Pretenţii civile

Sentinţă civilă 6 din 02.07.2008


Dosar nr. 974/205/2008 (Număr în format vechi 989/2008)

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CÂMPULUNG JUDEŢUL ARGEŞ

SENTINŢA CIVILĂ NR . 1535

Şedinţa publică de la 02 iulie 2008

Completul compus din:

Judecător : ……………..

Grefier : ……………….

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta Societatea de

Asigurare Reasigurare …… S.A.- Sucursala …..,  şi pe pârâta L.G., având ca

obiect pretenţii .

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns: reclamanta prin

consilier juridic ……………. şi pârâta personal şi asistată de avocat …………..

 Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, avocat

…………. pentru pârâtă depune la dosar adeverinţa nr. ………….. emisă de

Grupul Şcolar ……….. şi în copie certificatul de naştere privind minorul

……………., contractul de leasing financiar nr. .......................

Reprezentantul reclamantei şi apărătorul pârâtei, având pe rând cuvântul,

precizează că nu au alte cereri de formulat în cauză.

Instanţa, având în vedere actele dosarului şi nemaifiind alte cereri de

formulat, constată procesul în stare de judecată şi acordă cuvântul în fond.

Consilier juridic ………………… pentru reclamantă, având cuvântul,

solicită admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată, obligarea pârâtei atât la

plata despăgubirilor efective cât şi la plata dobânzii până la achitarea integrală,

cu cheltuieli de judecată.

Solicită a se reţine că prin întâmpinare cât şi în perioada de la conciliere şi

până în prezent s-a încercat a se arăta de către pârâtă că suma solicitată de

reclamantă este exagerată fapt ce nu corespunde realităţii întrucât la dosar au

fost depuse înscrisuri care atestă că paguba a fost în sumă de 16.517,50 lei, că

răspunderea obligatorie auto se situează până la valoarea maximă de 5884 lei

sumă ce a fost achitată ca despăgubire numitului ……………… ; să fie avute în

vedere dispoziţiile art. 58 lit. b din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi

reasigurările ; că situaţia personală a pârâtei  în sensul că are un copil în

întreţinere şi că are de achitat ratele conform contractului de leasing depus la

dosar nu o exonerează pe aceasta de plata despăgubirilor către reclamantă cu atât

mai mult cu cât soţul acesta a decedat datorită propriei vinovăţii.

În concluzie, solicită admiterea acţiunii,cu cheltuieli de judecată.

Avocat ………………. pentru pârâtă, având cuvântul, solicită în principal

respingerea acţiunii ca nefondată, a se avea în vedere că nu s-a dezbătut

succesiunea defunctului …………………. decedat în urma accidentului, că

reclamanta şi-a recuperat paguba prin poliţa de asigurare a numitei

……………….., iar în subsidiar în situaţia în care se va admite acţiunea să se

aibă în vedere că pârâta are în întreţinere un copil minor şi mai are de achitat o

rată lunară de circa 145 EURO conform contractului de leasing depus la dosar;

că aceasta până la conciliere nu a avut cunoştinţă de îmbibaţia alcoolică a

defunctului.

I N S T A N Ţ A

Prin acţiunea comercială înregistrată la data de 19.03.2008 sub nr. de mai sus,

reclamanta SC ARDAF SA a chemat în judecată pe pârâta …………….. pentru

a fi obligată să plătească suma de 5.884 lei reprezentând contravaloare avariilor

produse şi despăgubirea plătită de reclamantă păgubitului RCA ……………,

dobânda în sumă de 502,25 lei pentru perioada 05.02.2007-31.03.2008 şi în

continuare până la acoperirea debitului şi cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că la data de 22.12.2005 numitul

…………….. a condus autoturismul cu nr. de înmatriculare ………….  având o

îmbibaţie alcoolică de 1,40 gr‰. Acesta a provocat un accident rutier în care a

fost implicat şi autoturismul ………….. proprietatea lui ………….., accident

care a avut ca rezultat avarierea celor două vehicule şi decesul lui ………..

