Contestatie la executare

Sentinţă civilă 13794 din 06.11.2012


Dosar nr. 14304/318/2012

R O M Â N I A

Cod operator 2445

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU

JUDEŢUL GORJ

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 13794/2012

Şedinţa publică de la 06 Noiembrie 2012

Instanţa constituită  din:

PREŞEDINTE ANGELA ELENA GĂVĂNESCU

Grefier DANIELA DUMITRESCU

Pe rol fiind judecarea contestaţiei la executare formulate de contestatoarea  S.C. S. S.R.L. în contradictoriu cu intimaţii  B.F.A., BEJ D.I. şi terţii popriţi  B.T. S.T., R.B. SA.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile, contestatoarea fiind reprezentată de consilier juridic B.R.M.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care nemaifiind alte cereri şi constatându-se cauza în stare de judecată, s-a acordat cuvântul.

Consilier juridic B.R.M. pentru contestatoare a solicitat admiterea contestaţiei la executare, arătând că au fost încălcate dispoziţiile art.371 1 C.proc.civ., în conformitate cu care obligaţia se aduce la îndeplinire de către debitor de bună voie, în data de 17.08.2012 debitoarea solicitând intimatului numărul contului în care să-i vireze banii, în schimb acesta adresându-se executorului judecătoresc în data de 20.08.2012. Totodată, a solicitat ca acele cheltuieli de executare ce nu se regăsesc în actele normative în vigoare să fie înlăturate de către instanţă.

După strigarea cauzei, s-a prezentat intimatul B.F.A., a depus la dosar în copie sentinţa civilă nr.6483/12.04.2012 a Judecătoriei Tg-Jiu şi a solicitat respingerea contestaţiei la executare ca neîntemeiate.

INSTANŢA

Prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu sub nr.14304/318/2012, la data de 28.08.2012, contestatoarea S.C. S. S.R.L. a solicitat instanţei ca în contradictoriu cu intimaţii B.F.A., BEJ D.I. să se dispună anularea  formelor de executare întocmite în dosarul de executare nr.145/E/2012 al BEJ D.E.L., suspendarea executării silite până la soluţionarea irevocabilă a contestaţiei, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea contestaţiei, a arătat că prin sentinţa nr.3597/06.07.2012 pronunţată de Tribunalul Gorj Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în dosarul nr.12004/95/2011 s-a admis acţiunea formulată de intimatul B.F.A., obligând contestatoarea la plata sumei nete de 9666 lei reprezentând contravaloare muncă prestată suplimentar, contravaloare muncă noapte, contravaloare muncă prestată în zilele de repaus săptămânal (sâmbăta şi duminica) şi în zilele de sărbători legale pentru perioada 19.03.2010-01.07.2011, precum şi suma de 1300 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu expert şi onorariu avocat.

A susţinut că împotriva aceste hotărâri judecătoreşti a promovat recurs, înregistrat la instanţa de fond în data de 01.08.2012, în care a solicitat şi suspendarea executării sentinţei atacate până la soluţionarea recursului.

A arătat că prin intermediul comunicării nr.145/21.08.2012 emisă de BEJ D.I. a fost înştiinţată că a fost înfiinţată poprirea asupra sumelor de bani din conturile bancare până la concurenţa sumei de 13936,79 lei, compusă din 9883,49 lei drepturi băneşti restante actualizate la data de 31.07.2012, 1300 lei cheltuieli de judecată, sume datorate de contestatoare în baza sentinţei nr.3597/06.07.2012 a Tribunalului Gorj Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale şi 2753,30 lei reprezentând cheltuieli de executare silită stabilite prin procesul-verbal întocmit de executor în data de 21.08.2012.

A apreciat că înfiinţarea popririi asupra sumei indicate mai sus este nelegală, raportat la dispoziţiile art. 371 1 alin.1 C.proc.civ. şi la împrejurarea că prin adresa nr.3665/17.08.2012 a solicitat intimatului să comunice un număr de cont unde să-i fie virate drepturile băneşti stabilite prin sentinţa nr.3597/06.07.2012, or pe încheierea nr.2932/14.08.2012 pronunţată în dosarul nr.13437/318/2012 se observă că aceasta a fost depusă la BEJ D.I. în data de 20.08.2012, deci după o dată ulterioară transmiterii adresei nr.3665/17.08.2012.

