Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 3178 din 07.04.2011


Dosar nr. 1014/318/2011 cod operator 2445

R O M Â N I A

 

JUDECATORIA TÂRGU JIU,  JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 3187/2011

Sedinta publica de la 07 Aprilie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE EMILIA MIHAELA STOIAN

Grefier SIMINA COJAN

Pe rol solutionarea cauzei civile având ca obiect plângerea contraventionala formulata de contestatoarea S.C. V S.R.L. în contradictoriu cu intimatul I  T M  G .

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta procurator A  S si avocat D  C , pentru petenta, lipsa fiind intimatul.

Procedura este legal îndeplinita.

Cererea este scutita de plata taxei de timbru si a timbrului judiciar.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:

Avocat D C depune la dosar contractul individual de munca înregistrat sub nr. 29 din 10.01.2011, pentru salariata N N  L .Nemaifiind alte cereri de formulat, probe de administrat sau exceptii de invocat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Avocat D  C pentru petenta, având cuvântul, solicita în principal admiterea plângerii si anularea procesului verbal ca fiind netemeinic si nelegal, precizând  ca la data controlului, N  N L  nu a lucrat efectiv si în subsidiar, solicita înlocuirea sanctiunii amenzii cu sanctiunea avertisment .

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei civile de fata,  retine urmatoarele :

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Târgu Jiu la data de 20.01.2011, sub nr. 1014/318/2011, contestatoarea S.C. V S.R.L. a formulat plângere contraventionala împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria GJ nr. 007545/13.01.2011 întocmit de intimat.

În motivarea plângerii, contestatoarea a aratat ca a fost sanctionata contraventional cu suma de 3000 lei amenda,  în baza art.276  alin.1 lit.e din Legea 53/2003 întrucât cu ocazia controlului efectuat de inspectorii de munca la data de 12.01.2011, la magazinul societatii situat pe raza orasului B  J , judetul G  s-au retinut eronat ca numita N N L  presta munca în folosul societatii fara a avea încheiat contract de munca.

Precizeaza ca în mod netemeinic si nelegal s-a retinut aceasta contraventie deoarece fapta nu exista si simplul fapt ca la data controlului, aceasta se afla în magazin  nu conduce la concluzia ca presta activitate în folosul petentei. Se arata ca procesul verbal contestat se întemeiaza pe o declaratie olografa luata de agentul constatator în conditii de presiune psihologica, declaratie ce nu poate constitui o proba absoluta pentru starea de fapt retinuta. Se invoca faptul ca starea de fapt nu este confirmata de un alt martor, cerinta impusa de dispozitiile O.G. nr.2/2001. 

În dovedirea plângerii, petenta a depus la dosar, în copie, procesul verbal de control, procesul verbal de contraventie contestat, anexa nr.1 la procesul verbal, înstiintarea de plata, declaratiile extrajudiciare ale martorelor F A si N N  L .

 Intimatul, legal citat a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiata, aratând ca petenta nu este la prima sanctiune pentru munca fara forme legale, iar pe cale de exceptie a invocat exceptia tardivitatii formularii plângerii contraventionale. A depus la dosar copia fisei de identificare, procesul verbal de contraventie, procesul verbal de control,  si planul de masuri.

În temeiul art. 242 Cod procedura civila, intimatul a solicitat judecarea cauzei în lipsa..

Prin încheierea de sedinta din data de 17.03.2011, instanta a respins exceptia tardivitatii cu motivarea ca plângerea a fost introdusa în termen legal si  în temeiul art. 167 C.pr.civ., apreciind asupra utilitatii, pertinentei si concludentei  probei testimoniale solicitate de petenta a încuviintat proba cu martorii N  L  N  si F I A .

La termenul de judecata din data de 24.03.2011, au fost audiati martorii, declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosar.

Prin serviciul registratura, la data de 31.03.2011 petenta a depus la dosar foaia colectiva de prezenta si statele de salarii pentru lunile decembrie 2010, ianuarie , februarie si martie 2011, precum si contractul individual de munca al salariatei N N  L .

 Analizând actele dosarului, precum si ansamblul probatoriu administrat în cauza, instanta retine ca plângerea a fost depusa, la Judecatoria Târgu Jiu de catre contestatoare, la data de 20.01.2011, în termenul legal prevazut de art. 25 si 31 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, modificata, asa cum reiese din rezolutia judecatorului de serviciu , procesul-verbal fiindu-i comunicat la data de 13.01.2011.

