Asigurare dovezi

Sentinţă civilă 3192 din 15.04.2013


Dosar nr. 4473/318/2013

R O M Â N I A

Cod operator 2445

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU

JUDEŢUL GORJ

SECŢIA CIVILĂ

Sentinţa civilă  nr. 3192/2013

Şedinţa din camera de consiliu de la 15 aprilie 2013

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: ANA MARIA NICOLCESCU

Grefier: LĂCRĂMIOARA GRIGORIE

Pe rol fiind judecarea cererii formulată de reclamanta P L - L, în contradictoriu cu pârâţii M I, M V, M M şi B M, având ca obiect ordonanţă preşedinţială şi asigurare dovezi.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns procuratorul pârâtului M I, M V, avocat C M pentru pârâtul M I, lipsă fiind reclamanta.

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează faptul că reclamanta a depus la dosar următoarele înscrisuri: precizări la cererea formulată, chitanţa privind achitarea taxei judiciare de timbru în valoare de 8 lei, timbru judiciar în valoare de 0, 30 lei şi înscrisuri, în copie, respectiv scrisoare medicală, bilet de externare, factură, scrisoare adresată directorului general al CASJ Gorj, declaraţie, act de reziliere al contractului de închiriere, contract de închiriere nr. 3/2011, chitanţe, bonuri, bonuri de vânzare, facturi fiscale, buletine de verificare metrologică, proces - verbal, certificate de calitate şi garanţie, contract de credit, certificate de garanţie, ofertă de preţ, fişă instrucţiuni de folosire, declaraţie P I.

Se procedează la înmânarea unui exemplar al precizărilor depuse, reprezentantei pârâtului.

Instanţa pune în discuţie cererea de numire a unui curator pentru pârâtul M I, formulată de reclamantă, şi excepţia lipsei calităţii de reprezentant a procuratorului M V.

Apărătorul pârâtului solicită respingerea acestei cereri întrucât în cauză nu sunt întrunite condiţiile art. 58 C. pr. civ.

Faţă de conţinutul acestor dispoziţii, instanţa apreciază cererea neîntemeiată, pe care o respinge în consecinţă, întrucât nu s-a făcut dovada că pârâtul este lipsit de capacitate de exerciţiu a drepturilor civile sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă, iar în cauză nu există conflict de interese între acesta şi pârâtul M V. Prin urmare, se dispune şi respingerea excepţiei lipsei calităţii de reprezentant a procuratorului M V, întemeiată pe dispoziţiile art. 80 alin. 4 C. pr. civ.

Instanţa, faţă de precizarea la cererea introductivă de instanţă, ia act de faptul că reclamanta a înţeles să formuleze şi cerere de ordonanţă preşedinţială şi pune în discuţie citarea şi introducerea în cauză a persoanelor indicate în precizarea depusă la dosar de reclamantă, respectiv M V, M M şi B M.

Avocat C M pentru pârâtul M I arată că este de acord cu introducerea acestora în cauză, care de altfel sunt prezenţi în faţa instanţei.

La a doua strigare a cauzei, sunt conceptaţi în cauză, în calitate de pârâţi, numiţii M V, M M şi B M.

În temeiul art. 22 C. pr. civ., se procedează la luarea unor declaraţii pârâţilor prezenţi, declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar.

Nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de invocat şi probe de administrat, instanţa constată cererea în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra acţiunii.

Avocat C M pentru pârâtul M I arată că este de acord cu capătul din cerere privind inventarierea bunurilor, însă apreciază că pentru evaluarea stării acestora este nevoie de un expert, în cauză neexistând această solicitare. În ceea ce priveşte cererea de ordonanţă preşedinţială, apărătorul pârâtului precizează că nu sunt întrunite condiţiile de admisibilitate.

JUDECATA

Prin cererea înregistrată la data de 22.03.2013 pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu, sub nr. 4473/318/2013, reclamanta P L-L a solicitat să se constate de urgenţă asigurarea următoarelor probe: constatarea stării bunurilor mobile şi imobile şi inventarierea acestora, bunuri care se găsesc în apartamentul situat în …………., aparţinând întreţinutului, bunicul său, M I: instalare apometre; achiziţionat TV LCD, achiziţionat şi instalat 3 uşi interioare, achiziţionat mobilier de dormitor, achiziţionat şi instalat uşă metalică la intrarea în apartament, montare tâmplărie din PVC şi aluminiu, achiziţionat maşină de spălat rufe, aragaz Zanussi, frigider Indesit, aspirator Philips, achiziţionat hotă Zanussi, achiziţionat dulap; mobilier bucătărie, pus parchet, pus faianţă şi gresie, achiziţionat materiale instalaţii sanitare necesare lucrărilor efectuate în apartament, achiziţionat materiale diverse necesare lucrărilor efectuate în apartament, achiziţionat materiale necesare lucrărilor de curăţat şi zugrăvit efectuate în apartament.

De asemenea, reclamanta a solicitat recunoaşterea unui înscris, respectiv contractul de întreţinere autentificat prin încheierea de autentificare nr. 1933/01.04.2002 la BNP Titu Ionaşcu; recunoaşterea de către întreţinut, bunicul său, M I, a faptului că din data de 01.04.2002, respectiv de la data încheierii contractului de întreţinere sus-menţionat, din anul 2012 până în prezent, mai exact până la data formulării prezentei cereri, şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale prevăzute ca şi clauze în contractul de întreţinere; recunoaşterea dreptului de a i se permite să intre în apartament pentru a putea să-i asigure întreţinerea în continuare bunicului său, M I, aşa cum s-a stipulat în contractul de întreţinere autentificat sub nr. 1933/01.04.2002.

Reclamanta a mai arătat că a manifestat bună – credinţă în îndeplinirea obligaţiilor contractuale din partea sa ca întreţinătoare, rezultând din faptul că nici până la acest moment al formulării prezentei cereri nu şi-a stabilit domiciliul la adresa apartamentului în care locuieşte efectiv bunicul său. Pe o perioadă relativ lungă, de aproape 11 ani, întreţinutul nu a manifestat niciodată nemulţumire în raport de conduita sa de întreţinătoare, acordându-i în tot acest timp întreţinerea nestingherită până de curând, sfârşitul lunii februarie 2013, când sora bunicului şi fiul bunicului au intervenit, astfel că şi în prezent legăturile sale cu întreţinutul sunt îngreunate, chiar total întrerupte din motive independente de voinţa părţilor contractuale.

În drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 364 C. pr. civ.

În probaţiune, reclamanta a depus la dosar, în copie, contractul de întreţinere autentificat sub nr. 1933/01.04.2002 la BNP Titu Ionaşcu, procură generală judiciară, acte de identitate reclamantă şi pârât.

La termenul de judecată din data de 08.04.2013, pârâtul a depus la dosar, prin apărător, concluzii scrise, precum şi copii de pe cerere, declaraţii, procură judiciară, act de identitate, legitimaţie de veteran de război şi cupoane de pensie, extras de cont din data de 04.04.2013, adeverinţă medicală, contract de vânzare-cumpărare, încheiere nr. 2230/19.04.2002, proces - verbal de predare-primire a locuinţei, contract de întreţinere, chitanţe, facturi, avize de plată, fotografii imobil în litigiu.

La acelaşi termen de judecată s-a luat o declaraţie pârâtului (fila 60), iar la data de 11.04.2013 reclamanta a formulat precizare la acţiune, invocând excepţia lipsei calităţii de reprezentant convenţional a procuratorului M V, întrucât sunt incidente în cazul de faţă dispoziţiile art. 80 alin. 4 C. pr. civ., raportat la dispoziţiile art. 58 alin. 3 C. pr. civ.

Reclamanta a solicitat ca instanţa de judecată să numească un curator special care să-l reprezinte pe bunicul său, M I, dintre avocaţii anume desemnaţi în acest scop de Baroul Gorj.

