Obligaţia de a face

Sentinţă civilă 6641 din 20.04.2012


 Dosar nr. 2044/318/2012

Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA  nr. 6641

Sedinta publica de la 20 Aprilie 2012

Completul compus din:

PRESEDINTE

Grefier

 Pe rol  fiind judecarea actiunii civile având ca obiect obligatia de a face  formulata de reclamantul GV în contradictoriu cu  pârâtii OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA, RM  si CEM .

 La apelul nominal facut în sedinta publica  a raspuns reclamantul, iar pârâtii RM , CEM  au fost reprezentati de avocat ....

 Procedura legal îndeplinita.

 S-a facut referatul cauzei de catre grefiera de sedinta,  s-a constatat depus raspunsul la adresa emisa de instanta  catre OCPI Gorj, raspuns înaintat la termenul anterior prin fax, reclamantul si aparatorul pârâtilor învederând instantei ca au luat la cunostinta de continutul acestuia, precum si de înscrisurile  atasate, dupa care instanta a atasat sentinta nr. 1842/2008 a Judecatoriei  t., a invocat exceptia lipsei  calitatii  procesuale  pasive a OCPI Gorj  si constata cauza în stare de judecata, motiv pentru care s-a acordat cuvântul cu privire la exceptia invocata, cât si pe fond.

 Reclamantul a lasat solutionarea exceptiei la aprecierea instantei si  a pus concluzii de  admitere a cererii, asa cum a fost formulata.

 Avocat Sulea  Ion,  pentru  pârâtii RM  si CEM , a pus concluzii de respingere, fara cheltuieli de judecata.

INSTANTA

 Prin cererea de chemare în judecata  înregistrata pe rolul Judecatoriei Târgu Jiu sub nr. 2044/318/2012, reclamantul  GV a solicitat instantei, ca prin sentinta ce va pronunta,  sa dispuna obligarea pârâtei Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara sa înscrie somatia  imobiliara  emisa în dosarul nr. 367/E/2011 din data de 27.01.2012  privind  imobilul proprietatea debitorului RM , respectiv  cladire de locuit P+M.,  situat pe terenul proprietatea  pârâtei CEM , imobil cu numar cadastral 811 înscris în CF 35427 a localitatii Balesti.

 În motivarea  cererii, reclamantul a aratat  ca, la data de 24.10.2011 s-a adresat executorului judecatoresc pentru executarea silita a sumei pe care o datoreaza debitorul sau RM  în baza titlului executor si, în urma emiterii somatiei  imobiliare de catre BEJ EM , acesta a formulat cerere de înscriere a somatiei imobiliare la OCPI Gorj,  cererea fiindu-i respinsa  întrucât debitorul  RM nu a înscris la cartea funciara acest imobil, cu toate ca  înscrierea  somatiei  se putea face si în  vechiul registru  de transcriptiuni - inscriptiuni (comandamente), iar OCPI îl recunoaste pe debitorul sau ca proprietar al constructiei.

 Reclamantul mai arata ca a formulat cerere  de reexaminare a încheierii de respingere nr. 8171/13.02.2012, termenul  fixat fiind foarte lung, respectiv 26.03.2012,  existând pericolul  înstrainarii  imobilului.

 În drept, cererea a fost întemeiata pe dispozitiile art. 50 din Legea nr. 7/1996.

 În dovedirea cererii, reclamantul a depus la dosarul cauzei urmatoarele înscrisuri:  proces verbal de situatie nr. 367/E/2011, încheierea nr. 5171.

 În sedinta publica din 09.03.2012, din oficiu, în temeiul dispozitiilor art. 129 al. 5 C.pr.civila, instanta a dispus emiterea unei adrese la OCPI, pentru a înainta  documentatia avuta în vedere  la înscrierea în cartea funciara a imobilului cu numarul cadastral 811, sa comunice cererea reclamantului  cu privire la  notarea somatiei  în  cartea funciara,  modul de solutionare, precum si documentatia avuta în vedere la emiterea încheierii nr. 5171, raspunsul fiind înaintat prin adresa  nr. 3/3935/2012 împreuna cu înscrisurile atasate (filele 18-53 din dosar).

