Partaj bunuri comune

Sentinţă civilă 4927 din 20.02.2013


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 4927/270/2012 partaj bunuri comune

Înreg. 04.09.2012

SENTINŢA CIVILĂ NR.

Şedinţa publică din data de 20 februarie 2013

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN :

Preşedinte  - 

Grefier - 

Astăzi a fost pe rol judecarea acţiunii civile formulată de reclamanta ---împotriva pârâtului ---, având ca obiect „partaj bunuri comune”.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns: pentru reclamantă avocat ---, pârâtul personal, lipsă fiind reclamanta.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, după care:

Avocat --- pentru reclamantă, depune la dosar recipisa de consemnare a sultei în cuantum de 24.876 lei seria TA nr. 2421698/810854/1/ 20.02.2013, chitanţa pentru plata acestei sulte seria TTF nr. 9012636/5252906/ 1/20.02.2013, chitanţa de achitare a suplimentului onorarului pentru expert în cuantum de 200 lei seria TTF nr. 9017423/5235460/1/13.02.2013 şi chitanţa nr. 2069/13.02.2013 de achitare a diferenţei de taxă de timbru în cuantum de 1982 lei. Arată că nu mai are alte cereri de formulat.

Pârâtul arată că nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind cereri noi de formulat, excepţii de invocat ori probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Avocat --- pentru reclamantă, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, în lotul reclamantei să fie atribuite toate bunurile consemnate în varianta I din expertiza ---, urmând ca pârâtul să primească sultă, să luaţi act că suma reprezentând sultă a fost depusă de reclamantă la CEC pârâtul urmând să ridice banii, obligarea pârâtului la cheltuieli de judecată.

Pârâtul nu este de acord să i se atribuie locuinţa reclamantei, acolo locuieşte din 2004, cum să plece din casă, unde să se ducă? Reclamanta când a plecat în 2008 i-a luat 30 de grame de aur, în vară a venit cu executorul. Mai arată că a făcut o fântână de care nu s-a spus nimic, are gard la şosea. Nu se poate descurca cu banii aceştia şi nici nu a avut posibilităţi să-i dea el reclamantei sultă.

În replică, avocat --- pentru reclamantă solicită a se avea în vedere că expertul a spus în lucrarea de expertiză că nu se poate partaja comod.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă;

Constată că prin acţiunea formulată reclamanta --- a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul ---, partajarea bunurilor comune dobândite de ei în timpul căsătoriei

Acţiunea a fost legal timbrată, iar în motivare se arată că părţile sunt căsătorite şi au pe rolul Judecătoriei Oneşti acţiune de divorţ. Reclamanta doreşte împărţirea bunurilor comune pe care le-a dobândit împreună cu pârâtul.

În drept, au fost invocate prevederile corespunzătoare Codului Civil şi Codului de procedură civilă.

În baza art. 167 Cod de procedură civilă, instanţa a încuviinţat probele cu înscrisuri, interogatoriu şi martori, ca fiind utile, pertinente şi concludente cauzei.

Din actele şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

  Reclamanta ---şi pârâtul --- s-au căsătorit la data de 14.08.1998, aşa cum rezultă din certificatul de căsătorie nr. ---, căsătoria fiind desfăcută prin divorţ, conform sentinţei civile nr. 3839/28.11.2012, pronunţată în dosarul nr. 3841/270/2012 al Judecătoriei Oneşti.

Înainte de căsătoria cu pârâtul, reclamanta şi fostul soţ au început construcţia unei case în comuna ---, însă au turnat doar temelia din beton pentru două camere şi au ridicat pereţii, la roşu, fără centura corespunzătoare(plafon).

Împreună cu pârâtul, şi cu o contribuţie egală, părţile au terminat cele două camere şi au făcut acoperişul din azbest, pe căpriori şi grinzi din lemn.

Alături au mai construit o cameră şi o bucătărie, acoperite tot cu azbest, pe căpriori şi grinzi din lemn.

De asemenea, tot cu o contribuţie egală, părţile au mai dobândit şi suprafaţa de 1.980,612 m.p. teren, din care suprafaţa de 588,977 m.p. teren curţi – construcţii şi suprafaţa de 1.391,635 m.p. teren arabil, situat în ----, aşa cum rezultă din contractul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. --- de  Biroul Notarului Public--- ( fila 6 dosar).

Se va majora lotul reclamantei cu contravaloarea temeliei din beton şi a pereţilor celor două camere, precizate mai sus şi reprezentând contribuţia sa exclusivă.

În urma probelor administrate, prin Încheierea din 14.11.2012, s-au stabilit: masa bunurilor comune, cotele ce revin fiecărei părţi, ulterior fiind desemnaţi experţi pentru evaluarea bunurilor şi formularea de propuneri de atribuire a loturilor.

Expertizele efectuate în cauză au respectat dispoziţiile din încheierea precizată anterior, părţile neridicând obiecţiuni de esenţă.

La termenul de judecată din data de 05.11.2012 reclamanta, prin apărător, a solicitat ca bunurile reţinute la masa bunurilor comune să fie atribuite reclamantei, angajându-se să plătească sulta în cursul procesului.