Din continutul procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria GJ nr. 007545/13.01.2011, instanta  retine ca intimatul I  T M G  i-a aplicat contestatoarei S.C.V S.R.L sanctiunea amenzii contraventionale în cuantum de 3.000 lei, retinându-se savârsirea contraventiei de primire la munca a numitei N  N  L  fara a i se încheia contract individual de munca, contraventie prevazuta si sanctionata de art. 276 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003.

Astfel, pentru lamurirea tuturor aspectelor de fapt si de drept necesare aflarii adevarului si justei solutionari a cauzei, respectând dreptul la un proces echitabil consacrat prin art. 6 paragraful 1 din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si în baza art. 129 alin. 4 si 5 C.pr.civ., instanta a administrat toate probele admise de lege si ale caror pertinenta, concludenta si utilitate le-a verificat cu respectarea principiilor egalitatii partilor, al oralitatii si al contradictorialitatii, instituite ca garantii implicite ale desfasurarii procesului în conditii de echitate.

Potrivit art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, procesul-verbal de contraventie beneficiaza de prezumtia relativa de legalitate si temeinicie.

Sub aspectul temeiniciei, instanta retine ca, desi O.G. nr. 2/2001 nu cuprinde dispozitii exprese cu privire la forta probanta a actului de constatare a contraventiei, acesta face dovada situatiei de fapt si a încadrarii în drept pâna la proba contrara, în concordanta cu art. 34 din O.G. 2/2001.

Interpretând dispozitiile art. 31-36 din O.G. nr. 2/2001, reiese faptul ca persoana sanctionata are dreptul la un proces echitabil  în cadrul caruia sa utilizeze orice mijloc de proba si sa invoce orice argumente pentru dovedirea împrejurarii ca situatia de fapt din procesul verbal nu corespunde modului de desfasurare al evenimentelor, iar sarcina instantei de judecata este de a respecta limita proportionalitatii între scopul urmarit de autoritatile statului de a nu ramâne nesanctionate actiunile antisociale prin impunerea unor conditii imposibil de îndeplinit si respectarea dreptului la aparare al persoanei sanctionate contraventional (cauza Anghel v. România).

Având în vedere aceste principii, instanta retine ca procesul verbal de contraventie, fiind întocmit de un agent al statului aflat în exercitiul functiunii, beneficiaza de o prezumtie relativa de veridicitate si autenticitate, permisa de Conventia Europeana a Drepturilor Omului cât timp petentei i se asigura de catre instanta conditiile specifice de exercitare efectiva a dreptului de acces la justitie si a dreptului la un proces echitabil.

Sub aspectul conditiilor de forma, instanta observa ca procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea cerintelor de legalitate prevazute de art. 16 si art. 17 din O.G. nr. 2/2001, sub sanctiunea nulitatii absolute. Asadar, se retine ca procesul-verbal contestat cuprinde toate mentiunile la care dispozitiile legale mentionate fac referire.

Cu privire la motivul invocat de petenta în plângere cu privire la faptul ca declaratia data de persoana gasita la lucru nu este probata  de depozitia unui martor , care sa poata confirma starea de fapt retinuta, instanta retine ca rolul martorului nu este acela de a confirma situatia de fapt retinuta de agentul constatator, el nu trebuie sa fie prezent la constatarea faptei contraventionale, ci la întocmirea procesului verbal. Rolul sau este acela de a arata ca procesul verbal s-a încheiat în vreuna din situatiile prevazute de art. 19 din O.G. 2/2001, respectiv contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, ceea ce nu este cazul în speta, procesul verbal contestat fiind semnat de administratorul petentei. 

În fapt, s-a constatat ca petenta a primit la munca o persoana, fara a i se întocmi contract individual de munca.

Analizând continutul procesului-verbal contestat, sub aspectul legalitatii întocmirii sale, instanta retine ca fapta pentru care a fost sanctionata contestatoarea întruneste elementele constitutive ale contraventiei prevazute si sanctionate de art. 276 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, aceea de primire la munca a unei persoane fara a i se încheia contract individual de munca.

Potrivit art. 16 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, contestatoarea avea obligatia de a încheia, în baza consimtamântului partilor, în forma scrisa, contract individual de munca angajatilor sai, anterior începerii raporturilor de munca.

