Partaj judiciar

Sentinţă civilă 1410 din 02.06.2015


Dosar nr. 1932/189/2014

R O M X N I A

JUDECATORIA X

JUDB

Sentinta civila Nr. 1410/2015

Sedinta publica de la 02 Iunie 2015

INSTANTA

In urmadeliberarii in secret in Camera de Consiliu, conform art. 395 C. pr. civ., a adoptat urmatoarea hotarXre:

I. Procedura de judecata

A. Cererea de chemare in judecata

Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 13.05.2014,sub nr. de dosar X reclamanta X X chemat in judecatape pXrXtul X X solicitXnd iesirea din indiviziune asupra imobilului situat in X, str. X X, nr.X format din casa de locuit si suprafata de 176 m.p. teren.

In motivarea, in fapt a cererii, a aratat ca, imobilul a apartinut tatalui sau, X X care a decedat la data de 14 decembrie 1988 sia carei succesiune a fost dezbatura conform certificatului de mostenitor nr. 40 de la 01.02.1989. Mostenitorii de la acel moment au fost X X a doua sotiecu care nu a avut copii, X X, in calitatae de fiu si X X. Sustine ca X X a decedat la data de 19.12.2011 in X, iar X X este fiul acestuia. Casa este veche, in stare de degradare, se autodemoleaza si nu este locuibila. Solicita ca iesirea din indiviziune sa se faca in cote de ? pentru fiecare mostenitor.

In drept,a invocat art. 979-995 C.proc. civ. si art. 669- 686 C.civ.

B. Apararile formulate

PXrXtul, a formulat intXmpinare, sis-a prezentat in fata instantei aratXnd ca este de acord cu actiunea.

C. Probe

Petentul a depus la dosar inscrisuri .

Instanta a administrat proba cu inscrisurile depuse la dosar.

D. Aspecte procesuale

Prin Incheierea de sedinta din data de 28.10.2014, Judecatoriaa dispus suspendarea judecatii cauzei cauza fiind repusa pe rol prin cererea de redeschidere ajudecatii formulata la data de 27.07.2015.

Instantaa invocat din oficiu exceptia autoritatii de lucru judecat si a ramas in pronuntare asupra exceptiei.

II. In fapt:

AnalizXnd actele si lucrarile dosarului, instanta retineurmatoarele:

X X si X X sunt frati, copii lui X X.

Conform certificatului de mostenitor nr. 65/1966 al Notariatului de Stat Local X, de pe urma defunctei X X, decedata la data de 25 noiembrie 1965 a ramas un imobil situat in X, str. X X, nr. X, jud. X format dintr-o casa de locuit si constructii anexa, precum si suprafata de teren de 176 m.p. teren aferent. Prin acelasi certificat de mostenitor s-a stabilit ca,defunctula lasat ca mostenitori pe X X, in calitate de sot supravietuitor, fara descendenti.

Conform certificatului de mostenitor din dosarul X al Notariatului de Stat local X de pe urma lui X X, decedat la data de 14.11.1988 a ramasun imobil situat in X, str. X X, nr. X, jud. X format dintr-o casa de locuit si constructii anexa, precum si suprafata de teren de 176 m.p. teren aferent, imobilcare a fost dobXndit de defunct prin mostenire de la sotia sa X X decedata in anul 1965. Prin acelasi certificat de mostenitor s-a stabilit ca,defunctula lasat ca mostenitori pe X X, in calitate de sotie supravietuitoare, precum si pe X X si X X in calitate de fii.

Din aceste acte rezulta ca defunctul X X a avut doua sotii, X X, prima sotie carea decedat la data de 25.11.1965, iar cea de-a doua sotie, cu acelasi nume, a ramas ca mostenitoare a defunctului, potrivit celui de al doilea certificat de mostenitor.

X Xavut si alta sotie X Natalia, mama reclamantei X X si a lui X X, conform actelor de stare civila.

Prin Sentinta civila nr. X de la data de 25.05.191 pronuntata de judecatoria X in dosarul nr. X, s-a admis cererea formulata de X X in contradictoriu cu X X si X X pentruiesirea din indiviziune. Prin sentinta civila s-a stabilit ca din masa succesorala ramasa de pe urma defunctului X X,face parte, un imobil situat in X, str. X X, nr. X, un loc de veci si bunuri mobile, mostenitorii defunctului fiind reclamanta X X si X X, in calitate de fii, precum si X X, in calitate de sotie supravietuitoare.

Prin aceeasi sentinta civila s-a dispus iesirea din indiviziune a partilor, reclamantei X X fiind atribuite bunurile mobile, pXrXtului X X, locul de veci, iar sotiei supravietuitoare X X, imobilul teren si constructie din X, str. X X, nr.X, jud. X, aceasta fiind obligata catre X X si X X la sulta.

In evidentele Primariei X figureaza ca fiind proprietar la imobilul din X, str. X X, X (X) X conform contractului de vXnzare cumparare autentificat sub nr. 883 din data de 07.02.1994.

III. In drept:

Conform art. 431 C.proc. civ., nimeni nu poate fi chemat in judecata de doua ori, ori in aceeasi calitate, in temeiul aceleasi cauze si pentru acelasi obiect.

