Revendicare imobiliară

Sentinţă civilă 5347 din 14.06.2011


Dosar nr. 11783/318/2010 Nr. operator 2445

Revendicare imobiliara

R  O  M    N  I  A

JUDECATORIA TG.- JIU

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA NR.  5347

 SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE  14.06.2011

INSTANTA CONSTITUITA DIN:

PRESEDINTE: MIHAELA SURDOIU

GREFIER: IRINA CALUGARU

Pe rol fiind solutionarea actiunii formulata de reclamantul............, domiciliat în............,  în contradictoriu cu pârâtul............, domiciliat în.................,  având ca obiect revendicare imobiliara.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns reclamantul ..........si pârâtul..........., personal si asistat de catre avocat .........si ..........

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta  care învedereaza instantei ca, la data de 01.06.2011, prin serviciul registratura, expertul topograf ........a depus raportul de expertiza încuviintat în cauza (filele 66-70).

Reclamantul solicita efectuarea unei cercetari la fata locului, apreciind ca se impune administrarea acestui mijloc de proba, având în vedere ca expertul topograf a considerat gardul de pe linia opusa, ca facând parte din proprietatea sa.

Instanta acorda cuvântul asupra cererii formulate de catre reclamant.

Avocat ..........afirma ca nu are obiectiuni asupra raportului de expertiza efectuat în cauza si arata ca lasa la aprecierea instantei solutia asupra cererii formulate de catre reclamant, apreciind însa ca o cercetarea la fata locului nu se justifica având în vedere raportul de expertiza efectuat în cauza.

Instanta respinge cererea formulata  de catre reclamantul .......prin care solicita efectuarea unei cercetarii la fata locului, apreciind-o ca nefiind utila cauzei.

Partile afirma ca nu mai au alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau exceptii de invocat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Reclamantul ...........solicita admiterea actiunii formulate, în sensul obligarii pârâtului sa îi lase în deplina proprietate si linistita posesie suprafata de teren de 0,30 cm, pe o lungime de 20 m, solicitând totodata ca pârâtul sa fie obligat sa îsi mute gardul la limita proprietatii, conform schitei cadastrale; cu cheltuieli de judecata; Sustine ca, expertul topograf nu a  realizat masuratorile la mijlocul laturii comune, pentru ca daca proceda în acest mod, era identificata exact suprafata de 0,30 cm iar, din punctul de 20 m,  acesta nu porneste  drept ci sub fora de unghi, afirmând totodata ca suprafata totala de pe cadastrul pârâtului si suprafata reala din teren, este exact suprafata pe care i-o ocupa pârâtul.

Avocat ...................solicita, în raport de probatoriul administrat în cauza, respingerea actiunii formulate; Afirma ca nu actul de cadastru sta la baza masuratorilor, din contractul de vânzare cumparare al reclamantului reiesind faptul ca acesta cumpara 483 mp iar la masuratori se trece suprafata de  492 mp, aceasta diferenta repercutându-se asupra suprafetei solicitate în plus; Mai arata ca raportul de expertiza efectuat în cauza stabileste ca linia de hotar dintre cele doua proprietati nu exista, astfel ca, nu poate avea loc nici o discutie cu privire la amplasamentul terenului, tot prin raportul de expertiza efectuat în cauza fiind  stabilit ca suprafata care îi lipseste reclamantului nu este cea ocupata de pârât; Apreciaza ca actiunea formulata de catre reclamant contine si unele anomalii, aceasta raportându-se pe obligatia de a face sau pe granituire; cu cheltuieli de judecata.

În replica, reclamantul solicita instantei sa aiba în vedere contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 2639/23.05.2008.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele :

Prin actiunea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 02.07.2010, sub nr. 11783/318/2010,  reclamantul .........a solicitat instantei de judecata ca prin hotarârea ce o va pronunta în contradictoriu cu pârâtul ...........sa dispuna obligarea acestuia sa-i lase în deplina proprietate si linistita posesie terenul în lungime de circa 20 m, pe o latime de 0,30 cm, situat în Tg- Jiu, strada Constantin Savoiu, numarul 14, judetul Gorj,  pe latura de nord a proprietatii sale; obligarea pârâtului sa îsi mute gardul la limita proprietatii, conform schitei cadastrale nr. 9270; cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii reclamantul a aratat ca prin contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 2639/23.05.2008, de catre ..............a cumparat suprafata de 492 mp teren curti - constructii si arabil si o casa de locuit împreuna cu anexele gospodaresti situate în Tg- Jiu, strada Constantin Savoiu, numarul 14, judetul Gorj iar între proprietatea sa si cea a pârâtului nu exista gard, limita de proprietate fiind data de stâlpi din teava metalica plantati la 2-3 si care sustin halânga de vie a  pârâtului.

A mai aratat reclamantul ca la data de 25.05.2009 a obtinut autorizatie de demolare a casei iar pârâtul nu a mai respectat acei stâlpi din teava si a construit o temelie din beton cu alti stâlpi metalici la o distanta de 0,30 cm, afectându-i astfel proprietatea,  ramânându-i la strada latimea de 11,40 m în loc de 11,70 m, conform schitei cadastrale nr. 9270/28.01.2008.

În drept au fost invocate dispozitiile articolului 480 Cod Civil si urmatoarele. 

Au fost anexate, în fotocopie, contract de vânzare cumparare autentificat sub nr. 2639/23.05.2008, de catre ...............plan de amplasament si delimitare a imobilului cu numarul cadastral nr. 9270, autorizatie de desfiintare nr. 343/25.05.2009.

