Îmbogăţire fără justă cauză

Sentinţă civilă 243 din 12.03.2010


Dosar nr. yyyyyyyyy

R O M Â N I A

JUDECATORIA COSTESTI

SENTINTA CIVILA Nr. yyyy

Sedinta publica de la xxxxxxx

Completul compus din:

PRESEDINTE

Grefier

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantul M  A SI D R  A D  S si pe pârâta SC  DC  S R L, având ca obiect îmbogatirea fara justa cauza.

La apelul nominal facut în sedinta publica nu se prezinta partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier, dupa care :

Dezbaterile si cuvântul pe fond au avut loc la data de 23 februarie 2010 fiind consemnate în încheierea de sedinta din acea data parte integranta din prezenta hotarâre, când instanta pentru a da posibilitatea reclamantei sa depuna la dosar concluzii scrise a amânat pronuntarea la data de azi, cu urmatoarea solutie:

INSTANTA

Prin cererea formulata la data de 27.11.2008, reclamantul M  A SI D R  A D  S  în contradictoriu cu pârâta SC DC  S.R.L solicita, în baza principiului îmbogatirii fara just temei, obligarea pârâtei la plata sumei de 55.229,20 RON reprezentând contravaloarea folosintei terenului agricol, în suprafata totala de 82,26 ha teren agricol, proprietate a statului exploatat fara contract pe perioada 12.05.2006-31.07.2008, urmând ca la momentul platii efective pârâta, sa fie obligata la achitarea sumei actualizata corespunzator.

În motivare, reclamanta arata ca în conformitate cu disp.art.4 alin (1) din Legea nr.268/2001, are printre atributii exercitarea în numele statului a prerogativelor dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinatie agricola apartinând domeniului privat al statului, precum si gestionarea si exploatarea eficienta a patrimoniului de stat al carui proprietar mandatat este si administreaza terenurile cu destinatie agricola apartinând domeniului public si privat al statului, aflate în exploatarea societatilor nationale, a institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola si a unitatilor de învatamânt agricol si silvic.

Pârâta SC D C  S.R.L a  exploatat suprafata de 82,26 ha teren agricol, în perioada 12.05.200631.07.2008, fara a avea acordul ADS si fara a detine un contract prin care sa dobândeasca dreptul de exploatare a terenului aflat în proprietatea ADS.

Pentru perioada 12.05.2006-31.07.2008 s-a calculat pretul exploatarii terenului la suma de 55.229,20 RON, conform fisei de calcul anexata la prezenta. Având în vedere ca pârâta a exploatat suprafata de 82,26 ha în perioada 12.05.2006-31.07.2008 proprietate a statului, fara a efectua nici o plata, rezulta o diminuare a veniturilor ce trebuiau încasate de ADS si o marire injusta a patrimoniului societatii comerciale cu suma datorata folosirii bunului altuia în scopul obtinerii de profit.

Prin pozitia adoptata de pârâta la concilierea din data de 03.09.2008, se constatat o recunoastere din partea acesteia a exploatarii fara titlu a suprafetei de 82,26 ha în perioada 12.05.2006-31.07.2008 proprietate a statului.

Se apreciaza îndeplinite conditiile juridice ale actiunii, întrucât pârâta a exploatat terenul ADDS în mod gratuit, ceea ce a dus la obtinerea unor venituri, implicit la marirea patrimoniului, fara a plati ADS, pretul exploatarii terenului.

În aceste conditii, patrimoniul ADS a fost micsorat cu suma pe care ar fi trebuit sa o obtina ca pret al exploatarii terenului, diminuându-se în consecinta veniturile datorate bugetului de stat.

Se apreciaza si absenta unei cauze legitime a maririi patrimoniului pârâtei, deoarece pârâta nu detine nici un contract încheiat cu reclamanta ADS privind exploatarea legala a suprafetei de 82,26 ha, iar pentru recuperarea prejudiciului suferit reclamanta nu are nici un alt mijloc juridic de valorificare a pretentiilor.

În drept, si-a întemeiat actiunea pe principiul îmbogatirii fara just temei, Legea nr.268/2001.

