Sentinta civila

Sentinţă civilă 7 din 22.01.2009


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CÂMPULUNG

JUDEŢUL ARGEŞ

DOSAR NR. …./2008

Nr. în format nou …./205/2008

Sentinţa civilă nr. ….

Şedinţa publică din …. 2008

Instanţa compusă din:

Judecător:……..

Grefier :……….

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung

reprezentat prin procuror …………

Pe rol soluţionarea cauzei civile pentru punere sub interdicţie, formulată

de reclamanta B. C., domiciliată în comuna A., sat A., jud. A., împotriva pârâtei

B. V., domiciliată în comuna A, sat A., jud. A..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns reclamanta personal,

lipsind pârâta, autoritatea tutelară din cadrul Primăriei A. reprezentată prin

consilier juridic  …...

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, instanţa

constată dosarul în stare de judecată şi acordă cuvântul în fond.

Reclamanta, având cuvântul, solicită admiterea cererii aşa cum a fost

formulată.

Reprezentanta Parchetului, având cuvântul, faţă de actele de la dosar pune

concluzii de admiterea cererii; să se dispună punerea sub interdicţie a pârâtei.

I N S T A N Ţ A :

Prin cererea înregistrată sub nr. …../205/2008 (nr. în format vechi

…../….2008) reclamanta B. C. a solicitat punerea sub interdicţie a pârâtei B. V..

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că pârâta suferă de mai multe

boli şi nu mai are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale.

Reclamanta a depus la dosar mai multe acte medicale, declaraţii, rapoarte

de expertiză medico-legale şi acte de stare civilă.

În drept, au fost invocate disp. art. 142-143 C. fam. şi art. 30-34 din

Decretul Lege nr. 32/1954 privitor la  persoanele fizice şi juridice.

S-a dispus citarea în cauză a Autorităţii Tutelare din cadrul Primăriei A.

Prin dispoziţia nr. …../….2007 Primăria comunei A. .a numit curator al

pârâtei pe . C. (fiica acesteia).

Parchetul de pe lângă Judecătoria C. a efectuat cercetări în temeiul

dispoziţiilor Decretului nr. 32/1954.

Pârâta a fost audiată de instanţă în şedinţa din …. 2008.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În urma cercetărilor efectuate de procuror în temeiul dispoziţiilor

Decretului nr. 32/1954 şi a actelor medicale şi raportului de expertiză medico-

legală nr. …./A/1 din …...2007 întocmit de Serviciul Medico - Legal Argeş –

Piteşti s-a constatat că pârâta suferă de boala Alzheimer, are discernământul

abolit. De asemenea, este dezorientată temporo – spaţial şi în imposibilitate de a

se îngriji singură de interesele sale.

În contextul probatoriu analizat, instanţa apreciază întemeiată cererea

reclamantei, motiv pentru care, văzând şi disp. art. 30-34 din D 32/1954, o va

admite şi va dispune punerea sub interdicţie a pârâtei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite cererea formulată de reclamanta B. C., domiciliată în comuna A.,

sat A., jud. A., împotriva pârâtei B. V., domiciliată în comuna A. ., sat A.jud. A..

Dispune punerea sub interdicţie a pârâtei B. V., fiica lui I. şi I., născută la

….. în comuna A.., posesoare a B.I. seria … nr. ..…, CNP …….

 Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

 Pronunţată în şedinţa publică din …. 2008.

JUDECĂTOR, GREFIER,

. .

Red.6 ex.

…/….

…….2008

 

 

 

 

1