Cererea a fost legal timbrata.

Prin întâmpinarea formulata în cauza pârâtul a solicitat respingerea ca nefondata a actiunii formulate de catre reclamant, afirmând ca nu ocupa din suprafata de teren pe care reclamantul o revendica prin cererea de chemare în judecata.

A mai aratat pârâtul ca prin contractul de vânzare cumparare nr. 151/29.01.1968, a cumparat imobilul situat în Tg- Jiu, strada 7 noiembrie (actualmente Constantin Savoiu), numarul 14, compus din teren în suprafata de 631,04 mp, împreuna cu un imobil constructie ce a fost edificat în baza autorizatiei de constructie nr. 147/20.12.1967, de la data cumpararii folosind doar proprietatea sa si netulburând în nici un fel proprietatea vecina.

Pârâtul a mai aratat ca în anul 2009 a intabulat dreptul sau de proprietate, dimensiunile din schita cadastrala respectând dimensiunile proprietatii, asa cum reiese din contractul de vânzare cumparare din anul 1968, cât si din autorizatia de constructie din anul 1967, asa cum se poate observa din schita cadastrala atât în partea de nord cât si în partea de sud si est, la data la care a facut cadastrul, existau deja cadastre si peste care lucrarea sa nu s-a suprapus în nici un fel, fapt ce denota ca nu ocupa alt teren decât cel din actele de proprietate; Cu cheltuieli de judecata.

În drept au fost invocate prevederile articolelor 115-119 Cod de Procedura Civila iar, în temeiul articolului 242, alineat 2 Cod de Procedura Civil s-a solicitat judecarea cauzei în lipsa.

Au fost anexate, în fotocopie, contract de vânzare cumparate autentificat sub nr. 151/29.01.1968, autorizatie pentru înstrainare de tren cu constructii nr. 147/20.12.1967, plan de amplasament si delimitare a imobilului cu numarul cadastral nr. 37441, B.I seria B.C, nr. 863364 si plan de situatie.

Pe parcursul cercetarii judecatoresti a fost administrata proba cu interogatoriul pârâtului, proba testimoniala, în acest sens fiind audiati martorii ............si proba cu expertiza tehnica de specialitate.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta constata ca actiunea formulata de reclamantul ..........în contradictoriu cu pârâtul ...............este neîntemeiata pentru urmatoarele considerente:

Actiunea în revendicare este acea actiune reala prin care reclamantul cere instantei de judecata sa i se recunoasca dreptul de proprietate asupra unui bun determinat si, pe cale de consecinta, sa-l oblige pe pârât la restituirea posesiei bunului.

Astfel, în cadrul unei actiuni în revendicare reclamantul, care are sarcina probei conform art. 1169 Cod civil, trebuie sa faca dovada pe de o parte a dreptului sau de proprietate asupra imobilului revendicat iar pe de alta parte a faptului ca acest imobil este ocupat de catre pârât.

Conform contractului de vânzare cumparare autentificat sub nr. 2639/23.05.2008 (fila 5) reclamantul a cumparat suprafata de teren de 483 mp din acte, 492 mp din masuratori, la data efectuarii raportului de expertiza acesta ocupând efectiv suprafata de 491 mp.

Prin raportul de expertiza întocmit în cauza au fost identificate terenurile proprietatea partilor, concluzionându-se ca nu se poate stabili cu certitudine daca pârâtul ocupa din terenul reclamantului.

Este adevarat ca raportul de expertiza a concluzionat faptul ca reclamantul are consemnata în documentatia cadastrala latimea totala a terenului ca fiind de 11,70 m, la efectuarea masuratorilor în vederea întocmirii raportului de expertiza reiesind ca latimea terenului ocupat efectiv de reclamant este de 11,49m, însa pe de alta parte, acelasi raport de expertiza, stabileste ca latimea terenului ocupat efectiv de catre pârât este de 14,96 m, în documentatia cadastrala având mentionata o latime de 15,00 m., astfel ca nu se poate retine ca eventuala diferenta de latime a terenului proprietatea reclamantului ar fi ocupata de catre pârât.

Mai mult decât atât, prin actiunea formulata reclamantul a sustinut ca pârâtul i-ar ocupa un teren cu lungimea de 20 m si latimea de 0,30 m, prin urmare o suprafata de 6 mp, or din raportul de expertiza întocmit în cauza rezulta o diferenta între suprafata efectiv detinuta de reclamant si suprafata pentru care acesta are întocmita documentatia de 1 mp, cu privire la care însa nu s-a putut stabili daca este ocupata de pârât.

Având în vedere cele aratate instanta apreciaza ca nu s-a facut dovada certa ca pârâtul ar ocupa din terenul reclamantului, astfel ca nu sunt îndeplinite în cauza conditiile prevazute de lege pentru admisibilitatea actiunii în revendicare.

Pentru aceleasi considerente instanta apreciaza ca fiind neîntemeiat si capatul de cerere privind obligarea pârâtului sa-si mute gardul la limita proprietatii.

Pentru considerentele ce preced instanta urmeaza sa respinga actiunea formulata de reclamantul .,..............în contradictoriu cu pârâtul...............

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge actiunea formulata de reclamantul......, domiciliat în ............,  în contradictoriu cu pârâtul ..........domiciliat în ..........

Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi 14.06.2011.

PRESEDINTE, GREFIER,

MIHAELA  SURDOIU IRINA  CALUGARU

 Red.S.M./Th.S.M.

4 ex./11.07.2011