Anulare titlu proprietate

Sentinţă civilă 57 din 24.08.2011


Dosar nr. 4372/318/2011

R O M Â N I A

Cod operator 2445

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU

JUDEŢUL GORJ

SECŢIA CIVILĂ

Hotărârea  Nr. 57

Şedinţa din camera de consiliu de la 24 August 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE PARASCHIVA CATRINOIU

Grefier ALINA MEZDREA

Pe rol fiind judecarea cauzei Civile privind pe reclamantul  LUPULESCU GR. VASILE şi pe pârâta Obştea Muntele Runcu in contradictoriu cu intervenienţii Stan Vasile, in calitate de reprezentant al SC Flux COM SERV SRL, Popescu Sabina, Popescu Maria, Pirici Dumitru, Vitejanu Gheorghe, Pielea Victoria şi Tabacu Constantin, având ca obiect anulare act.

La apelul nominal făcut in camera de consiliu au răspuns reclamantul asistat de avocat Trăncău Vasile şi intervenienţii Stan Vasile, in calitate de reprezentant al SC Flux COM SERV SRL, Popescu Maria, Pielea Victoria, Pirici Dumitru şi Vitejanu Gheorghe, Obştea Muntele Runcu fiind reprezentată de Albu Constantin in calitate de vicepreşedinte şi Anca Atanasie şi Stan Vasile in calitate de preşedinţi, Anca Atanasie in calitate de preşedinte fiind asistat de avocat Clima Liliana.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, numitul Stan Vasile a depus la dosar cerere de intervenţie in interesul reclamantului, fiindu-i luată o precizare in acest sens.  A depus la dosar sentinţa civilă nr. 4387/16 mai 2011 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu şi procesul verbal nr. 103/E/2010.

De asemenea, numiţii Tarhat Dorinel, Rostogolea Vasile, Popescu V. Maria, Mateuţă Ion, Băin Gheorghe, Aribaşi Ion, Arbagic Valentin Cosmin, Popescu Ion, Enăşel Vasile, Albu D. Constantin şi Trufelea Dumitru au depus la dosar cereri de intervenţie in interesul Obşii Muntele Runcu, fiindu-le luate precizări in acest sens, după care, instanţa pune in discuţie admiterea in principiu a acestor cereri de intervenţie.

Instanţa pune in discuţie admiterea in principiu a cererii de intervenţie formulată de Stan Vasile, ca persoană fizică şi a cererilor de intervenţie formulate de ceilalţi intervenienţi precizaţi mai sus.

Avocat Trăncu Vasile pentru reclamant a solicitat admiterea in principiu a cererii de intervenţie formulată de Stan Vasile intrucât acesta justifică un interes in prezenta cauză şi respingerea in principiu a cererilor de intervenţie  formulate in interesul pârâtei intrucât aceste persoane nu au făcut dovada că sunt membrii ai obştii.

Avocat Clima Liliana pentru Anca Atanasie a solicitat respingerea in principiu a  cererii de intervenţie formulată de Stan Vasile  intrucât acesta nu are calitatea de membru al obştii şi admiterea in principiu a  cererilor de intervenţie formulate in interesul obştii, intrucât aceste persoane justifică un interes in cauză.

Instanţa admite in principiu cererile de intervenţie formulate in interesul reclamantului şi in interesul pârâtei cu motivarea că intervenienţii sunt membrii ai obştii urmând a  verifica, la soluţionarea pe fond a acestor cereri, dacă intervenienţii sunt inscrişi in Tabelul de drepturi al Obştii Muntele Runcu.

Albu D. Constantin a depus la dosar sentinţa civilă nr. 6018/1 iulie 2011 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu.

Nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de invocat şi probe de administrat,  instanţa constată cauza in stare de judecată şi acordă mai întâi cuvântul pe excepţiile invocate pe parcursul soluţionării cauzei , excepţii ce au fost unite cu fondul. 

Cu privire la excepţia lipsei interesului reclamantului, avocat Trancău Vasile pentru reclamant a solicitat respingerea acestei excepţii cu motivarea că potrivit art. 15 din statutul obştii orice membru are dreptul că facă contestaţie impotriva hotărârii Adunării Generale şi că reclamantul este membru al obştii şi in consiliul de administraţie.

Cu privire la excepţia lipsei interesului obştii, avocat Trancău Vasile pentru reclamant a solicitat admiterea excepţiei, precizând că obştea nu are interes in prezenta cauză.

Cu privire la excepţia lipsei calităţii de reprezentant a numitului Stan Vasile pentru Obştea Muntele Runcu, apărătorul reclamantului a solicitat respingerea acestei excepţii conform incheierii din data de 15 iulie 2010 pronunţată de Tribunalul Gorj, rămasă irevocabilă.

