Plângere contravenţională – anularea procesului verbal de constatare a contravenţiei

Hotărâre 1278/2013 din 21.05.2013


Dosar nr. 866/218/2013

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CAREI

-

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 1278/2013

Şedinţa publică de la 21 Mai 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE :

Grefier :

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Pe rol fiind pronunţarea hotărârii asupra cauzei civile privind pe petentul C.O, domiciliat în XXX, str.P.E , nr. A, jud. SM, în contradictoriu cu intimata S.A cu sediul în B, str. I.M, nr. A, Sector X, având ca obiect plângere contravenţională – anularea procesului verbal de constatare a contravenţiei seria R XX nr. 0028142 încheiat la data de 11.02.2013.

Dezbaterea cauzei în fond a avut loc în şedinţa publică din 14 Mai 2013, concluziile părţilor fiind consemnate în încheierea şedinţei respective, încheiere care face parte integrantă din partea introductivă a prezentei sentinţe.

În urma deliberării ce a avut loc, s-a pronunţat sentinţa civilă de faţă.

I N S T A N Ţ A

Asupra cauzei de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată sub dosar cu nr. XXX/218/YYY din XX Februarie YYYY, petentul C.O domiciliat în XXX, str. P.E, nr. A, jud. SM, a chemat în judecată intimata S.A. cu sediul în B, str. I. M, nr. A, Sector X, solicitând a se dispune anularea procesul  verbal de contravenţie constatare a contravenţiei seria RXX nr. 0028142 încheiat la data de 11.02.2013, ora 12.23, prin care a fost sancţionat cu amenda de suma 250 lei de către agentul constatator, din cadrul S.A pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art. 8 alin 1 din O.G. 15/2002 şi sancţionată de art. 8 alin 2 din O.G. 15/2002, ca netemeinic şi nelegal; fără cheltuieli de judecată

În motivarea acţiunii petentul arată că, potrivit OUG 2/2001 procesul verbal de contravenţie trebuie sa fie semnat de agentul constatator.

Pe acest considerent şi aspectele procedurale privind formalitatea încheierii proceselor verbale au fost încălcate prin ignorarea dispoziţiile legale întrucât procesul verbal nu poartă semnătura agentului constatator, conform dispoziţiilor legale în vigoare, respectiv OUG 2/2001.

În drept, îşi  întemeiază prezenta pe disp. OUG 2/2001.

În probaţiune: procesul verbal de constatare a contravenţiei, dovada comunicării acestuia, necompletată şi nesemnată primită în cutia poştală.

Intimata a depus întâmpinare arătând că la data de 03.01.2013, ora 17:00, pe DN 19 Km 110+000m; localitatea Moftinu Mic, judeţ Satu Mare vehiculul cu nr. de înmatriculare SM11PET, aparţinând dlui  C.O , cu domiciliul in XXX, str. P.E, nr. 15, jud. SM a fost surprins că a circulat pe drumurile naţionale fără rovinietă valabilă, sens în care la data 11.02.2013, a fost emis Procesul Verbal de Constatare a Contravenţiei seria R 13 nr. 0028142 de către S.A. prin subunitatea acesteia S.C Potrivit dispoziţiilor art. l, al. 2 din Ordonanţa nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, începând cu data de 01 Iulie 2002 a fost introdus tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aplicat tuturor utilizatorilor români pentru toate autovehiculele înmatriculate care sunt folosite pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi structurat în funcţie de perioada de parcurs şi de staţionare, de încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO), de masa totală maximă autorizată (MTMA) şi de numărul de taxă după caz.

Solicită  a se observa că procesul verbal de constatare a contravenţiei seria R 13 nr. 0028142 îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de O.G. nr. 15/2002, coroborat cu O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Procesul verbal a fost întocmit, cu respectarea prevederilor art. 9, alin. 2 si 3 din O.G. nr. 15/2002, în lipsa contravenientului şi a martorilor, constatarea contravenţiei fiind efectuată cu ajutorul mijloacelor specifice ale Sistemului Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare şi Control a Rovinietei - S.I.E.G.M.C.R., contravenientul fiind identificat pe baza datelor furnizate de Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor.

