Art. 178 Cod penal

Sentinţă penală 67 din 15.01.2014


Dosar nr. XXXXX/193/2011 - art. 178  Cod penal -

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BOTOŞANI

SECŢIA PENALĂ

Şedinţa publică din xx.xx.xxxx

Preşedinte –

Grefier –

Ministerul Public prin reprezentant

Procuror – 

Î N C H E I E R E

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul H. M. P. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute şi pedepsite  de art. 178 alin. 3 Cod penal,  părţi civile fiind U. G.,  U. E. şi U. D..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă avocat ales G. M. pentru inculpatul H. M. P. – lipsă, avocat I. I. pentru asiguratorul de răspundere civilă DIRECT LINE INSURANCE S.p.A ITALIA PRIN AVUS INTERNATIONAL ROMÂNIA, lipsă fiind părţile civile U. G.,  U. E. şi U. D. şi procuratorul acestora.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către  grefierul de  şedinţă, după care: se constată Ca Serviciul Judeţean de Ambulanţă Botoşani a înaintat la dosar adresa nr. XXXX/Xxx.xx.xxxx prin care a comunicat că a fost achitată suma de 404,60 lei de către asiguratorul de răspundere civilă DIRECT LINE INSURANCE S.p.A ITALIA PRIN AVUS INTERNATIONAL ROMÂNIA.

Se constată că părţile civile U. G.,  U. E. şi U. D. prin procurator au depus la dosar concluzii scrise.

Având în vederea poziţia procesuală a inculpatului, care a recunoscut săvârşirea infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată şi a solicitat soluţionarea  cauzei doar  pe baza  probelor administrate în cursul urmăririi penale, instanţa admite cererea inculpatului de judecare a dosarului pe baza probatoriului administrat în cursul urmăririi penale.

 Constatând că nu mai sunt cereri noi de formulat, conform art. 339 alin. 2 Cod procedură penală, instanţa declară terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul asupra dezbaterilor pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public descrie situaţia de fapt reţinută în rechizitoriu şi având în vedere că inculpatul a recunoscut infracţiunea comisă şi-a însuşit materialul probator, instanţa a admis judecarea cauzei în baza procedurii simplificate, apreciază că vinovăţia inculpatului a fost dovedită prin raportul de constatare medico-legală, expertize efectuate în cauză şi pune concluzii de condamnare a inculpatului la pedeapsa închisorii cu aplicarea  art. 71,64 Cod penal având în vedere limite de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită şi modalitatea în care a fost comisă fapta, solicită aplicarea art. 3201  alin. 7 Cod procedură penală.  În latură civilă, moştenitorii victimei au formulat pretenţii civile în cauză, consideră că daunele materiale şi morale sunt justificate şi solicită obligarea inculpatului la plata despăgubirilor cu precizarea că asiguratorul de răspundere civilă va achita în locul inculpatului. De asemenea, solicită să se constate că despăgubirile solicitate de către partea civilă Serviciul Judeţean de Ambulanţă Botoşani au fost achitate de asiguratorul de răspundere civilă.

 Avocat I. I. pentru asiguratorul de răspundere civilă DIRECT LINE INSURANCE S.p.A ITALIA PRIN AVUS INTERNATIONAL ROMÂNIA, latura penală a cauzei o lasă la aprecierea instanţei. Cu privire la latura civilă a cauzei, solicită instanţei să constate că despăgubirile solicitate de Serviciul Judeţean de Ambulanţă Botoşani au fost achitate. Partea civilă U. E. a solicitat daune materiale în cuantum de 10.000 lei reprezentând: cheltuieli de înmormântare şi cheltuieli efectuate cu parastasele ulterioare. Pentru a putea fi reparat prejudiciul trebuie sa fie cert, atât în privinţa existentei, cât şi în privinţa întinderii/cuantumului acestuia. Cu privire la daunele materiale, atât doctrina, cât şi practica judiciară, au arătat în mod constant că despăgubirea acestora nu se poate face prin apreciere ci numai pe baza unor probe concludente şi pertinente din care să rezulte existenţa şi întinderea acestora. Potrivit dispoziţiilor art. 49 pct. 2 din normele aprobate prin Ordinul Preşedintelui CSA nr. 5/2010: la stabilirea despăgubirilor în cazul vătămării corporale sau al decesului unor persoane se au în vedere următoarele: în caz de deces:

a)cheltuielile de înmormântare, inclusiv pentru piatra funerara, precum si cele efectuate cu îndeplinirea ritualurilor religioase, probate cu documente justificative:

b)cheltuielile cu transportul cadavrului, inclusiv cele de îmbălsămare, probate cu documente justificative, de la localitatea unde a avut loc decesul până la localitatea în care se face înmormântarea:

c)veniturile nete nerealizate si alte eventuale cheltuieli rezultate în perioada de la data producerii accidentului si până la data decesului, prevăzute la pct. 1, daca acestea au fost cauzate de producerea accidentului;". Având în vedere că partea civila nu a dovedit cuantumul daunelor materiale pretinse, pe de o parte, iar pe de alta parte, că aceasta a fost deja despăgubită de inculpat cu suma de 4.000 lei şi că acesta a reparat pe cheltuiala sa şi gardul imobilului proprietatea pârtii civile distrus în urma accidentului, apreciază că se impune respingerea cererii părţii civile de acordare a daunelor materiale. Avându-se în vedere faptul că fapta păgubitoare s-a produs din culpă şi nu cu intenţie; că suferinţele cauzate părţilor civile ca urmare a decesului soţului/tatălui acestora în vârsta de 84 de ani nu diferă de la caz la caz în funcţie de: sumele cerute cu titlu de daune morale, de poziţia sociala şi/sau materiala a victimelor accidentelor sau a persoanelor vinovate, aceasta suferinţa fiind similara pentru toate părţile civile; că victima avea la data accidentului o vârsta înaintata şi că suferea de numeroase afecţiuni, astfel cum rezulta din raportul de constatare medico-legală; că părţile civile sunt persoane mature care nu mai aveau nevoie de aceeaşi afecţiune şi de sprijinul victimei ca în copilărie sau în tinereţe ;că părţile civile s-au bucurat de prezenta victimei o lunga perioada a vieţii şi că, chiar în situaţia în care tragicul accident nu s-ar fi produs, victima avea o vârsta in raport de care decesul datorat unor cauze naturale putea interveni în orice moment; şi jurisprudenţa în cauze similare, jurisprudenţa care în asemenea cauze trebuie avută în vedere la aprecierea cuantumului daunelor morale, mai ales în condiţiile în care nu exista criterii legale cu privire la determinarea cuantumului acestora, chestiune care este lăsată la luminile şi înţelepciunea judecătorului ; apreciază că acordarea de despăgubiri morale în sumă de circa 25.000 lei pentru fiecare parte civila, sumă pe care a propus-o având în vedere şi practica judiciara în cazuri similare (Anexele nr. 1- 16), inclusiv practica Judecătoriei Botoşani, ar reprezenta o despăgubire justa şi echitabilă, fără sa devină o sursa de îmbogăţire fără justa cauza. Având in vedere, pe de o parte, faptul ca părţile civile nu au fost asistate si reprezentate in fata organelor de urmărire penala şi a instanţei de o persoana care să practice în mod legal avocatura şi, deci, să fie îndreptăţită la încasarea onorariului de avocat, iar pe de alta parte, faptul că părţile civile nu au dovedit efectuarea altor cheltuieli judiciare, solicită respingerea cererilor părţilor civile de obligare la plata cheltuielilor judiciare. Respingerea cererii părţii civile U. E. de acordare a daunelor materiale. Admiterea în parte a cererilor părţilor civile de acordare a daunelor morale şi acordarea cu acest titlu a câte 25.000 lei pentru fiecare parte civila şi respingerea cererilor părţilor civile de acordare a cheltuielilor judiciare.

Avocat G. M. pentru inculpat, arată că acesta a solicitat şi instanţa a admis judecarea cauzei în baza procedurii simplificate prevăzută de art. 3201 Cod procedură penală. cu privire la probatoriul administrat în cursul urmăririi penale, solicită a se reţine concluziile expertizei  cu  privire la valoarea alcoolemiei. Solicită instanţei, al individualizarea judecătorească a pedepsei să reducă limite de pedeapsă cu 1/3 , să aibă în vedere circumstanţele reale şi personale prev. de art. 74,76 Cod penal, conduita bună a inculpatului înainte de comiterea infracţiunii, este căsătorit, are doi copii minori în întreţinere, stăruinţa inculpatului de a repara pagubele produse, imediat după accident inculpatul a reparat gardul şi a dat părţilor civile suma de 4.000 lei. Cu privire la contextul în care s-a produs accidentul solicită a se avea în vedere porţiunea respectivă de drum care era pavată cu bolovani de râu, inculpatul era obosit, victima avea 84 de ani, avea o mulţime de afecţiuni, pentru motivele prezentate solicită aplicarea unei pedepse cu închisoare cu aplicarea art. 81, 82 Cod penal, având în vedere că inculpatul nu are antecedente penale şi apreciază că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea acesteia în regim de detenţie. În latură civilă, părţile civile au solicitat suma de 10.000 lei cu titlu de daune materiale, însă, apreciază că acestea nu au depăşit suma de  4.000 lei , bani care au fost deja achitaţi de către inculpat. Cu privire la daunele morale solicitate de părţile civile, apreciază că acestea ar fi trebuit probate cu martori, însă victima era o persoană învârstă şi foarte bolnavă, viaţa sa nu era prea fericită,  nu a fost probată suferinţa familiei, apreciază că  suma de 25.000 lei pentru fiecare, este suficientă. Cu privire la cheltuielile judiciare solicitate de procurator J. M., solicită respingerea acestora.

 Dezbaterile orale din timpul şedinţei au fost înregistrate audio potrivit dispoziţiilor art. 304 Cod procedură penală.

J U D E C A T A

Asupra acţiunii penale de faţă.

Văzând că pentru deliberare instanţa are nevoie de un timp mai îndelungat,

Pentru aceste motive

În numele legii

D I S P U N E

Amână pronunţarea în cauză pentru data de xx.xx.xxxx.

Pronunţată în şedinţa publică din xx.xx.xxxx .

PREŞEDINTE,GREFIER,