Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 369 din 12.05.2009


TIP SPEŢĂ: sentinţă civilă

TITLU: plângere contravenţională

DATA:12.05.2009

Domeniu asociat: amenzi

La data de 13.08.2008 a fost înregistrată pe rolul J. B. sub nr. 9707/180/2008 plângerea contravenţională formulată de petentul F. P. împotriva procesului verbal de contravenţie seria CC  Nr. 1325400 încheiat la data de  06.08.2008 de I.P.J.B.-S. P. R., C.D. N. E..

Prin sentinţa civilă nr.10523/2008 a J B. s-a dispus declinarea prezentei cauze în favoarea J. B.. Plângerea a fost înregistrată pe rolul acesteia la data de 05.02.2009 sub nr.116/199/2009.

Plângerea a fost legal formulată în termenul prevăzut de art.31 din O.G.2/2001 şi este scutită de plata taxei de timbru potrivit dispoziţiilor art.36 din O.G. nr.2/2001.

În motivarea  plângerii  petentul arată  că  s-a reţinut în sarcina sa că rula pe raza localităţii F. cu viteza de 104 km/h, viteză pe care petentul o contestă, precizând că  viteza era mult mai mică. Arată acesta că viteza maximă pe care o poate înregistra autobuzul pe care-l conducea este de 100 km/h. În continuare acesta relatează că există şi înregistrarea de pe cronograf de la ora la care a fost oprit în trafic, iar acest instrument arată o viteză de 60-80 km/h.

În susţinerea plângerii, petentul a depus o serie de înscrisuri: copie tahograf, dovadă de verificare, carnet de înmatriculare, CI .

În baza art.242 s-a solicitat judecare în lipsă.

Petentul solicită, admiterea plângerii  şi anularea procesului verbal.

Legal citat, petentul s-a prezentat în faţa instanţei la ultimul termen din data de 12.05.2009, şi nu a mai solicitat alte probe în afară de înscrisurile depuse la dosarul cauzei încă de la J. B.

Petentul a formulat o completarea motivelor sale iniţiale la data de 31.10.2008. Solicită admiterea plângerii şi anularea procesului verbal.

Pe data de 25.11.2009 intimata a înaintat J B. întâmpinare.

Se arată că procesul-verbal de contravenţie a fost întocmit cu respectarea prevederilor  legale, motiv pentru care organul constatator  solicită menţinerea acestuia şi a sancţiunii aplicate.

Întâmpinării i-au fost anexate  procesul-verbal de constatare, planşele foto, atestatul agentului constatator ,  buletinul de verificare metrologică nr. 0099286 din 27.08.2007  a aparatului radar montat  pe DACIA LOGAN  .

În drept, intimata şi-a întemeiat întâmpinarea pe dispoziţiile art.115-118 Cod pr.civilă, O.U.G. nr.195/2002 republicată, O.G. nr.2/2001 completată şi modificată, iar în temeiul art.242 alin.2 Cod pr.civilă s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

La termenul din data de 24.02.2009 intimata a înaintat instanţei şi copia lizibilă a procesului verbal de contravenţie.

În temeiul art.33 alin.1 din O.G. nr.2/2001 a fost citat martorul din lucrări  , care legal citat nu s-a prezentat în faţa instanţei.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie seria CC  Nr. 1325400  la data de  06.08.2008 de I.P.J.B.-S. P. R., C. D. N. E., petentul  a  fost sancţionat contravenţional reţinându-se în sarcina sa că la data de 06.08.2008, ora 1620  a condus autobuzul, marca Scania,  pe DN2 prin localitatea F., jud.B. cu viteza de 104 KM/h, faptă prevăzută de art.49 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002  şi sancţionată de art.102 alin.3 lit.e  din  O.U.G. nr.195/2002, republicată  aplicându-i-se petentului 9 puncte amendă în cuantum de 450 lei. S-a aplicat, de asemenea, măsura complementară a reţinerii permisului de conducere în conformitate cu art. 102 alin.3 lit.e din acelaşi act normativ.

Instanţa investită cu soluţionarea  plângerii verifică din oficiu legalitatea  şi temeinicia  procesului verbal.

Petentul nu a invocat nelegalitatea  procesului verbal ,  acesta fiind criticat  sub aspectul netemeiniciei aplicării sancţiunii principale şi complementare.

Potrivit art.1 din OG nr.2 /2001 “constituie contravenţie fapta  săvârşită cu vinovăţie , stabilită şi sancţionată prin lege […]”.În ceea ce priveşte latura obiectivă a faptei  aşa cum a fost reţinută de agentul constatator în sarcina  petentului  elementul material constă  într-o acţiune, respectiv , de a conduce autoturismul, în localitate, cu viteza de 104 km/ h, cu 54 km mai mult faţă de viteza legală maximă admisă în localitate. Pentru a antrena răspunderea petentului este necesar a se dovedi comportamentul ilicit al petentului.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis includerea contravenţiilor, ca regulă, în materia penală astfel că prezumţia de nevinovăţie  este o garanţie existentă şi în acest domeniu, aplicându-se , în esenţa ei,  şi în materie civilă , astfel încât este evident că ea acoperă şi materia contravenţiilor. Astfel, ca un element fundamental  al prezumţiei de nevinovăţie  se instituie sarcina probei  în cadrul obligaţiilor organului constatator , astfel că acestuia îi revine sarcina să facă dovada  că petentul a  depăşit  limita legală de viteză.

Este firească această soluţie, în condiţiile în care conform Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice nerespectarea regimului de viteză se constată de către poliţiştii rutieri prin mijloace tehnice certificate în condiţiile legii, şi care se află numai la dispoziţia acestora.

 În consecinţă, intimata a depus la dosar atât planşe foto, cât şi  înscrisuri pentru a demonstra realitatea celor consemnate în cuprinsul procesului verbal.

 Analizând însă planşele foto  în număr de 6 instanţa constată că nu sunt de natură a lămuri dacă în momentul înregistrării cu aparatul RADAR a vitezei reţinute, autoturismul aparţinea petentului. Astfel, planşele reprezintă  un autobuz făcând imposibilă identificarea după marcă şi număr de înmatriculare aşa cum prevede art.3.5.1 din normele de metrologie legală NML 021.05 « Aparate pentru  măsurarea vitezei  de circulaţie a autovehiculelor(cinemometre) potrivit căruia «   înregistrarea efectuată trebuie să  cuprindă […] imaginea autovehiculului din care să poată fi pus în evidenţă nr. de înmatricularea a acestuia ».

Mai mult decât atât,din ultimele 3 fotografii din care se poate distinge numărul autobuzului în speţă rezultă că acesta se deplasa cu viteze de 48-51 km/h. Aceste imagini duc la concluzia că datele reţinute de aparatul cronograf de pe autobuz, prezentate de petent sunt veridice.

Toate aspectele reţinute anterior, duc la concluzia că  prezumţia de nevinovăţie  prevăzută ca o garanţie de art.6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului nu a fost răsturnată.

Faţă de considerentele ce preced, instanţa, în temeiul art.34 din O.G. nr.2/2001, completată şi modificată va admite plângerea contravenţională şi va anula procesul-verbal.

Domenii speta