Desfacerea căsătoriei şi efectele divorţului în lumina dispoziţiilor noului cod civil

Sentinţă civilă 2328 din 01.10.2011


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CÂMPINA

Judecător Negoiasă Virginia

Materie :Drept civil -Situaţii la divorţ

Sentinţa civilă nr.2328/2011

Desfacerea căsătoriei şi efectele divorţului în lumina dispoziţiilor noului cod civil

Prin acţiunea  înregistrată la această instanţă sub nr.xxxx/204/2011 reclamantul I. I.  a chemat în judecată pe pârâta I. L. pentru ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună desfacerea căsătoriei încheiată  la data de 07.10.2000 , din culpa comună ; să-i fie încredinţat spre creştere şi educare minorul I. R. H. ns. la data de 16.05.2002 pârâtei , pârâta să-şi reia numele avut anterior căsătoriei, acela de M. cu obligarea reclamantului la plata unei pensii lunare de întreţinere;  stabilirea  unui program de vizitare  a minorului  ,

În motivarea acţiunii reclamantul  a arătat că s-a căsătorit cu pârâta la data de 07.10.2000 în mun. C, din relaţia lor rezultând  minorul I. R. H.  ns. la data de 16.05.2002, în prezent relaţia de familie fiind destrămată, continuarea convieţuirii devenind imposibilă.

În drept acţiunea a fost întemeiată pe disp.art.37 al.2, art.42 al.1, al.3, , art.94, art.40. art.43  alin.3  cod familiei.

In  dovedirea cererii au fost depuse în copie şi original certificatul de căsătorie şi certificatul de naştere al minorului.

La termenul din 03.10.2011  a fost depus la dosar (f.11) referatul de anchetă socială întocmit de Autoritatea tutelară din cadrul Primăriei mun. C în care  s-a menţionat că minorul locuieşte împreună cu ambii părinţi în  casa proprietate personală a mamei sale, compusă din 3 camere şi dependinţe , bine mobilată , curat întreţinută ,  beneficiind de condiţii optime de creştere şi îngrijire.

Reclamantul şi-a precizat acţiunea  respectiv capătul de cerere privind vizitarea minorului în sensul că doreşte să-şi petreacă două week.end-uri pe lună cu minorul  începând de vineri orele 16 până duminica orele  14 la domiciliu său, urmând a-l  vizita în celelalte  week.end-uri, cu acordul pârâtei.

Pârâta a formulat întâmpinare, prin care a arătat că este de acord cu admiterea acţiunii  în parte , astfel desfacerea căsătoriei să se declare din vina ambilor soţi,  fără motivarea hotărârii, minorul să-i fie încredinţat spre creştere şi educare, cu obligarea reclamantului  la plata unei pensii lunare de întreţinere având în vedere că este asociat unic la SC xxxxxxx SRL, solicită menţinerea numelui dobândit în timpul căsătoriei  , iar referitor la programul de vizitare şi-a exprimat acordul  mai puţin cu luarea minorului de la orele 10 la orele 19.

În cauză au fost solicitate de ambele părţi şi admise probe cu înscrisuri,

Cu ocazia judecării cauzei,faţă de constatarea intrării în vigoare a noului cod civil  ambele părţi şi-au precizat susţinerile fiind de acord cu desfacerea căsătoriei prin acord , cu efectele noilor dispoziţii legale privind exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi şi stabilirea locuinţei minorului la domiciliul mamei.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt următoarele:

Părţile s-au căsătorit în anul 2000,  din relaţiile lor rezultând minorul I. R.H.  ns. la data de 16.05.2002 în mun C., care locuieşte împreună cu ambii părinţi în  casa proprietate personală a mamei sale, compusă din 3 camere şi dependinţe , bine mobilată , curat întreţinută ,  beneficiind de condiţii optime de creştere şi îngrijire aşa cum rezultă din referatul de anchetă psiho  socială întocmit în cauză.

Se va avea în vedere acordul părţilor exprimat cu ocazia judecării cauzei asupra tuturor capetelor de cerere şi renunţarea acestora la administrarea probelor solicitate prin cererea de chemare în judecată, respectiv prin întâmpinare , faţă de dispoziţiile legale în vigoare constatându-se existenţa consimţământului liber şi neviciat al fiecărui soţ în conformitate cu art 374 N.C.C.

Întrucât între părţi nu mai există relaţii de prietenie şi afecţiune reciprocă iar continuarea căsătoriei nu mai este posibilă, urmează ca în temeiul art.373alin 1 lit a N.C.C.  374 N.C.C.acţiunea precizată să fie admisă dispunându-se în consecinţă  desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor.

Instanţa urmează a lua act de înţelegerea părţilor ca pârâta să-şi păstreze numele dobândit prin  căsătorie acela de I. în conformitate cu art383N.C.C.

Faţă de acordul părţilor şi concluziile referatului de anchetă  PSIHO socială întocmit de Autoritatea tutelară din cadrul Primăriei mun. C., rezultă că interesul minorului  este acela de a rămâne în continuare în mediul cu care este familiarizat şi în care locuieşte de la naşterea sa, frecventând în continuare cursurile aceleiaşi instituţii de învăţământ  şi în acelaşi colectiv în care s-a integrat foarte bine.

În consecinţă , în baza art.400 N.C.C. instanţa urmează a stabili locuinţa minorului I. R.-H. , ns.16 mai 2002 la domiciliul mamei -pârâte.

Având în vedere relaţiile apropiate  dintre părinţi şi minor, aşa cum rezultă din susţinerile părţilor coroborate cu  acelaşi referat de anchetă psihosocială , împrejurarea  că ambii soţi realizează venituri şi  reclamantul îşi doreşte menţinerea legăturilor personale cu minorul ,instanţa urmează  a hotărî ca autoritatea părintească asupra minorului să fie exercitată de ambii soţi în temeiul art.397 N.C.C.

Faţă de înţelegerea părţilor cu privire la programul de vizitare a minorului respectiv de două ori pe lună de vineri ora 16 până duminică ora 14 , cu posibilitatea luării la domiciliul tatălui , instanţa urmează a admite şi acest capăt d e cerere aşa cum a fost precizat de reclamant în şedinţa publică de astăzi, în temeiul art,401 N.C.C. apreciind că se pot asigura condiţiile dezvoltării echilibrate  a minorului în noile condiţii.

Cum  ambii părinţi au obligaţia de a contribui la cheltuielile de creştere şi educare a minorului rezultat din căsătorie  instanţa urmează a obliga pârâta la care a fost stabilită locuinţa minorului să asigure în natură cele necesare întreţinerii acestuia iar reclamantul să plătească  suma de 200 lei lunar la care s-a angajat în şedinţa publică .conform art.402N.C.C. cu titlu de pensie de întreţinere .

La stabilirea  şi executarea obligaţiei de întreţinere a copilului minor rezultat din căsătorie s-au avut în vedere şi disp art 529 şi urm N.C.C.conform cărora pensia de întreţinere se poate stabili sub forma unei sume fixe şi se indexează de drept, trimestrial , în funcţie de rata inflaţiei şi se datorează de la data cererii de chemare în judecată , plătindu-se la termenele convenite de părţi, sau în lipsa acordului lor la cele stabilite prin hotărâre judecătorească.