Din probatoriul administrat, respectiv înscrisurile constând în procesul-verbal de control, anexa nr. 1 - de constatare în domeniul relatiilor de munca - la procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, planul de masuri dispuse ca urmare a neconformitatilor constatate fata de prevederile legislatiei din domeniul relatiilor de munca - la acelasi proces-verbal, declaratia data de martora N N L  în prezenta inspectorilor I.T.M. la data de 12.01.2011.,  statele de salarii si foile colective de prezenta, coroborate cu depozitia data în fata instantei de catre martorii F  I  A si N N  L , instanta  retine ca cea din urma, desfasura activitate în folosul societatii contestatoare, înca din data de 10.01.2011, în calitate de angajata a acesteia, pe postul de vânzatoare, fiind precizat si timpul de lucru, de 8 ore/zi, programul de lucru 06.30-14.00, având deci determinate elementele de baza ale oricarui contract individual de munca, potrivit art. 17 din Legea nr. 53/2003. 

Astfel, instanta  retine ca martora a relatat, în mod expres,  în declaratia data în ziua efectuarii controlului,  în fata  inspectorului ITM ca nu a semnat contract individual de munca.

În depozitia data în fata instantei, martora N  N  L  a aratat ca în urma unui anunt vazut la data de 10.01.2011 a mers si a discutat cu administratorii societatii care i-au promis ca o vor angaja  dupa ce va pleca una din angajate, care era însarcinata. Ca la data de 12.01.2011 a iesit la cumparaturi si a trecut si pe la magazinul petentei întrebând-o pe vânzatoarea care era de serviciu cum functioneaza xeroxul, acesta fiind momentul când au venit organele de control. A precizat ca a scris si semnat declaratia în fata inspectorilor I.T.M. la data de 12.01.2011,fiindu-i dictata si fara a citi formularul, iar atunci când a fost întrebata de programul de lucru s-a uitat la programul afisat pe usa magazinului.

Martora F  I A a relatat ca la data controlului se afla în tura de dimineata, fiind vizitata de N N  L , care discutase cu administratorii firmei sa o angajeze, dupa intrarea ei în concediu de maternitate. Ca agentii constatatori au intrat în magazin si au mers direct la aceasta, au întrebat-o cum lucreaza, daca este în proba si care este programul de lucru si i-au cerut sa dea o declaratie, pe care a scris-o în magazin. A aratat ca N  N  L  se afla în magazin pentru prima data si ca ulterior acesteia i s-a încheiat contract de munca si a venit la lucru.

Instanta apreciaza ca  martora F  A  a relatat subiectiv starea de fapt petrecuta cu ocazia controlului, fiind angajata petentei, aprecierile  sale nefiind astfel de natura sa ridice dubii rezonabile cu privire la elementele de fapt esentiale consemnate de catre agentul constatator.

Instanta apreciaza de asemenea, ca depozitia martorei N N  L , propusa de petenta, prin aspectele relatate, nu este veridica în conditiile în care aceasta nu a putut arata din ce motiv, cu ocazia controlului si completarii fisei de identificare, nu a cerut lamuriri agentilor constatatori si  a consemnat date despre programul de lucru , despre postul în care lucreaza si despre data de la care presteaza activitatea, având în vedere faptul ca fisa completata se refera la contracte încheiate cu I.T.M-ul.

Aceste împrejurari, coroborate cu faptul ca administratorul petentei a semnat procesul verbal contestat,  limitându-se ca la rubrica obiectiuni sa consemneze doar ,, obiectiunile le voi formula în instanta", instanta constata ca petenta a savârsit contraventia prevazuta si sanctionata de art. 276 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003, constând în primirea la munca fara încheierea, în forma scrisa, a contractului individual de munca, pentru care a fost sanctionata cu amenda contraventionala în cuantum de 3.000 lei.

În privinta temeiniciei procesului-verbal contestat, instanta retine ca, în baza art. 21 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001, sanctiunea se aplica în limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite, tinându-se seama de împrejurarile în care a fost savârsita fapta, de modul si mijloacele de savârsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date înscrise în procesul-verbal.

Potrivit art. 276 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003, pentru savârsirea contraventiei prevazute de acelasi text de lege, limitele amenzii aplicabile sunt între 3000 lei si 4.000 lei, pentru fiecare persoana identificata ca nu are încheiat contract de munca, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei.

Prin aplicarea acestei sanctiuni, instanta  apreciaza ca intimatul nu a realizat o corecta individualizare a sanctiunii, în raport de gravitatea faptei savârsite, procesul-verbal respectând  si conditia de proportionalitate cu gradul de pericol social  al faptei savârsite, tinându-se seama de împrejurarile în care a fost savârsita fapta, de scopul urmarit si de urmarea produsa, cu consecinte deosebite referitoare la respectarea si garantarea drepturilor salariale si a protectiei sociale cuvenite persoanelor, drepturi garantate la nivel constitutional, prin art. 41 din Constitutie.