Prin întâmpinarea formulata la data de 6.01.2009 - fila 15 dosar, pârâta arata ca la data de 15.05.2006, a achizitionat de la SC A C SA- în faliment, activele acestei societati: plantatie vie 81,62 ha si plantatie pomi – 0,64 ha. Deoarece la finele lunii mai trecuse deja termenul operatiunilor horticole nu au reusit sa faca operatiuni de întretinere si tratament decât asupra a 4 ha de vie, din care nu s-a realizat rod deoarece întreaga plantatie era într-o stare salbateca de vegetatie. Pârâta a efectuat demersurile în vederea încheierii contractului de concesionare teren,  aflat în administrarea ADS, solicitare cu care reclamanta a fost de principiu de acord, însa numai dupa prezentarea unui angajament de investitii si numai dupa plata sumei de 12518,80 lei reprezentând redeventa în avans. Pârâta nu a acceptat aceste conditionari, iar la data de 26.03.2008 a solicitat din nou reclamantei sa se încheie contractul de concesionare, pentru întreaga suprafata,  însa cu producerea efectelor contractului pentru viitor, deoarece plantatia necesita o serie de investitii si nu îsi gasea ratiunea achitarea unei redevente anticipate, asa cum  ceruse reclamanta  la negocierile din 2006. Nici de aceasta data reclamanta nu a fost de acord cu cerintele pârâtei pentru a se încheia un contract de concesiune tinând cont de realitatea de pe teren si de faptul ca  plantatia necesita serioase investitii.

La data de 20.06.2008, se încheie procesul verbal nr.78 de catre comisia formata din reprezentanti ADS, reprezentant DADR Arges , reprezentant OCPI Arges si reprezentant IPJ Arges, având ca scop stabilirea suprafetei exploatate fara contract, în urma solicitarii ADS Bucuresti.

Prin procesul verbal nr.78, s-a constatat ca pârâta a exploatat o suprafata de 0,64 ha livada situata în T.73/1038 precum si suprafata de 4 ha, situata în T. 74/1061-1150. Suprafata de 77,62 ha situata în t.77 si t 76 s-a constatat ca nu este exploatata de catre pârâta, nu s-au aplicat lucrari de întretinere de mai multi ani, prezinta goluri cu parte vegetativa si s-a dezvoltata o bogata vegetatie spontan lemnoasa.

Nici dupa încheierea acestui proces verbal, reprezentantii ADS Bucuresti nu au vrut sa înteleaga situatia existenta în fapt si ca suprafata de vie nu a putut fi folosita  în totalitate de catre pârâta, si nu din vina acestea ci din vina celor care au administrat terenul anterior.

În dorinta de a beneficia de un fond de investitii si facilitati acordate de statul român si pentru ca se impunea obtinerea unui contract de concesiune, la conciliere pârâta a fost de acord sa plateasca redeventa ceruta de reclamanta esalonat, în ciuda faptului ca nu a folosit întreaga suprafata pentru care s-a calculat redeventa. Au dorit însa ca încheierea contractului de concesiune sa se faca pâna la data de 15.09.2008, în caz contrar, pârâta întelegând sa nu procedeze la plata sumei de 55229,20 lei.

Nu s-a realizat încheierea contractului de concesiune, deoarece ambele parti  au înteles sa mentina conditionarile potrivit  interesului lor.

Se apreciaza ca nu sunt întrunite conditiile juridice ale actiunii pentru îmbogatirea pentru justa cauza, deoarece nu au exploatat terenul, nu au obtinut venituri „ apreciabile”, nu se poate face vorbire de absenta unei cauze legitime a maririi patrimoniului pârâtei în detrimentul ADS , cât timp terenul nu a fost folosit si totodata exista posibilitatea unui alt mijloc juridic de recuperarea prejudiciului, fie prin încheierea contractului de concesionare si încasarea redeventei sau obligatia de a face.

La data de 17.12.2008 a returnat ADS extrasul de cont prin care i se imputa pârâtei suma de plata, cu motivatia ca nu îsi însusesc debitul deoarece pârâta a folosit doar 4 ha teren vie si 0,64 teren livada.

La dosarul cauzei s-au depus înscrisuri : invitatia de conciliere nr.29548/05.08.2008 si nr.29548/10.08.2008; fisa de calcul; procesul verbal de conciliere nr. 30538/03.09.2008, contracte de vânzare-cumparare încheiate de pârâta, cu persoane care au beneficiat de reconstituirea dreptului de proprietate, alte acte de care partile au înteles sa se serveasca, respectiv - corespondenta, procesul verbal nr.78/20.06.2008, s-a încuviintat proba cu interogatoriu, proba cu expertiza cu obiectivele  propuse de reclamanta.

