Contestaţie decizie modificare unilaterală contract de muncă

Sentinţă civilă 1240/2015 din 12.03.2015


R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa Nr. 1240/2015

Şedinţa publică de la 12 Martie 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Asistent  judiciar

Asistent  judiciar

Grefier

Pe rol fiind soluţionarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul G. E. G, în contradictoriu cu pârâţii C. E. O.,  S. D. M. Tg-Jiu şi U. M. de C. L., având ca obiect contestaţie decizie modificare unilaterală contract de muncă.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns pentru  reclamant avocat P. D., pârâtele fiind reprezentate de consilier juridic P.- B. M.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care,nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat instanţa a acordat părților cuvântul pe fondul cauzei.

Apărătoarea reclamantului, avocat Popescu Diana, a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, constatarea nulităţii absolute a deciziei nr. 4637/30735/24.09.2014 si implicit a masurilor dispuse prin aceasta cu privire la modificarea unilaterala a contractului individual de muncă, repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii deciziei, obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de transport, respectiv contravaloarea combustibilului consumat începând cu data de 01.10.2014 şi până la revenirea reclamantului la vechiul loc de muncă, pe ruta Motru H şi retur, cu cheltuieli de judecată. A depus la dosar un set de bonuri fiscale reprezentând contravaloare carburant.

Consilier juridic P.- B. M., pentru pârâţi, a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată, menţionând totodată că nu a existat o modificare a contractului individual de muncă, postul deţinut de reclamant fiind desfiinţat aşa cum reiese din organigramele depuse la dosar.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată la data de 23.10.2014 sub nr.  pe rolul Secţiei de Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale a Tribunalului Gorj, reclamantul G. E.  G. a chemat în judecată pârâţii. E. O.,  S. D. M. Tg-Jiu şi U. M. de C. L, solicitând ca prin sentinţa ce va pronunţa să se constate nulitatea absolută a deciziei nr. 4637/30735/24.09.2014 si implicit a masurilor dispuse prin aceasta cu privire la modificarea unilaterala a contractului individual de muncă, repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii deciziei, cu cheltuieli de judecată. De asemenea, a solicitat  şi cheltuielile de transport, respectiv contravaloarea combustibilului consumat începând cu data de 01.10.2014 şi până la revenirea reclamantului la vechiul loc de muncă, pe ruta Motru H şi retur. 

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că prin decizia Directorului General Executiv al S. C. E. S.A.. i-a fost modificat, in mod unilateral, contractul individual de munca, sub aspectul locului muncii.

S-a arătat de către reclamant că, pana la data emiterii deciziei contestate, a fost încadrat  in funcţia de economist nivel 3 la Serviciul financiar Contabilitate a U.M. de C. L.,  S. D. M. Tg-Jiu. Prin decizia nr. 4637/30735/24.09.2014, a fost trecut ca economist, nivel 3 la Serviciul financiar Contabilitate al U.M. H  din cadrul S. D. M. Tg-Jiu.

Reclamantul a susţinut că motivul de nelegalitate al deciziei contestate îl constituie faptul ca aceasta a fost emisa cu încălcarea dispoziţiilor art. 17 Codul Muncii, articol care instituie in sarcina angajatorului obligaţia de a informa salariatul cu privire la modificarea elementelor esenţiale ale contractului individual de munca pe care intenţionează sa le modifice .

De altfel o astfel de obligaţie in sarcina angajatorului este instituită si prin dispoziţiile

art. 21 alin. (I) pct. 2 din Contractul Colectiv de Munca 2014 al C. E. O,

document ce constituie legea părților in raporturile de munca.

În ceea ce priveşte netemeinicia masării luate prin emiterea deciziei nr. 4637/30735/24.09.2014,  reclamantul a menţionat că pârâtele,  in mod unilateral au procedat la modificarea unuia din elementele esenţiale ale contractului individual de munca, respectiv locul muncii.. Schimbarea nelegala a locului muncii al salariatului ,care rezulta din lipsa acordului scris al acestuia, atrage anularea măsurii dispuse de angajator.

De asemenea, reclamantul a susţinut că i-au fost încălcate drepturi dobândite de acesta prin Contractul Colectiv de Munca, referitoare la facilităţile acordate salariaţilor in ceea ce priveşte asigurarea transportului gratuit la si de la locul de munca.

Reclamantul a depus la dosar, în copie xerox, decizia contestata si cartea de identitate.

Pârâta S. C. Energetic O.SA a formulată întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii formulate ca fiind neîntemeiată şi menţinerea ca temeinică şi legală a deciziei nr. 4637/30735/24.09.2010 emisă de Directorul General Executiv al S.  C. E.O S.A.

Pârâta a arătat prin decizia nr. 4637/30735/24.09.2014, Directorul General Executiv al Societăţii C. E.OS.A. a dispus ocuparea postului de economist nivel 3 la S F C al U M de C Hdin cadrul S.D. M. de către salariatul G. E. G.

