Uzucapiune

Sentinţă civilă 3506 din 27.11.2012


Dosar nr. 4628/260/2009

SENTINŢA CIVILĂ NR. 3506 Şedinţa publică de la 27 noiembrie 2012

Deliberând asupra cauzei, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei M. la data de 9.10.2009 sub nr. 4628/260/2009, reclamanţii CA. şi C. M. au chemat în judecată pe pârâta Unitatea Administrativ Teritorială-comuna Z., prin Primar solicitând instanţei să constate că au dobândit dreptul de proprietate, ca efect al prescripţiei achizitive de peste 30 de ani, asupra suprafeţei de 1500 mp teren situat în intravilanul municipiului M., str. Libertărţii nr.38, jud. Bacău.

în motivare, reclamantul a arătat că potrivit certificatului de moştenitor nr. 84 din 25.01-1972, a moştenit de la numita D. A., suprafaţa de 895 mp teren, iar diferenţa de teren până la 1500 mp, situată în continuarea terenului în suprafaţă de 895 mp, i-a stăpânit în mod public, paşnic şi sub nume de proprietar.

In drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 1847 şi urm. C.civ. La cerere, reclamanţii au anexat în probaţiune, în xerocopie: testament autentificat prin încheiere de autentificare nr. 4212 din 23.10.1970 la Notariatul de Stat Local G. G. D. certificat de moştenitor nr. 84 din 25.01.1972 eliberat de Notariatul de Stat Local G. G. D., adeverinţă istoric rol nr. 11563 din 3.06.2009 eliberată de Unitatea Administrativ Teritorială-mun. M.

Pârâta, legal citată, nu a formulat întâmpinare.

La termenul de judecată din 2.02.2010, instanţa a încuviinţat pentru reclamanţi proba cu înscrisuri, proba testimonială cu 2 martori şi proba cu expertiză tehnică specialitatea topo, apreciindu-le ca fiind utile, pertinente şi concludente pentru soluţionarea cauzei.

Pârâta nu au solicitat probe în apărare.

Concluziile raportului de expertiză tehnică specialitatea topo, efectuată de expert S. Şt. nu au fost contestat de niciuna din părţi.

Prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din 15.02.2011, instanţa a dispus suspendarea judecăţii prezentei cauze, în conformitate cu dispoziţiile art. 244 alin 1 pct. 1 C.pr.civ, până la soluţionarea dosarului nr. 2731/260/2009 al Judecătoriei Moineşti, având ca obiect grăniţuire.

Prin Decizia civilă nr. 164 din 3.02.2012 a Tribunalului B., s-a admis recursul formulat de reclamanţi împotriva încheierii de suspendare a cauzei, s-a modificat în parte încheierea recurată şi s-a trimis cauza Judecătoriei M. pentru continuarea judecăţii.

La termenul de judecată din 27.11.2Q12, instanţa a invocat din oficiu excepţia lipsei ddinteres a cererii de constatare a dobândirii dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 895 mp teren, ca efect al prescripţiei achizitive de lungă durată şi nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat, a unit această excepţie cu fondul şi a rămas în pronunţare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Analizând cu prioritate excepţia lipsei de interes a cererii de constatare a dobândirii dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 895 mp teren, ca efect al prescriprtiei achizitive de lungă durată, excepţie invocată din oficiu, instanţa constată că aceasta este întemeiată, motivat de următoarele considerente:

2

Interesul, ca o condiţie esenţială pentru exercitarea oricărei acţiuni reprezintă o

condiţie de ordin subiectiv care se concretizează în folosul practic pe care-1 urmăreşte cel ce promovează acţiunea.

Uzucapiunea este, în condiţiile art.645 C.civ., un mod de dobândire a proprietăţii.Uzucapiunea sau  prescripţia  achizitivă are ca efect naşterea dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra unui bun imobil prin posedarea lui de către o persoana în condiţiile si termenele prevăzute de lege. Fiind un mod originar de  dobândire a dreptului de proprietate, având ca efect naşterea dreptului de proprietate al posesorului unui imobil, transformă o aparenţă îndelungată într-un raport juridic de proprietate cert şi indiscutabil.

