Furtul (art.208 C.p.)

Sentinţă penală 297 din 06.12.2011


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA  CÂMPULUNG  JUDEŢUL  ARGEŞ

Dosar  Nr. 5049/205/2011

SENTINŢA  PENALĂ  NR.297/2011

Şedinţa publică  de la 06 Decembrie 2011

Completul constituit  din:

PREŞEDINTE: …….

GREFIER: ………

MINISTERUL PUBLIC A FOST REPREZENTAT PRIN

PROCUROR: ………

Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul, B.I., fiul lui ..şi…, născut la …în municipiul C…, judeţul …, CNP: ….,  domiciliat în …., sat ….., nr. …., judeţul ….., studii …., fără ocupaţie, căsătorit,  trimis  în  judecată  prin  Rechizitoriul  Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung cu nr. 1005/P/2011, din data de 03 octombrie 2011,  pentru săvârşirea  infrac.  art.208 - 209 al.1 lit.e şi g C. p.  cu  aplic.  art.37  lit. a C.p. în contradictoriu cu partea vătămată F.I. - D, cu domiciliul în ….., judeţul ……..

Potrivit art. 304 c.p.p. s-a procedat la înregistrarea şedinţei de judecată cu mijloace tehnice audio.

Potrivit art. 25 şi 30 C.pr.p., instanţa este competentă material şi teritorial să judece prezenta cauză.

La apelul nominal făcut în şedinţa  publică au răspuns: inculpatul, personal şi asistat de avocat A - M M, în baza împuternicirii avocaţiale 255 din 06.12.2011 şi martorii din acte S  – R şi T I, lipsind  partea  vătămată F.  I . D.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă care, învederează că pentru acest termen este  prezent inculpatul B.I., care  este neaudiat,  martorii din acte  S I – R şi T I. lipsind  partea  vătămată F  I  D

 În baza dispoziţiilor art. 300(1)c.p.p., instanţa din oficiu a procedat  la  verificarea  regularităţii  actului de  sesizare  a  instanţei.

În baza dispoziţiilor art. 263 c.p.p., instanţa din oficiu a procedat  la  verificarea sub  aspectul  legalităţii  şi  temeiniciei a  actului  de  sesizare  a  instanţei.

 Instanţa dă citire actului de sesizare şi pune în vedere inculpatului B.I. , dispoziţiile art. 320^1 din Legea 202/2010.

 Inculpatul  B.I., declară  că  nu înţelege  să  fie  judecat pe baza probelor  administrate şi  a actelor efectuate  la  urmărirea penală, că-şi  menţine  declaraţia şi  recunoaşte  în parte, săvârşirea faptei pentru care  a fost trimis în  judecată aşa  cum  s-a  reţinut prin actul de sesizare a  instanţei.

S-a pus în vedere inculpatului B.I., dispoziţiile art.6 şi 70 c.p.p.

Inculpatul personal şi asistat de avocat  din  oficiu, A. - M  M a  precizat  că este  de acord  să depună declaraţie.

În baza art. 323 C.pr.p. s-a ascultat inculpatul, răspunsurile  fiind consemnate în  procesul  verbal  ce  s-a  ataşat  la  dosarul cauzei.

 S-a  procedat  la audierea martorilor  din acte, S I – R şi  T I, răspunsurile  fiind  consemnate  separat în  depziţiile  ce  s-au  ataşat  la  dosarul  cauzei.

 Reprezentanta Ministerului Public, având cuvântul arată că  nu mai are  alte  cereri  de formulat sau  probe  de  administrat.

Avocat  din oficiu, A - M  M pentru inculpatul  B.I.  arată că nu mai are alte cereri de formulat sau probe de  administrat.

Instanţa  constată cercetarea judecătorească terminată şi acordă cuvântul pentru dezbateri de  fond.