Analizând actele si lucrarile  dosarului, instanta retine urmatoarele:

La data de 15.05.2006, pârâta a achizitionat de la SC AGROSTAR COSTESTI SA - în faliment, activele acestei societati: plantatie vie 81,62 ha si plantatie pomi – 0,64 ha –f. 19 dosar.

În urma acestei achizitii, pârâta a demarat procedurile pentru încheierea unui contract de concesiune cu reclamanta ADS. Prin adresa nr.56910 din 20.11.2006, reclamanta conditioneaza încheierea contractului de un angajament investitional de 5628,6 euro si de plata unei redevente în avans de 12518,80 lei – f.20 dosar. Pe acest aspect, din corespondenta partilor aflata la fila 22-29 dosar,  rezulta ca pârâta a motivat si prezentat la rândul sau argumentele de care trebuie sa se tina seama pentru încheierea contractului de concesiune

S-a aratat ca plantatia necesita o serie de investitii si nu îsi gaseste ratiunea achitarea unei redevente anticipate.

Cert este ca partile nu au ajuns la o întelegere si la încheierea unui contract de concesiune, astfel ca la data de 20.06.2008 a fost încheiat procesul verbal de constatare nr.78, de catre o comisie de constatare formata din reprezentantul reclamantei, reprezentant DADR Arges , reprezentant OCPI Arges si reprezentant IPJ Arges.

Prin procesul verbal, s-a constatat ca pârâta a exploatat o suprafata de 0,64 ha livada situata în T.73/1038 precum si suprafata de 4 ha, situata în T. 74/1061-1150. Suprafata de 77,62 ha situata în t.77 si t 76 s-a constatat ca nu este exploatata de catre pârâta, nu s-au aplicat lucrari de întretinere de mai multi ani, prezinta goluri cu parte vegetativa si s-a dezvoltata o bogata vegetatie spontan lemnoasa.

Instanta apreciaza ca fiind întrunite conditiile juridice pentru promovarea unei actiuni în restituire,  în temeiul îmbogatirii fara justa cauza. Partile nu au reusit finalizarea unui contract de concesiune, astfel  încât actiunea sa derive din executarea obligatiilor contractuale iar reclamanta nu-si poate valorifica pretentiile nici în cadrul unei obligatii de a face, adica oarecum artificial partile sa fie „ fortate” sa încheie  un contract, si indirect sa rezulte si obligatia de plata.

Cât priveste absenta unei cauze legitime a maririi patrimoniului unei persoane în detrimentul altuia, aceasta conditie are în vedere sa nu existe un temei legitim, respectiv un contract sau o dispozitie legala.

Din punct de vedere al îndeplinirii conditiilor materiale într-o astfel de actiune, actio de in rem verso, este  necesar sa se constate marirea unui patrimoniu, respectiv dobândirea unei valori economice, de regula,  apreciabile în bani, corelativ cu micsorarea unui patrimoniu ca o consecinta a maririi altui patrimoniu.

Reclamanta, în calitate de administrator al terenurilor proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola, devine titular al unei astfel de actiuni, si este îndreptatita sa solicite sumele cuvenite în urma exploatarii terenurilor , patrimoniul sau fiind micsorat cu suma pe care ar fi trebuit sa o obtina cu titlu de redeventa.

Cât priveste existenta unei legaturi între sporirea unui patrimoniu si diminuarea celuilalt, rezulta în speta de fata ca ambele fenomene sunt efectul unei cauze unice, iar acest lucru nu este contestat de parti.

Ceea ce îsi disputa practic partile reprezinta suprafata exploatata. În speta,  reclamanta apreciaza ca daunele interese se cuvin pentru exploatarea totala a suprafetei de 82,26 ha în perioada 12.05.2006- 31.07.2008, în timp ce pârâta recunoaste ca din totalul acestei suprafete a exploatat doar 0,64 ha livada si 4 ha vie.

Este cunoscut faptul ca în urma dezechilibrului patrimonial, marirea unui patrimoniu în detrimentul altuia, ca efect al îmbogatirii fara justa cauza, se naste raportul juridic obligational în temeiul caruia persoana al carui patrimoniu s-a marit devine debitorul obligatiei de restituire.

