Competenţa materială de soluţionare a unei excepţii de nelegalitate, invocată după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă, într-un proces început sub incidenţa vechiului Cod de procedură civilă – regulator de competenţă.

Sentinţă civilă 129/F din 25.09.2014


Deliberând asupra conflictului negativ de competenţă dedus judecăţii, constată:

La termenul de judecată din data de 13.11.2013, în dosarul nr.1097/338/2010 al Judecătoriei Zărneşti (vol.II, f.73), pârâţii C.I. şi C.V. au invocat excepţia de nelegalitate a adeverinţei nr.1141/1987 emisă de Consiliul Popular Zărneşti.

Prin încheierea din data de 15.01.2014, Judecătoria Zărneşti a dispus, în temeiul art.4 alin.(1) şi art.10 din Legea nr.554/2004 înainte de modificarea prin Legea 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, sesizarea Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Braşov pentru soluţionarea excepţiei de nelegalitate invocate.

Prin sentinţa civilă nr.1165/CA/09.04.2014, pronunţată în dosarul nr.628/62/2014, Tribunalul Braşov – secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a admis excepţia necompetenţei sale materiale, invocată din oficiu, şi în consecinţă a declinat competenţa  de soluţionare a excepţiei de nelegalitate, întrucât dispoziţiile art.4 alin.(2) din Legea nr.554/2004, în forma sa în vigoare la data invocării excepţiei de nelegalitate, stabilesc competenţa de soluţionare a acesteia în favoarea instanţei învestită cu soluţionarea fondului şi în faţa căreia a fost invocată excepţia.

La rândul său, Judecătoria Zărneşti, prin încheierea din data de 20.08.2014, a dispus sesizarea Curţii de Apel Braşov pentru soluţionarea conflictului negativ de competenţă ivit privind soluţionarea excepţiei de nelegalitate a Adeverinţei nr.1147/1987 emisă de Consiliul Popular Zărneşti, întrucât în contextul noului principiu al procedurii civile, consacrat prin art.3 din Legea nr.76/2012, procesul se încheie sub aceeaşi lege de procedură sub care a şi început, astfel că modificările în materia soluţionării excepţiei de nelegalitate vor fi aplicabile doar litigiilor  pornite ulterior intrării în vigoare a Noului Cod de procedură civilă, având în vedere şi că prin invocarea unei excepţii de nelegalitate nu se declanşează un nou litigiu în condiţiile art.192 Codul de procedură civilă adoptat prin Legea nr.134/2010 care să fie suspus dispoziţiilor legale în vigoare la data declanşării sale, ci se rezolvă doar un incident procedural.

Examinând conflictul negativ de competenţă ivit între cele două instanţe, Curtea reţine următoarele:

În fapt, Judecătoria Zărneşti a fost învestită, la data de 15 aprilie 2010, în dosarul nr.1097/338/2010, cu soluţionarea unei acţiuni civile formulată de reclamantul F.D. în contradictoriu cu pârâţii C.I., C.V., C.L.A.F.F. Z., C.J.A.F.F. B., Statul Român prin M.F., prin D.G.F.P. B., S.N.C.F.R. – prin Regionala CFR B., având ca obiect: constatarea existenţei unui drept de proprietate al reclamantului şi pârâţilor asupra unui imobil; dezmembrarea imobilului în 3 loturi; ieşirea din indiviziune asupra terenului în suprafaţă de 588 m.p. rezultată în urma dezmembrării, prin atribuirea sa reclamantului; obligarea primilor doi pârâţi la plata contravalorii lipsei de folosinţă a imobilului pentru perioada 2007-2010.

În acelaşi dosar, la termenul de judecată din data de 13.11.2013, pârâţii C.I. şi C.V. au invocat excepţia de nelegalitate a adeverinţei nr.1141/1987 emisă de Consiliul Popular Zărneşti, întrucât de stabilirea realităţii celor consemnate în această adeverinţă depinde soluţionarea cauzei pe fond.

În drept, textul art.4 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, care reglementează procedura de soluţionare a excepţiei de nelegalitate, a suferit modificări conform art.54 pct.1 din Legea nr.76/2012 inclusiv referitor la competenţa materială, în sensul că anterior acestor modificări competenţa aparţinea instanţei de contencios administrativ, iar ulterior modificărilor competenţa revine instanţei învestite cu fondul litigiului.

Potrivit art.82 din Legea nr.76/2012, toate modificările aduse art.4 din Legea nr.554/2004 au intrat în vigoare o dată cu noul Cod de procedură civilă (adoptat prin Legea nr.134/2010), respectiv la data de 15 februarie 2013, iar potrivit art.24 din acest cod dispoziţiile noi de procedură se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acesteia în vigoare.

Faţă de aceste dispoziţii şi având în vedere natura juridică a excepţiei de nelegalitate, de mijloc procesual de apărare ce poate fi invocat într-un proces deja început, Curtea apreciază că procedura de soluţionare a acestei excepţii nu poate fi decât cea în vigoare la data începerii procesului în cadrul căruia a fost invocată.

În acelaşi sens s-a statuat, în scopul unificării practicii judiciare, şi prin soluţia de principiu adoptată în şedinţa din 20 mai 2013 a judecătorilor Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, publicată pe Portalul instanţei supreme (www.scj.ro), la secţiunea „Contencios administrativ”, subsecţiunea „Soluţii de principiu şi de unificare a practicii judiciare”.

În consecinţa celor ce preced, Curtea constată că în cauză este aplicabil art.4 din Legea nr.554/2004, forma în vigoare anterior modificării prin Legea nr.76/2012, întrucât procesul în cadrul căruia a fost invocată de către pârâţi excepţia de nelegalitate a început anterior datei de 15 februarie 2013, astfel că aparţine instanţei de contencios administrativ, respectiv Tribunalului Braşov-secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, competenţa de a soluţiona această excepţie.

Faţă de considerentele expuse, în baza dispoziţiilor art. 22 alin.(5) din Codul de procedură civilă vechi (aplicabil în cauză), se va stabili competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Braşov-secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal