Suspendare provizorie executare silita

Sentinţă civilă 6045 din 30.09.2013


R O M Â N I A

Cod operator 2445

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU

TÂRGU JIU

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. 14458/318/2013

ÎNCHEIEREA nr. 6045

Şedinţa din camera de consiliu de la 30 septembrie 2013

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: ANA MARIA NICOLCESCU

Grefier: LĂCRĂMIOARA GRIGORIE

Pe rol fiind judecarea cererii de suspendare provizorie a executării silite formulată de petentul L I L, în contradictoriu cu intimaţii BEJ T M şi BT L T IFN SA C-N.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns avocat Ş S şi avocat G M pentru petent, lipsă fiind celelalte părţi.

Procedura legal îndeplinită fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Reprezentantele petentului depun la dosar recipisa de consemnare a cauţiunii nr. 654256/1 din 30.09.2013 şi chitanţa nr. 3847659/1 din 30.09.2013.

Nemaifiind alte cereri prealabile de formulat, se acordă cuvântul pe probe.

Reprezentantele petentului solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile depuse la dosar.

Instanţa, constatând admisibilă proba solicitată de reprezentantele petentului şi apreciind-o ca fiind utilă şi pertinentă soluţionării cauzei, încuviinţează petentului proba cu înscrisurile depuse la dosar, în conformitate cu dispoziţiile art. 258 C. pr. civ.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constată cercetarea judecătorească încheiată şi acordă cuvântul în dezbateri asupra cererii de suspendare provizorie a executării silite. 

Avocat Ş S şi avocat G M pentru petent solicită admiterea cererii de suspendare provizorie a executării silite pentru motivele expuse în cererea de chemare în judecată.

JUDECATA

Prin cererea înregistrată sub nr. 14458/318/2013 pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu petentul L I L a solicitat, în contradictoriu cu intimaţii BEJ T M şi BT L T IFN SA C-N, suspendarea provizorie a executării formulată în cadrul contestaţiei la executare ce formează obiectul dosarului nr. 14455/318/2013, cererea fiind întemeiată pe dispoziţiile art. 718 alin. 7 C. pr. civ.

Petentul a considerat că este necesar ca instanţa să ordone măsuri provizorii pentru prevenirea unei pagube iminente ce s-ar putea ivi cu prilejul unei executări silite, având în vedere că prin somaţiile primite de la executorul judecătoresc a fost atenţionat că în situaţia neachitării debitului, se va proceda la vânzarea la licitaţie publică a imobilelor proprietatea sa din Tg-Jiu, str. Romaneşti, nr. 89 (casă de locuit) şi Rovinari, str. Constructorilor (teren).

În fapt, petentul a arătat că a formulat contestaţie la executare împotriva titlului executoriu reprezentat de contractul de leasing financiar nr. 12375/LEM/2008, contractul de leasing financiar nr. 8067LE/2007, bilet la ordin seria BO emis la data de 01.06.2009 de S.C. L B S.R.L., scadent la data de 25.10.2010, bilet la ordin emis de S.C. L B S.R.L. la data de 31.05.2010, scadent la data de 14.03.2011, bilet la ordin emis de S.C. L B S.R.L. la data de 31.05.2010, scadent la data de 14.03.2011, avalizate de petent, în sumă totală de 87.143,76 lei, din care 6.412 reprezintă cheltuieli de executare.

Ataşat cererii de suspendare provizorie a executării, petentul a depus contestaţia la executare şi chitanţa privind achitarea taxei de timbru (filele 5-9).

În şedinţa publică din data de 30.09.2013, reprezentantele petentului au depus la dosar recipisa de consemnare a cauţiunii nr. 654256/1 din 30.09.2013.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea formulată, petentul L I L a solicitat suspendarea provizorie a executării formulată în cadrul contestaţiei la executare ce formează obiectul dosarului nr. 14455/318/2013, prin care au fost contestate actele de executare întocmite în cadrul dosarului de executare nr. 97/2012, până la soluţionarea cererii de suspendare a executării formulată în cadrul contestaţiei la executare.

Instanţa reţine faptul că prin cererea de chemare în judecată ce formează obiectul dosarul nr. 14455/318/2013 petentul a formulat contestaţie la executare împotriva somaţiilor emise de BEJ T M în dosarul nr. 97/2012, solicitând totodată, suspendarea executării până la soluţionarea contestaţiei la executare.

Conform dispoziţiilor art. 718 alin. 7 Cod de procedură civilă: ”în cazuri urgente şi dacă s-a plătit cauţiunea, instanţa poate dispune, prin încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare”.

Instanţa reţine că debitul în cuantum ridicat de 87143, 76 lei poate determina măsuri de executare silită care să afecteze substanţial sau total activitatea petentei, astfel încât în speţă este justificată condiţia urgenţei.

Faţă de considerentele expuse şi constatându-se că petentul a depus la dosar dovada achitării cauţiunii, în valoare de 4857 lei, instanţa, în temeiul art. 718 alin. 7 C. pr. civ., va admite cererea şi va dispune suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare formulată în cadrul dosarului nr. 14455/318/2013 al Judecătoriei Tg-Jiu.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Admite cererea formulată de petentul L I L, domiciliat în mun. ……………, în contradictoriu cu intimaţii BEJ T M, cu sediul în mun. …………… şi BT L T IFN SA C-N, cu sediul în mun. ……………………..

Dispune suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare formulată în cadrul dosarului nr. 14455/318/2013 al Judecătoriei Tg-Jiu.

Fără cale de atac.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 30.09.2013.

Preşedinte,

ANA MARIA NICOLCESCU

Grefier,

LĂCRĂMIOARA GRIGORIE

Red. A.N./Tehn. L.G.

5 ex. - 02 octombrie 2013