Partaj bunuri comune

Sentinţă civilă 651 din 30.08.2012


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

Dosar nr. 657/829/2012

SENTINŢA CIVILĂ NR. 651

Şedinţa publică de la 30.08.2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE judecător Maftei Smaranda Claudia

Cu participare:

Grefier  Buţucan Daniela

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta D.A. şi pe pârâtul O. I. având ca obiect partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  au răspuns reclamanta D. A., asistată de avocat Alexa Angela Serafina, pârâtul O.I. asistat de avocat Ţâmpu-Aur Elena şi martorii propuşi de cele două părţi O.I. şi O.E..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează, că procedura este completă, după care;

S-a procedat, pe rând sub prestare de jurământ la audierea martorilor O. I. şi O.E., depoziţia acestora fiind consemnată în scris şi ataşată la dosarul cauzei.

Avocat Alexa Serafina Angela, pentru reclamantă, având cuvântul arată că reclamanta şi pârâtul au ajuns la o înţelegere în urma căreia au încheiat tranzacţia, care este depusă la dosarul cauzei. Totodată arată că nu mai are alte cereri de formulat în prezenta cauza.

Pârâtul, prin apărător, arată că nu mai are cereri de formulat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Reclamanta, prin apărător, având cuvântul, solicită  să se ia act de tranzacţia încheiată între părţi, fără cheltuieli de judecată.

Pârâtul, prin apărător, având cuvântul, arată că este de acord cu concluziile reclamantei solicitând să se ia act de tranzacţia încheiată între părţi.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

 I N S T A N Ţ A,

-deliberând-

Asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 657/829/2012, reclamanta D.A. a chemat în judecată pârâtul O. I. I. pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună împărţirea bunurilor dobândite de părţi în timpul căsătoriei.

Cererea a fost legal timbrată cu 327 lei taxă de timbru şi 3 lei timbru judiciar.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că a fost căsătorită cu pârâtul, iar în timpul căsătoriei au dobândit o serie de bunuri mobile, precum şi o casă construită pe terenul părinţilor pârâtului şi un teren de 1080 mp dobândit prin cumpărare (pe care a existat o construcţie, în prezent demolată integral). Ulterior, reclamanta şi-a precizat cererea în sensul că solicită doar partajul bunurilor imobile.

Prezente în faţa instanţei, părţile au învederat că au încheiat o tranzacţie în vederea stingerii litigiului.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Reclamanta D.A. şi pârâtul O.I. I. au avut calitatea de soţi, căsătoria lor fiind desfăcută prin sentinţa civilă nr. 409/06.12.2006 pronunţată de Judecătoria Podu Turcului în dosarul nr. 444/2006, sentinţă rămasă irevocabilă la data de 26.01.2007 prin neapelare.

În timpul căsătoriei, părţile au dobândit prin contribuţie comună două imobile, după cum urmează:

* Imobil compus din teren în suprafaţă de 1080 mp curţi-construcţii amplasat în interiorul satului G. comuna G., judeţul Bacău, învecinat cu B. N. la nord, cu drumul sătesc la est, cu B.S. şi drumul sătesc la sud,  cu teren primărie la vest, având număr cadastral 209, imobil dobândit potrivit contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 659/25.05.2005 la BNP Burbulea Dumitru.

* O construcţie anexă formată din două camere şi beci situată pe terenul ce aparţine părinţilor pârâtului, numiţii O. I. şi O. E., din satul G., comuna G., judeţul Bacău, teren învecinat cu O.N. la nord, cu drumul sătesc la est, cu B.C. la sud şi cu Z.N. la vest, construcţie anexă edificată în baza autorizaţiei nr. 48/15.11.1992 eliberate de Primăria Comunei G., în prelungirea unei construcţii anterioare tot cu două camere ce se află în proprietatea părinţilor pârâtului.

Referitor la construcţie, instanţa reţine din declaraţiile martorilor O.I. şi O.E. (părinţii pârâtului) că aceştia şi-au dat acordul în calitate de proprietari ai terenului ca anexa edificată de părţi pe terenul martorilor să devină proprietatea soţilor constructori, născându-se astfel un drept de superficie.

Există proprietate în devălmăşie atunci când dreptul de proprietate aparţine concomitent mai multor persoane fără ca vreuna dintre acestea să fie titularul unei cote-părţi determinate din dreptul de proprietate asupra bunurilor comune.

