Fond funciar - prescriptie extinctiva

Sentinţă civilă 10534 din 13.06.2008


ROMÂNIA

JUDECATORIA CONSTANTA

SECTIA CIVILA

Operator de date cu caracter personal nr. 3047

Dosar nr. 5696/212/2008

SETNINTA CIVILA NR.10534

Sedinta publica din data de 13.06.2008

Pe rol, solutionarea cauzei civile având ca obiect plângere Legea nr.18/1991, actiune formulata de reclamantul  DV, în contradictoriu cu pârâtii  BV, DG, SG, DM, NML,  COMISIA LOCALA DE APLICARE A LEGII NR. 18/1991 CORBU, cu sediul în loc. Corbu, jud. Constanta si COMISIA JUDETEANA DE APLICARE A LEGII NR.18/1991  CONSTANTA, cu sediul în loc. Constanta, B.dul Tomis, nr. 51.

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta pârâta BV  personal, asistata de avocat DR, conform împuternicirii avocatiale de substituire de la dosar, avocat D si pentru paratul DG, lipsind ceilalti pârâti.

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta.

Aparatorul pârâtilor depune la dosarul cauzei împuternicire avocatiala în substituirea d.nei avocat SAM, aparator ales al paratilor.

Instanta pune în discutie exceptia prescrierii dreptului material la actiune.

Aparatorul pârâtilor solicita admiterea exceptiei.

Instanta ramâne în pronuntare asupra exceptiei prescrierii dreptului material la actiune.

INSTANTA

Asupra cererii de fata:

Prin cererea înregistrata sub nr. 5696/212/2008 pe rolul acestei instante, reclamantul DV a chemat în judecata pe pârâtii BV, DG; SG; DM; NML; COMISIA LOCALA DE APLICARE A LEGII NR. 18/1991 a comunei CORBU si COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR – CONSTANTA, solicitând în contradictoriu cu acestia anularea Titlului de proprietate nr. (x/y)/09.10.1996 emis de Comisia Judeteana Constanta pe numele celor sase mostenitori ai defunctului DG, respectiv: DV (reclamantul), DG; DM; BV; SG si NML (pârâti persoane fizice).

În motivare, reclamantul a aratat ca la data de 10.12.1947, tatal lor Dragnea Gheorghe, a primit prin contractul de vânzare-cumparare nr. 67/10.12.1947 în baza art. 12 din Legea colonizarii publicat în M. Of. nr. 98/25.04.1940, o constructie, casa de locuit cu doua camere si un teren loc de casa în suprafata de 3.500 m.p., cu nr. cadastral 88, pentru suma de 210.000 lei, pret achitat integral de autorul lor comun.

A precizat reclamantul ca terenul intravilan de 2.000 m.p. înscris în titlul de proprietate a carui anulare o solicita, este terenul cumparat de autorul comun DG, ce era aferent casei de locuit si care avea suprafata de 3.500 m.p., loc de casa asa cum reiese din contractul de vânzare-cumparare mentionat si nu de 2500 m.p.

A mai aratat reclamantul ca la data de 14.08.1978, prin certificatul de mostenitor nr. 873, a fost declarat unicul mostenitor dupa mama lor, defuncta DT, primind cota de ½ din imobilul casa de locuit si terenul aferent acesteia, situat în com. Corbu, sat Corbu de Sus, cealalta parte de ½ fiind proprietatea tatalui sau DG – sotul supravietuitor al defunctei DT, cu precizarea ca terenul nu a fost trecut în acte decât cu suprafata de 250 m.p. conform Statului CAP si a Legii nr. 59/1974, care limita proprietatea la suprafata de 250 m.p. teren, indiferent de suprafata reala.

A aratat reclamantul ca acest certificat de mostenitor a fost acceptat de toti ceilalti mostenitori în viata la acea data, conform declaratiilor date de acestia.

A mai precizat reclamantul ca la data de 26.01.1982 – prin certificatul de mostenitor nr. 70/1982, a acceptat în calitate de unic mostenitor, cota de 1/1 din imobilul casa de locuit si terenul aferent acesteia, de pe urma defunctului DG, la acea data fiind trecuta în acte tot suprafata de 250 m.p. si nu suprafata reala de 3.500 m.p.

A mai aratat reclamantul ca în data de 25.05.2001 a fost eliberat certificatul de mostenitor nr. 112/2001 suplimentar certificatului de mostenitor nr. 70/1982, certificatul de mostenitor suplimentar fiind emis de BNP „CP” în care se specifica ca suprafata reala de teren aferenta casei de locuit este de 3.500 m.p. din acte si 2.736,15 m.p. din masuratori, unicul mostenitor al casei si terenului aferent fiind declarat reclamantul.