 Totodata, instanta a dispus anexarea la dosar a s.c. nr.1842/2008 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr.11401/318/2007.

 În temeiul art. 137 C.p.civila, instanta va proceda mai întâi la solutionarea exceptiei lipsei  calitatii  procesuale  pasive a OCPI G  retinând ca, potrivit deciziei nr. 72/15.10.2007 a Sectiilor Unite ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie, s-a admis recursul în interesul legii promovat de Procurorul General al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie si s-a statuat ca în cauzele care au ca obiect plângerile împotriva încheierilor de carte funciara întemeiate pe dispozitiile art. 50 din Legea nr. 7/1996, OCPI nu are calitate procesuala pasiva.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

 Prin actiunea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 11.05.2010, sub numarul  7127/318/2010, reclamantii GE si GV au solicitat instantei de judecata ca prin hotarârea ce o va pronunta în contradictoriu cu pârâtul RM  sa dispuna obligarea acestuia la plata sumei de  20.000 lei,  cu titlu de despagubiri.

 Prin s.c. nr.2427/2011 pronuntata în dosarul nr. 7127/318/2010 a fost admisa actiunea si obligat pârâtul RM  la plata catre reclamanti a sumei de 15.488 lei reprezentând contravaloarea constructiilor si lucrarilor edificate de reclamanti pe terenul în litigiu, precum si la plata catre reclamanti a sumei de 2511 cu titlu de cheltuieli de judecata, cu motivarea ca, din declaratiile martorilor audiati în cauza coroborate cu sentinta civila nr. 1842/12.03.2008 pronuntata în dosarul nr. 11401/318/2007, reiese ca pârâtul a devenit proprietarul suprafetei de 1300 mp în baza actului de adjudecare nr. 172/2005, pe acest teren fiind edificate un garaj, o fântâna, o hazna, un camin, gard despartitor si o plantatie de pomi fructiferi si vita de vie de catre reclamanti.

 Astfel instanta constata în dosarul nr. 7127/318/2010 ca martorul PG a declarat ca anexele gospodaresti existente pe terenul adjudecat de pârât au fost edificate de reclamanti, fiind proprietatea acestora, din sentinta civila nr. 1842/12.03.2008 pronuntata în dosarul nr. 11401/318/2007, instanta retinând ca în acest dosar pârâtul RM  (reclamant în dosarul nr. 11401/318/2007) a solicitat obligarea reclamantilor din prezentul dosar sa ridice gardul împrejmuitor si garajul edificat pe acest teren, însa s-a stabilit ca pârâtii nu pot fi obligati sa ridice constructiile existente pe terenul proprietatea lui RM  deoarece sunt proprietari de buna credinta, fiind aplicabile dispozitiile art. 494 Cod civil si întemeiate pretentiile reclamantilor de a solicita despagubiri pentru imobilele si plantatiile edificate cu buna credinta pe terenul pârâtului.

 Reclamantul a procedat la executarea silita imobiliara  a dispozitiilor din titlul executoriu reprezentat de s.c. nr.2427/2011 pronuntata în dosarul nr. 7127/318/2010, executare ce face obiectul dosarului nr. 367/E/2011 al BEJ EM în care a fost întocmit procesul verbal de situatie din data de 27.01.2012 ce descrie imobilul casa de locuit proprietatea debitorului, imobil amplasat pe suprafata de 1300 mp cu numar cadastral 811 înscris în CF 35427 a localitatii B., precizându-se ca acest teren este proprietatea pârâtei CEM .

 În dosarul nr. 367/E/2011 BEJ al EM a fost emisa somatia imobiliara din 27.01.2012 cu privire la constructia descrisa în procesul verbal de situatie din data de 27.01.2012 si s-a solicitat notarea acestei somatii, însa prin încheierea nr. 5171/2012 emisa de OCPI G a fost respinsa aceasta cere cu motivarea ca notarea se efectueaza în legatura cu imobile înscrise în cartea funciara, ori imobilul nu figureaza înscris în cartea funciara, în cauza fiind incidente prevederile art.893 C.civil potrivit carora se pot efectua doar împotriva acelora care, la data înregistrarii cererii, figureaza ca titulari ai dreptului de proprietate asupra imobilului pentru care se solicita notarea, iar din analiza cartii funciare se constata ca proprietarul imobilului este numita CEM  si RM .

