Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 444 din 21.01.2013


Dosar nr. 17784/318/2012

R O M Â N I A

Cod operator 2445

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU

JUDEŢUL GORJ

SECŢIA CIVILĂ

Sentinţa civilă nr. 444/2012

Şedinţa publică de la 21 ianuarie 2013

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: ANA MARIA NICOLCESCU

Grefier: LĂCRĂMIOARA GRIGORIE

Pe rol fiind judecarea contestaţiei la executare formulată de contestatoarea S.C. M.R. S.A., în contradictoriu cu intimatul BEJ D. L.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care instanţa pune în discuţie cererea de repunere pe rol, şi apreciind că nu mai subzistă motivele suspendării, se repune cauza pe rol, conform dispoziţiilor art. 245 pct. 1 C. pr. civ.

 Se pune în discuţie excepţia litispendenţei, constatându-se identitate între obiectul, părţile şi cauza dosarelor nr.  17840/318/2012 şi nr. 17784/318/2012 ale Judecătoriei Tg-Jiu, motiv pentru care în temeiul art. 163 C. pr. civ., instanţa admite excepţia şi dispune ataşarea dosarului nr. 17840/318/2012 la dosarul nr. 17784/318/2012 al Judecătoriei Tg-Jiu.

De asemenea, instanţa dispune ataşarea din oficiu din baza de date ECRIS, în temeiul art. 129 alin. 5 C. pr. civ., a copiei sentinţei nr. 830/30.05.2012 pronunţată de Judecătoria Novaci în dosarul nr. 849/267/2012, la cere se face referire în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat instanţa constată cauza în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare, având în vedere solicitarea contestatoarei de judecată în lipsă.

JUDECATA

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Târgu-Jiu sub nr. 17784/318/2012, contestatoarea S.C. M. R. S.A. a formulat plângere în baza art. 56 din Legea nr. 188/2000 împotriva adresei primite în data de 31.10.2012 de către BEJ D. L. prin care au fost informaţi că nu va executa bunul imobilul compus din patru camere şi dependinţe, cu suprafaţa utilă de 77, 27 m.p., situat în Gorj, ………., ce este în prezent în proprietatea soţiei pârâtului B. P., pe care creditorul S.C. M. R. S.R.L. are somaţie imobiliară înscrisă pentru suma de 101.284, 74 lei.

În motivarea contestaţiei, s-a arătat că în anul 2011 a înaintat o cerere de executare silită în vederea recuperării creanţei de 101.284, 74 lei către B. E. J. D. L. în baza BO avalizat de B. M. I. în favoarea creditorului  S.C. M. R. S.A., în urma căruia executorul judecătoresc a obţinut încuviinţarea executării silite a pârâtului şi a procedat la executarea silită a acestuia. În privinţa imobilului menţionat, executorul a realizat proces - verbal de constatare şi a înscris somaţia imobiliară în CF-ul imobilului - încheierea nr. 46930/12.09.2011 a Biroului de Cadastru şi Publicitate Gorj. La acea dată imobilul era în proprietatea comună a soţilor B. M. I. şi B. P..

S-a mai arătat că în dosarul nr. 5061/318/2012, cerere de chemare în judecată înaintată la instanţă în luna martie 2012, a solicitat Judecătoriei Targu-Jiu partajul bunului comun, atribuirea în proprietatea lui B. M. I. a imobilului şi conform sentinţei civile din data de 22.10.2012 judecătorul a dat soluţia în cauză, foarte pertinentă de altfel „Respinge cererea ca rămasă fără obiect. Obligă pârâţii, în solidar, la plata către reclamantul creditor a sumei de 1310, 3 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţata în şedinţa publici de la 22.10.2012”, însă între timp pârâtul a perfectat fără ştirea creditorilor urmăritori înscrişi în CF-ul imobilului separaţie de patrimonii, dosar înregistrat la Judecătoria Novaci care prin sentinţa civilă nr. 830 la data de 23.05.2012 a transferat dreptul de proprietate a imobilului situat în Gorj, ……………………, în proprietatea exclusivă a soţiei pârâtului B. P..

În baza Codului de procedură civilă, la art. 497 alin. 4 „Drepturile reale înscrise după notarea somaţiei de plată în cartea funciari nu vor putea fi opuse creditorului urmăritor şi adjudecatarului, în afară de cazurile expres prevăzute de lege sau de cazul în care creditorul sau adjudecatarul s-a declarat de acord cu acel act ori debitorul sau terţul dobânditor a consemnat sumele necesare acoperirii creanţelor ce se urmăresc, inclusiv dobânzile şi cheltuielile de executare”, au solicitat Executorului Judecătoresc D. L. executarea bunului asupra căruia au înscrisă somaţie imobiliară, însă conform răspunsului primit la data de 31.10.2012 aceasta refuză executarea silită şi recuperarea creanţei în această modalitate.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 56 din Legea nr. 188/2000 coroborat cu art. 242 alin. 2 Cod de procedură civilă.

