Hotărâre care sa ţină loc de act autentic

Sentinţă civilă 688 din 13.09.2012


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

Dosar nr. 313/829/2010

SENTINŢA CIVILĂ NR. 688/2012

Şedinţa publică de la 13.09.2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE : JUDECĂTOR MAFTEI SMARANDA CLAUDIA

Cu participare:

GREFIER : BRADEA ANGELICA

Pe rol judecarea cauzei civile având ca obiect „hotărâre care să ţină loc de act autentic, ieşire din indiviziune” formulată de reclamantul R.Gh. n contradictoriu cu pârâţii A. N., C. D. A. M., A. I.,A.E., P. C..C..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns reclamantul R.Gh. asistat de avocat Aur Elena, lipsind pârâţii şi martorii propuşi de reclamant.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, arătându-se că procedura de citare cu părţile este completă, prin serviciul registratură s-au depus la dosar în extras actul de deces al lui A.G.şi actul de căsătorie al lui A. M.,  în cauză nu s-au îndeplinit mandatele de aducere cu martorii şi nu a fost efectuat raportul de expertiză topo, după care;

Reclamantul depune la dosar dovada achitării onorariului de expertiză topo cu chitanţa CEC nr. 4903532/1 din 13.09.2012 cu solicitarea de a se reveni cu adresă la expert în vederea efectuării expertizei.

Reclamantul, faţă de lipsa martorilor care sunt plecaţi la muncă în Italia, solicită înlocuirea acestora cu martorii Buguleţ Ionel, prezent la uşa instanţei, şi Alexandru Fâşic, domiciliat în comuna ___.

Instanţa admite cererea formulată de reclamant privind înlocuirea martorilor şi dispune citarea martorului Alexandru Fâşic şi audierea martorului Buguleţ Ionel.

S-a procedat la audierea martorului Buguleţ Ionel, sub prestare de jurământ, depoziţia acestuia fiind consemnată în scris şi ataşată la fila 141 dosar.

Instanţa pune în discuţie necesitatea disjungerii cererii de partaj de cererea de perfectare act vânzare cumpărare, apreciind că s-au administrat probele necesare soluţionării cererii de partaj.

Reclamantul, arată că este de acord.

Instanţa dispune disjungerea capătului de cerere având ca obiect perfectare vânzare – cumpărare de cererea pendinte de partaj şi formarea unui nou dosar având ca obiect perfectare vânzare – cumpărare  cu termen la 18.10.2012, ora 9, C1, pentru efectuarea expertizei topocadastru, când se va reveni cu adresă la expertul topo Chiscop Nicoleta, să procedeze la efectuarea lucrării necesare soluţionării cauzei, cu menţiunea că reclamantul a achitat onorariul iniţial stabilit de instanţă în sumă de 700 lei cu chitanţa CEC nr. 4903532/1 din 13.09.2012 şi că s-a format un nou dosar; se va cita şi martorul Alexandru Fâşic, în comuna ___, judeţ Bacău.nemaifind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe capătul de cerere având ca obiect partaj.

Reclamantul, având cuvântul, solicită admiterea acţiunii de partaj, solicitând ca terenul care a făcut obiectul contractului de vânzare – cumpărare să fie atribuit în lotul moştenitorilor lui A.G., cel cu care a încheiat convenţia, iar cu privire la restul terenului lasă instanţa să aprecieze conform cotelor.

S-au declarat dezbaterile închise trecându-se la deliberare.

?

INSTANŢA

deliberând

Asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 313/829/2010, reclamantul R.Gh. a chemat în judecată pârâtul A. N. pentru ca instanţa să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act autentic cu privire la vânzarea – cumpărarea unui teren în suprafaţă de 1400 mp.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că în data de 10.11.1994 a cumpărat de la tatăl pârâtului acest teren contra sumei de 200.000 lei vechi, încheind un act de mână. La aproximativ o lună de la încheierea convenţiei, vânzătorul A. G. a decedat, pârâtul rămânând ca unic moştenitor. A mai arătat că a încercat să ia legătura cu pârâtul pentru perfectarea actelor la notar, însă nu l-a găsit pe acesta.

Ulterior, reclamantul şi-a completat cererea în sensul că se judecă şi cu numiţii ______, solicitând de asemenea ieşirea din indiviziune a pârâţilor cu privire la terenul inclus în titlul de proprietate nr. 19324/1995, întrucât acest titlu este emis pe numele fraţilor A.G. şi C.D..

Cererea nu a fost întemeiată în drept.

Reclamantul a achitat 300 lei taxă de timbru.

Pârâţii, legal citaţi, nu au formulat întâmpinare.

La termenul de judecată din data de 13.09.2012, instanţa a dispus disjungerea capătului de cerere având ca obiect pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic, pentru această cerere formându-se dosarul nr. 973/829/2012, rămânând în dosarul nr. 313/829/2010 a fi soluţionat capătul de cerere având ca obiect partaj.

Analizând cererea prin prisma probatoriilor administrate, instanţa reţine următoarele:

La data de 10.11.1994, între A. G., în calitate de promitent – vânzător, şi reclamantul R.Gh., în calitate de promitent – cumpărător, s-a încheiat un antecontract de vânzare – cumpărare pentru un teren arabil intravilan în suprafaţă de 1400 mp din comuna ---, judeţul Bacău, învecinat cu S.I. la nord, cu Ristici Ion la sud, cu drumul comunal la vest şi cu pârâul comunal la est.