Reprezentanta Ministerului Public, având cuvântul, pune concluzii de condamnare a inculpatului B.I. , la pedeapsa închisorii, pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi  ped. art.208-209 al.1 lit.e şi g C. p.  cu  aplic.  art.37  lit.a. în condiţiile art. 57C.p., având în vedere că din fişa de cazier a inculpatului, rezultă că mai are antecedente penale; urmând  a se dispune  revocarea suspendării executării pedepsei sub  supraveghere  de  3(trei) ani închisoare  la  care a fost condamnat  inculpatul prin  sentinţa penală nr. 231/14.09.2007 a  Judecătoriei Câmpulung  judeţul Argeş,  rămasă  definitivă  prin  decizia  penală  nr. 222/29.11.2007 a Tribunalului Argeş şi  decizia penală  nr. 508/R/2008 a Curţii de Apel Piteşti, pe  care inculpatul o va executa  separat  în  condiţiile  art. 57 C.p.; a  se  interzice inculpatului  drepturile  prev. art. 64 alin. 1 lit.a teza a-II-a şi alin. 1 lit. b C.p.,  în condiţiile art. 71  al. 5 C.p. ;  urmează a se constata că  prejudiciul s-a recuperat integral, prin  restituire  către  partea  vătămată F I  D, care nu  s-a  constituit parte  civilă, iar  în  baza  art.191 Cod  procedură penală, urmează să  fie obligat  inculpatul să  plătească  statului cheltuielile judiciare ocazionate  cu  prezentul  proces.

 Avocat  din  oficiu, A - M  M  din  oficiu  pentru  inculpat

 având cuvântul, pune concluzii de condamnare a inculpatului B.I. la  o pedeapsă  orientată  către  minimum  special  prevăzut  de lege .Cu  privire  la  modalitatea de executare,  având în  vedere  circumstanţele în  care  s-a săvârşit fapta; urmează a se constata că  prejudiciul  s-a recuperat integral, prin  restituire  către partea  vătămată F  I  D, care nu  s-a  constituit parte  civilă, iar  în  baza  art.191 Cod  procedură penală, urmează a  se  avea în  vedere  să  fie obligat  inculpatul să  plătească  statului cheltuielile judiciare, reprezentând  onorariu  avocat  oficiu.

 Inculpatul B.I., având cuvântul, nu se  consideră  vinovat deoarece  calul  s-a  luat după el,  nu  l-a  furat.

I N S T A N Ţ A

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung, nr. 1005/P/2011, din data de 03 octombrie 2011, înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 04 noiembrie 2011, sub nr. 5049/205/2011, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului B I, cercetat pentru infracţiunea prev. şi ped. de art. 208 -209 al. 1 lit. e şi  g Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal.

În actul de sesizare s-a reţinut că:

La data de 04 mai 2011, partea vătămată F.I.D., a depus o plângere la Postul de Poliţie A de M, prin care solicită cercetarea inculpatului B I, pentru sustragerea unei cabaline de culoare roşie care îi aparţinea, dintr-o grădină situată în punctul „…”, de pe raza comunei A de M, furt comis la data de 26.04.2011.

Cu ocazia verificărilor efectuate în cauză în ziua de 04.05.2011, organele de cercetare penală, împreună cu partea vătămată, au identificat cabalina ce face  obiectul cercetărilor, în comuna Mihăeşti, într-o grădină proprietatea numitului T I. Cu ocazia audierii sale, acesta a declarat că a cumpărat cabalina la data de 26.04.2011 de la numitul S I-R, pentru suma de 2000 lei, tranzacţia fiind efectuată în comuna Mihăeşti.

Fiind audiat în calitate  de martor, numitul S I – R a precizat că a cumpărat cabalina la data de 26.04.2011 de la inculpatul  B I, din comuna B de S, contra sumei de 960 lei, tranzacţie pe care a efectuat-o în comuna Mihăeşti.

 Cu ocazia examinării cabalinei de către medicul veterinar, s-a stabilit că aceasta are implantat un microcip cu seria 968000002527605, seria corespunzând  cu cea înscrisă pe legitimaţia care atestă că partea vătămată este proprietarul de drept al cabalinei identificate.

Inculpatul  B.I.a arătat, cu ocazia audierii, că în dimineaţa zilei de 26.04.2011, în jurul orelor 4:30 se deplasa cu căruţa proprietate  personală, încărcată cu lemne pe care intenţiona să le vândă. În zona Izlaz Grui, un cal de culoare roşie a venit după căruţa sa până în cartierul M din mun. ….  După ce a vândut lemnele în acest cartier, inculpatul a plecat spre comuna S G, urmat fiind  de calul proprietatea părţii vătămate F I-D. În zona barierei din cartierul .. al mun. …, inculpatul a legat calul la căruţa sa, iar apoi a mers în comuna Mihăeşti cu intenţia  de a înstrăina cabalina.

