Anulare titlu proprietate

Sentinţă civilă 732 din 29.01.2013


Dosar nr.

R O M Â N I A

Cod operator 2445

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU

TÂRGU JIU

JUDEŢUL GORJ

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ  Nr. 732/2013

Şedinţa publică de la 29 Ianuarie 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Grefier

Pe rol fiind pronunţarea asupra dezbaterilor care au avut loc în şedinţa publică din 22.01.2013 privind judecarea acţiunii cauzei civile formulată de  petiţionara P E în contradictoriu cu  pârâtul B AL. Ş şi pe intimaţii COMISIA LOCALĂ DE APLICARE A LEGII 18 /1991, COMISIA JUDEŢEANĂ DE APLICARE A LEGII 18/1991, având ca obiect fond funciar.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită din ziua dezbaterilor.

Deliberând, instanţa pronunţă următoarea sentinţă civilă :

INSTANŢA

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg.-Jiu sub nr. ….petiţionara P E a solicitat instanţei de judecată ca prin sentinţa pe care o va pronunţa în contradictoriu cu pârâtul B Ş şi cu intimatele Comisia Locală de fond funciar Dăneşti şi Comisia Judeţeană Gorj pentru stabilirea dreptului de proprietate să constate nulitatea absolută a titlului de proprietate nr. 441260 din 31.10.1995 şi a actelor premergătoare ce au stat la baza emiterii acestuia, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii petiţionara a arătat că acest titlu de proprietate este emis pe numele pârâtului B Ş, deşi terenurile la care se referă aparţin în exclusivitate petiţionarei, după cum rezultă din sentinţa civilă nr. …..şi din contractul de schimb autentificat la Notariatul de Stat Gorj sub nr…... mai mult decât atât, cererea pentru reconstituirea dreptului de proprietate a fost formulată în baza Legii nr. 18/1991 de către petiţionară.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. III lit. a din Legea nr. 169/1997.

Prin întâmpinarea formulată în cauză – fila 32 din dosar – pârâtul B Ş a solicitat respingerea ca neîntemeiată a cererii arătând că titlul de proprietate atacat de petiţionară a fost emis cu respectarea normelor legale în vigoare şi actele premergătoare, respectiv  HCJ nr. 65/1992 , procesul verbal de punere în posesie nr. 162/1994 şi adeverinţa provizorie nr. 229/1994 fiind emise cu respectarea procedurilor speciale în materie. Pârâtul a recunoscut că cererea formulată este formulată de petiţionară, însă aceasta a insistat ca titlul de proprietate să fie eliberat direct pe numele pârâtului, ca descendent al acesteia. Pârâtul a precizat că pe unul dintre terenurile la care se referă petiţionara se află o casă în care familia pârâtului a investit sume de bani considerabile pentru extindere şi modernizare, având în vedere că relaţiile dintre el şi petiţionară, mama sa, au fost bune, dar acţiunea de faţă reprezintă schimbarea atitudinii mamei sale, urmare a influenţei pe care aceasta o suportă din partea unei terţe persoane.

Deşi legal citate, intimatele nu au formulat întâmpinare şi au exprimat un punct de vedere în cauză, intimata Comisia Locală Dăneşti înaintând la dosarul cauzei, urmare a solicitării instanţei, actele ce au stat la baza emiterii titlului de proprietate contestat prin cererea principală , precizând că nu există o hotărâre a Comisiei Judeţene în cauză.

Din actele aflate la dosarul cauzei , instanţa constată şi reţine că petiţionara a solicitat, prin cererea aflată în copie la fila 44 , reconstituirea dreptului de proprietate asupra unui teren arabil, situat în………., învecinat la răsărit cu…………, dar şi asupra unui teren situat în ……………., în continuarea grădinii casei, teren cu lungimea de 100 m şi cu lăţimea de 15 m, învecinat la răsărit cu……….

Comisia Locală Dăneşti a învederat instanţei că pe baza acestei cereri s-a emis titlul de proprietate atacata prin cererea de faţă, pe numele pârâtului, cuprinzând şi cele două terenuri , însă emiterea titlului respectiv nu a fost precedată de o hotărâre a Comisiei Judeţene Gorj şi nici de alte acte premergătoare.