Din coroborarea prevederilor art.7 din Legea nr.455 / 2001 cu prevederile art. 19 din O.G. nr.2/2001, reiese că procesul verbal de constatare a contravenţiei este întocmit şi semnat cu respectarea prevederilor legale. Mai mult, procesul verbal contestat conţine menţiunea expresă că a fost generat şi semnat electronic de către agentul constatator Alexandru Vidrascu, cu certificatul calificat emis de CERTSIGN S.A.

Pentru aceste motive solicită respingerea contestaţiei ca fiind nefondată şi neîntemeiată şi, în subsidiar, menţinerea Procesului Verbal de Constatare a Contravenţiei seria R13 nr. 0028142 ca fiind temeinic şi legal.

În temeiul art. 411 (1), pct.2 N.C.P.C., solicită judecarea şi în lipsă a prezentei cauze.

În drept: îşi întemeiază prezenta în baza dispoziţiilor O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, Legea nr.455/2001 privind semnătura electronică, Ordinul M.T.I nr. 769 / 2010 cu modificările şi completările ulterioare – Norme Metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale  În probaţiune: proba foto obţinută cu sistemul SIEGMCR, autorizaţia de control a agentului constatator; certificat calificat pentru semnătura electronică cu valoare legală.

Petentul a depus întâmpinare solicitând anularea procesului verbal de contravenţie, ca netemeinic şi nelegal; fără cheltuieli de judecată.

Petentul menţionează că intimata consideră ca procesul verbal de constatare a contravenţiei întocmit de către I.V.A îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de către O.G.nr.15/2002 coroborat cu O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, lucru neadevărat şi fals înţeles.

O.G. nr. 2/2001 are caracter general şi reglementează în mod expres regimul juridic al contravenţiilor, pe când O.G. nr. 15/2002 are caracter special şi reglementează un domeniu anume, particular, căruia de asemenea i se aplica si dispoziţiile O.G. nr. 2/2001, cu atât mai mult cu cât voinţa legiuitorului a fost destul de clară în ceea ce privesc condiţiile de formă şi fond ale acestuia care obligă semnarea acestor procese-verbale, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Semnătura electronică se aplică în cazul documentelor transmise pe cale electronică, ori potrivit O.G. nr. 2/2001, procedura de comunicare este clară şi bine definită.

Este adevărat că semnătura electronică poate fi aplicată pe orice înscris dar înscrisul cu semnătura electronică conform legii trebuie să fie trimis tot electronic. Se menţionează în lege "destinate a fi citite prin intermediul unui program informatic sau al altui procedeu similar". Citează din Legea 455/2001, art. 4 „În înţelesul prezentei legi: 1. Date în formă electronică sunt reprezentări ale informaţiei într-o formă convenţională adecvată creării, prelucrării, trimiterii, primirii sau stocării acesteia prin mijloace electronice; 2. Înscris în forma electronică reprezintă o colecţie de date în forma electronica între care exista relaţii logice si funcţionale si care redau litere, cifre sau orice alte caractere cu semnificaţie inteligibila, destinate a fi citite prin intermediul unui program informatic sau al altui procedeu similar;”.

Procesul verbal prin care a fost sancţionat a fost trimis prin Compania Poşta Română nicidecum printr-un program electronic, fiind tipărit pe hârtie nefiind citit cu un program de cod de bare, ci conform grafiei limbii române şi nu pe un calculator.

În O.G.nr.2/2001 privind regimul contravenţiilor din România nu este prevăzut în nici un articol posibilitatea folosirii semnăturii electronice, aceasta nefiind inclusă în textul legii.

Analizând actele şi lucrările aflate la dosarul cauzei instanţa constată următoarele:

Prin procesul verbal de constatare a contravenţiei seria R XX nr. 0028142 încheiat la data de 11.02.2013 petentului i-a fost aplicată sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantum de 250 lei. S-a arătat că petentul a circulat la data de 03.01.2013 ora 17.00 pe DN 19, km 110+000m, în zona localităţii Moftinu Mic, fără a deţine rovinietă valabilă, fiind înregistrat cu un aparat foto.

