Drept procesual civil. Calitatea de reprezentant al administratorului căruia nu i-a fost ridicat dreptul de administrare al societăţii, în legătură cu care s-a deschis procedura prevăzută de Legea nr.85/2006.

Decizie 722 din 17.10.2013


Drept procesual civil. Calitatea de  reprezentant al administratorului  căruia nu i-a fost ridicat dreptul de administrare al societăţii, în legătură cu care s-a deschis procedura prevăzută de Legea  nr.85/2006.

În condiţiile în care nu a fost ridicat dreptul de administrare al societăţii, recurenta poate fi  reprezentată potrivit art. 18 din Legea nr.85/2006 de administratorul special şi de reprezentantul convenţional al societăţii, legal desemnat de Adunarea Comitetului Creditorilor. În mod expres se prevede în teza a II-a din alin.18 că,  după ridicarea dreptului de administrare, debitorul este reprezentat de administratorul judiciar lichidator, or în cauză, nu s-a făcut dovada ridicării dreptului de administrare a societăţii reclamante, fiind incident alin. 1 al acestui articol.

Secţia I civilă - Decizia nr.722/17  octombrie  2013

Prin cererea de chemare în judecată  înregistrată pe rolul Judecătoriei Alba Iulia sub nr. 4096/176/2012, reclamanta S.C. J.  SRL a chemat în judecată pârâtul S.O., solicitând să se constate în principal că pârâtul nu poate fi reprezentat de legal de către I.N. în calitate de preşedinte, O.E. în calitate de vicepreşedinte, respectiv de către O.I. în calitate de secretar general, de la înfiinţare şi până la data de 19.11.2008.

În motivarea cererii, a arătat că o serie de înscrisuri au fost semnate în calitate de reprezentanţi legali ai S.O., înscrisuri pe care anumite persoane le folosesc în diverse cauze civile şi penale în contradictoriu cu SC J. SRL acţionarul majoritar al SC U. SA producându-i grave prejudicii materiale.

La data de 05.06.2001 a avut loc adunarea generală de constituire a S.O. care a avut la ordinea de zi şi alegerea organelor de conducere a sindicatului fiind ales preşedinte S.A.

Prin sentinţa civilă nr. 5139/2012 pronunţată de Judecătoria Alba Iulia în dosar civil nr. 4096/176/2012 a fost respinsă ca nefondată acţiunea formulată de către reclamanta SC J. SA în contradictoriu cu pârâtul S.O.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Instanţa a constatat că, în realitate, prin promovarea prezentei acţiuni, se încearcă lăsarea fără efecte juridice a unor hotărâri irevocabile pronunţate de instanţele judecătoreşti, prin care s-a constatat reprezentativitatea Sindicatului O. la negocierile cu reprezentanţii S.C U. S.A., respectiv valabilitatea contractului colectiv de muncă faţă de SC U. SA şi care nu a fost acceptat niciodată de către S.C. U. S.A.

Apelul declarat împotriva acestei sentinţe de reclamanta SC J. SRL Braşov a fost anulat prin decizia civilă nr. 74/A/2013 pronunţată de Tribunalul Alba-Secţia I civilă, urmare a admiterii excepţiei lipsei calităţii de reprezentant a administratorului special şi respectiv convenţional al societăţii apelante. 

În considerentele deciziei, tribunalul a reţinut, faţă de excepţia lipsei calităţii de reprezentant a administratorului special şi convenţional, următoarele:

Din certificatul constatator nr. 548132/03.10.2012 eliberat de ORC de pe lângă Tribunalul Braşov rezultă că la data de 30.07.2012 a fost deschisă procedura prevăzută de Legea nr. 85/2006 şi a fost numit administrator judiciar B. SPRL, iar prin Încheierea şedinţei camerei de consiliu din data de 09.11.2012 pronunţată în dosar nr. 4291/62/2012 al Tribunalului Braşov s-a dispus încetarea atribuţiilor administratorului judiciar B. SPRL şi s-a confirmat, în calitate de lichidator judiciar, practicianul în insolvenţă T. SPRL.

Aceste aspecte au fost constatate în dosar nr. 3978/176/2012 al Tribunalului Alba în cadrul căruia apelantă este aceeaşi societate.