Potrivit art. 432 C.proc. civ. exceptia puterii de lucru judecat se poate ridica, de parti sau judecator,in orice stare a procesului, chiar inaintea instantelor de recurs.

IV. Solutia instantei

Autoritatea lucrului judecat este o exceptie de fond care paralizeaza o noua actiune ce se refera la acelasi obiect, are aceeasi cauza si se poarta intre aceleasi parti si in aceeasi calitate.

Odata ce o hotarXre judecatoreasca a fost data, si nu e reformata prin caile legale de atac, se prezuma ca ea consacra adevaratele raporturi juridice ce exista intre partile care au purtat procesul.

Din perspectivatextelor mai sus invocate, analizXndelementele cauzei de fata cu care a fost investita instanta cucauza civila solutionata prin sentinta civila nr. 964 din data de 25.05.1991 pronuntata in dosarul X, instanta considera ca intre cererile deduse judecatiiexista identitate de parti.In cauza din 1991 au figurat ca parti reclamanta X Xsi X X, mostenitorii lui X X, iar in prezenta cauza, figureaza X X si mostenitorul lui X X, respectiv X X. Instanta constata ca partile au avut aceeasi calitate procesuala, avXnd in vedere ca in procesele de partaj, partile au dubla calitate, atXt de reclamant, cXt si de pXrXt.

Totodata, instanta apreciaza existenta identitatii obiectului, in ambelesolicitXndu-se iesirea din indiviziune asupraimobilului situat in X, str. X X, nr. X, jud. X, cXt si identitatea de cauza, dedusa din cererea de chemare in judecata si indicarea temeiurilor de drept, respectiv starea de indiviziune.

In cadrul concluziilor scrise, reclamanta, prin aparator a invocat noi motive,in combaterea exceptiei autoritatii de lucru judecat. A sustinut ca,sentinta civila a fost pronuntata la data de 23 mai 1991 cu mult peste termenul de prescriptie, iar intrucXt dreptul la actiunea la iesirea din indiviziune nu s-a prescris, dreptul la iesirea din indiviziune subzista si in prezent. HotarXrea judecatoreasca nua fost pusa in executare, iarpartii interesate trebuie sa i se recunoascaposibilitatea dea introduce o alta actiune, fara a i se opune autoritatea de lucru judecat.

Instanta retine ca hotarXrea judecatoreasca este caracterizata de anumite caractere printre care exclusivitatea si executorialitatea.

Prescriptia dreptului laexecutare silita afecteaza caracterul executoriu al hotarXrii judecatoresti, ramXnXnd eficiente celelalte atribute neatinse.

Prin hotarXrea anterioara, lui X X i s-a atribuit in proprietateimobilul casa si teren de 176 m.p. din X, str. X X, nr. 56, jud. X.

Din perspectiva acesteia, autoritatea de lucru judecat a acestei hotarXri prezinta aspectul pozitiv, in sensul ca se poate prevala intr-o noua judecata de acest drept de proprietate dobXndit prin hotarXrea judecatoreasca.

Din perspectivacelorlalte parti, mostenitori ai lui X X, respectiv X X si X X,hotarXreaprezinta aspectul negativ, in sensul ca nu mai pot repune in discutie dreptul de proprietate asupra imobiluluistabilit in favoarea unei alte parti, respectiv X X, intr-o actiune in configuratia existenta la data pronuntarii primei hotarXri. Practica judecatoreasca a stabilit ca pot exista situatiide fapt care sa fi condus la schimbarea acestei situatii, in sensul ca, de la data primului proces, reclamantul a pierdut dreptul de proprietate anterior recunoscut, in vreme ce pXrXtii l-au dobXndit.

Consecintele pe care exclusivitatea hotarXrii le are asupra unei noi cereri ulterioare trebuie determinate in raport de aceste efecte, pozitiv si negativ ale hotarXrii anterioare.

Instanta constata ca, prezenta actiune este declansata deX X, parte in contradictoriu cu care dreptul de proprietatea fost stabilit in favoarea lui X X. Prin actiunea promovata, X X si mostenitorul lui X X tindca intr-o noua judecata sa repuna in discutie dreptul transat in favoarea lui X X, in judecata anterioara, printr-o alta cererea de iesire din indiviziune.

Astfel,din perspectiva acestei parti puterea de lucru judecat anterioare are efectul negativ, iar noua cerereurmeaza sa fie respinsa, caci acest proces tinde practic sa inlaturare efectele hotarXrii judecatoresti anterioare.

X X si X Xnu se prevaleaza de un drept recunoscut anterior, acestora nu li s-a stabilit dreptul de proprietatea asupra imobiluluipentrua aprecia ca fiind incident efectul pozitiv la hotarXrii judecatoresti, si care ar permite promovarea altei actiuni, in vedere a obtineriiunui titlu executoriu pentru satisfacerea dreptului lor.

Cum cererea promovata tinde la inlaturarea exclusivitatii hotarXrii judecatoresti anterioare, instanta, urmeaza sa aplice efectul negativ la hotarXrii judecatoresti anterioare, urmXnd sa admita exceptia autoritatii de lucru judecat si sa respinga cererea de chemare in judecata, formulata de reclamanta X Xca efect al autoritatii de lucru judecat.

3

Domenii speta