Partaj bunuri comune

Sentinţă civilă 1340 din 27.10.2011


Dosar nr. 931/829/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

 SENTINŢA CIVILĂ NR. 1340/2011

Şedinţa publică de la 27.10.2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE : judecător P

Cu participare:

GREFIER : B

Pe rol judecarea cauzei civile având ca obiect ”Partaj bunuri comune” formulată de reclamanta T.M. în contradictoriu cu pârâtul T. N..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns prezent reclamanta T.M., lipsind T.N., reprezentat de avocat Bouroş Serafina Angela.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, învederând că procedura de citare cu părţile este legal îndeplinită, după care:

Reclamantă şi apărătorul pârâtului, având cuvântul pe rând, arată că nu au de formulat obiecţiuni la completarea raportului de expertiză şi solicită cuvântul pe fond.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe acţiunea de partaj bunuri comune formulată de reclamantă.

Reclamanta, având cuvântul, arată că este de acord ca imobilul casă să fie atribuit pârâtului, conform raportului de expertiză construcţii efectuat în cauză. Solicită admiterea acţiunii, ieşirea din stare de devălmăşie, cu obligarea pârâtului la plata unei sulte şi a jumătate din cheltuielile de judecată.

Apărătorul pârâtului, având cuvântul, arată că achiesează la concluziile reclamantei.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare:?

INSTANŢA

deliberând

Asupra cauzei civile deduse judecăţii constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr.931/828/2010 din 12.08.2010, reclamanta T.M. a chemat în judecată pârâtul T. N. pentru partajarea bunurilor comune dobândite de părţi în timpul căsătoriei.

Prin încheierea din data de 13.01.2011 s-a constatat componenţa masei de partaj, contribuţia egală a  celor două părţi la dobândirea bunurilor comune.

S-a dispus efectuarea unei expertize construcţii pentru evaluarea bunurilor care au fost reţinute la masa de partaj.

În cauză au fost efectuate şi ataşate la dosar expertiza construcţii (fl 40-55).

Din concluziile acestei instanţa reţine că valoarea masei de partaj este de 15756 lei, dintre care valoarea construcţiei şi a anexelor este de 14563 lei, iar valoarea ternului aferent de 1193 de lei.

Cum contribuţia părţilor, foşti soţi, a fost egală la dobândirea bunurilor, instanţa reţine că teoretic, valoarea cotei ideale ce li se cuvine este de 7878 de lei.

Întrucât căsătoria soţilor a fost desfăcută, instanţa urmează a dispune ieşirea acestora din starea de devălmăşie, potrivit art. 36 din Codul familiei.

Având în vederea natura şi destinaţia bunurilor, dar şi opţiunea părţilor, instanţa urmează a dispune atribuirea întregii mase de partaj către pârât, urmând oblig ape acesta la compensarea în bani pentru partea de se cuvine reclamantei.

Văzând prevederile art. 274 şi art. 276 C.pr.civ., instanţa urmează a obliga pe pârât să plătească reclamantei cheltuieli de judecată, la stabilirea acestei sume avându-se în vedere procentajul contribuţiei la dobândirea bunurilor comune, stabilit de instanţă. Pe cale de consecinţă, instanţa urmează a dispune obligarea pârâtului la plata a jumătate din cheltuielile de judecată constând în plata taxei de timbru şi a onorariului de expert, în cuantum de 575 de lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în fond acţiunea de partaj bunuri comune formulată de reclamanta T.M., domiciliată în sat. ___, com. Dealu Morii, jud. Bacău în contradictoriu cu pârâtul T. N., domiciliat în sat., ----, com. Dealu Morii, jud. Bacău.

Constată că părţile au avut calitate de soţi, de la data de 24 iulie 1993 până la data de 23.08.2002.

Constată că părţile au dobândit cu o contribuţie egală, în timpul căsătoriei, următoarele bunuri comune, în valoare totală de 15756 de lei: - o construcţie situată în satul ___, comuna Dealu Morii, înregistrată la rol vol. 4, poziţia 44, cu împrejmuire, în valoare de 14563 de lei; - o suprafaţă 315 mp teren aferent, cu vecinii potrivit schiţei de la fila 64 dosar a raportului de expertiză întocmit de expert Huidici Chiriachiţa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare de 1193 de lei.

Dispune ieşirea părţilor din starea de devălmăşie.

Atribuie întreaga masă de partaj pârâtului.

Pentru egalizarea loturilor, obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 7878 de lei, reprezentând sultă.

Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 575 de lei cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.10.2011.

PREŞEDINTE, GREFIER,

judecător

Red./Tehnored. 5 ex.

Domenii speta