La aceeaşi dată, reclamanta a mai formulat precizări la cererea de constatare de urgenţă şi cerere de ordonanţă preşedinţială, precizând că înţelege să formuleze cerere de ordonanţă preşedinţială, având calitate procesuală, conform art. 996 alin. 1 C. pr. civ., în temeiul art. 996 – 999 C. pr. civ. de încuviinţare a unor măsuri provizorii în cazuri grabnice pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Astfel, s-a solicitat pe cale de ordonanţă preşedinţială să i se permită accesul în apartamentul întreţinutului, bunicul său, M I, în care acesta locuieşte efectiv, respectiv apartament situat în ……………………………, pentru a putea să-l întreţină în continuare; să-l întreţină pe tot timpul vieţii sale, să-i asigure locuinţă, să-i asigure hrană, îmbrăcăminte, tratament medicamentos, asistenţă medicală, să-l înmormânteze conform obiceiului locului; cele trei persoane, chiar de către pârât menţionate în concluziile scrise la dosar la termenul de judecată din 04.04.2013, respectiv M V, M M şi B M, care în prezent, în mod ilegal, abuziv au intrat în apartamentul pârâtului M I, să-i permită să reia legăturile cu acesta şi să aibă acces în apartament, care de altfel, se află în proprietatea sa încă de la data încheierii contractului de întreţinere, 01.04.2002.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 359 – 364 C. pr. civ. şi art. 996 – 999 C. pr. civ.

Cererea a fost timbrată cu taxă de timbru de 8 lei şi timbru judiciar de 0, 3 lei, iar la precizări au fost ataşate, în copie, următoarele înscrisuri: scrisoare medicală, bilet de externare, factură, scrisoare adresată directorului general al CASJ Gorj, declaraţie, act de reziliere al contractului de închiriere, contract de închiriere nr. 3/2011, chitanţe, bonuri, bonuri de vânzare, facturi fiscale, buletine de verificare metrologică, proces - verbal, certificate de calitate şi garanţie, contract de credit, certificate de garanţie, ofertă de preţ, fişă instrucţiuni de folosire, declaraţie P I.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Între reclamanta P L-L şi pârâtul M I s-a încheiat contractul de întreţinere autentificat sub nr. 1933/01.04.2002 la BNP Titu Ionaşcu prin care pârâtul a înstrăinat în deplină proprietate şi liniştită posesie nepoatei sale P L-L apartamentul nr. 5 situat în …………, compus din două camere şi dependinţe, cu o suprafaţă utilă de 48, 68 m.p. şi balcon în suprafaţă de 4, 63 m.p., împreună cu dreptul de coproprietate forţată şi perpetuă asupra tuturor părţilor din imobil care, prin natura sau destinaţia lor, sunt în folosinţa comună a proprietarilor.

În schimbul apartamentului înstrăinat, întreţinătoarea şi-a asumat obligaţia de a-l întreţine pe pârâtul M I pe tot timpul vieţii sale, asigurându-i locuinţă, hrană, îmbrăcăminte, tratament medicamentos, asistenţă medicală, iar după deces să-l înmormânteze conform obiceiului locului, aceasta intrând de fapt şi de drept în stăpânirea bunului la decesul întreţinutului (fila 8).

Astfel, în ceea ce priveşte cererea de ordonanţă preşedinţială prin care se solicită ca pârâţii M V, M M şi B M să-i permită accesul în imobilul descris, se constată că aceasta nu este nici admisibilă, nici fundamentată, întrucât nu s-a dovedit că aceştia îi limitează accesul în apartament, iar cererea formulată nu îndeplineşte condiţiile de admisibilitate ale ordonanţei preşedinţiale, aceasta nevizând o măsură vremelnică, ci una definitivă.

Totodată, nu s-a dovedit urgenţa măsurii pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări, aşa cum se invocă în precizările la acţiune, chiar dacă s-a recunoscut de către pârâţi faptul că reclamanta a achiziţionat anumite bunuri care se găsesc în apartamentul pârâtului.

Instanţa mai reţine că în momentul de faţă reclamanta nu este proprietara apartamentului în care locuieşte pârâtul, urmând să intre de fapt şi de drept în stăpânirea bunului la decesul întreţinutului (fila 8), astfel încât nu poate fi reclamată lezarea dreptului de proprietate, care ar putea determina urgenţa unei astfel de măsuri, chiar şi cu caracter definitiv.

Considerentele expuse sunt aplicabile şi în cazul pârâtului M I, care a precizat că nu doreşte să o mai primească pe pârâtă în imobilul său, însă aceste aspecte ţin de natura unui litigiu de fond privind analiza drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractul de întreţinere, în caz contrar, de admitere a cererii reclamantei de acces în apartament fiindu-i afectat pârâtului dreptul la viaţa privată şi la domiciliu.

Prin urmare, instanţa va dispune respingerea cererii de ordonanţă preşedinţială.

