Pensie intretinere

Sentinţă civilă 696 din 03.03.2009


SENTINŢA CIVILĂ NR. 696

Şedinţa publică de la 03.03.2009

La data de .............., s-a înregistrat pe rolul Judecatoriei ........, sub nr............, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta ............, domiciliată în ............  a chemat în judecată pe pârâtul ..........., domiciliat în ............, solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să fie obligat pârâtul la plata unei pensii de întreţinere în raport de veniturile pe care acesta le realizează în prezent.

În motivarea cererii reclamanta a arătat, că prin sentinţa civilă nr. ............. pronunţată de Judecătoria .........., pârâtul a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere în cuantum de 25% din venitul său net, însă în prezent acesta realizează venituri mai mari decât cele avute în vedere la pronunţarea hotărârii sus menţionate. A mai arătat reclamanta, că în prezent este majoră dar se află în continuarea studiilor, fiind studentă în anul II la Universitatea ............

În susţinerea acţiunii s-au depus la dosar înscrisuri, în copie.

Instanţa, din oficiu, a solicitat relaţii cu privire la veniturile pârâtului, relaţii ce au fost comunicate cu adresa nr......... din ...... emisă de .........

Pârâtul, deşi legal citat, nu s-a prezentat în instanţă, însă a depus la dosarul cauzei precizări scrise, prin care a  arătat că este de acord cu acţiunea.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 101 din Codul Familiei, părinţii sunt datori să îngrijească copilul, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, de educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia.

În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 86 din acelaşi cod, potrivit cu care obligaţia de întreţinere există între părinţi şi copii, iar descendentul cât timp este minor, are drept la întreţinere, oricare ar fi pricina nevoii în care se află.

Relativ la cuantumul pensiei de întreţinere  art. 94 alin. 3 din Codul familiei, arată că întreţinerea datorată de părinte sau de cel care adoptă, se stabileşte până la o pătrime din câştigul său din muncă pentru un copil.

Prin urmare, instanţa va admite cererea reclamantei şi, pe cale de consecinţă, va obliga pârâtul la plata sumei de ...... lei lunar către reclamantă, cu titlu de pensie de întreţinere, începând cu data introducerii cererii, ........, şi până la terminarea sutdiilor, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 ani.