A mentionat reclamantul ca în ceea ce priveste suprafata de 7,5 ha teren agricol înscrisa în titlul de proprietate nu are nicio obiectie, dar suprafata de 2.000 m.p. teren intravilan ce a fost înscris în acelasi titlu, nu o poate împarti cu ceilalti mostenitori, fiind bun propriu al reclamantului.

În drept, a invocat prev. art. 13 din Legea nr. 18/1991 rep. si  art. 274 C. Pr. Civ.

În sedinta publica din data de 23.05.2008, pârâta BV, a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca inadmisibila, aratând în motivare ca Legea fondului funciar distinge între categoria contestatiilor si alte litigii, iar reclamantul nu a uzat de procedura speciala a plângerii conform art. 53, 54 si 64 din Legea nr. 18/1991, titlul fiind perfect valabil si corespunzator actelor prealabile pe care reclamantul le-ar fi putut contesta prevazute de Legea nr. 18/1991.

În probatiune, a solicitat administrarea probei cu înscrisuri si alte mijloace de proba si a solicitat, judecarea si în lipsa conform art. 242 alin. 2 C. Pr. Civ.

În sedinta publica din data de 23.05.2008 reclamantul prin aparatorul ales, a precizat ca prin actiunea introductiva de instanta a înteles sa solicite constatarea unei nulitati relative, fata de aceasta precizare, instanta invocând din oficiu exceptia prescrierii dreptului material la actiune.

Din actele si lucrarile dosarului, instanta constata si retine urmatoarele:

Asupra exceptiei prescrierii dreptului material la actiune, instanta retine:

Titlul de proprietate, a carui nulitate relativa se invoca, a fost emis în data de 09.10.1996 sub nr. (x), codul (y) (fila 7), ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate pentru terenul în suprafata de 7,70 ha  situat în com. Corbu, sat Corbu de Sus, jud. Constanta, în favoarea mostenitorilor defunctului DG, respectiv pe numele mostenitorilor: DG, DM, BV, DI si DV.

Nulitatea relativa este acea nulitate care sanctioneaza nerespectarea, la încheierea actului juridic civil, a unei norme care ocroteste un interes particular, individual sau personal, nulitatea relativa putând fi invocata doar de persoana al carei interes a fost nesocotit, actiunea în anulabilitate (nulitate relativa) putând fi introdusa în termenul de prescriptie general de 3 ani, potrivit disp. art. 9 din Decretul nr. 167/1958.

Potrivit disp. art. 9 din Decretul nr. 167/1958 „Prescriptia dreptului la actiune în anularea unui act juridic pentru violenta, începe sa curga de la data când aceasta a încetat.

În caz de viclenie ori eroare sau în celelalte cazuri de anulare, prescriptia începe sa curga de la data când cel îndreptatit, reprezentantul sau legal sau persoana chemata de lege sa-i încuviinteze actele, a cunoscut cauza anularii, însa cel mai târziu de la împlinirea a 18 luni de la data încheierii actului”, acest text de lege fiind raportat si la disp. art. 3 din acelasi act normativ, potrivit cu care „Termenul prescriptiei este de 3 ani (…)”.

Potrivit disp. art. 18 din Decretul nr. 167/1958 „Instanta judecatoreasca si organul arbitral sunt obligate ca, din oficiu, sa cerceteze, daca dreptul la actiune sau la executarea silita este prescris”.

Cum titlul de proprietate mentionat a fost emis în data de 09.10.1996, având în vedere si textele de lege enuntate mai sus, instanta retine ca actiunea în constatarea nulitatii relative trebuia promovata de persoana interesata, a carui interes particular a fost nesocotit la data emiterii actului contestat, în termenul general de prescriptie de 3 ani, respectiv pâna cel mai târziu în data de 09.10.1999, dupa aceasta data dreptul la actiunea în anulabilitate (în constatarea nulitatii relative) stingându-se prin împlinirea termenului general de prescriptie.

Pentru aceste considerente, instanta va admite exceptia prescrierii dreptului material la actiune si pe cale de consecinta va respinge actiunea ca fiind tardiv formulata, dupa trecerea termenului general de prescriptie de 3 ani.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite exceptia prescrierii dreptului material la actiune.

Respinge actiunea, formulata de reclamantul  DV în contradictoriu cu pârâtii  BV, DG, SG, DM, NML,  COMISIA LOCALA DE APLICARE A LEGII NR. 18/1991 CORBU, cu sediul în loc. Corbu, jud. Constanta si COMISIA JUDETEANA DE APLICARE A LEGII NR.18/1991  CONSTANTA, cu sediul în loc. Constanta, B.dul Tomis, nr. 51, ca fiind tardiv formulata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, astazi 13.06.2008.