A susţinut că prin nerespectarea dispoziţiilor art. 371 1 alin.1 C.proc.civ. s-a produs o vătămare (obligarea şi la plata cheltuielilor de executare) în sensul dispoziţiilor art.105 alin.2 C.proc.civ. care nu ar fi înlăturată decât prin anularea formelor de executare silită vătămătoare.

Cu privire la cheltuielile de executare, s-a arătat că o parte din operaţiunile enumerate în procesul-verbal al executorului judecătoresc din 21.08.2012 depăşesc maximul prevăzut (exemplu, cheltuieli formare dosar, cheltuieli redactare adresă, înfiinţare poprire creanţă, arhivare dosar), iar altele nu se regăsesc în aceste acte normative (onorariu avocat, onorariu expert contabil), motiv pentru care raportat la anexa la Hotărârea nr.2/2007 privind completarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti coroborată cu anexa la Ordinul nr.2550/2006, a solicitat ca sumele menţionate de executorul judecătoresc să fie calculate corect, cu respectarea actelor normative în vigoare, iar cele care nu se regăsesc în acte normative să fie excluse din totalul cheltuielilor de executare.

A susţinut că în acelaşi proces-verbal se regăsesc enumerate şi operaţiunile denumite consultaţii în legătură cu constituirea actelor execuţionale, onorariu expert contabil şi onorariu avocat, iar pentru toate aceste operaţiuni nu au fost eliberate chitanţe, deşi art.371 7 alin.1 C.proc.civ. prevede în mod imperativ că partea care solicită îndeplinirea unei activităţi de executare este obligată să avanseze cheltuielile necesare în acest scop.

De asemenea, a susţinut că prin stabilirea sumei de 1386,75 lei constând în onorariu executor +TVA s-au încălcat dispoziţiile art.39 alin.1 lit.a din Legea nr.188/2000, onorariul corect fiind 1118 lei şi nu 1386,75 lei cum a calculat executorul.

În dovedirea contestaţiei, a depus la dosar în copie adresa nr.145/21.08.2012 a BEJ D.I., proces-verbal din 21.08.2012, încheierea nr.2932/14.08.2012, raport de expertiză contabilă extrajudiciară, adresa nr.3665/17.08.2012, sentinţa nr.3597/06.07.2012 a Tribunalului Gorj Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, recurs.

Instanţa, din oficiu, în temeiul dispoziţiilor art.402 C.proc.civ. a dispus emiterea unei adrese la BEJ D.I., pentru a înainta dosarul de executare silită nr.145/E/2012, dosar înaintat pentru termenul de judecată din 23.10.2012 (filele 36-143).

Prin încheierea de şedinţă din data de 23.10.2012, instanţa a respins cererea de suspendare a executării silite în temeiul disp.art.403 alin.1 C.proc.civ., luând act de susţinerea contestatoarei în sensul că nu se achită cauţiunea stabilită de instanţă.

De asemenea, instanţa a dispus citarea în cauză a terţilor popriţi B.T. S.T., R.B. SA.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa nr.3597/06.07.2012 a Tribunalului Gorj Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale a fost admisă acţiunea formulată de intimatul B.F.A. împotriva contestatoarei şi obligată aceasta la plata către intimat a sumei de 9666 lei, reprezentând contravaloare muncă prestată suplimentar, contravaloare muncă noapte, contravaloare muncă prestată în zilele de repaus săptămânal (sâmbăta şi duminica) şi în zilele de sărbători legale pentru perioada 19.03.2010-01.07.2011, sumă ce urmează a fi actualizată cu indicele de inflaţie la data plăţii efective, precum şi suma de 1300 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, hotărârea fiind învestită cu formulă executorie.

La data de 06.08.2012 intimatul creditor s-a adresat BEJ D.I. prin avocat C.I., solicitând punerea în executare silită a titlului executoriu menţionat.

Este adevărat că potrivit art.371 1 alin.1 şi 2 C.proc.civ. obligaţia stabilită prin hotărârea unei instanţe se aduce la îndeplinire de bunăvoie, iar în cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită, dacă legea nu prevede altfel.