 Instanta retine ca pârâtul RM  este proprietarul suprafetei de 1300 mp cu numar cadastral 811 înscris în CF 591 (si nu CF 35247) a localitatii Balesti, asa cum reiese din încheierea nr.9563/2007 a OCPI Gorj (depusa la fila 20), cât si din considerentele s.c. nr.2427/2011 pronuntata în dosarul nr. 7127/318/2010, iar pe acest teren debitorul a început edificarea unei constructii descrisa în procesul verbal de situatie din data de 27.01.2012 stat în dosarul nr. 367/E/2011 al BEJ EM , constructie care poate fi înscrisa în cartea funciara la data finalizarii si încheierii procesului verbal de receptie, potrivit art. 37 din Legea nr. 50/1991.

 Potrivit art. 893 C.civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 (invocat de OCPI G) înscrierea unui drept real se poate efectua numai împotriva aceluia care, la data înregistrarii cererii, este înscris ca titular al dreptului asupra caruia înscrierea urmeaza a fi facuta, însa instanta retine ca în cauza sunt incidente prevederile art.902 alin.2 pct. 17 din C. civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 potrivit cu care sunt supuse notarii în cartea funciara urmarirea imobilului.

 Sustinerea reclamantului în sensul ca  înscrierea  somatiei  se putea face si în  vechiul registru  de transcriptiuni - inscriptiuni (comandamente) nu poate fi primita deoarece la art. 113 alin. 3 din Ordinul nr. 633/2006 se prevede ca în localitatile cu regim de transcriptiuni si inscriptiuni, pâna la deschiderea cartilor funciare, privilegiile, ipotecile legale, sechestrul, urmarirea imobilului, a fructelor si a veniturilor sale, punerea în miscare a actiunii penale precum si actiunile pentru apararea drepturilor reale, vor continua sa fie înscrise în vechile registre de publicitate imobiliara, potrivit Codului civil si Codului de procedura civila, însa în speta de fata terenul pe care se afla amplasata constructia debitorului este înscris în CF 591 a localitatii Balesti, pe numele debitorului, iar obiectul drepturilor tabulare este definit la art. 876 alin 3 C.civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 ca fiind una sau mai multe parcele de teren alaturate, indiferent de categoria de folosinta, cu sau fara constructii, apartinând aceluiasi proprietar, situate pe teritoriul unei unitati administrativ teritoriale si care sunt identificate printr-un numar cadastral unic.

 Pentru considerentele expuse, instanta va admite în parte cererea, va anula încheierea nr. 5171/2012  pronuntata de OCPI  Gorj în dosarul nr. 5171/2012 si va dispune  notarea somatiei imobiliare nr. 367/E/2012 al BEJ EM în cartea funciara  nr. 591 a comunei B cu privire la constructia  descrisa în procesul verbal  de situatie 367/E/2011 din 27.01.2012, constructie amplasata  pe terenul  în suprafata de 1300 mp, având numarul  cadastral 811, proprietatea debitorului RM , urmând sa respinga cererea formulata în contradictoriu  cu OCPI  G  pentru lipsa  calitatii  procesuale  pasive.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 Admite în partea cererea formulata de reclamantul GV domiciliat în comuna B, judetul în contradictoriu cu pârâtii OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA, RM ,  domiciliat în  ..  si CEM , domiciliat în comuna ::::.

 Anuleaza încheierea nr. 5171/2012  pronuntata de OCPI  în dosarul nr. 5171/2012 si dispune  notarea somatiei imobiliare nr. 367/E/2012 al BEJ în cartea funciara  nr. 591 a comunei ... cu privire la constructia  descrisa în procesul verbal  de situatie 367/E/2011 din 27.01.2012, constructie amplasata  pe terenul  în suprafata de 1300 mp, având numarul  cadastral 811, proprietatea debitorului RM .

 Respinge  cererea formulata în contradictoriu  cu OCPI pentru lipsa  calitatii  procesuale  pasive.

 Cu apel în 15 zile de la  comunicare.

 Pronuntata în sedinta publica de la 20 Aprilie 2012

PRESEDINTE

Grefier

1