Partaj

Sentinţă civilă 134 din 27.01.2010


R O M Â N I A

JUDECATORIA CÂMPULUNG

JUDETUL ARGES

Dosar nr. …./205/2009 (Numar în format vechi …/2009)

  SENTINTA  CIVILA NR. 134

Sedinta publica de la 25 ianuarie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE : ……

Grefier: …….

Pe rol  fiind  pronuntarea în cauza civila privind pe reclamanta P. GA., domiciliata în ………cu sediul ales în vederea  comunicarii actelor de procedura la Cabinetul Individual . Av. A. A., si pe pârâtii D. I. I., domiciliat în C .  , judet A.,  D. I. M., domiciliat în P. , str. ……, judet A., D. C. L.,  D. M., I. G., toate domiciliate în  M., judet A., având ca obiect partaj judiciar.

Dezbaterile  asupra fondului cauzei au avut  loc în  sedinta publica din 19 ianuarie 2010,  s-au consemnat  în încheierea  de la acea data, încheiere  ce face  parte  integranta din prezenta sentinta .

I N S T A N T A

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Câmpulung la data de 8.05.2009 sub nr…../205/2009, reclamanta P. G.. a chemat în judecata pe pârâtii D. I.. I., domiciliat în ……,  D. I. M., .D. C. L.,  D. M., I. G., toate domiciliate în  …., pentru ca prin, hotarârea ce se va pronunta sa se constate ca are calitatea de unica mostenitoare a defunctului D. I.. N., decedat la data de 2. 01. 2001 în calitate de legatar universal si în consecinta calitatea de unica mostenitoare a defunctilor D. I. si D. V., decedati la 30.05.1967 si respectiv la 30.05.1971 si sa se constate ca este unica proprietara a bunurilor ramase în succesiunea acestora respectiv casa si grajd si terenul în suprafata de 2740 mp aferent acestor constructii.

 În motivarea cererii, reclamanta arata ca la data de 30.05.1967 a decedat D. I., fiind eliberat certificatul de mostenitor S 271/1967 prin care s-a stabilit ca au calitatea de mostenitori acceptanti D.  V. – sotie supravietuitoare si D.I. N. –fiu -, toti ceilalti descendenti D.I. I., D. I. G. si D. I.. E. fiind renuntatori la succesiunea defunctului cu declaratii exprese, consemnate în certificatul de mostenitor.

La data de 30.05.1971 a decedat sotia supravietuitoare D.V., fiind eliberat certificatul de mostenitor S 316/1971 prin care s-a stabilit ca are calitatea de mostenitor acceptant D. I.. N. – fiu - toti ceilalti descendenti D. I.. I., D. If. G. si D. I.. E. fiind renuntatori la succesiunea defunctului cu declaratii exprese, consemnate în certificatul de mostenitor. Ulterior a decedat si D. E. fara mostenitori.

La data de 2.01.2001 a decedat D. I.. N. care a instituit-o legatar universal pe reclamanta, conform testamentului autentic nr 3418/2000, calitate în care a acceptat succesiunea, conform procurii autentice nr 983/5.06. 2001. Reclamanta arata ca în succesiunea defunctilor au ramas bunurile ce fac obiectul certificatelor de mostenitor invocate, precum si terenul din pct. Acasa cuprins în titlul de proprietate nr 134898/2006.

Prin decizia civila nr 752/R/24.04.2008 a Tribunalului Arges au fost înlaturati din titlul de proprietate nr 134898/2006 pârâtii D. I. M. si  D. C. L. care sunt descendentii mostenitorilor renuntatori la succesiunea defunctului D. I. de la care provin terenului pentru care s-a facut reconstituirea în baza Legii 247/2005.

În drept reclamanta a invocat dispozitiile art 920 c. civ. si urmatoarele si art 111 c. pr. civ.

În sustinerea actiunii, reclamanta a depus înscrisurile de care a facut vorbire în motivele actiunii aflate în copie la filele 8 – 22 , 56-59 si 90-91 dosar.

