Violare de domiciliu

Sentinţă penală 124 din 30.06.2009


Dosar nr. 223/214/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA COSTEŞTI

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 124

Şedinţa publică de la 30 Iunie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE R G

Grefier IN

Ministerul Public reprezentat prin procuror Camelia Sanfrancisco

Pe rol se află judecarea cauzei penale privind pe inculpatul  C M , trimis în judecată,  în stare de arest preventiv, pentru săv. infr. prev. de art. 192  alin.  2 C.pen,  art. 211 alin. 2 lit. a şi b şi alin. 2 1 lit. b şi c) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C.pen şi în cond. art.  37 lit. a).

Dezbaterile pe fond în cauză au avut loc in şedinţa publică din 25 Iunie 2009, concluziile părţilor fiind consemnate in  încheierea de şedinţă din acea dată,  parte integrantă din prezenta sentinţă, când instanţa a amânat pronunţarea pentru astăzi, când, în aceeaşi compunere, a decis următoarele

INSTANŢA

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Costeşti nr.1507/P/ 2008, înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 12.02.2009 sub nr. unic 223/214/2009, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului C M pentru săvârşirea infracţiunilor prev.de art. 192 alin.2 C.pen. şi de art.211 alin.2 lit.a şi b şi alin.21  lit.b şi c C.pen. cu aplicarea art.33 lit.a şi art 37 lit. a C.pen.

Prin actul de sesizare a instanţei, s-a reţinut în fapt că la data de 19.12.2008, în jurul orei 18,15, inculpatul, mascat şi înarmat cu un cuţit, a pătruns fără drept în domiciliul părţii vătămate S M, căruia, sub ameninţarea cuţitului, i-a furat suma de 70 de lei.

Situaţia de fapt reţinută prin rechizitoriu este rezultat al coroborării următoarelor mijloace de probă: declaraţii părţii vătămate şi ale inculpatului, proces-verbal de cercetare la faţa locului şi fotografii judiciare, proces-verbal de recunoaştere, procese-verbale de confruntare, declaraţiile martorilor, dovada recuperării prejudiciului, alte acte.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti, instanţa a încuviinţat şi administrat următoarele mijloace de probă: declaraţia inculpatului şi a părţii civile, înscrisuri, declaraţiile  martorilor S S, S V, T L, S D, S E-A, S F şi S M, precum şi fişa de cazier a inculpatului.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În data de 19.12.2008, în jurul orei 18,00, după ce se întunecase deja, inculpatul, având faţa acoperită cu un ciorap negru de damă, precum şi gluga trasă pe cap, a pătruns pe poarta şi apoi pe uşa casei descuiate în domiciliul părţii vătămate S M, căruia, ameninţându-l cu un cuţit, pe care i l-a pus la gât, i-a solicitat să-i dea toţi banii pe care îi are, partea vătămată conformându-se, iar inculpatul, luând banii, a părăsit locul fără alte incidente. În momentul respectiv, în cameră se afla şi martora S D (f.46), soţia părţii vătămate.

Imediat după săvârşirea faptei, partea vătămată a ieşit în curte şi a strigat ”Hoţii!”, fiind auzit de nora sa, martora S E-A (f.48).

Această martoră a declarat că, anterior acestui moment, îl văzuse pe inculpat trecând pe drumul din faţa locuinţei părţii vătămate, purtând aceleaşi haine ca persoana descrisă de partea vătămată ca fiind agresorul.

De altfel, partea vătămată a declarat (f.25) că, deşi agresorul avea faţa acoperită, l-a recunoscut pe inculpat, aspect confirmat şi de martorul S V (f.37), care a arătat că încă din seara faptei partea vătămată i-a spus că l-a recunoscut pe făptuitor ca fiind ”unul de-al lui C”.

Pentru aceste motive, coroborând declaraţia inculpatului, care a recunoscut săvârşirea faptelor, astfel cum au fost descrise, mai puţin faptul că şi-ar fi acoperit faţa cu un ciorap de damă, cu probele administrate în cauză, astfel cum au fost analizate mai sus, instanţa constată dovedită vinovăţia inculpatului sub forma intenţiei directe, potrivit art.19 pct.1 lit.a C.pen.

În ce priveşte aspectul dacă inculpatul şi-a acoperit sau nu faţa, instanţa reţine totuşi faptul că în urma cercetării la faţa locului (f.10) a fost descoperit un ciorap de damă de culoare neagră, pe care niciunul dintre locatari nu l-a identificat ca aparţinându-i, iar partea vătămată şi soţia acestuia au declarat că agresorul avea faţa mascată.