Prin adresa nr. 3665/17.08.2012 contestatoarea a solicitat intimatului să comunice un număr de cont unde să-i fie virate drepturile băneşti, însă această intenţie a contestatoarei de achitare de bunăvoie a obligaţiei s-a manifestat după constituirea dosarului de executare silită, respectiv data de 06.08.2012, astfel că instanţa apreciază neîntemeiat motivul contestaţiei la executare invocat, constând în încălcarea prevederilor art.371 1 alin.1 şi 2 C.proc.civ.

Faţă de împrejurarea că prin titlul executoriu s-a dispus obligarea contestatoarei la plata sumei de 9666 lei actualizată cu indicele de inflaţie la data plăţii efective şi prevederile art.3712 alin.3 C.proc.civ., în conformitate cu care organul de executare poate proceda la actualizarea creanţei în funcţie de rata inflaţiei, instanţa apreciază că în mod legal s-a dispus de către BEJ D.I. efectuarea în dosarul de executare silită a unei expertize contabile, fiind numit expert contabil D.A.V., prin raportul de expertiză stabilindu-se un cuantum total al debitului de 11183,49 lei, din care 9883,49 lei reprezentând drepturi salariale pentru perioada 19.03.2010-01.07.2011, actualizată cu indicele de inflaţie la data de 31.07.2012 şi 1300 lei cheltuieli de judecată, conform sentinţei nr.3597/06.07.2012 a Tribunalului Gorj Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale.

 Prin încheierea nr.2932/14.08.2012  Judecătoria Tg-Jiu a încuviinţat executarea silită a titlului executoriu, iar la data de 21.08.2012 BEJ D.I. a întocmit procesul-verbal de stabilire a cheltuielilor de executare în cuantum de 2753,30 lei, în aceeaşi dată fiind emise 20 adrese de înfiinţare poprire către unităţile bancare din T., Trezoreria T.  şi C.E.R., fiind înştiinţată totodată debitoarea despre actele de executare silită întocmite (filele 54-103).

Raportat la data comunicării debitoarei a actelor de executare silită întocmite, respectiv 22.08.2012 (fila 106 verso), instanţa constată că prezenta contestaţie la executare a fost introdusă în termenul legal de 15 zile prevăzut de art.401 C.proc.civ.

Cu privire la cuantumul cheltuielilor de executare, instanţa reţine că prin procesul-verbal de stabilire a cheltuielilor de executare din 21.08.2012, având în vedere creanţa urmărită, în cuantum total de 11183,49 în dosarul de executare silită, BEJ D.I. a stabilit un cuantum total al cheltuielilor de executare de 2753,30 lei, din care cheltuieli taxe de timbru 16 lei, timbru judiciar 0,45 lei, cheltuieli cu transmiterea prin poştă 4,90 lei, 1386,75 lei onorariu executor +TVA, 248 lei consultanţă constituire forme de executare, 250 lei onorariu expert contabil, 500 lei onorariu avocat,  12,40 lei formare dosar, redactare adresă 62 lei, înfiinţare poprire creanţă 235,60 lei, 37,20 lei arhivare dosar.

Potrivit art.371 7  alin.2 şi 4 C.proc.civ. cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit, afară de cazul când creditorul a renunţat la executare sau prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi ţinut să suporte cheltuielile de executare făcute după înregistrarea cererii de executare şi până la data realizării obligaţiei stabilite în titlul executoriu prin executare voluntară, iar pentru sumele astfel stabilite, procesul-verbal constituie titlu executoriu.

Potrivit art.37 alin.1 din Legea nr.188/2000 executorii judecătoreşti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale şi maximale stabilite de ministrul justiţiei, cu respectarea condiţiei ca pentru sumele mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi de până la 10%.

Prin Ordinul nr.2550/C/14.11.2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, la pct.4, s-a stabilit că pentru executarea creanţelor prin poprire, cum este cazul în speţă, onorariul maxim ce poate fi perceput de executorul judecătoresc poate fi de 10% din suma reprezentând valoarea creanţei ce face  obiectul executării silite.

Cum în speţă valoarea creanţei ce face obiectul executării silite este de 11183,49  lei, rezultă că în mod corect executorul judecătoresc a calculat onorariul maximal pe care l-a perceput ca fiind de 1386,75 lei, rezultat din cumulul procentului de 10% din valoarea creanţei -1118,349 lei, la care s-a adăugat TVA 24%, respectiv 268,40 lei.