La data de 3.11.2009, pârâta D. L. C. si D.M.au invocat exceptiile lipsei de interes a reclamantei în promovarea prezentei actiuni si a inadmisibilitatii actiunii în constatare.

În conformitate cu art 137 c. pr. civ. instanta a pus cu prioritate în discutie în sedinta publica din data de  3.11.2009 exceptiile pe care le-a respins cu motivarea din considerentele încheierii de la acea data.

Pe fondul cauzei, la cererea reclamantei a fost admisa si proba cu interogatoriul pârâtilor, ca fiind utila, pertinenta si concludenta solutionarii cauzei.

A fost administrata proba fata de pârâta D. C.L., fata de ceilalti pârâti instanta a facut aplicarea dispozitiilor art 225 c .pr. civ., în sensul ca a retinut ca acestia achieseaza la sustinerile reclamantei.

Pârâtul D. M. a depus mai multe înscrisuri si concluzii scrise  prin care a aratat ca este de acord cu admiterea actiunii formulata de reclamanta în sensul ca nu are pretentie cu privire la bunurile ce au ramas în succesiunea defunctului D. N..

În aparare pârâta D. C. L. a depus înscrisuri.

Ceilalti pârâti nu au  formulat întâmpinare si nu au solicitat probe în aparare.

Examinând cauza instanta constata urmatoarele:

Stabilirea (constatarea) calitatii de mostenitor se poate face pe cale notariala sau judiciara, fara ca persoana respectiva sa fie obligata sa solicite si iesirea din indiviziune cu acelasi prilej. Teza contrara, ar conduce la concluzia,  de neacceptat, a negarii starii de indiviziune însesi fiindca imediat succesorii ar trebui sa ceara si partajul. Or, daca nimeni nu poate fi obligat a ramâne în indiviziune (art.728 C.civ.), nu exista nici un text legal care sa oblige, de principiu, la sistarea indiviziunii de îndata ce calitatea de mostenitor a fost stabilita.

La data de 2.01.2001 a decedat N. I.. N., cu ultim domiciliu în comuna V.M. P., judetul A..

Prin testamentul autentificat sub nr 3418/2 11 2000 de NP T. F.defunctul a testat întreaga sa avere reclamantei. Prin procura autentificata sub nr 933/5.06.2001 de B.N.P. C. S. S. reclamanta a acceptat succesiunea defunctului în termenul legal prevazut de art 700 c. civ. Actele invocate nu au fost contestate de pârâti.

În acest context, instanta constata ca reclamanta este unica mostenitoare a defunctului D. I.. N..

Din actele depuse de reclamanta la dosar rezulta ca în succesiunea defunctului au ramas bunurile înscrise în certificatele de mostenitor S 271/1967 si S 371/1971 prin care s-a stabilit masa succesorala a defunctilor Diaconescu Iosif si D. V., decedati la data de 13.10.1967 si respectiv 30.05.1971 al caror mostenitor acceptant a fost D. I.. N., ceilalti descendenti ai defunctilor, D. I.. I., D. I.. G. si D.I.. E., fiind renuntatori.

În atare situatie se constata ca masa succesorala a defunctului D.N. se compune din : casa si grajdul situate în vatra satului N., comuna V.M.P., judetul Arges si terenul aferent acestor constructii.

Controversele s-au nascut între parti cu privire la suprafata de teren din acest punct acasa, suprafata care s-a aflat sub regimul legilor fondului funciar si pentru care reclamanta în calitate de unic mostenitor al defunctului D. N. a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate. Terenul provine de la autorul reclamantei, defunctul D. I.

Pentru acest teren au formulat cerere si pârâtii, fiind eliberat titlul de proprietate nr 134898/2006 pe numele tuturor partilor. Prin decizia civila nr. 752/R/24.04.2008 Tribunalul Arges a înlaturat din titlul de proprietate  invocat pe pârâtii D. L. si D. M., retinându-se ca autorii acestora D. I. si D. G. si-au pierdut calitatea de erezi ai defunctului D.. I., iar pârâtii nu pot veni la mostenirea acestuia prin reprezentare în conformitate cu art 698 c. civ.