În drept, fapta inculpatului de a pătrunde fără drept în locuinţa părţii vătămate, fără consimţământul acesteia, în timpul nopţii şi având asupra sa un cuţit, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de violare de domiciliu în formă calificată, prev.de art.192 alin.2 C.pen.

De asemenea, fapta inculpatului de a fura de la partea vătămată suma de 70 lei, ameninţând-o pe aceasta cu un cuţit şi având faţa acoperită, faptă săvârşită în timpul nopţii în locuinţa părţii vătămate, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie în formă calificată, prev.de art.211 alin.2 lit.a şi b şi alin.21  lit.b şi c C.pen.

La individualizarea pedepselor ce se vor aplica inculpatului, instanţa va avea în vedere disp. art.72 C.pen., dispoziţiile părţii generale a Codului penal, persoana inculpatului, care este cunoscut cu antecedente penale, însă nu pentru fapte de acelaşi gen, gradul de pericol social ridicat al faptelor, modul de săvârşire a acestora, respectiv în timpul nopţii, folosind o armă şi pătrunzând fără drept în locuinţa părţii vătămate.

Instanţa are însă în vedere şi cuantumul prejudiciului cauzat, care a fost şi parţial recuperat, e drept nu prin contribuţia inculpatului, precum şi atitudinea făptuitorului după săvârşirea infracţiunii, acesta având un comportament sincer şi cooperant, recunoscând şi regretând săvârşirea faptelor.

De asemenea, instanţa va ţine seama şi de declaraţia martorului S S (f.36), care a arătat că inculpatul este perceput în comunitatea din care face parte ca un om liniştit, muncitor, neimplicat în scandaluri, martorului fiind greu să creadă că inculpatul a săvârşit faptele pentru care a fost cercetat.

Faţă de toate aceste împrejurări şi apreciind că inculpatul a săvârşit faptele fiind în stare de ebrietate, ceea ce l-a făcut să nu realizeze consecinţele acţiunilor sale, instanţa va reţine în favoarea acestuia circumstanţa atenuantă prev.de art.74 lit.c C.pen.

În consecinţă, instanţa va aplica inculpatului câte o pedeapsă cu închisoarea orientată, potrivit art.76 lit.b C.pen., sub minumul special, apreciind că o astfel de pedeapsă, ce urmează a fi executată în condiţii de detenţie, este de natură a asigura scopul acesteia prev.de art. 52 C.pen.

Având în vedere că cele două infracţiuni au fost săvârşite înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, instanţa, în temeiul 33 lit.a C.pen. rap. la art.34 lit.b C.pen., va contopi pedepsele şi va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea.

De asemenea, din fişa de cazier a inculpatului (f.31), instanţa reţine că acesta a fost condamnat definitiv la o pedeapsă cu închisoarea de 8 luni, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, prin sentinţa penală nr.295/3.12.2008 a Judecătoriei Costeşti (f.55), sentinţă rămasă definitivă prin neapelare la data de 15.12.2008.

Întrucât faptele ce fac obiectul prezentei cauze au fost săvârşite la data de 19.12.2008, deci în termenul de încercare stabilit prin sentinţa mai sus menţionată, instanţa va dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei anterioare, urmând ca inculpatul să execute această pedeapsă alăturat pedepsei rezultante aplicate prin prezenta, potrivit art.83 C.pen.

De asemenea, instanţa va reţine starea de recidivă postcondamnatorie a inculpatului, chiar dacă faţă de acesta nu se va aplica regimul sancţionator specific recidivei, ci acela prev.de art. 83 C.pen.

Iar, în baza art. 71 alin.1 şi 2 C.pen, instanţa va interzice  inculpatului drepturile prevăzute de  art. 64 alin.1 lit.a) şi b) C.pen, pe durata executării pedepsei principale a închisorii, având în vedere că natura faptelor pentru care inculpatul va fi condamnat îl fac pe acesta impropriu, din punct de vedere moral, pentru exercitarea acestor drepturi, de a alege şi de a fi ales sau de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, drepturi ce implică responsabilitate socială, de care însă inculpatul nu a dat dovadă atunci când a săvârşit infracţiunile reţinute în sarcina sa.

De asemenea, instanţa, potrivit art.350 C.pr.pen., va menţine măsura arestării preventive a inculpatul, având în vedere pedeapsa ce se va aplica inculpatului.

În baza art.88 C.pen., instanţa va deduce din durata pedepsei aplicate inculpatului perioada reţinerii şi arestării preventive a acestuia.

Partea vătămată s-a constituit în termen legal parte civilă cu suma de 20.000 lei, daune morale, şi 400 lei, daune materiale, constând în suma de bani furată şi nerecuperată.

