Partaj succesoral

Sentinţă civilă 698 din 03.03.2009


SENTINŢA CIVILĂ NR. 689

Şedinţa publică de la 03.03.2009

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei ............ la data de ..............., sub nr. .........., reclamantul ............, domiciliat în .............., i-a chemat în judecată pe pârâţii: .............., domiciliată în ............., .............., domiciliat în ..............., ................, domiciliată în .............şi .........., domiciliată în ....................., solicitând instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună ieşirea lor din indiviziune privind imobilul situat în ..................

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că în anul .............., ............. împreună cu pârâta ............. au cumpărat imobilul situat la adresa mai sus arătată, compus din teren în suprafaţă de .......... mp şi casă de locuit formată din patru camere şi două săli, construită din cărămidă şi acoperită cu olană. De pe urma defunctului ............... au rămas ca moştenitori ............, în calitate de soţie supravieţuitoare, ..........., ............, ............, ............. şi ............., în calitate de fii.

A arătat reclamantul că au decedat ........., tatăl pârâtelor .............. şi ................, ...............şi ................., aceştia din urmă neavând moştenitori.

S-au depus la dosarul cauzei înscrisuri, în copie.

Pe parcursul procesului a decedat pârâta ............, moştenitorii acesteia fiind reclamantul şi ceilalţi pârâţi.

Pârâţii ............, ............., ............, .........., nu au formulat întâmpinare.

Prin încheierea de admitere în principiu din data de ........, instanţa a stabilit elementele arătate la art. 6735 alin. 1C.p.c. şi a dispus efectuarea unei expertize imobiliare având ca obiective: identificarea şi reprezentarea grafică a imobilului, stabilirea valorii de circulaţie a acestuia şi a împrejurării dacă este comod partajabil în natură iar, în caz afirmativ, să se propună variante de lotizare.

Lucrarea a fost întocmită de către expert .........., desemnată prin tragere la sorţi, şi depusă la dosarul cauzei la data de ...............

Urmare încuviinţării obiecţiunilor formulate de către pârâtul ................., prin apărătorul său, a arătat că în raport de data efectuării raportului de expertiză piaţa imobiliară a suferit modificări în sensul că valorile de circulaţie ale terenurilor situate în zona centrală şi ultracentrală au scăzut cu 10-12%, iar cele situate în zonele B şi C, cu până la 15-20 %. A concluzionat expertul că, în atare situaţie, valoarea terenului, în litigiu este de ..............lei, iar a întregului imobil de ................ lei.

Examinând cererea reclamantului în raport de actele şi lucrările dosarului şi de dispoziţiile legale incidente în cauză, instanţa constată că aceasta este întemeiată având în vedere următoarele considerente:

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. .............. de Notariatul de stat (fila 3 din dosarul cauzei), soţii ............ şi ..........., au dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului situat în ............, compus din teren - loc de casă în suprafaţă de ........... mp, împreună cu construcţiile ce se află pe acest teren, respectiv, o casă de locuit, având patru camere şi două săli, construcţie din cărămidă şi acoperită cu olană.

La data de  ..............., ........... a decedat, cota sa indiviză de 1/2 din imobil, fiind culeasă de către soţia supravieţuitoare ............. şi cei cinci fii, respectiv, ..........., ............, ..........., ............ şi ............. ............. a decedat la data de ........., averea succesorală rămasă de pe urma acestuia fiind acceptată de către cele două fiice, pârâtele ........ şi ............ .............he şi ............ au decedat, calitatea de moştenitor a acestora având-o .........., .........., ............ şi .............. (mama şi fraţii defuncţilor).

Pârâta .............. a decedat pe parcursul procesului, astfel cum rezultă din certificatul de deces seria ......... nr. .........., depus în copie la dosarul cauzei (fila 38 din dosar). În aceste condiţii, cota-parte indiviză ce i se cuvenea acesteia din imobilul a cărui partajare se solicită, va reveni reclamantului şi pârâtelor, în calitate de descendenţi de gradul I şi II ai defunctei.

Aşadar, imobilul în litigiu este deţinut în indiviziune, astfel: reclamantul cu o cotă - parte de 1/3, pârâtul ................ cu o cotă -parte de 1/3 şi pârâtele ............. şi ............. cu o cotă -parte de 1/6  fiecare.

Faţă de cele mai sus arătate, văzând şi dispoziţiile art. 728 C.civil potrivit cărora nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune, instanţa constată că cererea reclamanţilor este întemeiată, urmând a fi admisă.

Pe cale de consecinţă, instanţa va dispune ieşirea din indiviziune a părţilor.

Sub aspectul modalităţii de partajare se reţine că părţile au solicitat atribuirea imobilului pârâtului .............., celelalte părţi urmând a primi contravaloarea părţii ce li se cuvine.

Relativ la valoarea de circulaţie a imobilului, instanţa va lua în considerare valoarea stabilită de către expert în răspunsul la obiecţiuni (fila 104 din dosar) respectiv suma de ............ lei, aceasta fiind în opinia instanţei, valoarea reală a imobilului.

Se reţine că la stabilirea valorii de .............. lei pentru teren (deci cu 11% mai puţin decât valoarea stabilită iniţial) expertul a ţinut seama şi de preţurile ce se practică în zonă pentru terenuri similare, preţuri care în ultima vreme au scăzut cu 10-22%.

Evoluţia preţurilor pe piaţa imobiliară este, alături de alte criterii, un element important în determinarea valorii de circulaţie a unui imobil.

Faptul că preţurile terenurilor au înregistrat începând cu toamna anului ........... o scădere considerabilă este de notorietate, împrejurare faţă de care preţuirea imobilului în discuţie la suma ........... lei, este, aşa cum s-a arătat, corectă.

Aşadar, pârâtul  ............. va fi obligat la plata sumei de ........... cu titlu de sultă, după cum urmează: către reclamant suma de ........... lei, către pârâta ............, suma de .............. lei către pârâta ........... suma de ............. lei.

Pârâtele ............. şi ............. vor fi obligate la plata sumei de .............. lei fiecare, către reclamant, cu titlu de cheltuieli de judecată.

În conformitate cu dispoziţiile art. 274 C.p.c. va fi obligat pârâtul ............... la plata sumei de .............. lei către reclamant, cu titlu de cheltuieli de judecată.