Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 15517 din 07.12.2012


Dosar nr. 16192/318/2012

R O M Â N I A

Cod operator 2445

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU

JUDEŢUL GORJ

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 15517/2012

Şedinţa publică de la 07 Decembrie 2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Grefier Şef

Pe rol  fiind judecarea plângerii contravenţionale, formulată de petenta  SC M.T.SRL împotriva procesului verbal de contravenţie seria  CP nr. 1643112 din 31.08.2012, încheiat de Poliţia Turceni, în contradictoriu cu intimatul I.P.J. Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns avocat BN, pentru petentă, lipsă fiind intimatul.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, s-a depus la dosar de către reprezentantul petentei adresa nr. 228/23.11.2012 emisă de Registrul Auto Român, după care, nemaifiind alte cereri de formulat, probe de administrat şi excepţii de invocat, instanţa a constatat cauza în stare de judecată şi a acordat cuvântul pe fond.

Avocat B.N, pentru petenta a solicitat admiterea plângerii,  anularea procesului verbal contestat de petentă şi exonerarea acesteia de plata amenzii aplicate, iar în subsidiar înlocuirea amenzii cu sancţiunea avertisment.

INSTANŢA

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu sub nr. 16192/318/2012, petenta SC M.T.SRL a solicitat instanţei ca, în contradictoriu cu intimatul I.P.J. Gorj, prin sentinţa ce se va pronunţa, să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie seria  CP nr. 1643112 din 31.08.2012, încheiat de Poliţia Turceni, exonerarea sa de plata amenzii aplicate în cuantum de 8000 lei, iar în subsidiar înlocuirea amenzii cu sancţiunea avertisment.

În motivarea plângerii, petenta a arătat că prin procesul verbal contestat a fost amendată cu suma de 8000 lei, reţinându-se că, la data de 31 .08.2012, autoutilitara cu numărul de înmatriculare B 69 VUU şi semiremorca cu nr. de înmatriculare PH 23 PAM, proprietatea sa, au fost depistate în trafic, pe raza comunei Brăneşti, judeţul Gorj, fără a fi echipate cu plăcuţe din care să rezulte masele şi dimensiunile maxime admise/autorizate ale acestora, faptă ce constituie contravenţia prevăzută de art.4 pct.61 din HG nr.69/2012.

A susţinut petenta că procesul verbal de contravenţie este nelegal şi netemeinic întrucât nu  cuprinde datele de identificare ale reprezentantului său legal, administrator Pleşea Dumitru, aşa cum prevede art.16 alin.l din OG nr.2/2001, această  împrejurare de fapt rezultând chiar din cuprinsul actului de constatare, iar  pe de altă parte acesta a fost încheiat în lipsa reprezentantului său  legal care nu  a avut posibilitatea de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare, aşa cum prevede art.16 alin.7 din OG nr.2/2001.

Petenta a mai arătat că, procedând în acest mod, agentul constatator i-a încălcat dreptul la apărare întrucât nu a putut da explicaţii cu privire la pretinsa faptă contravenţională reţinută în sarcina sa şi acesta  nu avea dreptul de a constata contravenţia deoarece nu avea calitatea de poliţist rutier (art.57 din HG nr.69/2012) şi din cauza timpului scurt care a trecut de la adoptarea HG nr.69/2012 şi până în prezent, nu au fost adoptate măsuri concrete de Autoritatea Rutieră Română sau de Registrul Auto Român pentru echiparea autovehiculelor de transport rutier cu plăcuţele la care se referă art.4 pct.61 din acest act normativ, aceste autorităţi comunicându-i că nu au fost încă fabricate plăcuţe standardizate care să fi fost omologate, astfel încât nu a avut posibilitatea concretă de a echipa autovehiculul respectiv  cu plăcuţele respective.

Petenta a apreciat că sancţiunea contravenţională de 8000 lei amendă nu este proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite deoarece agentul constatator nu a ţinut seama de împrejurările în care aceasta a fost comisă, de faptul că nu a creat o stare de pericol pentru circulaţia pe drumurile publice şi nici nu a produs vreo pagubă vreunei persoane fizice sau juridice şi nici  de faptul că societatea nu a mai fost sancţionată contravenţional pentru asemenea fapte şi că are o situaţie financiar contabilă dificilă care nu-i permite achitarea unei amenzi de 8000 lei.

În dovedirea plângerii, petenta a depus la dosar  procesul verbal contestat, dovada de comunicare, adresa nr.228/2012 emisă de RAR şi adresa nr.228/2012 emisă de petentă către RAR Bucureşti.

În cauză intimatul nu a formulat întâmpinare, însă, cu adresa nr. 299628/31.10.2012, a înaintat la dosar raportul agentului constatator din 31.10.2012 şi procesul verbal contestat de petentă.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine:

Prin procesul verbal contestat petenta a fost sancţionată  cu amendă în cuantum de 8000 lei în temeiul art.4 pct. 61 raportat la  art. 7 alin.1 lit.a  din HG 69/2002,  reţinându-se în sarcina acesteia că la data de 31.08.2012, ora 14:45  pe raza localităţii Brăneşti, au fost depistate în trafic autoutilitara cu numărul de înmatriculare B 69 VUU şi semiremorca cu nr. de înmatriculare PH 23 PAM, proprietatea acesteia, fără a fi echipate cu plăcuţe din care să rezulte masele şi dimensiunile maxime admise/autorizate ale acestora.

Potrivit Ordinului nr.1640/2012 (art.III), plăcuţele din care rezultă dimensiunile şi masele maxime autorizate ale vehiculului se aplică de către Registrul Auto Român, iar această prevedere intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării Ordinului nr.1640/2012 în Monitorul Oficial nr. 791/26.11.2012, aspect confirmat de prevederile legale enunţate şi de adresa nr.228/2012 emisă de Registrul Auto Român.

Pentru considerentele expuse, instanţa apreciază ca nelegal procesul verbal de contravenţie seria  CP nr. 1643112 din 31.08.2012 încheiat de Poliţia Turceni, astfel că va admite plângerea, va anula procesul verbal contestat şi va exonera petenta de  sancţiunea aplicată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite plângerea contravenţională formulată de petenta  SC M.T.SRL, cu sediul în  localitatea Ceraşu, sat Valea Borului, jud. Prahova,  împotriva procesului verbal de contravenţie seria CP nr. 1643112 din 31.08.2012, încheiat de Poliţia Turceni, în contradictoriu cu intimatul I.P.J. Gorj.

Anulează procesul verbal contestat şi exonerează petenta de  sancţiunea aplicată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 07 Decembrie 2012, la Judecătoria Tg-Jiu,

PREŞEDINTE

 Grefier