De asemenea, potrivit pct.14 din Ordinul nr.2550/C/14.11.2006, pentru consultaţii în legătură cu constituirea actelor execuţionale, executorul judecătoresc poate percepe un onorariu maximal de 200 lei, prevedere care a fost respectată de către BEJ D.I., stabilindu-se cu acest titlu cheltuieli de executare 200 lei, la care s-a adăugat TVA 48 lei, rezultând un total de 248 lei.

Cât priveşte celelalte cheltuieli de executare, instanţa reţine că sunt de asemenea calculate în mod corect şi justificate faţă de lucrările dosarului de executare silită.

Astfel, potrivit Hotărârii nr.2/17.02.2007, privind completarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial nr.164 din 07.03.2007, pentru activitatea de formare dosar executare silită se poate percepe suma de până la 10 lei cheltuieli de executare silită, pentru emitere adresă poprire pe fiecare terţ poprit până la 10 lei, pentru proces-verbal de îndeplinire a procedurii, până la 20 lei, iar pentru arhivare dosar până la 30 lei, pentru redactare adresă, până la 10 lei, reprezentând cheltuieli de executare silită.

Or, în speţă, BEJ D.I. a stabilit cheltuielile de executare silită cu respectarea acestor limite legale, la cuantumul maxim al cheltuielilor permis de aceste dispoziţii legale adăugând TVA, rezultând în mod corect 12,40 lei formare dosar, redactare adresă 62 lei ( 5 adrese x12,40 lei), înfiinţare poprire creanţă 235,60 lei (19 adrese înfiinţare popriri x12,40 lei), 37,20 lei arhivare dosar.

Cheltuielile reprezentând taxele judiciare de timbru sunt dovedite a fi efectuate cu chitanţele aflate la filele 41,42, iar creditorul, angajându-şi apărător şi în procedura executării silite, a plătit un onorariu avocaţial în cuantum de 500 lei, aspect dovedit prin chitanţa aflată la fila 44, iar pentru onorariul expertului a fost emisă factura fiscală nr.92 seria DAV, aflată la fila 52, instanţa apreciind astfel neîntemeiate susţinerile contestatoarei în sensul că aceste cheltuieli nu au fost justificate prin înscrisuri.

Reţinând astfel, instanţa apreciază că cheltuielile de executare reflectă munca depusă de executorul judecătoresc.

Cât priveşte angajarea unui avocat de către creditor în procedura executării silite, instanţa are în vedere faptul că procesul civil ar putea fi definit ca fiind activitatea desfăşurată de către instanţă, părţi, organe de executare şi alte persoane  sau organe care participă  la înfăptuirea de către instanţele judecătoreşti a justiţiei în pricinile civile deduse judecăţii şi executării silite a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii.

Din această definiţie, rezultă că procesul civil parcurge în mod obişnuit, dar nu obligatoriu, două faze: judecata şi executarea silită. Cum dispoziţiile art.274-277 C.proc.civ. privitoare la cheltuielile de judecată privesc întregul proces civil, acestea sunt incidente şi în faza de executare silită.

Ca atare, creditorul are dreptul ca şi în faza de executare silită să beneficieze de servicii de consultanţă juridică din partea unui avocat, onorariul de avocat reprezentând implicit cheltuieli de executare silită, iar referitor la cuantumul acestuia, instanţa apreciază că valoarea de 500 lei este justificată prin mărimea pretenţiilor şi complexitatea cauzei.

Pentru toate aceste considerente, instanţa va respinge contestaţia la executare ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatoarea S.C. S. S.R.L. , cu sediul în ........ în contradictoriu cu intimaţii B.F.A., cu domiciliul în ............., BEJ D.I., cu sediul în ......... şi terţii popriţi B.T. S.T., R.B. SA, cu sediul în ...............,  ca neîntemeiată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 06 Noiembrie 2012 la Judecătoria TG-Jiu.

  

Preşedinte,

ANGELA ELENA GĂVĂNESCUGrefier,

DANIELA DUMITRESCU   

Red.Tehn.

A.G.E. 7 ex. 06 Decembrie 2012