Succesiune

Sentinţă civilă 690 din 13.09.2012


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

Dosar nr. 291/829/2012

SENTINŢA CIVILĂ NR. 690/2012

Şedinţa publică de la 13.09.2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE judecător Maftei Smaranda Claudia

Cu participare

Grefier Bradea Angelica

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantele B.A., M. M. şi pe pârâtul B. V., având ca obiect succesiune.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamantele B. A. şi M.M. asistate de  avocat Ţâmpu-Aur Elena, lipsind pârâtul B. V..

?Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că procedura de citare este completă, prin serviciul registratură s-a depus la dosar decont întocmit de dl. expert Bunea Claudiu, pentru plata onorariului de 600 lei, împreună cu raportul de expertiză tehnică în construcţii, după care:

S-a comunicat reclamantelor un exemplar al raportului de expertiză.

Reclamantele prezente în instanţă, arată că nu au de formulat obiecţiuni la expertiza în construcţii.

Instanţa având în vedere că în cauză nu se solicită suplimentarea onorariului de expertiză specialitatea construcţii dispune plata de către Biroul local de expertize judiciare tehnice şi contabile din cadrul Tribunalului Bacău a onorariului definitiv de 600 de lei, achitat la CEC Bank SA – Sucursala Podu Turcului de către reclamanta B. A., cu chitanţa nr. 4623138/1 din 03.05.2012, către expertul în construcţii, dl. ing. Bunea Claudiu.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe cererea formulată de reclamante.

Reclamantele prin apărător, având cuvântul, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată şi reţinută prin încheierea de admitere în principiu din data de 12.04.2012, cu cheltuieli de judecată şi depune chitanţa nr. 102/2012 în sumă de 1200 lei.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

?

INSTANŢA

Asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 291/829/2012, reclamantele B.A. şi M. M. au chemat în judecată pârâtul B. V. pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună partajarea averii succesorale rămase după defunctul B. Gh.

În motivarea cererii au arătat că B.A. este soţia supravieţuitoare, iar M. M. şi B.V. sunt fiii defunctului, toate părţile acceptând moştenirea după B.G.. Au mai arătat că masa succesorală se compune din cota de ? dintr-o casă dobândită de soţi în timpul căsătoriei, cota de ? din terenurile înscrise în titlul de proprietate nr.____/1995 şi din cota de ? din suprafeţele de teren înscrise în certificatul de moştenitor nr. 13/1997, restul cotei de ? revenind reclamantei B.A..

De asemenea, s-a solicitat obligarea pârâtului la plata sumei de 1300 lei reprezentând contravaloarea facturilor de energie electrică, având în vedere că pârâtul locuieşte în imobilul ce face parte din masa succesorală, dar facturile au fost achitate de B...

Nu a fost indicat temeiul în drept al cererii.

Cererea a fost legal timbrată cu 757 lei taxă de timbru şi 5 lei timbru judiciar.

Pârâtul, legal citat, nu a formulat întâmpinare.

Analizând înscrisurile aflate la dosar, instanţa reţine următoarele:

Prin încheierea din data de 12.04.2012, instanţa a admis în parte în principiu cererea, pentru următoarele considerente:

La data de 02.11.2003 a decedat B.G. cu ultimul domiciliu în comuna ___, judeţul Bacău. Au calitatea de moştenitori ai defunctului B.G.reclamanta B. A. în calitate de soţie supravieţuitoare, cu o cotă-parte de ?, reclamanta M.M., în calitate de fiică, cu o cotă-parte de 3/8, şi pârâtul B.V., în calitate de fiu, cu o cotă-parte de 3/8, după cum rezultă din actele de stare civilă prezentate.

Referitor la compunerea masei succesorale, instanţa a reţinut că din adeverinţa nr. 123/18.01.2012 eliberată de Primăria Comunei ___ rezultă că B.G.şi B.A. au dobândit în timpul căsătoriei prin construire cu mijloace proprii o casă de locuit şi anexe situată în satul ___, judeţul Bacău. Dând eficienţă prezumţiei potrivit căreia contribuţia soţilor la dobândirea bunurilor comune este egală, instanţa a constatat că în masa succesorală după defunctul B.G. este inclusă cota-parte de ? din construcţii, restul cotei-părţi de ? reprezentând bun propriu al soţiei supravieţuitoare.

