Autoritate de lucru judecat

Sentinţă civilă 2632 din 18.06.2008


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Caracal sub nr.220/207/2008, reclamanta Comisia jud. Olt de aplicarea legii fondului funciar a chemat în judecată pe pârâta C.L. solicitând instanţei să constate nulitatea absolută a deciziei nr. 3 din 19.08.1992 emisă de Comisia jud. Olt prin care a fost admisă calitatea de acţionar la SC REDIAS SA Redea autorului N.M. pentru suprafaţa de 4,25 ha teren echivalent arabil.

In motivarea acţiunii s-a arătat că autorul N.M. a fost înscris în anexa 19 la HG nr. 131/1991 a localităţii Celaru jud. Dolj, şi s-a emis decizia nr. 3/1992 prin care s-a stabilit calitatea de acţionar la SC REDIAS SA Redea jud.Olt pentru suprafaţa de 4,25 ha.

Cu ocazia verificărilor efectuate s-a constatat că o parte din cetăţenii localităţii Celaru jud. Dolj printre care şi autorul N.M., moştenitoare C.L., au beneficiat ilegal de calitatea de acţionari la SC REDIAS SA .

Prin sentinţa civilă nr. 2632 din 16 iunie 2008, pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul nr. 220/207/2008, as fost respinsă ca nefondată acţiunea formulată de Prefectura Olt – Comisia jud.Olt pentru aplicarea legilor fondului funciar împotriva pârâtelor C.L. ,Primăria Redea, Comisia locală de aplicare a legii fondului funciar şi Podrumar Venera Gabriela.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut că decizia nr. 3/1992 a fost emisă cu respectarea prevederilor legale atâta timp cât N.M. a făcut dovezi ale dreptului de proprietate cu copie de pe registrul agricol din perioada 1955 – 1958, ani care au precedat procesul de colectivizare deoarece potrivit art. 8 din legea nr. 1871991 de prevederile legii beneficiază foştii titulari ai terenului şi moştenitorii acestora,iar potrivit art. 11 , suprafaţa care se reconstituie drept de proprietate este cea care rezultă din actele de proprietate la data intrării în cooperativă.

Comisia jud. Olt a formulat recurs împotriva sentinţei civile nr. 2632 din 18.06.2008 pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul nr. 220/207/2008, sentinţă pe care o consideră netemeinică şi nelegală , deoarece Comisia jud.Dolj pentru aplicarea legilor fondului funciar a validat anexele nr. 32 şi 36 la HG nr. 1172/2001 a localităţii Celaru jud. Dolj , fără ca aceasta să procedeze la verificarea actelor care au stat la baza reconstituirii dreptului de proprietate în anul 1991 pentru C.L. în calitate de moştenitor al autorului N.M..

Se arată că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile prev.de art. 36 din legea nr. 18/1991 , pârâta nefăcând dovada că terenul a trecut în patrimoniul statului şi administrarea IAS Redea SA.

Pârâta C.L. a formulat întâmpinare,prin care a solicitat respingerea recursului formulat de Instituţia Prefectului jud. Olt ca nejustificat şi nefondat deoarece în cauză există autoritate de lucru judecat , cauza fiind soluţionată prin dosarul  nr.2172.3/207/2007.

Analizând recursul formulat, tribunalul constată că este nefondat.

Prin adresa nr. 885 din 29.02.2008 Primăria comunei Celaru arată că autorul N.M. a figurat în registrul agricol în perioada anilor 1955 şi 1956 – 1958 cu suprafaţa totală de 4,60 ha teren ( fila 42 – 43 dosar fond) dar nu există dovezi de preluare a terenului în baza unor legi speciale.

Comisia locală Celaru şi Comisia jud.Olt constatând că N.M. în viaţă la apariţia legii nr. 18/1991 , a făcut dovada dreptului său în condiţiile art.9 din leg e , l-au repus în drepturi cu privire la suprafaţa de 4,25 ha prin emiterea deciziei nr. 3/1992 , decizie care a intrat în circuitul civil producând efecte juridice.