Deşi inculpatul nu a recunoscut că el este cel care a luat calul din punctul …, afirmaţiile sale sunt infirmate şi fapta de furt este dovedită prin acţiunile pe care învinuitul B.I. le-a efectuat ulterior. Inculpatul a mers în comuna Mihăeşti, deşi domiciliul său este în comuna …, la numitul  S I R, despre care ştia că se ocupă cu tranzacţiile cu cai, vânzându-i cabalina la un preţ inferior celui de pe piaţă.

Chiar dacă lucrurile s-ar fi întâmplat de maniera descrisă de inculpat, intenţia acestuia de a-şi însuşi cabalina care nu-i aparţinea este clară, astfel încât în cauză sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, infracţiunea fiind săvârşită în timpul nopţii şi într-un loc public.

Pe parcursul cercetării penale s-a constatat că inculpatul B.I.a mai fost condamnat prin sentinţa penală nr. 231/14.09.2007 a Judecătoriei Câmpulung, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 222/29.11.2007 a Tribunalului Argeş şi Decizia penală  nr. 508/R/2008 a Curţii de Apel Piteşti la o pedeapsă rezultantă de trei ani închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării acesteia în condiţiile art. 86 indice 1 Cod penal, astfel încât, învinuitul se află în stare de recidivă prevăzută de art. 37 lit. a Cod penal.

În faza de urmărire penală s-au avut în vedere referatele cu propuneri de punere în mişcare a acţiunii penale şi sesizarea instanţei de judecată privind pe inculpat, sesizările şi declaraţiile părţilor vătămate, declaraţiile învinuitului, ale martorilor S I şi T I procesele verbale de cercetare la locul faptei, proces-verbal de depistare, dovada de predare a cabalinei părţilor vătămate şi cazierul judiciar al inculpatului.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti s-a constatat că partea vătămată şi-a recuperat cabalina sustrasă de inculpat şi nu se constituie parte civilă, au fost audiaţi inculpatul şi martorii S I şi T I, care şi-au menţinut declaraţiile date pe timpul urmăririi penale.

Analizând materialul probator administrat în cauză instanţa reţine următoarele:

Coroborând probele existente la dosarul cauzei, respectiv: declaraţia părţii vătămate F I D, ale martorilor S I şi T I, procesele verbale de cercetare la locul faptei, proces-verbal de depistare şi declaraţiile inculpatului, date atât în faza de cercetare penală cât şi pe parcursul cercetării judecătoreşti, rezultă fără dubii că, în dimineaţa zilei de 26.04.201, în jurul orelor 4:30,  inculpatul B I, se deplasa cu căruţa proprietate personală, încărcată cu lemne pe care intenţiona să le vândă în zona ….., de unde a plecat însoţit de un cal de culoare roşie. În cartierul …, inculpatul a vândut lemnele, după care a plecat spre comuna …, fiind urmat de calul proprietatea părţii vătămate F I-D.

În zona barierei din cartierul … al municipiului …, inculpatul a legat calul la căruţa sa, iar apoi a mers în comuna .. cu intenţia  de a înstrăina cabalina.

Ştiind că numitul S I R, din comuna …, judeţul … se ocupă cu tranzacţiile cu cai, inculpatul s-a deplasat la domiciliul acestuia, vânzându-i cabalina la un preţ inferior celui de pe piaţă, situaţie confirmată de martor. 

Deşi inculpatul nu a recunoscut că el este cel care a luat calul din punctul …, ci calul s-a luat după căruţa sa, chiar dacă lucrurile s-ar fi întâmplat de maniera descrisă de inculpat, intenţia acestuia de a-şi însuşi cabalina care nu-i aparţinea este clară, astfel încât în cauză sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, infracţiunea fiind săvârşită în timpul nopţii şi într-un loc public. 

Atât pe parcursul cercetării penale, dar şi în faţa instanţei inculpatul nu a recunoscut că a avut intenţia de a fura şi a arătat constant că doar a vândut acest cal.

În drept, faptele comise de inculpatul B I, la data de 26.04.2011, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de art. 208-209 al.1 lit.e şi g Cod penal  cu  aplicarea art. 37  lit. a Cod penal, pentru care urmează să fie condamnat.

La individualizarea pedepsei se va ţine seama de criteriile generale reglementate de art. 72 C.pen., limitele de pedeapsă pentru infracţiunea  săvârşită, gravitatea faptelor şi împrejurările în  care  s-a săvârşit fapta, faptul că inculpatul se află în stare de recidivă post condamnatorie, că este cunoscut cu antecedente penale, ne fiind la prima abatere, conform fişei de cazier existentă la dosarul cauzei.