A.G. a decedat la data de 17.01.1995, fără să fi încheiat cu reclamantul un contract de vânzare – cumpărare în formă autentică pentru acest teren.

Potrivit actelor de stare civilă aflate la dosar, moştenitorii defunctului A.G. sunt pârâţii A. M. (soţie supravieţuitoare), P. C. C., A. E., A. N. şi A.I. (fii).

La data de 12.09.1995 a fost eliberat titlul de proprietate nr. 19324/1995 pe numele lui A.G. şi al lui C. D-, în calitate de moştenitori ai defunctei A. M., pentru mai multe terenuri din comuna --- judeţul Bacău, în suprafaţă totală de 31.287 mp. Având în vedere că --- şi --- sunt fraţi, potrivit certificatelor de naştere aflate la dosar, instanţa va reţine că fiecăruia îi revine o cotă – parte de ? cu privire la terenurile incluse în titlul de proprietate, chiar dacă nu s-a putut stabili cu exactitate legătura de rudenie dintre cei doi titulari şi defuncta A.M..

Reclamantul R. Gh. a învederat că terenul de 1400 mp pentru care a încheiat convenţia de vânzare – cumpărare cu A.G. este inclus în acest titlu de proprietate, şi anume face parte din sola 79/61 parcela 6, ce are o suprafaţă totală de 3681 mp.

Întrucât antecontractul de vânzare – cumpărare a fost încheiat de un singur coproprietar, reclamantul justifică un interes în solicitarea sa de a se partaja terenurile din titlul de proprietate, urmărind a perfecta antecontractul în situaţia în care terenul în cauză va fi atribuit în lotul moştenitorilor promitentului – vânzător.

Potrivit art. 1560 alin. 1 Noul Cod civil (aplicabil în speţă conform art. 116 din Legea nr. 71/2011), creditorul a cărui creanţă este certă şi exigibilă poate să exercite drepturile şi acţiunile debitorului atunci când acesta, în prejudiciul creditorului, refuză sau neglijează să le exercite.

Prin urmare, instanţa va admite cererea formulată pe calea acţiunii oblice, dispunând sistarea stării de coproprietate dintre pârâţi în temeiul art. 728 Cod civil anterior (ţinând cont că cererea de chemare în judecată a fost formulată anterior intrării în vigoare a Noului Cod civil), potrivit căruia „nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune”.

Astfel, procedând potrivit art. 673 ind. 5 şi art. 673 ind. 9 Cod procedură civilă, instanţa va forma două loturi în natură, atribuind unul pârâtei C.D. şi unul în indiviziune moştenitorilor defunctului A.G..

Evaluarea terenurilor din comuna ___ a fost făcută în baza expertizei oferite de Camera Notarilor Publici Bacău: 0,06 euro/mp pentru terenurile arabile extravilane, 0,69 euro/mp pentru terenurile arabile intravilane. Pentru egalizarea valorică a loturilor, va fi obligată pârâta C….. plătească sultă pârâţilor A.M., P.C.C., A.E., A. N.şi A. I..

Pentru motivele anterior expuse,

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea având ca obiect partaj formulată de reclamantul R.Gh., domiciliat în comuna ___, judeţ Bacău în contradictoriu cu pârâţii A.N., oraş ___,  C.D. ____,  A.M., oraş _____,  A.I., mun. ___,  A.E. oraş ___, P.C..C., com. ____.

Constată că pârâţii C.D. A. M. P. C. C., A.E., A.N.şi A. I. au calitatea de coproprietari asupra terenurilor în suprafaţă totală de 31.287 mp din comuna ___ judeţul Bacău, înscrise în titlul de proprietate nr. ___.

Constată că pârâtei C.D. îi revine o cotă – parte de ? din aceste terenuri, iar pârâţilor A.M., P. C. C., A. E., A. N. şi A. I. le revine în indiviziune cota – parte de ? din terenurile din titlul de proprietate nr. ___.

Dispune sistarea stării de coproprietate dintre pârâţi, sens în care:

Atribuie pârâtei C.D. lotul nr. 1 în valoare de 15.437 lei, compus din:

* Teren arabil extravilan în suprafaţă de 5004 mp amplasat în T 47 P 2496/22 în valoare de 1351 lei;

* Teren arabil extravilan în suprafaţă de 5000 mp amplasat în T 65 P 3036/32 în valoare de 1350 lei;

* Teren arabil intravilan în suprafaţă de 2006 mp amplasat în T 79/83 P 26 în valoare de 6228 lei;

* Teren arabil intravilan în suprafaţă de 2096 mp amplasat în T 79/63 P 9 în valoare de 6508 lei.

Atribuie pârâţilor A.M., P.C.C., A.E., A. N. şi A.I. lotul nr. 2 în valoare de 15.075 lei, compus din:

* Teren arabil intravilan în suprafaţă de 3681 mp amplasat în T 79/61 P 6 în valoare de 11.430 lei;

* Teren arabil extravilan în suprafaţă de 13.500 mp amplasat în T 73 P 3441/20 în valoare de 3645 lei.

Obligă pârâta C.D. să plătească pârâţilor A.M., P. C.C., A.E., A. N. şi A.I. suma de 181 lei cu titlu de sultă.

Definitivă.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 13.09.2012.

Preşedinte, Grefier,

judecător Maftei Smaranda Claudia Bradea Angelica

red./tehnored. 10 ex

S.M./A.B.

19/20 Septembrie 2012

1