În ceea ce priveşte cererea de asigurare dovezi, instanţa reţine dispoziţiile art. 359 alin. 1 C. pr. civ., potrivit cărora oricine are interes să constate de urgenţă mărturia unei persoane, părerea unui expert, starea unor bunuri mobile sau imobile, ori să obţină recunoaşterea unui înscris, a unui fapt sau a unui drept, dacă este pericol ca proba să dispară ori să fie greu de administrat în viitor, va putea cere atât înainte, cât şi în timpul procesului, administrarea acestor probe.

Instanţa reţine că reclamanta a solicitat inventarierea şi constatarea stării bunurilor mobile şi imobile care se găsesc în apartamentul nr. 5 situat în mun. ……………., recunoaşterea contractului de întreţinere, recunoaşterea de către întreţinut a îndeplinirii obligaţiilor de către întreţinătoare şi recunoaşterea dreptului de a i se permite să intre în apartament, solicitare pe care ulterior, reclamanta a încadrat-o în dispoziţiile ordonanţei preşedinţiale.

Raportat la dispoziţiile art. 359 C. pr. civ., aşa cum au fost enunţate mai - sus, instanţa apreciază că numai cererea de inventariere a bunurilor este admisibilă, întrucât s-a dovedit cel puţin aparenţa dreptului de proprietate a reclamantei asupra unor bunuri din acest apartament, prezumându-se că este pericol ca proba să dispară, ori să fie greu de administrat în viitor, în lipsa posibilităţii de a avea acces permanent la acestea.

Cererea de constatare a stării bunurilor este admisibilă în sine, dar nu a fost solicitată proba cu expertiză evaluatorie, iar reclamanta nu s-a prezentat la termenul de judecată pentru a fi pusă în discuţie această probă care nu a fost cerută prin acţiune.

În schimb, recunoaşterea înscrisului contract de întreţinere autentificat sub nr. 1933/01.04.2002 nu este admisibilă în condiţiile art. 359 C. pr. civ., reţinându-se că înscrisul autentic se bucură de o prezumţie de autenticitate şi validitate, astfel încât cel care îl foloseşte este scutit de orice dovadă, proba contrară revenind celui care îl contestă, însă acest contract nu este contestat în speţă.

În aceeaşi ordine de idei, nici recunoaşterea de către întreţinut a îndeplinirii obligaţiilor de întreţinere a bunicului său, M I, nu este admisibilă, deoarece nu se încadrează în dispoziţiile menţionate, şi nu este admisibilă nici prin prisma dispoziţiilor art. 35 C. pr. civ., potrivit cărora cel care are interes poate să ceară constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept. Cererea nu poate fi primită dacă partea poate cere realizarea dreptului pe orice altă cale prevăzută de lege.

Aşadar, faţă de considerentele de drept şi de fapt expuse, instanţa va admite în parte cererea de asigurare dovezi cu privire la solicitarea inventarierii bunurilor mobile, în temeiul art. 364 alin. 1, şi va delega pe domnul executor judecătoresc T N să inventarieze de urgenţă bunurile mobile enumerate în acţiune, situate în imobilul aparţinând pârâtului M I, constatându-se că aceasta se referă numai la bunuri mobile, chiar dacă sunt accesorii ale unui imobil.

De asemenea, va respinge celelalte capete din cerere având ca obiect asigurare dovezi.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamanta P L-L, domiciliată în ………………, în contradictoriu cu pârâţii M I, domiciliat în ………………., M V, domiciliat în ……………. B M, domiciliată în ………. şi M M, domiciliată în ………...

Admite în parte cererea de asigurare a dovezilor pe cale principală cu privire la solicitarea inventarierii bunurilor mobile, formulată de reclamanta P L-L, în contradictoriu cu pârâtul M I.

Deleagă pe domnul executor judecătoresc T N, BEJ cu sediul în ……………………, să inventarieze de urgenţă bunurile enumerate în acţiune, situate în imobilul aparţinând pârâtului M. I, respectiV ……………………………...

Respinge celelalte capete din cerere având ca obiect asigurare dovezi.

Fără cale de atac şi executorie în ceea ce priveşte capătul de cerere admis şi cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare pentru capetele din acţiune respinse.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.04.2013.

Preşedinte,

ANA MARIA NICOLCESCU

Grefier,

LĂCRĂMIOARA GRIGORIE

Red. A.N./Tehn. L.G. - 17 aprilie 2013

7 ex.