Ordonanţă preşedinţială, încredinţare provizorie minor

Sentinţă civilă 1550 din 24.06.2010


OBIECT : art. 581 Cod procedură civilă.

 Judecătoria a dispus respingerea cererii privind încredinţarea în mod provizoriu reclamantei, spre creştere şi educare, a minorului DA, până la soluţionarea irevocabilă a acţiunii de încredinţare minor din dosarul nr. 2013/208/2010 al Judecătoriei Caransebeş.

S-a analizat cererea prin prisma dispoziţiilor art. 581 Cod procedură civilă invocate de reclamantă în motivarea în drept a cererii, constatând că dispoziţiile art. 613 ind. 2 Cod procedură civilă sunt aplicabile doar în procedura divorţului, instanţa a reţinut că în speţă nu sunt întrunite cumulativ condiţiile ordonanţei preşedinţiale (urgenţă, neprejudecarea fondului cauzei, măsuri vremelnice).

Astfel, reclamanta nu a dovedit urgenţa acestei măsuri, în condiţiile în care la dosar nu există nici o dovadă din care să rezulte vreo încercare a pârâtului de a schimba domiciliul minorului.

Încredinţarea minorului la reclamantă, printr-o măsură vremelnică, este ineficientă datorită faptului că, aşa cum susţine în motivarea prezentei cereri, minorul s-a aflat şi se află în continuare la ea.