Prin Încheierea din data de 23.01.2013, în conformitate cu art. 67310 al. 1 Cod procedură civilă, s-a atribuit provizoriu reclamantei imobilul reţinut la masa bunurilor comune.

Pentru a hotărî astfel instanţa a avut în vedere precizările făcute de cei doi experţi în rapoartele de expertiză tehnică efectuate în cauză.

Astfel, expertul în construcţii civile nu recomandă un partaj în natură al construcţiei, atât din cauza amplasamentului relativ îngust(care permite relativ crearea a două accese separate dar destul de nefuncţionale) cât şi din cauza scăderii pe ansamblu a valorii proprietăţii.

De asemenea, expertul topo – cadastru precizează că, având în vedere amplasamentul construcţiilor cât şi modul de distribuire a părţilor, separarea acestora în două proprietăţi devine nefuncţională.

Partea din construcţie solicitată de pârât a-i fi atribuită (camera 3, bucătăria şi beciul cu acces) nu se poate atribui acestuia deoarece nu se poate crea cale de acces la proprietate, distanţele(lăţimile) fiind foarte mici şi nu există posibilitatea de a se folosi în condiţii normale construcţiile datorită imposibilităţii construirii căilor de acces cu respectarea normativelor P.S.I. şi de igienă (grupuri sanitare, fose).

La termenul de judecată din data de 20.02.2013, reclamanta, prin apărător, a depus la dosar recipisa de consemnare nr. 810854/1/20.02.2013 eliberată de C.E.C. Bank Oneşti, conform căreia reclamanta a consemnat la dispoziţia Judecătoriei Oneşti suma de 24.876 lei, reprezentând sultă.

Faţă de cele de mai sus şi de dispoziţiile art. 670 din Codul civil urmează a se admite acţiunea formulată de reclamantă şi a se dispune ieşirea părţilor din indiviziune, atribuind loturile conform expertizei tehnice efectuate de expert Socaci Ştefan, varianta nr. 1.

În raport de dispoziţiile art. 67310 al. 2 Cod procedură civilă se va atribui reclamantei imobilul reţinut la masa bunurilor comune, compus din teren şi construcţia amplasată pe acesta, pârâtul urmând să primească sulta corespunzătoare, consemnată de reclamantă la C.E.C. Bank Oneşti, recipisa de consemnare va fi eliberată pârâtului de către Judecătoria Oneşti – Camera de valori la data rămânerii irevocabile a prezentei hotărâri.

Se va dispune ca  B.L.E.T.J. din cadrul Tribunalului Bacău să plătească expertului Socaci Ştefan suma de 1.200 lei, iar expertului Metelescu Maria – Irina suma de 800 lei pentru expertizele efectuate în cauză.

În conformitate cu art. 274 Cod procedură civilă va fi obligat pârâtul să achite reclamantei suma de 2.035 lei cheltuielile de judecată, reprezentând cota parte din taxa judiciară de timbru, onorariile pentru experţi şi onorariul de avocat.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite acţiunea formulată de reclamanta --- împotriva pârâtului ---

Dispune ieşirea părţilor din indiviziune şi atribuie loturile conform expertizei tehnice efectuate de expert Socaci Ştefan, varianta nr. 1, după cum urmează:

Lotul nr. 1 se atribuie reclamantei şi cuprinde: suprafaţa de 1980,612 m.p. teren, situat în ---, care face parte componentă din prezenta, în val. 4.993 lei; casa amplasată pe terenul precizat anterior, compusă din trei camere, hol, bucătărie, baie, terasă, construită pe fundaţii şi elevaţii din beton ciclopian şi beton armat de rezistenţă, structură lemn şi paiantă la cam. Nr. 1 şi zidărie bolţari împănată cu samburi de beton armat şi centuri perimetrale, planşeu pe grinzi lemn şi acoperită cu azbociment ondulat(conform schiţei anexă nr. 1 – fila 78 dosar, care face parte componentă din prezenta), în val. 50.143 lei.

Valoare lot: 54.636 lei.

Valoarea cuvenită: 24.875 lei.

Lotul nr. 2 se atribuie pârâtului şi este format din sultă în cuantum de 24.876 lei, achitată de reclamantă la C.E.C. Bank Oneşti, conform chitanţei nr. --- şi consemnată la dispoziţia instanţei conform recipisei de consemnare nr. ---, eliberată de C.E.C. Bank Oneşti.

Dispune ca Judecătoria Oneşti – Camera de valori să elibereze pârâtului, la data rămânerii irevocabile a prezentei hotărâri, recipisa de consemnare a sumei arătată mai sus, reprezentând sultă.

Dispune ca B.L.E.T.J. din cadrul Tribunalului Bacău să plătească expertului Socaci Ştefan suma de 1.200 lei, iar expertului Metelescu Maria – Irina suma de 800 lei pentru expertizele efectuate în cauză.

Obligă pârâtul să achite reclamantei suma de 2.035 lei, reprezentând cota parte din cheltuielile de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 20 februarie 2013.

PREŞEDINTE, GREFIER,

1

Domenii speta