Astfel, instanta  retine ca societatea petenta a angajat o persoana, fara a-i încheia contract individual de munca, contract al carui scop este acela de a-i proteja pe angajati în desfasurarea activitatii lor, punându-i în imposibilitatea exercitarii drepturilor si asumarii obligatiilor ce decurg din raporturile juridice de dreptul muncii.

Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii reglementeaza într-adevar contraventii care au un pericol social ridicat, având în vedere valorile sociale aparate prin aceste dispozitii normative, respectiv garantarea si respectarea drepturilor cuvenite angajatilor în urma raporturilor de drept al muncii pe care le stabilesc cu angajatorii lor, pentru a caror respectare si garantare legiuitorul a prevazut si sanctionat contraventii de pericol, adica acelea pentru care nu este necesara producerea unui rezultat concret, privit în materialitatea sa, fiind necesar si suficient, în acelasi timp, sa se constate savârsirea faptei.

Totusi, instanta apreciaza ca petenta a încheiat contractul de munca începând cu data de 10.01.2011 si ca reprezentantii acesteia au înteles importanta respectarii legislatiei muncii, în concordanta cu prevederile art. 8 din Legea nr. 53/2003, conform caruia relatiile de munca se bazeaza pe principiul consensualitatii si al bunei-credinte în executarea contractului de munca, pentru ambele parti, respectiv pentru angajat, constând în obligatia de a-si desfasura activitatea în conditiile prevazute în contract, iar pentru angajator, obligatia de a achita angajatului sau drepturile salariale cuvenite în temeiul legii si al contractului individual de munca. În acest context, instanta retine ca petenta a dovedit faptul ca s-a conformat dispozitiilor legale sus-mentionate, dispozitii în baza carora a fost sanctionata contraventional.

Orice sanctiune juridica, inclusiv cea contraventionala, nu reprezinta un scop în sine, ci un mijloc de reglare a raporturilor sociale, de formare a unui spirit de responsabilitate, iar pentru aceasta nu este nevoie ca în toate cazurile sa se aplice sanctiunea amenzii. Sanctiunile juridice constituie nu mijloace de razbunare a societatii, ci de prevenire a savârsirii faptelor ilicite si de educare a persoanelor vinovate.

Cu privire la aceste aspecte, instanta considera ca la aprecierea gradului de pericol social al faptei agentul constatator a omis sa dea suficienta relevanta acestor aspecte, posibilitate pe care o avea potrivit dispozitiilor art.21 alin.3 din O.G.nr.2/2001. Având în vedere prevederile legale mentionate, precum si dispozitiile art. 5 alin.  5 din O.G. 2/2001, în opinia instantei,  sanctiunea stabilita trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite. 

Analizând contractul de munca, foile colective de prezenta si statele de plata depuse de catre petenta la dosarul cauzei reiese faptul societatea contestatoarea a intrat în legalitate prin îndeplinirea dispozitiilor legale, scopul prevazut de lege prin calificarea ca si contraventie a acestei fapte (obligarea angajatorilor de a încheia contracte de munca persoanelor primite la munca) fiind atins,si, în aceste conditii, în prezenta cauza nu se mai poate vorbi despre o asemenea proportionalitate gradul de pericol social al faptei savârsite.

În consecinta, în baza art.5 al.2 lit.a  si  al. 5 din OG 2/2001 raportat la art. 276 alin.1 lit.e din Legea 53/2003 va admite în parte plângerea formulata de petenta împotriva procesului verbal de constatare a contraventiei seria GJ nr.007545, încheiat la data de 13.01.2011 si va înlocui sanctiunea amenzii contraventionale aplicate în cuantum de 3000 lei cu avertisment.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Admite în parte plângerea formulata de petitionara S.C. V SRL, cu sediul în  ................ în contradictoriu cu intimatul I  T  M G , cu sediul în  ................

Înlocuieste sanctiunea amenzii contraventionale aplicate în cuantum de 3000 lei cu sanctiunea avertisment, pentru fapta prevazuta la art. 276 alin.1 lit.e din Legea 53/2003.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 07.04.2011,  la Judecatoria Tg.-Jiu.

Presedinte,

EMILIA MIHAELA STOIAN Grefier,

SIMINA COJAN

Red. E.S.

Ex.4./ 12 Aprilie 2011

1