Repararea autoturismului condus de ……….. a fost estimată de reclamanta la

suma de 5.884 lei, sumă achitată cu OP nr. ……... Vinovăţia lui ……….. a fost

stabilită de Poliţia Rutieră prin anexa 2 nr. …/P/… din 27.12.2005.Soţia celui

vinovat a refuzat plata despăgubirii, întemeiată pe prev. art. 998-999 C.civ. şi

art. 22 şi 58 lit. b din Legea nr. 136/1995.

Reclamantei i-a fost încuviinţată proba cu înscrisuri, fiind depuse copii de

pe actele dosarului de daună nr. RCA F…. AG/2006, respectiv: coperta

cuprinzând avizarea de plată, ordinul de plată nr. .…/16.02.2006, certificatul de

înmatriculare  şi tichetul RCA al maşinii conduse de ……, procesul-verbal de

constatare a daunei cu anexa, anexa 2 nr. …./P/.. din 27.12.2005, adresa Poliţiei

privind îmbibaţia alcoolică rezultată la analizele efectuate pentru ….., declaraţia

de accident a lui ….., invitaţia la conciliere făcută pârâtei, cu confirmarea de

primire, procesul-verbal de conciliere directă, devizul estimativ întocmit de

service, devizul de reparaţii întocmit de inspectorul de daune al reclamantei,

actul de evaluare a pagubei şi stabilire a despăgubirii şi calculul dobânzii până la

31.03.2008.

Cererea a fost legal timbrată cu 467 lei prin chitanţa nr.

011919/28.03.2008 şi timbru judiciar de 3 lei.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a arătat că despăgubirea a fost

deja făcută de ……, conform actului aflat la fila 6 din dosar. Pârâta susţine că

soţului său nu i s-a putut stabili alcoolemia, dar şi că mijloacele materiale îi sunt

insuficiente pentru a plăti suma solicitată. Aceasta a depus la dosarul cauzei, în

copie, cartea de identitate, certificatul de căsătorie, certificatul de deces cu

privire la ….., adeverinţa de venituri a pârâtei, certificatul de naştere al

minorului ……, contractul de leasing încheiat cu HVB şi poliţa de asigurare

pentru autoturismul respectiv.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa constată

cererea reclamantei întemeiată pentru următoarele motive :

La data de 22.12.2005, numitul ….., soţul pârâtei, aflându-se în stare de

ebrietate cu o îmbibaţie de 1,40‰ la volanul autoturismului AG-11-YWY 

proprietatea numitei ……, a provocat din vina sa un accident de circulaţie care a

avut ca urmări avarierea autovehiculului cu nr. AG-…… proprietatea lui …… şi

a autoturismului pe care îl conducea el însuşi, precum şi decesul acestuia.

Vinovăţia lui …… a fost constată de Poliţie prin anexa 2 nr. …./P/2005

din ………, iar gradul de îmbibaţie alcoolică a fost stabilit de Serviciul de

Medicină Legală, post-mortem, o adresă oficială a Poliţiei fiind la dosar la fila

10.

Potrivit art. 998 C.civ., „orice faptă a omului, care cauzează altuia

prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat, a-l repara”, iar art.

999 C.civ. dispune că „omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a

cauzat prin fapta sa, dar şi de acela ce a cauzat prin neglijenţa sau prin

imprudenţa sa”. În cazul de faţă este vorba de o astfel de imprudenţă, respectiv

faptul că …… s-a urcat la volanul maşinii după ce a consumat băuturi alcoolice

presupune că şi-a asumat riscul producerii unui accident având ca urmare

vătămări sau avarierea autovehiculelor.

Potrivit art. 22 din Legea nr. 136/1995, „în limitele indemnizaţiei plătite,

asigurătorul este subrogat în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului

asigurării contra celor răspunzători de producerea pagubei, cu excepţia

asigurărilor de persoane, iar în cazul în care în vigoare era o asigurare

obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de

vehicule, şi împotriva asigurătorului de răspundere civilă, în limitele obligaţiei

acestuia, conform art. 54”. În cazul de faţă, asiguratul reclamantei era …..,

proprietarul autoturismului ARO cu nr. AG-….. Acest autoturism a suferit avarii

care au necesitat pentru remediere, potrivit inspectorului de specialitate angajat

al reclamantei, suma de 5884 lei.  Suma a fost achitată cu OP nr. …./…..2006

către păgubitul …… şi nu a fost recuperată de reclamantă. Or, potrivit legii,

persoana vinovată de producerea accidentului trebuie să acopere prejudiciul

cauzat.