Astfel, în condiţiile în care reclamanţii, care solicită dobândirea dreptului de proprietate asupra unui imobil, ca efect al prescripţiei achizitive de lungă durată asupra acelui imobil, deţin deja un titlu de propietate asupra imobilului, acţiunea lor, având acest obiect, apare lipsită de interes atâta timp cât posesia lor este exercitată ca atribut al dreptului de proprietate, situaţia de fapt fiind dublată de situaţia de jure.

Din raportul de expertiză topo S. Ş., rezultă că suprafaţa de 895 mp teren pentru jcare reclamanţii deţin un titlu pro herede-respectiv testament autentificat prin încheiere de autentificare nr. 4212 din 23.10.1970 la Notariatul de Stat Local G.G.D. şi certificat de moştenitor nr. 84 din 25.01.1972 eliberat de Notariatul de Stat Local G. G. D., este inclusă în suprafaţa de 1500 mp asupra cărora reclamanţii solicită a se constata calitatea lor de proprietari ca efect al prescripţiei achizitive de lungă durată.

Testamentul autentificat prin încheiere de autentificare nr. 4212 din 23.10.1970 la Notariatul de Stat Local G. G.D., constituie pentru reclamanţi titlu de proprietate, având în vedere că imobilul testat în favoarea acestora-respectiv suprafaţa de 895 mp teren curţi construcţii situată în M., str. Libertăţii nr. 38, jud. B.- a fost deţinut în proprietate de către testator conform unei convenţii translative de proprietate-respectiv contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 683 din 22.04.1938.

în aceste condiţii, instanţa va admite excepţia lipsei de interes a cererii de constatare a dobândirii dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 895 mp teren, ca efect al prescripţiei achizitive de lungă durată şi va respinge această cerere ca lipsită de interes.

Cu privire la diferenţa între suprafaţa de 895 mp teren pentru care reclamanţii deţin -titlu de proprietate şi suprafaţa de teren stăpânită în fapt, fără titlu, instanţa reţine 

următoarele:

Pentru dobândirea dreptului de proprietate ca efect al prescripţiei achizitive de lungă durată este necesară îndeplinirea a 2 condiţii prevăzute de lege, respectiv: împlinirea termenului de 30 de ani, precum şi o posesie paşnică, netulburată, publică, continuă şi sub nume de proprietar, deci utilă în ceea ce priveşte imobilele asupra cărora se solicită constatarea dobândirii dreptului de proprietate.

Din raportul de expertiză topo Socaci Ştefan, rezultă că suprafaţa de teren asupra cărora reclamanţii exercită posesia poate fi de 1510 mp, dacă este avută în vedere, ca limită de grăniţuire faţă de suprafaţa de teren aflată în proprietatate vecinului de la nord, G. F., linia trasată prin stâlpii deja existenţi, plantaţi de G. F., sau suprafaţa de 1513 mp teren, dacă nu se au în vedere aceşti stâlpi, situaţie în care, limita de grăniţuire între cele 2 suprafeţe de teren învecinate nu va fi reprezentată de o linie dreaptă ci va merge la o distanţă de 50 cm de colţul casei reclamanţilor.

Instanţa este ţinută astfel să verifice dacă posesia reclamanţilor îndeplineşte condiţiile legale pentru a naşte dreptul de porietate, asupra diferenţei dintre suprafaţa de 895 mp teren pentru care deţin titlu şi suprafaţa de 1510 mp teren sau 1513 mp teren.

în acest sens, instanţa reţine că momentul în care reclamanţii au intrat în stăpânirea de fapt a suprafaţei de 895 mp teren şi a diferenţei de teren situat în continuarea acestei suprafeţe este reprezentat de decesul testatorului suprafeţei de 895 mp, respectiv data de 10.01.1971, conform certificatului de moştenitor nr. 84 din 25.01.1972 eliberat de Notariatul de Stat Local G.G. D.

3

Din depoziţia martorilor I.T. şi L. M, propuşi în probaţiune de reclamanţi, rezultă că în anul 1990 vecinul de la nord, G.F. a intrat în terenul reclamantului pe o suprafaţă de aproximativ 50 cm şi nu i-a mai permis acestuia să folosească această suprafaţă de teren.

