Tâlhărie

Sentinţă penală 80 din 14.02.2013


Asupra cauzei penale de faţă,

Prin cererea formulată de Biroul executări penale al Judecătoriei Moineşti, înregistrată sub nr.xxx/260/2012, s-a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în cauză să se dispună revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare la care a fost condamnat numitul xxx prin sentinţa penală nr. xxx din 23 ianuarie 2012a Judecătoriei Moineşti, rămasă definitivă prin nerecurare la data de 10.02.2012, pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie , prevăzută de art. 211 alin. 1- 2 lit.b şi c şi art.21 lit.a Cod penal cu aplicarea art.37 lit.a şi b din Cod penal tu aplicarea art.74 alin.l lit. a,c) Cod penal şi art.76 alin.l lit. b) Cod penal.

In motivarea cererii s-a arătat că, fată de adresa nr.xxx din 30.05.2012 comunicată de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul xxx, prin care se solicită aplicarea dispoziţiilor art. 447 Cod pr. penală raportat la art. 86 4 Cod penal , solicită să se dispună revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare la care a fost condamnat numitul xxx prin sentinţa penală nr. xxx din 23 ianuarie 2012a Judecătoriei Moineşti, rămasă definitivă prin nerecurare la data de 10.02.2012.

In dovedirea solicitării au fost depuse următoarele înscrisuri: adresa nr.xxx din 30.05.2012 emisă de Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul xxx, înştiinţarea întocmită la data de 02.05.2012 sub nr.1529 de către Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul xxx împreună cu procesul-dovada comunicării, adresa nr. xxx din 10.05.2012 emisă de Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul xxx către Postul de Poliţie al or. xxx.

Instanţa a dispus din oficiu ataşarea dosarului penal nr.xxx/260/2012 al Judecătoriei Moineşti.

Analizând actele si lucrările dosarului instanţa reţine următoarele: Prin sentinţa penală nr. xxx din 23.01.2012 a Judecătoriei Moineşti, rămasă definitivă prin nerecurare la data de 10.02.2012, inculpatul xxx a fost condamnat în baza art. 211 alin.l,2 . lit. b şi c şi art.21 lit. a din C. pen. cu aplicarea art.37 lit. a şi b din C. pen , pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie , cu aplicarea art.74 lit.a şi 76 lit.b Cod penal, la pedeapsa de 3 ani închisoare iar în baza art. art.86 alin.2 din OUG nr. 195/2002 rep., pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe un drum public având dreptul de a conduce suspendat, cu aplicarea art.74 lit.a şi 76 lit.d Cod penal , la pedeapsa de 6 luni închisoare.

In baza art.33 lit.a şi 34 lit.b Cod penal , au fost contopite  pedepsele  şi aplicată cea mai grea de 3 ani închisoare.

In baza art.86 Cod penal dispune a fost dispusă suspendarea pedepsei sub supraveghere pe durata termenului de încercare de 5 ani şi conform art.863 Cod penal ,instanţa a stabilit ca pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

 

-să se prezinte , la datele fixate,la Serviciul de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor de pe lângă Tribunalul xxx,

-să anunţe în prealabil, orice schimbare de domiciliu,  reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; -să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

Această situaţie de fapt rezultă din cuprinsul dosarului penal nr.xxx/260/2011 a Judecătoriei Moineşti.

Prin adresa nr. xxx din 02.05.2012, Serviciul de Probatiune de pe lângă Tribunalul xxx, deoarece condamnatul xxx, nu s-a prezentat la termenul stabilit, a fost invitat să se prezinte de urgenţă la data de 09.05.2012, între orele 8-12, la sediul serviciului, fiind atenţionat că neprezentarea la data stabilită, atrage după sine înştiinţarea instanţei de judecată în vederea iniţierii procedurii legale.

Deoarece condamnatul nu s-a prezentat la data de 26.04.2012 şi 09.05.2012, a fost emisă adresa nr. xxx din 10.05.2012 către Politia or. xxx, în vederea contactării condamnatului xxx, pentru a i se aduce la cunoştinţă obligativitatea prezentării de urgenţă la sediul serviciului de probatiune la data de 19.05.2012, în vederea derulării supravegherii.

Din raportului de consemnare a convorbirii telefonice purtate între consilierul de probatiune şi Pol. or. xxx, reiese că în urma demersurilor efectuate de către organele de poliţie, s-a constatat că xxx nu se află în raza or. xxx, motiv pentru care nu s-a putut lua legătura cu acesta.

Conform procesului verbal de căutare întocmit la data de 19 mai 2012, la domiciliul condamnatului nu a fost găsită nici o persoană, iar vecinul acestuia numitul xxx a declarat că nu 1-a văzut pe xxx, de peste două săptămâni, existând posibilitatea să fie plecat din localitate.

Prin adresa nr. xxx din 19.11.2012, I.G.P.R- Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă, a comunicat instanţei, că numitul xxx, a fost încarcerat la data de 10.07.2012 , pentru săvârşirea infracţiunii de viol, în baza mandatului de arestare preventivă nr.xxx din data de 11.07.2012.

Audiat in faţa instanţei, condamnatul xxx, a relatat că are cunoştinţă despre faptul că a fost condamnat prin sentinţa penală nr. xxx din 23.01.2012 a Judecătoriei Moineşti, prin care s-a dispus să se prezinte la datele fixate de Serviciul de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor de pe lângă Tribunalul xxx, motivul neprezentării fiind acela ca „ am dorit să aflu dacă într-adevăr, în cazul în care nu mă voi prezenta, va fi revocată măsura suspendării sub supraveghere".

In consecinţă instanţa retine că s-a făcut dovada că numitul xxx, cu intenţie directă, a încălcat prevederile stipulate în cuprinsul sentinţei penale nr.xxx /23.01.2012 pronunţată de Judecătoria Moineşti în dosarul penal nr.xxx/260/2011 prin care a fost condamnat în sensul că nu s-a prezentat la data pentru când a fost convocat de către Serviciul de probatiune de pe lângă Tribunalul xxx, nu a anunţat în prealabil Serviciului de probatiune de pe lângă Tribunalul Bacău, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; nu a comunicat Serviciului de probatiune de pe lângă

 

Tribunalul  xxx informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

în consecinţă, în baza art. 447 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. art. 86 Cod penal revocă suspendarea pedepsei sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată condamnatului xxx, fiul lui xxxx prin sentinţa penală nr. xxx/23.01.2012 pronunţată de Judecătoria Moineşti în dosarul nr. xxx/260/2011, rămasă definitivă prin nerecurare, şi dispune executarea în întregime a pedepsei.

In baza art. 71 Cpen interzice condamnatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a şi b Cpen pe durata executării pedepsei principale.

In baza art. 189 Cod procedură penală, dispune plata din fondurile MJ a sumei de 200 lei către avocat xxx.

In baza art. 192 alin 2 C.pr.pen. obligă condamnatul la plata sumei de 3001ei cheltuieli judiciare avansate de stat