Procesul verbal a fost încheiat în lipsa petentului, ulterior datei săvârşirii faptei şi  expediat apoi petentului la data de 18.02.2013.

Împotriva procesului verbal petentul a formulat plângere la data de 26.02.2013, în termenul legal de 15 zile prevăzut în art. 31 alin. 1 din O.G. 2/2001.

Sub aspectul temeiniciei, trebuie arătat că petentul nu neagă săvârşirea faptei contravenţionale reţinute în procesul verbal, aspecte dovedite de altfel de clişeele foto depuse la dosarul cauzei (fila nr. 14).

În schimb petentul, contestă legalitatea acestuia în privinţa formei prin raportare la prevederile art. 17 din O.G. 2/2001 a căror lipsă atrage nulitatea absolută a acestuia, mai exact cu referire la forma înscrisului şi a semnăturii.

Strict sub aspect formal, procesul verbal a fost depus la dosar sub forma unui înscris tipărit pe suport de hârtie, neavând nicio menţiune/semnătură olografă, dar aceasta nu înseamnă în mod automat că procesul verbal este nul absolut.

Dimpotrivă procesul verbal poartă în subsolul paginii menţiunea că este vorba de un document „generat şi semnat electronic conform prevederilor Legii 455/2001 şi a H.G. 1259/2001 de către I.V.A cu certificatul numărul 2006051670040301db48 din data de 09.03-2012 emis de Certsign SA-furnizor de servicii de certificare acreditat conform legii”.

Potrivit art. 7 din Legea 455/2001 „În cazurile în care, potrivit legii, forma scrisă este cerută ca o condiţie de probă sau de validitate a unui act juridic, un înscris în formă electronică îndeplineşte această cerinţă dacă i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.”.

Potrivit definiţiilor date în art. 4 alin. 1 din Legea 455/2001, „date în formă electronică sunt reprezentări ale informaţiei într-o formă convenţională adecvată creării, prelucrării, trimiterii, primirii sau stocării acesteia prin mijloace electronice”, „înscris în formă electronică reprezintă o colecţie de date în formă electronică între care există relaţii logice şi funcţionale şi care redau litere, cifre sau orice alte caractere cu semnificaţie inteligibilă, destinate a fi citite prin intermediul unui program informatic sau al altui procedeu similar;” „semnătură electronică reprezintă date în formă electronică, care sunt ataşate sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care servesc ca metodă de identificare;”, „semnătură electronică extinsă reprezintă acea semnătură electronică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este legată în mod unic de semnatar; b) asigură identificarea semnatarului; c) este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar; d) este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în aşa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă.”.

Intimata a făcut dovada că numitul I.V.A este un operator care deţine un certificat calificat (fila nr. 13) şi analizând definiţiile de mai sus, instanţa constată că procesul verbal atacat îndeplineşte toate condiţiile de valabilitate cerute de lege.

Este adevărat că aşa cum a susţinut petentul procesul verbal i-a fost expediat acasă, într-un format accesibil, imprimat pe hârtie într-un text lizibil, cu caractere latine şi în limba română, dar această împrejurare este o expresie a garantării dreptului la apărare, de care beneficiază petentul, faptul că textul a fost transpus într-o formă inteligibilă neînsemnând că înscrisul nu a fost iniţial creat, citit şi semnat electronic.

Pentru motivele susmenţionate instanţa va respinge plângerea contravenţională menţinând ca legal şi temeinic procesul verbal atacat şi sancţiunea aplicată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

Respinge cererea formulată de către petentul C.O, domiciliat în XXX, str. P. E,M nr. X, jud. Satu Mare, în contradictoriu cu intimata  S.A., cu sediul în B, str. I. M, nr. A, Sector X, având ca obiect plângere contravenţională – anularea procesului verbal de constatare a contravenţiei seria R XX nr. 0028142 încheiat la data de 11.02.2013, prin urmare:

Menţine ca legal şi temeinic procesul verbal atacat şi sancţiunile aplicate.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de a declara apel în termen de 30 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la ZZ mai 2013.

PREŞEDINTEGREFIER

Hotărâre rămasă definitivă prin decizia civilă nr.  31/Ap/06.12.2013 a Tribunalului Satu Mare.