Pe numele lui B.G, a fost eliberat titlul de proprietate nr. ___, pentru suprafaţa totală de 13.950 mp teren pe raza comunei ___. Prin urmare, aceste terenuri vor fi incluse în totalitate la masa de partaj, deşi reclamantele au indicat doar cota-parte de ? din terenuri ca fiind bun succesoral, diferenţa aparţinând numitei B.A. în opinia reclamantelor. Titlul de proprietate emis în baza Legii nr. 18/1991 reprezintă un act administrativ, având forţa juridică specifică acestor acte, în situaţia cărora operează prezumţia de veridicitate. Întrucât potrivit titlului de proprietate nr. ___ itularul dreptului de proprietate asupra terenurilor era la data emiterii doar B.G., nefiind o proprietate comună sau în devălmăşie, şi întrucât nu s-a făcut dovada că anterior colectivizării terenurile înscrise în acest titlu ar fi fost bunuri comune ale soţilor B.G. şi B.A., instanţa a reţinut că reclamanta B. A. nu are drept de proprietate asupra acestor terenuri ca bun propriu anterior moştenirii.

Prin certificatul de moştenitor nr. __/28.01.1997 întocmit de BNP Ladan Dumitriea, aşa cum a fost îndreptat prin încheierea nr. __/28.03.2012, s-a stabilit că după defuncţii B. I. şi B. V. au rămas ca moştenitori testamentari numiţii B. G. şi B. A., fiecare cu o cotă-parte egală de ? din masa succesorală compusă din terenurile înscrise în titlurile de proprietate nr. ______ emise pe numele lui B.I., şi anume: 28.201 mp teren pe raza comunei ___

 (din care 26.400 mp teren extravilan şi 1801 mp teren intravilan), 5000 mp teren extravilan pe raza comunei ___ şi, respectiv, 11.400 mp teren extravilan pe raza comunei ___.

Prin contractul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. ___/25.09.2003, B. G. şi B.A. au vândut către M. Gh. şi M. M. terenul intravilan în suprafaţă de 1801 mp şi construcţiile existente pe acest teren din T 69/76 parcelele 1, 2, 3 şi 4.

Prin urmare, la masa succesorală după defunctul B. G. s-a reţinut cota-parte de ? din terenurile extravilane în suprafaţă totală de 26.400 mp situate în comuna ___, judeţul Bacău, înscrise în titlul de proprietate nr.___/1995 eliberat pe numele lui ___, cota-parte de ? din terenurile extravilane în suprafaţă totală de 5000 mp situate în comuna ___, judeţul Bacău, înscrise în titlul de proprietate nr. ___ eliberat pe numele lui ___, precum şi cota-parte de ? din terenurile extravilane în suprafaţă totală de 11.400 mp situate în comuna ___, judeţul Bacău, înscrise în titlul de proprietate nr. ___1996 eliberat pe numele lui ___. Restul cotei-părţi de ? din aceste bunuri aparţine reclamantei B.A. ca bun propriu dobândit prin moştenire de la B.I. şi B.V. conform certificatului de moştenitor nr. ___.

Reclamantele au prezentat chitanţa nr. 480000302899/06.12.2011 eliberată de E.ON Energie, ce atestă plata de către B.A- a sumei de 1186,67 lei reprezentând contravaloare energie electrică pentru punctul de consum situat în satul ___. De asemenea, au prezentat sentinţa civilă nr. 272/08.03.2012 pronunţată de Judecătoria Podu Turcului în dosarul nr. 127/829/2012, în considerentele căreia se reţine că pârâtul B.V. locuieşte împreună cu familia sa în imobilul bun succesoral din satul ___, refuzând să achite contravaloarea utilităţilor.

Potrivit art. 636 Cod civil, fiecare coproprietar are dreptul de a folosi bunul comun în măsura în care nu schimbă destinaţia şi nu aduce atingere drepturilor celorlalţi coproprietari. Cel care, împotriva voinţei celorlalţi coproprietari, exercită în mod exclusiv folosinţa bunului comun poate fi obligat la despăgubiri.

Cum energia electrică a fost consumată de către pârât în folos propriu, dar contravaloarea acesteia a fost suportată de reclamanta B. A. (existând o prezumţie în acest sens ce nu a fost răsturnată, prezumţie decurgând din eliberarea chitanţei pe numele reclamantei şi din posesia chitanţei în original), instanţa a admis în parte cererea, reţinând un drept de creanţă al reclamantei B.A. asupra pârâtului până la concurenţa sumei de 1186,67 lei înscrisă în chitanţă, pentru diferenţa până la 1300 lei nefiind făcută vreo dovadă.

