Prescriptie extinctiva. Caracterul cert al creantei. Somatie de plata admisa In parte. Obligatie In euro. Clauza penala.

Sentinţă civilă 1746 din 12.12.2008


Tip : sentinta civila

Nr./data : nr. 1746/12.12.2008

Domenii asociate : prescriptii

Titlu : Prescriptie extinctiva. Caracterul cert al creantei. Somatie de plata admisa In parte. Obligatie In euro. Clauza penala.

 Prin cererea Inregistrata pe rolul Judecatoriei Caracal la data de 24.07.2008, sub numarul 3688/207/2008, creditoarea Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania, reprezentata de Directia Regionala Drumuri si Poduri Craiova a solicitat, In contradictoriu cu debitorul BRABECEANU MARIAN-GENEL, emiterea unei somatii de plata prin care acesta sa fie obligat la plata sumei de 374,65 euro, reprezentand tarif de utilizare a drumului national, si la penalitati de Intarziere In cuantum de 0,15 % pe zi de Intarziere, precum si obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecata. 

 In motivarea cererii, creditoarea a aratat ca a Incheiat cu debitorul un contract avand ca obiect eliberarea rovinietei catre debitor, cu obligatia corelativa a acestuia de a achita tariful din anexa nr. A a contractului In 4 rate trimestriale.Creanta pretinsa Intruneste conditiile prevazute de art. 1 din OG 5/2001, respectiv este certa, lichida si exigibila.

 In drept, creditoarea a invocat dispozitiile OG nr. 5/2001.

 In dovedirea cererii, creditoarea a anexat la cerere copii certificate dupa urmatoarele Inscrisuri : Contract nr. 621 din 22.07.2004 (filele 6 – 9), Notificare din 19.06.2006 (fila 4) cu confirmare de primire (fila 5).

 Cererea a fost legal timbrata cu 39 lei taxa judiciara de timbru si 0,5 lei timbru judiciar.

 Creditoarea a solicitat, conform art. 242 alin. 2 C.proc.civ., judecarea cauzei si In lipsa.

 Prin sentinta civila nr. 3301 din 15 septembrie 2008, Judecatoria Caracal a declinat competenta de solutionare a cererii In favoarea Judecatoriei Corabia.

 Debitorul nu a depus Intampinare si nu s-a prezentat la termenele stabilite.

 In cauza, instanta a Incuviintat si administrat proba cu Inscrisurile depuse la dosar pentru ambele parti.

 Analizand Inscrisurile aflate la dosar, instanta retine urmatoarele :

 La data de 22.07.2004, partile au Incheiat un contract, prin care debitorul s-a obligat la plata tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania pentru autovehicul de transport marfa/pasageri prevazut In anexa nr. A, In 4 rate trimestriale, potrivit anexei nr. 3, iar creditoarea s-a obligat sa-i elibereze debitorului dovada achitarii acestui tarif, respectiv rovinieta, Potrivit anexei A a contractului, tariful de utilizare este de 447,04 euro. Incheierea acestui contract si clauzele acestuia rezulta din Inscrisul de la filele 6 – 9.

Astfel, In raport de stampila si semnaturile partilor aplicate pe acest Inscris si de mentiunea ca s-au Intocmit trei exemplare, instanta apreciaza ca Inscrisul respecta conditia prevazuta de art. 1179 alin. 1 si 2 C.civ., fiind Inscris sub semnatura privata ce constata un contract silalagmatic. Prin coroborarea dispozitiilor art. 1176 cu cele ale art. 1173 C.civ., instanta are In vedere ca Inscrisul sub semnatura privata are deplina credinta Intre cei care l-au subscris cu privire la dispozitiile si conventiile ce le constata.

In raport de dispozitiile art. 969 C.civ., care statueaza forta obligatorie a contractelor, instanta retine ca prin contractul Incheiat Intre parti s-a nascut In sarcina debitorului, In calitate de utilizator al drumurilor nationale, obligatia de plata a sumei de 447,04 euro, reprezentand contravaloarea rovinietei.

 Din tariful mentionat In contract, debitorul a achitat, odata cu Incheierea contractului, doar prima rata In valoare de 72,39 euro, el neachitand pana In prezent celelalte 3 rate mentionate In anexa nr. 3, respectiv :

2). 89,01 euro – scadenta la 22.10.2004,

3). 142,03 euro – scadenta la 22.01.2005,

4). 143,61 euro – scadenta la 22.04.2005.

Pentru neachitarea acestei diferente din tariful de utilizare a drumurilor nationale, In valoare totala de 374,65 euro, creditoarea a formulat cererea ce formeaza obiectul acestei cauze. Instanta, avand In vedere dispozitiile art. 1073 C.civ., potrivit carora creditorul are dreptul la Indeplinirea exacta a obligatiei, urmeaza sa oblige debitorul la plata sumei datorate In moneda europeana, urmand ca aceasta sa fie convertita In lei la data efectiva a platii.

In acelasi contract, partile au Incheiat si o clauza penala pentru neplata la termenul stabilit a pretului. Potrivit acestei clauze, debitoarea datoreaza creditoarei penalitati In cuantum de 0,15 % din suma datorata In euro pentru fiecare zi de Intarziere. Cum potrivit art. 1 din OG 9 / 2000, partile sunt libere sa stabileasca penalitatile pentru Intarzierea platii unei obligatii banesti, iar potrivit art. 43 C.com. obligatiile comerciale In bani produc de drept dobanzi de la data scadentei lor, instanta urmeaza sa dea eficienta clauzei penale Incheiate de parti. Prin cererea sa, creditoarea a solicitat penalitatile de Intarziere datorate de debitor, fara sa precizeze daca le solicita doar pentru viitor sau si pentru trecut. Interpretand acest capat de cerere, instanta nu poate sa-si depaseasca rolul si sa extinda vointa creditoarei la aspecte ce nu rezulta explicit din cererea formulata. In consecinta, instanta se considera sesizata cu cererea de acordare a penalitatilor de Intarziere doar Incepand de la momentul sesizarii instantei, respectiv 24.07.2008.

Potrivit art. 1 alin. 1 din O.G. nr. 5/2001, procedura somatiei de plata se desfasoara, la cererea creditorului, In scopul realizarii de bunavoie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un Inscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui Inscris, Insusit de parti prin semnatura ori In alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii.

Fata de considerentele expuse, instanta retine ca creditoarea a facut dovada existentei unei creante certe, lichide si exigibile In cuantum de 374,65 euro, astfel cum prevad dispozitiile art. 1 din OG 5/2001. In consecinta, In baza art. 1 si art. 6 alin. 2 din OG 5/2001, instanta va admite cererea creditoarei si va soma debitorul ca, In termen de 20 de zile de la comunicarea prezentei somatii, sa plateasca creditoarei contravaloarea In lei a sumei de 374,65 EURO, la cursul BNR din data cand se va efectua plata. De asemenea, va obliga debitorul sa plateasca creditoarei contravaloarea In lei a penalitatilor de 0,15 % pentru fiecare zi de Intarziere, ce se vor calcula, la momentul platii, asupra sumei datorate de 374,65 euro, Incepand cu data de 24.07.2008 pana la data efectiva a platii.

In ce priveste cheltuielile de judecata solicitate, constand In taxa de timbru de 39 lei si timbru judiciar de 0,3 lei, avand In vedere dovada efectuarii lor de la fila 3, instanta, In baza art. 274 alin. 1 C.proc.civ., urmeaza a o admite si sa oblige debitorul la plata catre creditoare a sumei de 39,3 lei, cu acest titlu.

Intocmit, azi, 23.03.2009,

Salar Felix

2