Sentinta penala 22

Sentinţă penală 90 din 22.06.2009


Dosar nr. 1514/201/2009  art. 208, art209 C.p.

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CALAFAT JUDEŢUL DOLJ

SENTINŢA PENALĂ Nr. 90

Şedinţa separată de la 22 Iunie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE MP

Grefier VVC

Ministerul Public reprezentat de procuror VC

Prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat

Pe rol judecarea cauzei Penale privind pe inculpatul MVE şi pe parte vătămată SC L SRL,  prin AL, parte responsabilă civilmente CM, parte responsabilă civilmente Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dolj, având ca obiect furtul (art.208 C.p.)

La apelul nominal făcut în şedinţa separată au răspuns inculpatul asistat de avocat PD şi partea responsabilă civilmente CM, martorii BV şi DM, lipsă fiind partea vătămată şi martorul AC

 Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral de grefierul de şedinţă, s-au luat declaraţii inculpatului şi martorilor prezenţi după care instanţa, apreciind cauza în stare de judecată, a acordat cuvântul în fond.

 Reprezentantul parchetului a expus pe larg starea de fapt, arătând că vinovăţia inculpatului a fost dovedită şi în raport de starea de minoritate a acestuia a solicitat să se dispună măsura libertăţii supravegheate şi să fie încredinţat mătuşii sale CM care a dovedit interese pentru creşterea şi educarea acestuia, obligarea la plata cheltuielilor judiciare statului.

Partea responsabilă civilmente CM a lăsat la aprecierea instanţei soluţia ce se va pronunţa în cauză, arătând că în prezent minorul este în îngrijirea ei şi îi poate asigura un climat material şi moral corespunzător pentru ca în viitor inculpatul să nu mai săvârşească alte fapte penale.

Avocat DP, pentru inculpat, a solicitat să se dispună măsură libertăţii supravegheate şi obligarea la plata cheltuielilor judiciare.

Inculpatul, în ultimul cuvânt, a recunoscut şi regretat săvârşirea faptei.

JUDECATA

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat nr. 1446/P/2008 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în jduecată în stare de libertate a inculpatului minor MVE pentru săvârşirea infr. de furt calificat prev. de art. 208, 209 al.1 lit. g,i C.p. cu aplic. art. 99 şi urm. C.p. Neînceperea urmăririi penale faţă de învinuiţii MVE şi TC pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat şiu complicitate la frut calificat prev. de art. 208 al.1, 209 al.1 lit.a , g, i C.p. şi 26 rap. la art. 208, 209 al.1 lit.a a,g,i C.p.

În fapt, s-a reţinut că în seara zilei de 22/23.11.2008, inculpatul MVE a hotărât să sustragă bunuri din incinta SC t SRL, cu sediul pe şoseaua Calafat-Ciupercenii Noi.

În acest scop s-a deplasat la stâna de oi unde era angajat ca cioban martorul TC, căruia i-a propus să sustragă scânduri din incinta societăţii. Întrucât acesta l-a refuzat, inculpatul s-a hotărât să comită singur fapta şi în acest scop a escaladat gardul societăţii şi după ce a spart lacătul unei magazii, a sustras din incinta acesteia două motofierăstraie marca Stihl, pe care le-a ascuns în buruieni.

Prejudiciul produs a fost evaluat la suma de 4580 lei şi a fost recuperat prin restituire.

Inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei şi a susţinut că iniţial, în seara zilei de 22.11.2008 s-a înţeles cu TC să-l ţină de vorbă pe paznicul DM pentru ca între timp el să sustragă scândură din incinta societăţii. Deşi atât D cât şi T au confirmat că în seara zile de 22.11.2008 au fost împreună şi au stat de vorbă, totuşi T a negat că ar fi avut vreo înţelegere prealabilă cu inculpatul M pentru a-l ţine de vorbă pe D şi a-i înlesni astfel sustragerea scândurii din incinta societăţii.

Cu privire la împrejurarea că în seara zilei de 22.11.2008 inculpatul ar fi sustras şi scândură din incinta societăţii, cercetările efectuate au stabilit că în afara susţinerilor acestuia, nu a existat nici un indiciu că la acea dată  a fost sustrasă scândură pe lângă cele două motofierăstraie.

De altfel, reprezentantul părţii vătămate AL  nu a semnalat acest aspect şi din acest motiv s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de MVE şi TC.