Potrivit art. 2 al. 2 din legea nr. 1/2000 drepturile dobândite cu respectarea legii fondului funciar nr. 18/1991 rămân valabile fără nici o altă confirmare, fapt pentru care se apreciază că decizia nr. 3/1992 a fostă emisă cu respectarea prevederilor legale.

Pe de altă parte, litigiul dintre părţi a mai făcut obiectul alte judecăţi ,astfel că prin cererea înregistrată sub nr. 2172/207/2007 pe rolul judecătoriei Caracal, reclamanta N. N. a chemat în judecată Comisia locală Redea şi Comisia jud. Olt ambele pentru stabilirea dreptului de proprietate solicitând instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să anuleze hotărârea nr. 387/13.03.2007 prin care nu a fost validată suprafaţa de 4,25 ha, iar prin sentinţa civilă nr. 2425 din 20.06.2007 Judecătoria Caracal a respins plângerea constatând lipsa calităţii procesuale active a reclamantei.

Împotriva hotărârii s-a formulat recurs care a fost respins ca nefondat de Tribunalul Olt cu motivarea că autorului N.M. i-a fost reconstituit dreptul de proprietate prin decizia nr. 3 din 19.08.1992 a Prefecturii Olt pentru suprafaţa de 4,25 ha la societatea comercială agricolă SC REDIAS Redea teren ce a intrat în circuitul civil şi a produs consecinţe juridice.

Se constată că între cele două hotărârii nu există autoritate de lucru judecat , însă datorită principiului puterii de lucru judecat care împiedică nu numai judecarea din nou a unui proces terminat , având acelaşi obiect, aceeaşi cauză şi fiind purtată între aceleaşi părţi, ci şi contrazicerea între două hotărâri judecătoreşti, adică infirmarea constatărilor făcute într-o hotărâre judecătorească irevocabilă printr-o altă hotărâre judecătorească posterioară dată în alt proces, prezentul recurs urmează a fi respins ca nefondat.

Faţă de această situaţie se constată că în cauză există prezumţia de lucru judecat, prezumţie ce impune consecvenţă în judecată şi anume ceea ce s-a constatat şi statuat printr-o hotărâre nu trebuie să fie contrazis printr-o altă hotărâre.

In cauză, din considerentele deciziei civile nr. 1093 din 19 iunie 2008 pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul nr. 2172.3/207/2007, rezultă că s-a respins ca nefondat recursul declarat de recurenta pârâtă Comisia jud.Olt în contradictoriu cu intimata reclamantă Podrumar Venera Gabriela, Comisia locală Redea , C.L. împotriva sentinţei civile nr. 1116 din 13 martie 2008 pronunţată de Judecătoria Caracal în dos. nr. 2172.3/207/2007 tocmai datorită faptului că autorului N.M. îi fusese reconstituit dreptul de proprietate prin decizia nr. 3 din 19.08.1992 a Prefecturii Olt pentru suprafaţa de 4,25 ha la societatea comercială SC REDIAS SA, teren ce a intrat în circuitul civil.

Faţă de această situaţie,acceptarea efectului pozitiv al lucrului judecat apare ca o necesitate juridică evidentă funcţia lui corespunzând nevoii de a se evita pronunţarea de hotărâri judecătoreşti contradictorii cu privire la aceleiaşi chestiuni de fapt şi de drept.

Or, în dosarul de mai sus a fost respins recursul tocmai datorită faptului că prin decizia nr. 3/1992 îi fusese reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 4,25 ha , fapt ce face imposibilă admiterea recursului şi anularea deciziei nr. 3 /1992 în cazul de faţă.

Faţă de aceste considerente recursul urmează a fi respins ca nefondat.

Postat 27.10.2008

Domenii speta