În cauză a fost efectuată o expertiză în construcţii de către expertul Bunea Claudiu, fiind identificată casa reţinută la masa de partaj, stabilindu-se şi valoarea acesteia: 37.000 lei.

Terenurile au fost evaluate de către instanţă pe baza expertizei oferite de Camera Notarilor Publici Bacău (la cursul 1 euro = 4,50 lei), şi anume:

- pentru terenurile arabile extravilane din comuna ___: 0,06 euro/mp;

- pentru terenurile arabile intravilane din comuna T___: 0,38 euro/mp;

- pentru terenurile vii intravilane din comuna ___: 0,54 euro/mp;

- pentru terenurile curţi-construcţii intravilane din comuna ___: 0,54 euro/mp;

- pentru terenurile păduri extravilane din comuna __: 0,03 euro/mp;

- pentru terenurile păşuni extravilane din comuna ___: 0,03 euro/mp;

- pentru terenurile arabile extravilane din comuna ___ 0,23 euro/mp.

Rezultă că valoarea masei succesorale este de 35.560,50 lei, la care se adaugă valoarea bunurilor proprii ale reclamantei B.A., de 27.504,50 lei.

Potrivit art. 728 Cod civil (forma în vigoare la data deschiderii succesiunii), nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune. Având în vedere solicitarea reclamantelor de sistare a stării de indiviziune, în temeiul acestui text de lege instanţa urmează a admite în parte cererea. În consecinţă, instanţa va proceda la atribuirea în natură către părţi a bunurilor ce formează masa succesorală, la formarea şi atribuirea loturilor ţinând cont de prevederile art. 673 ind. 9 Cod procedură civilă.

Astfel, instanţa va avea în vedere faptul că pârâtul nu şi-a exprimat vreo opţiune referitoare la modalitatea de lotizare, iar reclamanta B.A. a insistat să îi fie atribuită construcţia (cu terenul aferent). Cu privire la împărţirea terenurilor, instanţa va ţine cont doar în parte de propunerea exprimată de reclamante, cu scopul de a diminua pe cât posibil sultele necesare egalizării valorice a loturilor, în conformitate cu prevederile art. 673 ind. 5 alin. 2 Cod procedură civilă.

Va obliga pârâtul să plătească reclamantei B.A. suma de 1186,67 lei reprezentând contravaloarea energiei electrice folosite de pârât la imobilul din masa de partaj.

În temeiul art. 274 şi 277 Cod procedură civilă va obliga părţile să suporte cheltuielile de judecată proporţional cu cota – parte ce le revine raportat la întreaga masă de partaj. Aceste cheltuieli au fost avansate de reclamante după cum urmează: 757 lei taxă de timbru, 5 lei timbru judiciar, 600 lei onorariu expert şi 600 lei onorariu avocat – B.A., 600 lei onorariu avocat – M.M..

Creanţele reciproce vor fi compensate până la concurenţa celei mai mici sume.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte cererea formulată de reclamantele B.A. şi M. M., ambele domiciliate în sat ____, judeţul Bacău în contradictoriu cu pârâtul B.V.-domiciliat în sat ________, judeţul Bacău.

Constată că la data de 02.11.2003 a decedat B.G., cu ultimul domiciliu în comuna ______, judeţul Bacău.

Constată că au calitatea de moştenitori ai defunctului B.G.: reclamanta B. A. în calitate de soţie supravieţuitoare, cu o cotă-parte de ?, reclamanta M.M., în calitate de fiică, cu o cotă-parte de 3/8, şi pârâtul B.V., în calitate de fiu, cu o cotă-parte de 3/8.

Constată că masa succesorală după defunctul B.G. se compune din:

1. Cota-parte de ? dintr-o casă de locuit cu anexe situată în satul ___, judeţul Bacău;

2. Terenurile în suprafaţă totală de 13.950 mp situate în comuna ___, judeţul Bacău, înscrise în titlul de proprietate nr. ____/1995 eliberat pe numele lui ___;

3. Cota-parte de ? din terenurile extravilane în suprafaţă totală de 26.400 mp situate în comuna ___ judeţul Bacău, înscrise în titlul de proprietate nr. ____1995 eliberat pe numele lui B.I.

4. Cota-parte de ? din terenurile extravilane în suprafaţă totală de 5000 mp situate în comuna ___, judeţul Bacău, înscrise în titlul de proprietate nr. ___/1994 eliberat pe numele lui B.I.;

5. Cota-parte de ? din terenurile extravilane în suprafaţă totală de 11.400 mp situate în comuna ___, judeţul Bacău, înscrise în titlul de proprietate nr. ___/1996 eliberat pe numele lui B. I..