Art. 58 din Legea nr. 136/1995 prevede expres că „Asigurătorul

recuperează sumele plătite drept despăgubiri de la persoana răspunzătoare de

producerea pagubei, în următoarele cazuri:  b) accidentul a fost produs în timpul

comiterii unor fapte incriminate de dispoziţiile legale privind circulaţia pe

drumurile publice ca infracţiuni săvârşite cu intenţie, chiar dacă aceste fapte nu

s-au produs pe astfel de drumuri sau în timpul comiterii altor infracţiuni

săvârşite cu intenţie”. Art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002 dispune : „conducerea

pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are

o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu

închisoare de la unu la 5 ani”. Coroborând cele două texte de lege reiese

obligaţia celui vinovat de a acoperi paguba produsă. În cazul de faţă cel vinovat,

în mod regretabil, a decedat ca urmare a accidentului, însă obligaţia sa este

patrimonială şi subzistă, fiind transmisă succesorilor săi, în cauză soţia

supravieţuitoare. Instanţa consideră că lipsa dezbaterii succesiunii nu poate avea

influenţă asupra deciziei sale, întrucât dacă s-ar aştepta până la această dezbatere

moştenitorii, neacceptând expres moştenirea în cadrul procedurii legale, ci doar

tacit, ar evita plata despăgubirii prin simplul fapt al trecerii termenului de

prescripţie de 3 ani.

În ceea ce priveşte apărările pârâtei, instanţa constată că actul de la fila 6

este copia tichetului RCA plătit de ….. şi nu dovedeşte că prejudiciul este

acoperit. Alcoolemia defunctului a fost stabilită şi comunicată de Poliţie

reclamantei prin adresa de la fila 10, iar necunoaşterea acestui aspect nu o

absolvă pe pârâtă de îndeplinirea obligaţiei legale.

De asemenea, dobânda este datorată în temeiul art. 3 din OG 9/2000, care

arată că „dobânda legală se stabileşte, în materie comercială, la nivelul dobânzii

de referinţă a Băncii Naţionale a României”, aspect respectat de reclamantă în

calculul anexat la fila 18. Potrivit deciziei nr. XXIII din 2007 a Înaltei Curţi de

Casaţie şi Justiţie, „natura juridică a acţiunii în regres exercitate de asigurător

(societate de asigurare) împotriva persoanelor culpabile de producerea unui

accident este comercială, iar nu civilă”. Chiar dacă se referă la aspecte

procesuale, decizia stabileşte că raportul de drept în aceste cauze este de

asemenea comercial, prin urmare reclamanta are dreptul la dobândă de la data

concilierii – 05.02.2007 şi până la plata efectivă.

În temeiul art. 274 C. pr. civ. va obliga pârâta să plătească reclamantei şi

cheltuieli de judecată, în sumă de 470 lei, reprezentând taxele de timbru şi

timbrul judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea introdusă de reclamanta Societatea de Asigurare

Reasigurare …… S.A.- Sucursala ….., cu sediul în …., str. …, nr… judeţ …

împotriva pârâtei L.G., domiciliată în comuna … , judeţ … şi în consecinţă :

Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 5.884 lei reprezentând

contravaloare despăgubire şi a sumei de 502,25 lei reprezentând dobânda la

această sumă pentru perioada 05 februarie 2007-31 martie 2008, precum şi la

plata dobânzii faţă de debitul principal în continuare, până la achitarea efectivă.

Obligă pârâta la 470 lei cheltuieli de judecată în favoarea reclamantei.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02 iulie 2008.

JUDECĂTOR, GREFIER,

Red. …

Ex. 4/3.07.2008

 

 

 

 

1