 A menţionat pârâta că durata contractului, condiţiile de muncă, salariul, timpul de muncă şi timpul de odihnă nu au fost modificate, acestea fiind în conformitate cu contractul individual de muncă şi actul adiţional la acesta.

De asemenea, s-a arătat că  , în urma emiterii deciziei contestate, nici salariul si nici felul muncii nu au fost modificate, salariatul ocupând în continuare postul de economist nivel 3.

Pârâta a menţionat că în practica judiciară s-a reţinut că schimbarea atribuţiilor postului nu are semnificaţia unei modificări a contractului individual de muncă dacă prin aceasta nu s-a ajuns la un alt specific al funcţiei. Comparând cele doua fise de post, anterioară şi ulterioară emiterii deciziei contestate, se observă că funcţia de economist si-a păstrat specificul activităţii, atribuţiile fiind identice în cea mai mare parte, diferenţele minore neconducând la modificarea specificului activităţii.

Pârâta a menţionat că în scopul creşterii competitivităţii economice şi eficientizării activităţilor care se desfăşoară în cadrul societăţii, prin Hotărârea nr. 7/05.02.2014 a Directoratului şi hotărârea nr. 2/11.02.2014 a Consiliului de Supraveghere, a fost aprobată reorganizarea activităţii ce vizează concentrarea activităţilor suport în cadrul aparatului executiv al societăţii şi consolidarea activităţilor de producţie şi mentenanţă în subunităţi.

Prin dispunerea măsurilor organizatorice corespunzătoare, desfiinţarea efectivă a Serviciului Financiar - Contabilitate al U.i M. de C. L. a condus şi la desfiinţarea postului de economist nivel 3 ocupat de G. E. G. Având în vedere că în cadrul U. M. de C. L. nu există posturi vacante conform pregătirii profesionale a salariatului G. E.G şi pentru evitarea concedierii S. C.E.O S.A. a emis decizia cu nr. 4637/30735/24.09.2014 prin care domnul G. E. G. ocupa postul vacant d economist nivel 3, compatibil cu pregătirea profesională a acestuia, la Serviciul Financiar Contabilitate din cadrul U.M.C. H..

Referitor la lipsa informării privind modificarea contactului individual de muncă, pârâta a  arătat că obligaţia de informare nu trebuie să fie realizată imperativ în forma scrisă, așa cum se motivează în decizia Curţii de Apel Craiova nr. 10104/2008, potrivit căreia , "legiuitorul face referire la forma scrisă numai în cazul modificării contractului individual de muncă, ceea ce nu implică însă ca şi obligaţia de informare să fie realizată în forma scrisă, actul unilateral de informare realizat de angajator fiind valid chiar dacă nu îndeplineşte această condiţie de formă, singurul aspect imperativ dispus de legiuitor fiind cel legat de executarea efectivă a obligaţiei de informare".

În acest sens, s-a arătat  că angajatorul a realizat o informare continuă a salariaţilor pe  site-ul societăţii cu privire la reorganizarea continuă în scopul creşterii competitivităţii t economice si eficientizării societăţii.

Potrivit practicii juridice, adresa de informare nu constituie un act care să producă prin el Potrivit art. 40 alin. 1 din Codul Muncii, angajatorul are dreptul să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii. Practic, angajatorul, ca urmare a reorganizării activităţii societăţii, realizată conform Hotărârii Directoratului nr. 7/05.02.2014 şi Hotărârii Consiliului de Supraveghere nr. 2/11.02.2014, a urmărit protecţia salariatului, acesta fiind distribuit în cadrul societăţii, în conformitate cu studiile şi pregătirea profesională în specialitate, pe un post corespunzător, păstrându-i-se nemodificate drepturile salariale.

Pârâta C. E.O, a depus la dosar în copie xerox următoarele documente:fişa post economist nivel 3 - UMC H, fişa post economist nivel 3 - UMC L., act adiţional nr4/01.04.2013, act adiţional nr. 3/19.02.2013, act adiţional nr.2/01.09.2012, act adiţional nr.lV25.06.2012,act adiţional nr. 1/01.06.2012, contract individual de munca nr. 13333/31.05.2012, decizia 0842/31.05.2012, decizia nr.4637/30735/24.09.2014, Extras din Hotărârea Directoratului societăţii nr.7/05.02.2014, Extras din Hotărârea Consiliului de Supraveghere al societăţii nr.2/11.02.2014 şi contractul individual de muncă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, probatoriul administrat în cauză şi dispoziţiile aplicabile prezentei cauze, instanţa urmează să admită contestaţia de faţă, cu următoarea motivare:

Reclamantul G.E. G este angajat al pârâtei S C E O. SA în funcţia de economist nivel 3.