Restul cotei-părţi de ? din bunurile anterior descrise la punctele 1, 3, 4 şi 5 aparţine reclamantei B.A., bun propriu.

Constată că reclamanta B. A. are un drept de creanţă împotriva pârâtului B. V. în valoare de 1186,67 lei, reprezentând contravaloarea energiei electrice folosite de pârât la imobilul din masa de partaj situat în satul ___, judeţul Bacău.

Dispune ieşirea părţilor din starea de indiviziune.

Atribuie reclamantei B. A. lotul nr. 1 în valoare de 41.870 lei, compus din:

* Teren arabil intravilan în suprafaţă de 100 mp din T 69/81 P 40 din comuna ___udeţul Bacău, înscris în titlul de proprietate nr. ___/1994 eliberat pe numele lui B.G. în valoare de 171 lei;

* Teren arabil intravilan în suprafaţă de 154 mp din T 69/81 P 38 din comuna ___, judeţul Bacău, înscris în titlul de proprietate nr. ___/1994 eliberat pe numele lui B.G., în valoare de 263 lei;

* Teren arabil intravilan în suprafaţă de 239 mp din T 69/81 P 36 din comuna ___ judeţul Bacău, înscris în titlul de proprietate nr. ___/1994 eliberat pe numele lui B.G. în valoare de 409 lei;

* Teren vii intravilan în suprafaţă de 679 mp din T 69/81 P 39 din comuna ___, judeţul Bacău, înscris în titlul de proprietate nr. ___/1994 eliberat pe numele lui B.G., în valoare de 1650 lei;

* Teren vii intravilan în suprafaţă de 255 mp din T 69/81 P 37 din comuna Tătărăşti, judeţul Bacău, înscris în titlul de proprietate nr. ___/1994 eliberat pe numele lui B.G., în valoare de 620 lei;

* Teren curţi-construcţii intravilan în suprafaţă de 723 mp din T 69/81 P 41 din comuna ___udeţul Bacău, înscris în titlul de proprietate nr. ___/1994 eliberat pe numele lui B__, în valoare de 1757 lei;

* Casă de locuit în suprafaţă de 79 mp situată în satul ___, judeţul Bacău, amplasată pe terenul intravilan înscris în titlul de proprietate nr. ___1994 eliberat pe numele lui B.G, identificată prin raportul de expertiză întocmit în cauză de expertul Bunea Claudiu, în valoare de 37.000 lei.

Atribuie reclamantei M. M. lotul nr. 2 în valoare de 7857 lei, compus din:

* Teren păşuni extravilan în suprafaţă de 11.800 mp din T 39 P 776/50 din comuna ___, judeţul Bacău, înscris în titlul de proprietate nr. ___1994 eliberat pe numele lui B.I. şi în certificatul de moştenitor nr. ___/28.01.1997 întocmit de BNP Ladan Dumitriea, în valoare de 1593 lei;

* Teren păduri extravilan în suprafaţă de 2700 mp din T 34 P 638/96 din comuna ___, judeţul Bacău, înscris în titlul de proprietate nr. ___/1994 eliberat pe numele lui B.I. şi în certificatul de moştenitor nr. __/28.01.1997 întocmit de BNP Ladan Dumitriea, în valoare de 364,50 lei;

* Teren păduri extravilan în suprafaţă de 2300 mp din T 34 P 638/154 din comuna ___, judeţul Bacău, înscris în titlul de proprietate nr. ___/1994 eliberat pe numele lui B.I. şi în certificatul de moştenitor nr. ___/28.01.1997 întocmit de BNP Ladan Dumitriea, în valoare de 310,50 lei;

* Teren arabil extravilan în suprafaţă de 1200 mp din T 33 P 622/30 din comuna ___, judeţul Bacău, înscris în titlul de proprietate nr. ___/1994 eliberat pe numele lui B.I. şi în certificatul de moştenitor nr. __/28.01.1997 întocmit de BNP Ladan Dumitriea, în valoare de 324 lei;

* Teren arabil extravilan în suprafaţă de 2700 mp din T 32 P 595/10 din comuna ___, judeţul Bacău, înscris în titlul de proprietate nr. ___/1994 eliberat pe numele lui B. I. şi în certificatul de moştenitor nr. ___/28.01.1997 întocmit de BNP Ladan Dumitriea, în valoare de 729 lei;