Reglementând procedura reconstituirii dreptului de proprietate, Legea 18/1991 stabileşte anumite etape şi atribuţii în sarcina comisiei locale şi a celei judeţene, în scopul garantării emiterii unor titluri de proprietate care să reflecte situaţii concrete reale. În speţa de faţă, instanţa constată că deşi cererea a fost formulată de o persoană, titlul a fost emis de o altă persoană, fiind lipsite de relevanţă juridică susţinerile că pârâtul, pe numele căruia s-a emis titlul este fiul petiţionarei, semnatara cererii , că petiţionara a fost cea care a depus stăruinţe în sensul trecerii numelui pârâtului pe titlul de proprietate, comisiei locale revenindu-i obligaţia de a respecta dispoziţiile legale imperative în materie. Astfel, Legea nr. 18/1991 prevede expres care sunt categoriile de persoane îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate, neexistând situaţii derogatorii în sensul că aceasta ar putea să învestească o comisie locală pentru a se întocmi documentaţia pe numele altei persoane.

Mai mult decât atât, Comisia Judeţeană Gorj a procedat la emiterea unui titlu de proprietate fără ca anterior, în urma analizei documentaţiei specifice realizate de către Comisia Locală Dăneşti, să fi dispus prin hotărâre validarea sau invalidarea unei propuneri făcută în acest sens de către comisia locală, cu toate consecinţele ce decurg de aici.

Potrivit Legii nr. 18/1991şi HG 890/2005 , în urma întocmirii documentaţiei necesare, comisia locală face o propunere comisiei judeţene în sensul validării sau invalidării dreptului de proprietate al persoanei care a formulat o cerere în acest sens, afişând această propunere, cu dreptul persoanei de a ataca cu contestaţie la comisia judeţeană această propunere.

Se constată, în speţa de faţă, că petiţionara a fost lipsită de acest drept, după cum a fost, de asemenea, în imposibilitate de a ataca hotărârea comisiei judeţene, potrivit legii, deoarece o astfel de hotărâre nu s-a emis anterior eliberării titlului de proprietate.

Se constată astfel că atât comisia locală cât şi cea judeţeană nu au respectat dispoziţiile Legii nr. 18/1991 în cauză, procedând la emiterea unui titlu de proprietate pe numele altei persoane decât cea care a formulat o cerere cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri, iar emiterea titlului nu a fost precedată de parcurgerea etapelor obligatorii, respectiv nu există dovada în cauză a întocmirii documentaţiei necesare de către comisia locală, a propunerii în sensul validării sau invalidării dreptului de proprietate către comisia judeţeană ori a hotărârii comisiei judeţene .

Prin urmare, instanţa priveşte cererea petiţionarei ca fiind întemeiată şi o va admite ca atare, susţinerile pârâtului din întâmpinare cu privire la cheltuielile realizate în privinţa construcţiei situată pe unul dintre terenurile cuprinse în titlul de proprietate în litigiu neavând relevanţă juridică în această cauză, raportat la obiectul pricinii, ci eventual pe calea unei acţiuni separate.

În privinţa cheltuielilor de judecată solicitate de către petiţionară, instanţa constată că cererea sa este întemeiată şi dovedită, la dosarul cauzei existând chitanţa ce atestă plata onorariului apărătorului ales în cuantum de 800 lei, culpa procesuală în cauză revenind celor două comisii, astfel încât ele vor fi obligate în solidar la plata acestei sume către reclamante, în temeiul legal conferit de art. 274 C.pr.civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite cererea formulată de petiţionara P E cu sediul procesual ales la ……….cu sediul în ……….în contradictoriu cu pârâtul B Ş domiciliat în ….. şi cu intimatele Comisia Locală Dăneşti şi Comisia Judeţeană Gorj pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Constată nulitatea absolută a titlului de proprietate nr. 441260din 31.10.1995, a procesului verbal de punere în posesie şi a tuturor actelor premergătoare ce au stat la baza eliberării acestora.

Obligă intimatele în solidar la 800 lei cheltuieli de judecată petiţionarei.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 29.01.2013 la Judecătoria Tg.-Jiu.