La data săvârşirii faptei inculpatul era minor, neavând 16 ani împliniţi, fapt pentru care a fost examinat psihiatric, iar prin raportul medico-legal nr. 4260/A.1/22.12.2008 al IML Craiova s-a stabilit că avea discernământul faptelor şi consecinţelor lor.

Din probele administrate în cauză, recunoaşterea inculpatului la interogatoriu coroborată cu declaraţiile martorilor DM, BV, cu celelalte probe strânse şi administrate în faza urmăririi penale instanţa a reţinut că în seara zilei de 22/23.11.2008, inculpatul MVE a hotărât să sustragă bunuri din incinta SC L SRL, cu sediul pe şoseaua Calafat - Ciupercenii Noi.

În acest scop, s-a deplasat la stâna de oi unde era angajat ca cioban martorul T C, căruia i-a propus să sustragă scânduri din incinta societăţii. Întrucât acesta l-a refuzat, inculpatul s-a hotărât să comită singur fapta şi în acest scop a escaladat gardul societăţii şi după de a spart lacătul unei magazii, a sustras din incinta acesteia două motofirăstraie marca Stihl pe care le-a ascuns în buruieni.

În drept, fapta inculpatului întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de  furt calificat prev. de art. 208, 209 al.1 lit. g,i C.p. cu aplic. art. 99 şi urm. C.p.

La individualizarea pedepsei instanţa va avea în vedere gradul de pericol social al faptei, împrejurările în care a fost săvârşită, cuantumul prejudiciului şi recuperarea acestuia prin restituire, poziţia sinceră în cursul procesului penal precum şi vârsta minorului, care nu a împlinit 16 ani dar a săvârşit fapta cu discernământ, astfel încât se va lua faţă de acesta măsura educativă a libertăţii supravegheate prev. de art. 103 C.p., care constă în lăsarea minorului în libertate pe timp de 1 an sub supravegherea deosebită a mătuşii sale, partea responsabilă civilmente CM apreciindu-se că aceasta poate asigura supravegherea în condiţii corespunzătoare, fiind rudă cu inculpatul şi persoană de încredere.

În cauză se va atrage atenţia minorului asupra consecinţelor prev. de art. 103 alin.6 C.p., respectiv  asupra revocării libertăţii supravegheate în cazul în care se sustrage de la supravegherea ce se exercită asupra lui, ori are purtări rele sau săvârşeşte  o faptă prevăzută de legea penală.

În baza art. 103 alin.2 C.p., instanţa va pune în vedere celui ce i s-a încredinţat supravegherea îndatorirea de a veghea îndeaproape asupra minorului în scopul îndreptării lui, având obligaţia să înştiinţeze instanţa deîndată dacă acesta se sustrage de la supraveghere, are purtări rele ori săvârşeşte o nouă faptă penală.

Ca urmare a săvârşirii infracţiunii de furt a fost cauzat părţii vătămate SC L SRL Calafat un prejudiciu în sumă de 4580 lei, contravaloarea a două motofierăstraie, care a fost recuperat prin restituire în natură.

Se va constata astfel prejudiciul recuperat.

În temeiul art. 191 C.p.p. inculpatul va fi obligat la cheltuieli judiciare avansate de stat în care se include onorariu pentru avocat din oficiu în faza cercetării judecătoreşti.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art 103 Cp.,

Aplică inculpatului MVE, , măsura educativă a libertăţii supravegheate pe durata de 1 an sub supravegherea partii responsabile civilmente CM, cu domiciliul în PM, Dolj,pentru săvârsirea infracţiunii prev de art 208, 209 alin 1 lit g si i C pen cu aplicarea cu art 99 si urm Cpen.

Aplică art 103 alin 2 si 4 Cpen.

Atrage atentia minorului asupra consecinţelor prev. în art 103 alin 6 Cpen.

Constată prejudiciul  cauzat părţii vătămate SC Lt SRL Calafat, , în sumă de 4580 lei, recuperat prin restituirea in natură.

Obligă inculpatul la 250 lei cheltuieli judiciare statului din care 200 lei onorariu avocat din oficiu către BA Calafat în faza cercetării judecătoreşti.

Sentinţă cu apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru  minor şi părţile lipsă.

Pronunţată in şedinţa publică de la 22 Iunie 2009.

PREŞEDINTE,  Grefier,

MP VVC

MP/V.P./ 2 ex.

 30 Iunie 2009