În temeiul art.14 şi 346 c.p.p şi constatând îndeplinite condiţiile angajării răspunderii civile delictuale a inculpatului, prev. de art.998-999 C.civ., respectiv săvârşirea faptei cu vinovăţie şi cauzarea unui prejudiciu părţii civile, instanţa va admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă şi va obliga inculpatul la plata de despăgubiri civile.

La stabilirea cuantumului despăgubirilor morale, instanţa va avea în vedere ca acestea să compenseze pe cât posibil prejudiciul moral suferit de  partea civilă, dar şi să se asigure o proporţionalitate între prejudiciu şi despăgubire, prejudiciu ce constă în trauma psihică cauzată părţii civile de faptul că a fost ameninţată cu un cuţit în propria sa locuinţă de o persoană ce a pătruns fără drept şi pe timp de noapte în casa sa, martorii S V, S D şi S E-A, rudele părţii, arătând că după săvârşirea faptelor, partea civilă a început să prezinte grave probleme de sănătate, pe care anterior nu le avea.

Însă, partea civilă nu a depus la dosar niciun act medical din care să rezulte legătura de cauzalitate dintre fapta inculpatului şi problemele de sănătate de care suferă în prezent.

Prin urmare, instanţa nu poate acorda ca daune materiale decât prejudiciul suferit de partea civilă, constând în suma furată de inculpat şi nerecuperată.

Astfel, potrivit dovezii aflate la fila 23 din dosarul de urmărire penală, partea civilă a recuperat suma de 35 lei din prejudiciul material suferit.

Însă există discrepanţe dintre suma pe care partea civilă susţine că inculpatul i-a sustras-o, respectiv de 400 lei, şi celelalte probe din dosar.

Astfel, inculpatul a declarat că suma totală furată a fost de 70 lei, iar martorul S V (f.37) a declarat că în seara faptei partea civilă i-a spus că i s-a furat o sumă de până în 100 lei.

De asemenea, martora T L (f.45) a arătat că suma de bani cheltuită de inculpat la bar, imediat după fapte, nu a fost una ridicată, de aproximativ 20 lei.

Coroborând toate aceste probe, instanţa reţine că suma sustrasă de inculpat de la partea civilă a fost în total de 70 lei, urmând a obliga inculpatul la plata diferenţei de bani nerecuperată.

De asemenea, în temeiul art. 191 alin. 1 C.p.p., instanţa va obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art.211 alin.2 lit.a şi b şi alin.21 lit.b şi c C.pen. rap. la art.37 lit.a C.pen., cu aplic. art.74 lit.c C.pen. şi art.76 lit.b C.pen., condamnă inculpatul C M,  la 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie în formă calificată şi în stare de recidivă postcondamnatorie.

În temeiul art.192 alin.2 C.pen. rap. la art.37 lit.a C.pen., cu aplic. art.74 lit.c C.pen. şi art.76 lit.c C.pen., condamnă acelaşi inculpat la 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu în formă calificată şi în stare de recidivă postcondamnatorie.

În baza art. 33 lit. a) C.p. rap. la 34 lit.b) C.p., contopeşte pedepsele stabilite şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare.

În temeiul art.83 C.pen., revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 8 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.295/3.12.2008 a  Judecătoriei Costeşti, definitivă prin neapelare, şi dispune executarea în întregime a acesteia alăturat pedepsei stabilite prin prezenta, inculpatul executând în final pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 8 luni închisoare, în condiţiile art.57 C.pen.

Potrivit art. 71 alin.1 şi 2 C.pen, interzice  inculpatului drepturile prevăzute de  art. 64 alin.1 lit.a) şi b) C.pen, pe durata executării pedepsei principale a  închisorii.

În baza art.350 C.pr.pen., menţine măsura arestării preventive a inculpatului.

În temeiul art.88 C.pen., deduce din durata pedepsei aplicate inculpatului perioada reţinerii şi a arestării preventive de la 20.12.2008 la zi.

În baza art.14 şi 346 C.pr.pen. rap.la art.998-999 C.civ., admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă S M şi obligă inculpatul să plătească părţii civile suma de 35 lei, despăgubiri materiale, şi 20.000 lei, despăgubiri morale.

În baza art.191 C.pr.pen., obligă inculpatul la plata către stat a sumei de 300 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu apel în 10 zile de comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 30.06.2009.

Preşedinte,

R G

Grefier,

IN

I.N. 30 Iunie 2009

Red./hred. RG

Ex.3/06.07.2009

Domenii speta