Prin decizia nr. 4637/24.09.2014, s-a dispus ca începând cu data de 1 octombrie 2014, reclamantul să-şi desfăşoare activitatea la  Serviciul financiar contabilitate al U. M. de C. H.  din cadrul S. D. M.

Reclamantul a contestat această decizie, arătând că în acest fel pârâta a procedat la modificarea unilaterală a contractului individual de muncă, în condiţiile în care până atunci activitatea sa se desfăşurase la U. M. de C. L.

La rândul său, pârâta susţine că nu au fost modificate elementele contractului individual de muncă, funcţia şi salariul reclamantului nefiind schimbate. În plus, susţine că este atributul angajatorului să organizeze activitatea societăţii, iar în cadrul Unităţii Miniere de Carieră Lupoaia nu există posturi vacante conform pregătirii profesionale a salariatului Grecu Eftimie Giani. Pentru evitarea concedierii acestuia, pârâta ar fi  emis decizia cu nr. 4637/30735/24.09.2014 prin care domnul G. E. G. ocupă postul vacant d economist nivel 3, compatibil cu pregătirea profesională a acestuia, la Serviciul Financiar Contabilitate din cadrul U.M.C. H.

În primul rând, Tribunalul constată că anterior emiterii deciziei  nr. 4637/24.09.2014, locul de muncă al reclamantului se afla la U. M. de C. L, fapt ce rezultă atât din cuprinsul acestei decizii, cât şi din actul adiţional la contractul individual de muncă nr. 4/01.04.2013 (filele 17-20 din dosar). Contrar celor susţinute de pârâtă, dispunând ca începând cu data de 1 octombrie 2014 activitatea reclamantului să se desfăşoare în localitatea H., în mod evident a intervenit o modificare a locului de muncă al acestuia.

Potrivit art.  41 alin. 1 din Codul muncii, contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor.

Alineatul (3)  precizează că modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente:

a) durata contractului;

b) locul muncii;

c) felul muncii;

d) condiţiile de muncă;

e) salariul;

f) timpul de muncă şi timpul de odihnă.

Prin urmare, modificarea locului muncii al salariatului nu poate interveni decât prin acordul părţilor, în afara situațiilor de excepţie prevăzute de lege, respectiv delegarea sau detaşarea angajatului, conform art. 42 din Codul muncii.

Ori, modificarea locului de muncă al reclamantului nu a fost determinată de vreuna dintre situațiile de excepţie menţionate anterior, angajatorul susţinând doar că în acest fel s-a urmărit protejarea salariatului, întrucât exista riscul de a fi concediat, ca urmare a reorganizării activităţii sale.

Protejarea salariatului nu poate interveni însă în afara dispoziţiilor legale expuse anterior şi fără acordul acestuia. Cum reclamantul nu a fost de acord cu modificarea locului de muncă, instanţa constată că dispoziţiile art. 41 alin. 1 din Codul muncii au fost încălcate, urmând a dispune anularea deciziei nr. 4637/24.09.2014, consecinţa fiind repunerea părţilor în situaţia anterioară, ceea ce însemnă revenirea reclamantului la vechiul loc de muncă.

Prin cererea de chemare în judecată, reclamantul a solicitat ca pârâta să fie obligată să-i plătească cheltuielile ocazionate de transportul din localitatea unde domiciliază, Motru, la H, unde a fost nevoit să se deplaseze cu autoturismul personal.

Potrivit Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, salariaţii pârâtei beneficiază de transport gratuit la şi de la locul de muncă – 60 KM pe sens (fila 64 din dosar). pârâta nu a dovedit însă că personalul TESA beneficiază de transport gratuit pe ruta Motru-H şi retur. Chiar şi în lipsa unor astfel de prevederi contractuale instanţa apreciază că se impune obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de transport pe care reclamantul le-a efectuat pentru deplasarea în localitatea H, repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii deciziei anulată impunând şi repararea prejudiciului suferit de reclamant.

În temeiul art. 453 alin. 1 Cod de procedură civilă, pârâta va fi obligată şi la plata cheltuielilor de judecată în favoarea reclamantului, în cuantum de 1000 lei reprezentând onorariu de avocat (chitanţa aflată la fila 111 din dosar).

Opinia asistenţilor judiciari este conformă cu prezenta hotărâre.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite  contestaţia G. E.  G ,  în contradictoriu cu pârâta S.  C. E. O, S D. M.  – U. M. de C. L..

Constată nulitatea deciziei nr. 4637/24.09.2014 emisă de pârâtă şi dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii acesteia.

Obligă pârâta S. C. E. O. SA să plătească reclamantului cheltuielile de transport, respectiv contravaloarea combustibilului consumat începând cu data de 01.10.2014 şi până la revenirea reclamantului la vechiul loc de muncă, pe ruta Motru H şi retur.

Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Sentinţă executorie. Cu apel în 10 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Gorj.

Pronunţată în şedinţa publică din 12.03.2015 la Tribunalul Gorj.