Obligatie desfiintare lucrari realizate fara autorizatie

Sentinţă civilă 7162 din 21.05.2008


Dosar nr. 9402/212/2007

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CONSTANŢA

SECTIA CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal nr. 3047

SENTINŢA CIVILĂ NR. 7162

Pe rol, soluţionarea cauzei civile având ca obiect obligaţia de a face, acţiune formulată de reclamantul PMC cu sediul în Constanţa, în contradictoriu cu pârâta CSI cu sediul în Bucureşti.

Acţiunea este timbrată cu taxa judiciară de timbru 8 lei şi timbru judiciar 0,3 lei.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă reprezentantul reclamantului avocat CT şi reprezentantul pârâtei consilier juridic CI .

Procedura este legal îndeplinită .

S-a făcut referatul cauzei expus oral de grefierul de şedinţă care învederează că a fost depus prin serviciul registratură în data de 09.04.2008 răspuns din partea Direcţiei Patrimoniu la adresa emisă la termenul anterior cu privire la imobilul din litigiu.

Reprezentantul reclamantului depune de asemenea răspuns cu privire la relaţiile solicitate la termenul anterior; comunică un exemplar reprezentantului pârâtei.

Nemaifiind alte probe,cereri sau excepţii de formulat ,instanţa acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Reprezentantul reclamantului solicită  admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată. Apreciază că s-a făcut dovada că pârâta nu a obţinut autorizarea construcţiilor reţinute prin procesul verbal de contravenţie. Cu cheltuieli de judecată .

Reprezentantul pârâtei solicită respingerea acţiunii. Solicită obligarea reclamantului la eliberarea autorizaţiei de construire, având în vedere că a făcut dovada că încă din anul 2000 s-au făcut demersuri, depunându-se documentaţia pentru autorizare de două ori, şi că pe rolul acestei instanţe există un proces având ca obiect constatarea dreptului de superficie. Cu privire la sancţiunea contravenţională, apreciază că este prescris dreptul de sancţionare, şi mai mult decât atât este prescris chiar dreptul de a cerere demolarea. Depune recurs în interesul legii. Arată că sunt sistematic împiedicaţi să obţină autorizaţia.

Instanţa în baza art. 150 C.pr.civ. constată terminată cercetarea judecătorească şi rămâne în pronunţare pe fondul cauzei. 

INSTANŢA

Asupra acţiunii:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa sub nr. 9402/212/2007 reclamantul PMC a solicitat ca în contradictoriu cu pârâtul  CSI să se dispună obligarea pârâtului la desfiinţarea lucrărilor de construire realizate ilegal, iar în caz contrar să fie abilitat reclamantul să desfiinţeze pe cale administrativă cu recuperarea cheltuielilor de la pârât.

În motivarea cererii se arată că pârâtul a fost sancţionat prin procesul verbal 92022/2006 dispunându-se ca măsură complementară obţinerea autorizaţiei de construire în termen de 60 de zile, iar în caz contrar desfiinţarea lucrărilor realizate în termen de 3 zile de la expirarea termenului de 60 de zile.

Susţine reclamantul că pârâtul nu s-a conformat dispoziţiilor din procesul verbal.

În drept au fost invocate disp. art. 32 din Lg. 50/91.

În cauză reclamantul a administrat proba cu înscrisuri şi interogatoriul pârâtului , iar pârâtul proba cu înscrisuri.

Au fost depuse la dosar: adresa nr. 44263/2007, adresa 92022/2006, procesul verbal de contravenţie nr. 92022/2006, adresa nr. 25/2006 , nr 12/2004 , contract nr. 523/2002, schite cadastrale .

Analizând actele dosarului instanţa  reţine:

Prin procesul verbal de contravenţie nr. 92022/18.07.2006 CSI a fost sancţionat cu amendă pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art. 3 lit. 1 din Lg. 50/91 şi s-a dispus sistarea lucrărilor, obţinerea autorizaţiei de construire, îndeplinirea condiţiilor prev. de Legea 50/91 în termen de 60 de zile de la data comunicării procesului verbal, şi în caz contrar desfiinţarea lucrărilor ilegal realizate în termen de 3 zile de la data expirării termenului de 60 de zile.

Aşa cum a recunoscut şi la interogatoriu, pârâtul nu s-a conformat dispoziţiilor din procesul verbal de contravenţie  şi nu a obţinut autorizaţia de construire nici până la data de 12.02.2008

Potrivit art. 32 lin.1 din Lg. 50/91 „ În cazul în care persoanele sancţionate contravenţional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul verbal de constatare a contravenţie, potrivit prevederilor art. 28 alin.1 organul care a aplicat sancţiunea va sesiza instanţele judecătoreşti pentru a dispune după caz… b) desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal”, iar alin. 2 arată „În cazul admiterii cererii, instanţa  va stabili termenele limită de executare a măsurilor prevăzute la alin.1”.

Faţă de cele expuse, instanţa  va obliga pârâtul să desfiinţeze lucrările realizate la imobilul din statiune Mamaia , Pavilion Administrativ Histria şi arătate în cuprinsul procesul verbal de contravenţie în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Instanţa  apreciază neîntemeiată cererea de autorizare a reclamantului să desfiinţeze pe cheltuiala pârâtului lucrările nelegal realizate.

Astfel, potrivit art. 32 alin. 3 din Lg. 50/91 „În cazul nerespectării termenelor limită stabilite, măsurile dispuse de instanţă în conformitate cu prevederile alin. 2, se vor duce la îndeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de poliţie, cheltuielile urmând să fie suportate de către persoanele vinovate.” .

Prin urmare, primarul poate să desfiinţeze pe cheltuiala pârâtului lucrările realizate nelegal numai dacă pârâtul nu a desfiinţat el însăşi lucrările  în termenul de 3 luni stabilit de instanţă.

Or, pentru a putea trece la desfiinţarea lucrărilor, reclamantul trebuie mai întâi să constate că pârâtul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a face stabilită de instanţă.

Mai mult, alin. 3 din art. 32 nu arată că reclamantul trebuie să ceară autorizarea instanţei în scopul desfiinţării lucrărilor, el putând trece direct la desfiinţare.

Apreciind deci, că în cauză nu este necesară autorizarea instanţei, iar desfiinţarea de către reclamant a lucrărilor nu se poate face decât după trecerea termenului de 3 luni stabilit de instanţă, dacă pârâtul nu-şi execută de bună voie obligaţia de a face, instanţa  va respinge cererea reclamantului de a fi abilitat să desfiinţeze lucrările pe cheltuiala pârâtului c neîntemeiată.

În baza art. 274 C.pr.civ. instanţa  va obliga pârâtul să plătească reclamantului suma de 508,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte acţiunea civilă formulată de reclamantul PMC cu sediul în Constanţa, în contradictoriu cu pirita CSI cu sediul în Bucureşti.

Obligă pârâtul să desfiinţeze lucrările realizate la imobilul din Constanţa , statiunea Mamaia , Pavilion Administativ Histria  şi arătate în cuprinsul procesului verbal de contravenţie nr. 92022/18.07.2006 încheiat de PMC în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Respinge cererea reclamantului de abilitare a PMC să desfiinţeze lucrările pe cheltuiala pârâtului ca neîntemeiată.

Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 508,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi , 22.04.2008.

Red.jud.F.M./21.05.2008

Dact.R.A.R./30.05.2008

4ex.