011 şi până la achitarea debitului principal.

Prin urmare, date fiind considerentele expuse, instanţa apreciază că cererea creditoarei este întemeiată şi în baza art. 6 alin.2 din OG nr. 5/2001, va admite cererea de emitere a somaţiei de plată şi va soma debitorul să plătească creditoarei suma de 355,96 lei reprezentând debit principal - contravaloarea energiei termice furnizate în perioada octombrie 2010-februarie 2011, suma de 1,57 lei cu titlu de penalităţi de întârziere calculate până la data de 28.02.2011, la care se vor adăuga penalităţi de întârziere aferente debitului principal, în procent de 0,04% pe zi de întârziere, calculate de la data de 17.10.2011 şi până la data achitării integrale a debitului, fără ca penalităţile să depăşească valoarea debitului principal, precum şi cheltuieli de notificare în sumă de 5,75 lei (fila 9).

Potrivit dispoziţiilor art.6 alin.2 şi alin.3 din OG nr.5/2001, instanţa va stabili ca termenul de plată pentru debitor să fie de 30 de zile de la comunicarea ordonanţei.

Având în vedere culpa procesuală a debitorului, în temeiul art.274 Cod procedură civilă, instanţa va dispune obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 40,50 lei, din care 39 lei taxă judiciară de timbru şi 1,5 lei timbru judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

O R D O N Ă

Admite cererea având ca obiect emiterea unei somaţii de plată formulată de creditoarea SC ..SA Botoşani, prin reprezentant, cu sediul în  mun. Botoşani, str. P. nr. xx, jud. Botoşani în contradictoriu cu debitorul P. S., cu domiciliul în mun. Botoşani, str. V. nr. xx, bloc , ap. , jud. Botoşani.

Somează debitorul ca în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei ordonanţe să plătească creditoarei suma de 355,96 lei reprezentând contravaloarea energiei termice furnizată în perioada octombrie 2010-februarie 2011, suma de 1,57 lei cu titlu de penalităţi de întârziere aferente debitului restant, la care se adaugă penalităţi de întârziere aferente debitului principal, în procent de 0,04%/zi, calculate de la data de 17.10.2011 şi până la data achitării integrale a debitului, fără ca penalităţile să depăşească valoarea debitului principal, precum şi suma de 5,75 lei reprezentând cheltuieli de notificare.

Obligă debitorul la plata sumei de 40,50 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Cu drept de cerere în anulare pentru debitor în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 06 ianuarie 2012. 

 PREŞEDINTE, GREFIER,