Depoziţiile martorilor audiaţi se coroborează cu concluziile raportului de expertiză topo care a identificat ca limită de grăniţuire actuală între cele 2 suprafeţe de teren învecinate, stâlpii plantaţi de vecinul G. F..

Astfel, instanţa reţine că asupra suprafeţei de 50 cm teren, reclamanţii au pierdut posesia ca urmare a tulburării acesteia de vecinul de la nord, G. F., în anul 1990, an în care nu se împlinise termenul de prescripţie achizitivă.

Din acel moment, reclamanţii au exercitat posesia doar asupra suprafaţei de 1510 mp teren, conform variantei I din raportul de expertiză topo, din care posesia în fapt, nedublată de o stare de jure, a fost exercitată asupra diferenţei dintre suprafaţa de 1510 mp teren şi suprafaţa de 895 mp teren pentru care reclamanţii deţin titlu, adică pe suprafaţa de 615 mp teren.

Analizând condiţiile legale pentru dobândirea dreptului de proprietate ca efect al prescripţiei achizitive de lungă durată asupra acestei suprafeţe de teren, instanţa reţine următoarele:

Cu privire la prima condiţie, instanţa constată că aceasta este îndeplinită, reclamanţii exercitând o posesie utilă, aşa cum este definită aceasta de art.1847 C.civ, şi anume o posesie continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi sub nume de proprietar, aşa cum rezultă din toate probele administrate în cauză.

Astfel, caracterul continuu al posesiei acestora rezultă din depoziţiile martorilor, din efectuarea actelor de stăpânire asupra terenului cu regularitatea impusă de natura acestuia. Depoziţiile aceloraşi martori vin şi în sprijinul dovedirii caracterului netulburat al posesiei reclamanţilor, rezultând că din momentul luării în stăpânire a terenului şi până în prezent, pe această suprafaţă de teren, reclamanţii nu au fost tulburaţi de nimeni în exercitarea actelor de stăpânire, ceea ce atestă că posesia reclamanţilor nu a fost dobândită sau conservată prin acte de violenţă.

Caracterul public al posesiei reiese din însăşi natura de bun imobil a terenului, care împiedică exercitarea unei posesii pe ascuns. De altfel, publicitatea posesiei reclamanţilor rezultă şi din declaraţiile martorilor, în sensul că aceştia sunt cunoscuţi ca proprietari ai terenului şi ai casei edificată pe acest teren, calitate ce nu le-a fost contestată de nimeni.

Caracterul neechivoc al posesiei, respectiv că reclamanţii au intrat în stăpânirea imobilului cu intenţia de a se comporta faţă de acesta în calitate de proprietari şi nu cu intenţia de a-1 deţine pentru altul este susţinut de prezumţia relativă de neprecaritate instituită de art. 1854 C.civ. care se coroborează cu atitudinea lor de a se impune în faţa tuturor în calitate de proprietari acest din urmă aspect rezultând din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, precum şi din faptul că aceştia figurează înscrişi în registrul agricol al localităţii M. cu acest teren, aşa cum rezultă din adeverinţa de rol nr. 11563 din 3.06.2009 eliberată de Unitatea Administrativ Teritorială-mun. M, fila 7 dosar.

Cea de-a doua condiţie, respectiv exercitarea neîntreruptă a posesiei timp de 30 de ani, este de asemenea îndeplinită în cauză, din depoziţiile martorilor audiaţi rezultând că reclamanţii au exercitat o posesie efectivă asupra terenului şi casei edificată pe acesta din anii 1970, corect fiind anul decesului testatoarei suprafeţei de 895 mp teren, respectiv 1971.

Fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, pentru suprafaţa de 615 mp teren reprezentând diferenţa dintre suprafaţa de 1510 mp teren identificat de expertul topo S.Ş. prin măsurători şi suprafaţa de 895 mp teren deţinută de reclamanţi cu titlu, instanţa constată, în baza art. 1890 C.civ., că reclamanţii au dobândit, prin posesia continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi sub nume de proprietar, exercitată mai mult de 30 de ani, proprietatea suprafeţei de 615 mp teren situată în M., str. Libertăţii nr. 38, jud. Bacău, cu vecinii: la N-G. F., la S-I.I., la E-P. I la V-str. L..

Instanţa va lua act că reclamanţii nu au solicitat cheltuieli de judecată.