Aceeasi situatie este aplicabila si fata de pârâtul D. I.. I. care a renuntat expres la succesiunea defunctului D. I., fapt pentru care si-a pierdut calitatea de erede si implicit dreptul la reconstituire conform legilor fondului funciar.

Instanta urmeaza sa înlature ca nefondata apararea pârâtei D. L.C. în sensul invocarii deciziei civile nr 1616/R/16.10.2008 a Tribunalului Arges prin care nu s-a statuat o alta situatie de fapt si de drept cu privire la titlul de proprietate nr 134898/2006 asa cum a fost modificat prin decizia civila nr.752/R/24 .04. 2008 a Tribunalului Arges.

În acest context, instanta urmeaza sa constate ca din masa succesorala a defunctului D.N. face parte si terenul în suprafata de 2740 mp, în pct ,,Acasa” înscris în titlul de proprietate nr 134898/2006, ca fiind singura persoana îndreptatita la reconstituire.

Având în vedere ca pârâtii au contestat dreptul reclamantei în conformitate cu art 111 c pr civ urmeaza a fi constat dreptul de proprietate al reclamantei asupra bunurilor ce compun masa succesorala a defunctului D. N..

În ceea ce priveste constatarea calitatii de mostenitor al reclamantei fata de succesiunile defunctilor D.I. si D. V..

D.. N. a dobândit prin mostenire de la D. I. si D.V.si a retransmis reclamantei dreptul fostului proprietar al terenului din pct. Acasa de a solicita reconstituirea în baza legilor fondului funciar. În ceea ce priveste celelalte bunuri acestea se aflau la decesul autorului reclamantei în patrimoniul acestuia astfel ca cererea reclamantei de a se constata ca este mostenitoarea defunctilor D..si D. V. este neîntemeiata si urmeaza a fi respinsa.

Pentru aceste considerente urmeaza a fi admisa actiunea reclamantei ca fiind fondata numai în parte.

În baza art 275 c.pr.civ. urmeaza a fi retinut faptul ca de la prima zi de înfatisare pârâtul D. M. a recunoscut pretentiile reclamantei astfel ca acesta nu va fi  obligat la plata cheltuielilor de judecata.

În baza art. 274 c. pr. civ. urmeaza a fi obligati ceilalti pârâti la cheltuieli de judecata catre reclamanta reprezentând taxa timbru si onorariu avocat.

PENTRU  ACESTE  MOTIVE

ÎN  NUMELE  LEGII

HOTARASTE:

Admite în parte actiunea formulata de  reclamanta P.G., domiciliata …., cu sediul ales în vederea  comunicarii actelor de procedura la Cabinetul Individual . Av. A. A., din Câmpulung,……. în contradictoriu cu pârâtii D. I.. I., domiciliat în ….. , judet Arges,  D. I. M., domiciliat în ….. , ……. judet Arges, D. CRISTINA L.,  D. M., I. G., toate domiciliate în  …….

Constata ca reclamanta este unica mostenitoare  a def. D. I... N., decedat la data de 02.01.2001.

Constata ca în succesiunea def. D. I.. N.  au ramas urmatoarele bunuri imobile: suprafata de 2740 mp  teren în pct. ,,Acasa"; casa si grajdul  aflate pe acest teren, situate în  comuna V. M. P. , jud. A..

Constata  ca reclamanta este  proprietara bunurilor ce compun masa succesorala  a def. D. I.. N..

Respinge exceptiile  invocate de  pârâta D. C. L. .

Obliga  pe pârâtii D. I. I, D. C.L., D. M.  si I.G. sa plateasca reclamantei suma de 776 lei cheltuieli de judecata.

Cu recurs  în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica  azi 25.01.2010.

Presedinte,

……………………… Grefier,

  ………………

Red ./.

9 ex/27.01.2010