* Teren arabil extravilan în suprafaţă de 1800 mp din T 25 P 483/10 din comuna ___, judeţul Bacău, înscris în titlul de proprietate nr. ---/1994 eliberat pe numele lui B.G., în valoare de 486 lei;

* Teren arabil extravilan în suprafaţă de 1800 mp din T 33 P 622/96 din comuna ___, judeţul Bacău, înscris în titlul de proprietate nr. ___1994 eliberat pe numele lui B. G., în valoare de 486 lei;

* Teren arabil extravilan în suprafaţă de 2400 mp din T 111 P 2778/55 din comuna ___, judeţul Bacău, înscris în titlul de proprietate nr. ___/1996 eliberat pe numele lui B. I. şi în certificatul de moştenitor nr. __/28.01.1997 întocmit de BNP Ladan Dumitriea, în valoare de 2484 lei;

* Teren arabil extravilan în suprafaţă de 4000 mp din T 50 P 988/13 din comuna ___, judeţul Bacău, înscris în titlul de proprietate nr. ___/1994 eliberat pe numele lui B.I. şi în certificatul de moştenitor nr. ___/28.01.1997 întocmit de BNP Ladan Dumitriea, în valoare de 1080 lei.

Atribuie pârâtului B.V. lotul nr. 3 în valoare de 13.338 lei, compus din:

* Teren arabil extravilan în suprafaţă de 7200 mp din T 36 P 647/1/26 din comuna ___, judeţul Bacău, înscris în titlul de proprietate nr. ___/1994 eliberat pe numele lui B.Gh., în valoare de 1944 lei;

* Teren arabil extravilan în suprafaţă de 1000 mp din T 33 P 622/120 din comuna ___, judeţul Bacău, înscris în titlul de proprietate nr. ___/1994 eliberat pe numele lui B.G., în valoare de 270 lei;

* Teren arabil extravilan în suprafaţă de 700 mp din T 33 P 1102/3 din comuna ___, judeţul Bacău, înscris în titlul de proprietate nr. ___/1994 eliberat pe numele lui B. I. şi în certificatul de moştenitor nr. ___/28.01.1997 întocmit de BNP Ladan Dumitriea, în valoare de 189 lei;

* Teren arabil extravilan în suprafaţă de 5000 mp din T 32 P 603/36 din comuna __, judeţul Bacău, înscris în titlul de proprietate nr. ___/1994 eliberat pe numele lui B. I. şi în certificatul de moştenitor nr. __/28.01.1997 întocmit de BNP Ladan Dumitriea, în valoare de 1350 lei;

* Teren arabil extravilan în suprafaţă de 1000 mp din T 57 P 1097/69 din comuna ___, judeţul Bacău, înscris în titlul de proprietate nr. ___1994 eliberat pe numele lui B. I. şi în certificatul de moştenitor nr. __/28.01.1997 întocmit de BNP Ladan Dumitriea, în valoare de 270 lei;

* Teren arabil extravilan în suprafaţă de 9000 mp din T 111 P 2783/18 din comuna ___, judeţul Bacău, înscris în titlul de proprietate nr. ___/1996 eliberat pe numele lui B.I. şi în certificatul de moştenitor nr. __/28.01.1997 întocmit de BNP Ladan Dumitriea, în valoare de 9315 lei.

Obligă reclamanta B.A. să plătească reclamantei M. M. suma de 5475,38 lei cu titlu de sultă.

Obligă pârâtul B. V. să plătească reclamantei M.M.  suma de 2,81 lei cu titlu de sultă.

Obligă pârâtul B. V. să plătească reclamantei B. A. suma de 1186,67 lei reprezentând contravaloarea energiei electrice folosite de pârât la imobilul din masa de partaj.

Obligă reclamanta M. M. să plătească reclamantei B. A. suma de 360,75 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Obligă pârâtul .B.V. să plătească reclamantei B.A. suma de 960,75 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Compensează creanţele reciproce dintre reclamantele B. A. şi M. M. până la concurenţa sumei de 360,75 lei şi, în consecinţă, obligă reclamanta B. A. să plătească reclamantei M. M. suma de 5114,63 lei cu titlu de diferenţă sultă necompensată.

Definitivă.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 13.09.2012.

Preşedinte,  Grefier,

judecător Maftei Smaranda Claudia Bradea Angelica

Red./tehnored. 6 ex.

S.M./A.B.

26/27.09.2012

1

Domenii speta