Recunoastere hotarare straina

Sentinţă penală 147 din 20.03.2013


R O M A N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr.884/32/2012 - recunoaştere hotărâre străină -

Înreg. 12.12.2012

SENTINŢA PENALĂ NR. 147

Şedinţa publică din data de 20.03.2013

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

Preşedinte – ---

Grefier – ---

Ministerul Public reprezentat de procuror – ---

Astăzi a fost pe rol judecarea cauzei penale pentru recunoaşterea hotărârilor definitive pronunţate de instanţe de judecată din străinătate privind pe condamnatul ---

Desfăşurarea şedinţei de judecată s-a înregistrat cu mijloace tehnice audio, conform prevederilor art. 304 Cod procedură penală.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns  condamnatul asistat de avocat desemnat din oficiu ---

Procedura de citare  legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, care învederează instanţei  că procedura de citare este legal îndeplinită , după care,

Întrebat fiind de către instanţă, condamnatul precizează că a studiat conţinutul Legii nr. 302/2004 şi că nu are alte cereri de formulat.

Instanţa ia un supliment de declaraţie condamnatului, în baza art.  324 alin. 2  cod procedură penală, declaraţia fiind consemnată şi ataşată  la dosar, după citire şi semnare.

Nefiind formulate cereri noi, instanţa declară terminată cercetarea judecătorească  şi acordă cuvântul în fond.

Procurorul, având cuvântul în fond, solicită în baza art. 242 din Legea nr. 302/2004 admiterea cererii , recunoaşterea amenzii judiciare  aplicată condamnatului --- şi obligarea acestuia  la plata sumei de 6000 lire turceşti la cursul valutar oficial de la data pronunţării prezentei hotărâri , la cheltuieli judiciare către stat.

Avocat ---din oficiu pentru condamnat, având cuvântul, solicită admiterea cererii, cu onorariu de avocat din fondurile Ministerului de Justiţie.

Condamnatul, având cuvântul, precizează că este de acord să achite amenda de 6000 de lire turceşti, a se avea în vedere că a fost audiat în urmă cu aproximativ 1 an prin comisie rogatorie la cererea formulată de Tribunalul Bodrum din Republica Turcia.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei penale de faţă,

Prin sentinţa penală nr. 14/07.02.2013 Curtea de Apel Bacău şi-a declinat în favoarea acestei instanţe  competenţa de soluţionare a cererii autorităţilor din Turcia privind recunoaşterea şi executarea de către autorităţile române competente a sentinţei nr. 2011/145 din data de 22.03.2011 a Tribunalului Corecţional 4 Bodrum prin care persoana solicitată --- a fost condamnată la plata sumei de 6000,00 LT. cu titlu de amendă judiciară pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 86/4 Cod penal turc.

Instanţa astfel sesizată reţine următoarele:

Prin hotărârea din data de 22.03.2011 pronunţată în dosarul nr. 2007/42 Tribunalul Corecţional 4 Bodrum din Republica Turcia a dispus condamnarea inculpatului ---, la amendă judiciară în sumă de 6000,00 LT, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 86/4 Cod penal turc.

În fapt, s-a reţinut că în data de 27.08.2005 , în jurul orei 1900 , în timp ce se deplasa cu autovehiculul BC – 05 – ZTR, din direcţia Bodrum în direcţia Turgutreis, în apropierea Magazinului Tansaş Konacik, inculpatul a lovit cu autoturismul său motocicleta pe care se aflau 2 persoane, înmatriculată cu nr. 48 UD 917, provocând vătămarea corporală a reclamanţilor, faptă prevăzută de art. 89/4 Cod penal turc.

Hotărârea penală nr. 2111/145 pronunţată de Tribunalul Corecţional 4 Bodrum a rămas definitivă la data de 03.10.2011 şi, deşi nu s-a prezentat personal în instanţă, persoana condamnată --- a fost informată cu privire la învinuirea ce i se aduce, la data şi locul stabilite pentru proces.

Mai mult, acesta a fost audiat de Judecătoria Oneşti, prin comisie rogatorie, la cererea autorităţii judiciare din Turcia, în dosarul penal nr. 2007/42.

În prezenta cauză s-a prezentat persoana solicitată , care fiind audiată în prezenţa apărătorului desemnat din oficiu, a declarat că în România nu a fost judecată pentru infracţiunea ce i-a atras condamnarea pe teritoriul Turciei şi că este de acord să achite amenda judiciară de 6000,00 LT.

Totodată, instanţa reţine că recunoaşterea şi executarea hotărârilor penale şi a actelor judiciare este reglementată de Titlul V  din Legea nr. 302/2004, privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală – prevederi ce constituie dreptul comun în această materie.