Din această cauză, apelanta a fost citată prin lichidatorul judiciar cu menţiunea ca acesta să precizeze dacă a mandatat administratorul special D.D. să declare apel în numele reclamantei apelante SC J. SRL împotriva sentinţei civile nr.  5139/2012. Acesta nu a răspuns solicitărilor instanţei, drept pentru care s-a pus în discuţie din oficiu, excepţia lipsei calităţii de reprezentant a administratorului special şi convenţional, excepţie admisă şi anulat apelul în temeiul art. 298 Cod procedură civilă.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta SC J. SRL reprezentată legal prin administrator special D.D. şi convenţional prin av. M.M., în calitate de reclamantă, în contradictoriu cu pârâtul S.O., solicitând casarea deciziei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare, iar în subsidiar modificarea deciziei atacate şi în consecinţă admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată.

Prin decizia  civilă 722/17.10.2013 Curtea de Apel a admis recursul reclamantei, a casat decizia atacată şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel, reţinând în considerente următoarele:

Apelul împotriva sentinţei nr. 5139/2012 pronunţată de Judecătoria Alba Iulia declarat de SC J. SRL la data de 28.01.2013 s-a făcut prin administrator special D.D. şi convenţional avocat M.M., semnat de administratorul special şi ştampilat cu ştampila firmei. Nu au fost depuse nici un fel de înscrisuri care să justifice calitatea semnatarei apelului. Cererea introductivă de instanţă a fost formulată de reclamantă prin administrator P.I., însă începând cu termenul de judecată din 8.11.2012 menţiunile din adresele emise de reclamantă s-au făcut prin administrator special D.D., fără a se depune vreun act justificativ al numirii acesteia ca administrator special.

Aşadar, faţă de actele depuse la dosar instanţa de apel a procedat corect, punând în vedere lichidatorului judiciar să precizeze dacă a mandatat administratorul special să declare apel pentru reclamantă. Câtă vreme societatea a fost legal citată la sediul indicat cu menţiunea clarificării unor aspecte, nu se poate afirma că a fost sancţionată, căci şi „administratorul special” putea face demersuri pentru a depune actele cerute de instanţă.

Cu toate acestea, se constată că în recurs (care a fost semnat de avocat M.M.) a fost depusă hotărârea din 10.10.2012 a asociatului unic al SC J. SRL, prin care se desemnează doamna D.D. ca administrator special al firmei, având adresa de corespondenţă la sediul firmei şi ca atribuţii semnarea tuturor ordinelor de plată. 

În Adunarea Comitetului Creditorilor a fost aprobat contractul de asistenţă juridică nr. 10/12.06.2012 încheiat între SC J. SRL şi Cabinet Avocat M.M., având ca obiect reprezentare juridică permanentă şi exercitarea activităţilor  prevăzute de Legea 51/1995.

Prin încheierea de şedinţă din 05.06.2013 Tribunalul Braşov,  secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, s-a dispus înlocuirea administratorului judiciar T. SPRL cu Lichidare Patrimoniu SPRL, care a fost citat în prezenta cauză.

Faţă de aceste înscrisuri depuse la dosar, s-a constatat  că firma reclamantă este reprezentată de Cabinet Avocat M.M., care a declarat, alături de administratorul special D.D., atât apel, cât şi recurs în cauză, mandatul avocatului fiind ratificat de adunarea creditorilor.

De aceea, s-a apreciat că avocatul care a declarat şi semnat recursul avea mandat să declare şi apel (aşa cum se menţionează în cererea de apel) motiv pentru care, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă, recursul a fost admis, hotărârea atacată a fost casată, iar cauza a fost trimisă spre rejudecarea apelului în fond.

În condiţiile în care nu a fost ridicat dreptul de administrare al societăţii, în mod corect recurenta a fost reprezentată potrivit art. 18 din Legea nr.85/2006 de administratorul special şi de reprezentantul convenţional al societăţii, legal desemnat de Adunarea Comitetului Creditorilor. În mod expres se prevede în teza a II-a din alin. 18 că,  după ridicarea dreptului de administrare, debitorul este reprezentat de administratorul judiciar lichidator, or în cauză, nu s-a făcut dovada ridicării dreptului de administrare a societăţii reclamante, fiind incident alin. 1 al acestui articol.