Potrivit art. 686 Cod civil, prevederile secţiunii a 5-a („Partajul”) din capitolul IV al cărţii a III-a a codului sunt aplicabile bunurilor aflate în coproprietate, indiferent de izvorul său, precum şi celor aflate în devălmăşie.

De asemenea, potrivit art. 673 ind. 4 alin. 2 şi 4 Cod procedură civilă, dacă părţile ajung la o înţelegere cu privire la împărţirea bunurilor, instanţa va hotărî potrivit învoielii lor. Dispoziţiile art. 271 – 273 sunt aplicabile.

Aplicând textele de lege mai sus enunţate la situaţia de fapt din prezenta cauză, instanţa urmează a admite cererea, dispunând ieşirea părţilor din starea de devălmăşie, sens în care va lua act de tranzacţia încheiată între acestea.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de reclamanta D.A., domiciliată în comuna G., judeţul B. împotriva pârâtului O.I. domiciliat în comuna G., judeţul Bacău.

Constată că reclamanta D.A. şi pârâtul O I. I. au avut calitatea de soţi, căsătoria lor fiind desfăcută prin sentinţa civilă nr. 409/06.12.2006 pronunţată de Judecătoria Podu Turcului în dosarul nr. 444/2006, sentinţă rămasă irevocabilă la data de 26.01.2007 prin neapelare.

Constată că reclamanta şi pârâtul au dobândit în timpul căsătoriei prin contribuţie comună următoarele bunuri:

* Imobil compus din teren în suprafaţă de 1080 mp curţi-construcţii amplasat în interiorul satului G., comuna G., judeţul Bacău, învecinat cu Boidachi Neculai la nord, cu drumul sătesc la est, cu Buzdugă Spiridon şi drumul sătesc la sud,  cu teren primărie la vest, având număr cadastral 209, imobil dobândit potrivit contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 659/25.05.2005 la BNP Burbulea Dumitru.

* O construcţie anexă formată din două camere şi beci situată pe terenul ce aparţine părinţilor pârâtului, numiţii O.I. şi  O. E., din satul G., c. G., judeţul Bacău, teren învecinat cu Oprea Neculai la nord, cu drumul sătesc la est, cu Bălan Constantin la sud şi cu Zbârnă Neculai la vest, construcţie anexă edificată în baza autorizaţiei nr. 48/15.11.1992 eliberate de Primăria Comunei G.i, în prelungirea unei construcţii anterioare tot cu două camere ce se află în proprietatea părinţilor pârâtului.

Dispune ieşirea părţilor din starea de devălmăşie, sens în care ia act de tranzacţia încheiată:

„Subsemnata D.A., în calitate de reclamantă şi O. I., în calitate de pârât, ambii părţi în dosarul nr.657/829/2012 al Judecătoriei Podu Turcului, înţelegem să stingem litigiul dintre noi prin bună învoială cu privire la bunurile dobândite de noi în timpul căsătoriei, iar atribuirea bunurilor să se facă în modul următor:

LOTUL NR.1 - se atribuie reclamantei D.A. şi se compune din:

- suprafaţa de 1.080 mp. teren curţi-construcţii, real măsurată de

1.082,81 mp. situat în comuna G., judeţul Bacău, învecinată cu : Boidachi Neculai la nord, drum sătesc la est, Buzdugă Spridon la sud, drum sătesc la vest, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat la Biroul Notarului Public Burbulea Dumitru sub nr.659/25.05.2005, teren pe care se află o casă în ruină, în prezent demolată, valoare 1000 lei;

LOTUL NR.2 - se atribuie pârâtului O.I. şi se compune din :

- o casă construită pe terenul părinţilor pârâtului, construită din paiantă,

acoperită cu eternită, compusă din două camere, cu beci, situată în comuna G., învecinată cu:drum, Oprea Nec, Zbârnă Nec, Balan C,  valoare 2000 lei.

Prezenta tranzacţie reprezintă voinţa noastră cu privire la stingerea litigiului dintre noi prin buna învoială cu privire la bunurile dobândite în timpul căsătoriei.

Redactată şi dactilografiată în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţa de judecată”.

Definitivă.

Cu drept de a formula recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 30.08.2012

PREŞEDINTE, GREFIER,

Judecător MAFTEI SMARANDA CLAUDIA  BUŢUCAN DANIELA

Red. M.S.C/tehnoredact. BD;

Ex.4

03.09.2012

Domenii speta