Prin hotărârea penală nr. 2111/145 a Tribunalului Corecţional 4 Bodrum i s-a aplicat persoanei solicitate o sancţiune pecuniară, astfel că în cauză sunt incidente prevederile art. 239 al. 2 din Legea nr. 302/2004, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 222/2008 prin care s-a transpus şi în dreptul românesc Decizia – Cadru 2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce a sancţiunilor pecuniare.

În cauză este îndeplinită condiţia dublei incriminări, în sensul că infracţiunea pentru care a fost condamnat --- este incriminată şi de legislaţia românească, respectiv în art. 184 Cod penal.

Din examinarea dispoziţiilor art. 241 din Legea nr. 302/2004, privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală rezultă că în cauză nu există nici un motiv de nerecunoaştere sau de neexecutare a hotărârii pronunţate de autoritatea judiciară a statului turc astfel că potrivit prevederilor art. 240 al. 1 din Legea nr. 302/2004 autoritatea judiciară română are obligaţia de a recunoaşte o hotărâre fără alte formalităţi şi să ia imediat toate măsurile necesare pentru executarea acesteia.

Faţă de considerentele mai – sus invocate , instanţa va recunoaşte amenda judiciară în sumă de 6000,00 LT aplicată persoanei solicitate --- , prin sentinţa penală nr. 2011/145 pronunţată în dosarul nr.2007/42 de Tribunalul Corecţional 4 Bodrum, rămasă definitivă la data de 03.10.2011.

În conformitate cu dispoziţiile art. 242 al. 2 din Legea nr. 302/2004 se va schimba amenda judiciară de 6000,00 LT în moneda României, ca stat de executare, la cursul valutar oficial la data pronunţării prezentei hotărâri, urmând ca persoana condamnată să execute amenda penală în sumă de 11.277 lei.

Va fi atenţionată persoana solicitată --- asupra consecinţelor sustragerii cu rea – credinţă de la executarea amenzii, astfel cum prevede art. 631 Cod penal.

Instanţa va constata că persoanei condamnate --- i-a fost asigurată asistenţa judiciară din oficiu.

În baza art. 247 lit. a din Legea nr. 302/2004 prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei de Drept şi Cooperare Judiciară din cadrul Ministerului Justiţiei şi Parchetului General Bodrum din Republica Turcia, în calitate de autoritate judiciară solicitantă.

În vederea traducerii în limba franceză a copiei prezentei hotărâri , va fi desemnată doamna ---

Cheltuielile judiciare avansate de statul român în prezenta cauză vor rămâne în sarcina acestuia, conform dispoziţiilor art. 246 al. 2 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T  E:

În baza art. 240 al. 1 şi art. 239 al. 2 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală şi art. 6 din Decizia – cadru 2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce a sancţiunilor financiare , admite cererea formulată de Parchetul General Bodrum din Republica Turcia privind pe condamnatul ---

Recunoaşte amenda judiciară  aplicată persoanei solicitate ---prin sentinţa nr. 2011/145 din dosarul nr. 2007/42 pronunţată de Tribunalul Corecţional 4 Bodrum din Republica Turcia la data de 22.03.2011, definitivă la 03.10.2011 pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă a mai multor persoane prevăzută de art. 89/4 din Legea nr. 5237 – Cod penal turc.

În temeiul art. 242 al. 2 din Legea nr. 302/2004, schimbă sancţiunea pecuniară de 6000 lire turceşti aplicată persoanei condamnate --- prin sentinţa sus-menţionată, în moneda naţională a României ca stat de executare la cursul valutar oficial de la data pronunţării prezentei hotărâri şi în consecinţă:

Obligă persoana solicitată --- la plata sumei  de 11277 lei amendă penală.

Atrage atenţia condamnatului asupra dispoziţiilor art. 63/1 Cod penal român, în sensul că dacă se sustrage cu rea – credinţă de la executarea amenzii, instanţa poate înlocui această pedeapsă cu pedeapsa închisorii în limitele prevăzute pentru infracţiunea pentru care a fost condamnat, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată.

Constată că persoana solicitată --- a fost asistată de apărător desemnat din oficiu.

În baza art. 247 lit. a din Legea nr. 302/2004 , dispune comunicarea prezentei hotărâri către Ministerul Justiţiei – Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară – Serviciul Cooperare Internaţională în materie penală şi autorităţii solicitante turce , respectiv Parchetului General Bodrum , Republica Turcia, număr referinţă 2012/263IIm.

Dispune traducerea, în regim de urgenţă, a adresei şi copiei prezentei hotărâri din limba română în limba franceză. Desemnează , în vederea efectuării traducerii pe doamna --

În baza art. 246 al. 2 din Legea nr. 302/2004 cheltuielile judiciare avansate de statul român rămân în sarcina acestuia.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică ,  azi 20.03.2013.

PREŞEDINTE GREFIER,