Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 1597 din 18.03.2013


Asupra cauzei civile de faţă,

Constată că prin acţiunea înregistrată sub nr/260/2012, pe rolul

Judecătoriei Momeşti, T T a formulat contestaţie la executare, în contradictoriu cu intimata B Sucursala Moineşti, şi BRD GSG, prin care solicită anularea formelor de executare efectuate de către executorul Bancar G N, în urma căreia a fost reţinută prin poprire suma de 14988 lei, cu obligarea intimatei la restituirea acestei sume de bani şi plata cheltuielilor de judecată.

Acţiunea este legal timbrată cu 194 lei taxă de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar, iar în motivare se arată că în contul deschis la B Sucursala Moineşti la îndrumarea APIA, în urma întocmirii şi aprobării dosarelor pentru acordarea de subvenţii pentru agricultură de către UE în anii 2010 şi 2011 a fost virată suma de 14998 lei în contul contestatomlui. Această sumă a fost poprită de către executorul bancar în baza titlului executoriu întocmit în dosarul de executare 3780/270/2010 din 21.06.2010. Datorită faptului că a plecat din ţară, şi ulterior a unor probleme de sănătate a aflat de poprire abia în data de 30.03.2010, când s-a prezentat la bancă în vederea eliberării sumei primită cu titlu de subvenţie agricolă.

In drept acţiunea a fost întemeiată, pe dispoziţiile art. 452 alin. 2 Cod procedură civilă.

Contestatorul a depus o serie de înscrisuri.

S-a efectuat adresă la executorul bancar care a depus o copie a dosarului de executare silită.

Intimata BRD GSG a formulat întâmpinare, prin care arată că aceasta în calitate de creditor a fost de bună credinţă, neavând cunoştinţă de faptul că sumele poprite ar fi fost exceptate de la executare silită potrivit art. 452 alin. 2 CPC.

Intimata B depune note de şedinţă, prin care arată instanţei că nu poate fi reţinută vreo culpă a acesteia, în lipsa oricărei posibilităţi de a

 

determina natura veniturilor intrate într-un cont curent fără destinaţie specială.

Analizând actele şi lucrările cauzei civile de faţă, instanţa reţine următoarele:

In urma cererii creditoarei BRD GSG executorul bancar G N a solicitat Judecătoriei O încuviinţarea executării contestatorului din prezenta, astfel că s-a întocmit dosarul de executare silită ...7270/2010, în baza titlului executoriu contract de fidejusiune 1812, accesoriu contractului de credit 12/15.08.2008.

In urma acestui demers executorul bancar a somat debitorii să plătească sumele restante, pentru ca ulterior să procedeze la poprirea conturilor contestatorului T T. Astfel, s-a procedat la indisponibilizarea sumelor din contul contestatorului deschis la B.

Potrivit dispoziţiilor art. 452 alin. 2 CPC „nu sunt supuse executării silite prin poprire, sumele reprezentând credite nerambursabile sau finanţări primite de la instituţii sau organizaţii internaţionale pentru derularea unor programe ori proiecte."

Potrivit adresei înregistrată sub numărul ..715.03.2013 de la B Agenţia Moineşti, poprirea pe contul clientului T T a fost instituită la data de 06.07.2010, iar banii provin din surse APIA.

Potrivit deciziei 2927588/07.07.2011 a APIA sumele stabilite prin decizie se vor vira în contul contestatorului deschis la B.

Instanţa apreciază că executarea prin poprire a fost efectuată cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale art. 452 alin. 2 CPC, astfel că această nerespectare se sancţionează cu nulitatea.

Faţă de considerente urmează să admită acţiunea formulată de petentul T T, în contradictoriu cu intimata BRD GSG, şi terţul poprit Bancpost SA.

Va anula toate actele de executare întocmite de executor bancar G N în dosarul de executare /270/2010.

Obliga intimata la cheltuieli de judecată.