În dovedirea cererii, s-au depus la dosar, în copie, ordinul de plată nr. IUR9OF/28.11.2012, sentinţa civilă nr. 12912/22.10.2012 a Judecătoriei Tg-Jiu, încheierea nr. 39354/2012, comunicarea închirierii din dosarul nr. 39354/2012 al O.C.P.I. Gorj,  încheierea nr. 46930/2011 a Biroului de Cadastru ş Publicitate Imobiliară Gorj.

În cauză, intimatul BEJ D. L. a formulat note de şedinţă prin care a învederat instanţei că având în vedere că imobilul situat în Tg-Jiu, ……………, judeţul Gorj, a cărui urmărire silită este solicitată de către petentă este proprietatea numitei B. D. P. potrivit încheierii nr. 39354/18.07.2012 a O.C.P.I. Gorj, sub nici o formă acest imobil nu poate fi urmărit pentru o creanţă datorată de către o altă persoană, respectiv numitul B. M. I..

S-a mai menţionat că potrivit încheierii nr. 46930/12.09.2011 a O.C.P.I. Gorj, iniţial imobilul în cauză constituia bun comun al numiţilor B. M. I. şi B. D. P., iar ulterior acesta a devenit bun propriu al numitei B. D. P., potrivit încheierii nr. 39354/18.07.2012 al O.C.P.I Gorj, şi întrucât numita B. D. P. nu are calitate procesuală în dosarul de executare silită nr. 96/E/2011, debitor fiind numai numitul B. M. I., titlul executoriu aferent dosarului în cauză nu-i este opozabil acesteia, drept care nu poate fi dat curs cererii petentei prin care solicita urmărirea imobilului în cauză.

De asemenea, toate aceste chestiuni sunt recunoscute şi precizate expres chiar de către petenta S.C. M. R. S.A. în conţinutul plângerii formulate de către aceasta, drept care, cu atât mai mult este de neînţeles şi totodată nefondată solicitarea acestora.

Intimatul a anexat la dosarul cauzei, copie certificată a dosarului de executare nr. 96/E/2011, aşa cum a fost solicitat de către instanţa de judecată.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În dosarul nr. 96/E/2011 al BEJ D. E. L. s-a iniţiat executarea silită de către creditoarea S.C. M. R. S.A. a obligaţiilor stabilite prin titlul executoriu biletul la ordin seria BTRL3BT 9361052 emis la data de 09.02.2011, cu termen scadent la data de 30.03.2011, împotriva debitorului avalist B. M. I. (fila 31).

Instanţa mai reţine că prin sentinţa civilă nr. 12912/2012 a Judecătoriei Tg-Jiu a fost respinsă cererea formulată de reclamanta S.C. M. R. S.A. împotriva pârâţilor B. M. I. şi B. D. P., având ca obiect ieşirea din indiviziune a pârâţilor cu privire la bunul supus urmăririi silite, respectiv apartamentul descris în acţiune, pe considerentul că în timpul soluţionării acestei cauze, bunul suspus litigiului a fost atribuit în lotul pârâtei B. D. P., starea de codevălmăşie fiind sistată prin partajarea bunurilor, în cadrul dosarului nr. 849/267/2012 al Judecătoriei Novaci.

Sentinţa pronunţată în acest dosar a consfinţit tranzacţia părţilor în acest sens, motiv pentru care fraudarea intereselor creditorului şi eludarea dispoziţiilor art. 497 alin. 4 C. pr. civ. pot fi remediate doar printr-o cerere de anulare a tranzacţiei.

Astfel, art. 399 C. pr. civ. prevede că împotriva executării silite precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare, dar şi în cazul în care organul de executare refuză să înceapă executarea silită ori să îndeplinească un act de executare în condiţiile prevăzute de lege.

Prin urmare, acţiunea este admisibilă, însă având în vedere considerentele expuse anterior, instanţa apreciază neîntemeiată acţiunea, pe care o va respinge, refuzul executorului judecătoresc de a continua executarea silită fiind legal, raportat la faptul că bunul nu se află exclusiv în patrimoniul debitorului avalist, ci în patrimoniul unei alte persoane, dreptul de proprietate asupra imobilului ce face obiectul executării silite fiind intabulat pe numele B. D. P..

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge contestaţia formulată de contestatoarea S.C. M. R. S.A. cu sediul în …………….., în contradictoriu cu intimatul BEJ D. E. L. cu sediul în ………………... Gorj.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică de la 21.01.2013. 

Preşedinte,

ANA MARIA NICOLCESCU

Grefier,

LĂCRĂMIOARA GRIGORIE

Red. A.N. -  23 ianuarie 2013

Thred. E.D.

Ex. 4