Referitor la aceasta obligatie de restituire, pârâta nu poate fi supusa unei restituiri decât în masura cresterii patrimoniului sau. Din acest punct de vedere, atât procesul verbal nr.78 din 20.06.2008 cât si concluziile expertizei sunt în favoarea pârâtei.

Potrivit procesului verbal nr.78 din 20.06.2008 s-a constatat ca pârâta a exploatat o suprafata de 0,64 ha livada situata în T.73/1038 precum si suprafata de 4 ha, situata în T. 74/1061-1150. Suprafata de 77,62 ha situata în t.77 si t 76 s-a constatat ca nu este exploatata.

Concluzioneaza si expertul ca din întreaga suprafata care a reprezentat plantatie vie – 81,62 ha, doar o suprafata de 4 ha vie din T.74/1061-1150 în pct. Zorile a fost întretinuta într-un minim tehnologic, pentru restul suprafetei constatându-se goluri masive în proportie de peste 70%, precum si o dezvoltare de vegetatie forestiera care sufoca ceea ce a mai ramas din plantatia vita de vie, elocvente în acest sens sunt si plansele foto anexate  expertizei - de la f. 110 dosar. Despre plantatia de pruni, expertul arata’ ca aceasta a fost  exploatata, însa la momentul actual este în declin agrotehnic.

În aceasta împrejurare, reclamanta nu poate pretinde mai mult decât diminuarea patrimoniului sau, câta vreme, din probele administrate, rezulta ca pârâta  nu a obtinut beneficii de pe întreaga suprafata de pe 82,26 ha, iar exploatarea a privit doar suprafata de 4 ha vie si 0,64 ha livada. De altfel, fata de situatia constatata pe teren, era aproape imposibil acest lucru, întrucât plantatia de vita de vie are o vârsta foarte mare iar singura cale de folosire optima a terenului era defrisarea si înfiintarea unei noi plantatii. Actele depuse de pârâta din care rezulta ca ulterior a cumparat terenurile, (din fosta administrare ADS) de la tertii beneficiari ai reconstituirilor, nu au relevanta juridica în cauza.

Actiunea ADS priveste intervalul în care aceasta a avut dreptul de administrare a terenurilor pâna la reconstituirea dreptului de proprietate câtre cetatenii îndreptatiti. Importanta ramâne probatiunea daca s-a exploatat sau nu în perioada 2006-2008 întreg terenul de 82,26 ha.

La stabilirea unei despagubiri juste si echitabile, trebuie avuta în vedere realitatea din teren si nu mentiunile scriptice care arata suprafata totala de 82,26 ha achizitionata de pârâta, suprafata la care s-a calculat redeventa de catre reclamanta în suma de 55229,20 lei. Printr-o astfel de extindere ar însemna sa ajunga chiar reclamanta la o îmbogatire fara justa cauza prin acordarea despagubirilor, raportata la întreaga suprafata de 82,26 ha în conditiile în care pârâta a exploatat doar 4 ha de livada si 0,64 ha pruni.

În acordarea acestor despagubiri instanta va avea în vedere calculul efectuat de reclamanta si aplicarea metodei de trei simple ( 46.400 mp teren exploatat x 55.229,20 lei redeventa totala =  2562634880 : 822.600 mp total achizitionat = 3115,286 lei – suma rezultata pentru exploatarea suprafetei de 46.400 mp).

Pentru considerentele expuse, având în vedere incidenta  principiului îmbogatirii fara justa cauza, instanta va admite în parte actiunea reclamantei si va obliga pârâta sa plateasca suma de 3115,286 lei, care va fi actualizata la inflatie, în temeiul legii, de catre executorul judecatoresc potrivit art 3712 ( 3) C.pr.civ.

În baza art.276 C.pr.civ., cheltuielile de judecata - onorariu expert vor fi compensate.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite în parte actiunea formulata de reclamantul M  A SI D R  A D  S în contradictoriu cu pârâta SC D  C  S R L.

Obliga pârâta sa plateasca reclamantei suma de 3.115,286 lei, reprezentând daune interese pentru terenul exploatat în suprafata de 4,64 ha, în perioada 12.05.2006-31.07.2008.

Compenseaza cheltuielile de judecata.

Cu recurs motivat în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica de la xxx.

Presedinte,

Grefier,

Red.ED/dact.El.D

4 ex/12.03.2010