În baza art. 208-209 al.1 lit.e şi g Cod penal  cu  aplicarea art. 37  lit. a Cod penal, va condamna  pe inculpatul B I, la 3 (trei) ani închisoare în condiţiile  art., 57 Cod penal 

Din adresa nr. 926757/2011, anexă la fişa de cazier a inculpatului, rezultă că acesta a mai fost condamnat penal, prin sentinţa penală nr. 231/14.09.2007 a Judecătoriei Câmpulung, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 222/29.11.2007 a Tribunalului Argeş şi Decizia penală  nr. 508/R/2008 a Curţii de Apel Piteşti la o pedeapsă rezultantă de trei ani închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării acesteia în condiţiile art. 86 indice 1 Cod penal, astfel încât, sunt aplicabile în cauză dispoziţiile art  86 ind 4 Cp, în sensul că se va dispune revocarea beneficiului suspendării condiţionate sub control judiciar a executării  pedepsei aplicate prin aceste hotărâri judecătoreşti.

 În acest context,  în baza  art.864 Cod penal,  rap. la art.83 şi art. 84  Cod penal, instanţa va dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere de  3 (trei) ani închisoare, la  care a fost condamnat  inculpatul  prin  sentinţa penală nr. 231/14.09.2007 a  Judecătoriei Câmpulung  judeţul Argeş, rămasă  definitivă  prin  decizia  penală nr. 222/29.11.2007 a Tribunalului Argeş şi decizia penală  nr. 508/R/2008 a Curţii de Apel Piteşti, pe  care inculpatul o va executa  separat în  condiţiile  art. 57 C.p.

 Va face aplicarea art. 71 Cod penal şi art.64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal.

 Va constata prejudiciul recuperat integral, prin restituire cabalinei către  partea  vătămată F  I  D, care nu  s-a  constituit parte  civilă în cauză.

 În baza art. 191 alin. 1 Cod procedură penală, va obliga inculpatul la plata sumei  de 400 lei cheltuieli judiciare către stat, din care, suma de 200 lei se va achita anticipat din fondurile Ministerului Justiţiei, ca onorariu apărător din oficiu M A M.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE  LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În  baza  art.208-209 al.1 lit.e şi g C. p.  cu  aplic.  art.37  lit.a C.p.

Condamnă pe  inculpatul  B.I., fiul lui … şi …, născut la … în municipiul …, judeţul .., CNP: ….,  domiciliat în …, sat …, nr. …, judeţul …, studii …, fără ocupaţie, căsătorit, recidivist, la 3 (trei) ani închisoare în condiţiile  art. 57  Cod penal.

În  baza  art.86 indice 4  C.p. rap. la art.83 şi  84  C.p.

Dispune  revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere de  3 (trei) ani închisoare  la  care a fost condamnat  inculpatul  prin  sentinţa penală nr. 231/14.09.2007 a  Judecătoriei Câmpulung  judeţul Argeş,  rămasă  definitivă  prin  decizia  penală  nr. 222/29.11.2007 a Tribunalului Argeş şi  decizia penală  nr. 508/R/2008 a Curţii de Apel Piteşti, pe  care inculpatul o va executa separat în  condiţiile  art. 57 C.p.

Face  aplicarea disp. art.71- 64  lit. a teza  a  II-a şi  lit. b C.p.

Constată  prejudiciul  recuperat integral, prin  restituire  către  partea  vătămată F.  I. D., fiul lui … şi …, născut la data de … în …, Judeţul …., CNP: …., domiciliat în …, judeţul …,  care nu  s-a  constituit parte  civilă.

În  baza  art.  191 C.pr.pen.

Obligă pe  inculpat să  plătească  suma de 400 lei cheltuieli judiciare statului, din care, suma  de  200 lei, va fi virată de  Ministerul  Justiţiei în  contul  Baroului Argeş pentru  avocat  din  oficiu, A. – M..  M.

Cu recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru inculpat şi  Ministerul Public şi de la comunicare  pentru partea  vătămată F I D.

Pronunţată în  şedinţă  publică  azi,  06 decembrie 2011.

PREŞEDINTE, GREFIER,

S.D./P.D.

Ex./

Domenii speta