Cu privire la excepţia lipsei calităţii de reprezentant a numitului Anca Atanasie pentru Obştea Muntele Runcu, apărătorul reclamantului a solicitat admiterea excepţiei conform hotărârii pronunţate de Tribunalul Argeş şi care este depusă la dosarul cauzei, precizând că Anca Atanasie nu este moştenitorul mamei sale intrucât nu a dezbătut succesiunea şi că nefiind membru al obştii nu poate fi nici reprezentantul obştii, conform statutului. Apărătorul reclamantului a mai precizat că hotărârea prin care a fost ales Anca Atanasie ca preşedinte al obştii a fost anulată irevocabil de Tribunalul Gorj.

Cu privire la excepţia lipsei interesului reclamantului, avocat Clima Liliana a solicitat admiterea acestei excepţii conform deciziei nr. 418/18.02.2011 a Tribunalului Gorj, precizând că reclamantul nu face parte din consiliul de administraţie.

Cu privire la excepţia lipsei interesului obştii, avocat Clima Liliana a solicitat respingerea excepţiei, precizând că sunt lezate interesele obştii.

Cu privire la excepţia lipsei calităţii de reprezentant a numitului Stan Vasile pentru Obştea Muntele Runcu, avocat Clima Liliana a solicitat admiterea acestei excepţii conform hotărârii nr. 42/7.02.2011 a Judecătoriei Tg-Jiu.

Cu privire la excepţia lipsei calităţii de reprezentant a numitului Anca Atanasie pentru Obştea Muntele Runcu, avocat Clima Liliana a solicitat respingerea excepţiei conform deciziei nr. 1655/06.07.2010 a Tribunalului Gorj.

Intervenienţii au lăsat soluţia cu privire la aceste excepţii, la aprecierea instanţei.

Cu privire la fondul cauzei, apărătorul reclamantului a solicitat admiterea acţiunii, anularea adunării generale intrucât aceasta a fost convocată nestatutar, fiind contrară art. 13 din statut, iar persoanele care au semnat convocatorul unele sunt decedate, altele au fost trecute de două ori , alţii nefiind membrii.  A depus la dosar note scrise.

Cu privire la cererile de intervenţie formulate in interesul obştii, apărătorul reclamantului a solicitat admiterea acestora, in situaţia in care aceştia fac dovada că sunt membrii ai obştii.

Cu privire la cererile de intervenţie formulate in interesul reclamantului, apărătorul reclamantului a solicitat admiterea acestora.

Cu privire la cererea de intervenţie formulată de Tabacu Constantin, apărătorul reclamantului a solicitat respingerea acesteia intrucât nu este motivată.

Avocat Clima Liliana a solicitat respingerea acţiunii intrucât adunarea generală este statutară fiind respectate condiţiile din statut.

Cu privire la cererile de intervenţie formulate in interesul obştii, av.Clima Liliana a solicitat admiterea acestora.

Cu privire la cererile de intervenţie formulate in interesul reclamantului, av. Clima Liliana a solicitat respingerea acestora.

Cu privire la cererea de intervenţie formulată de Tabacu Constantin av. Clima Liliana a precizat că apreciază cererea de intervenţie ca fiind formulată in interesul obştii.

Intervenienţii in interesul reclamantului SC FLUX COM SERV SRL prin Stan Vasile, Popescu Maria, Pielea Victoria, Vitejeanu Gheorghe, Pirici Dumitru şi Stan Vasile  au solicitat admiterea cererilor de intervenţie şi admiterea acţiunii principale.

Intervenienţii in interesul obştii au solicitat admiterea cererilor de intervenţie şi respingerea acţiunii.

INSTANŢA

Prin acţiunea inregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu sub nr. 4372/318/2011, reclamantul Lupulescu Gr. Vasile  a contestat Adunarea Generală Extraordinară din data de 13 martie 2011, solicitând anularea acesteia şi a procesului verbal incheiat cu această ocazie.

În motivare, reclamantul a arătat că Adunarea Generală Extraordinară din data de 13 martie 2011 este nestatutară, nefiind respectat statutul obştii.

A  depus la dosar inscrisuri, respectiv decizia nr. 2722/16.11.2010 a Tribunalului Gorj,  precizări prin care invocă excepţia lipsei calităţii de membru al Obştii Muntele Runcu a pârâtului Anca Atanasie, precum şi excepţia lipsei calităţii de reprezentant al Obştii Muntele Runcu a lui Anca Atanasie, depunând totodată la dosar tabelul nominal cu persoanele care au fost trecute eronat pe tabelul Adunării Generale Extraordinare din data de 13.03.2011, deciziile  nr. 2722/16.11.2010, nr. 2654/10.11.2010, nr. 2512/27.10.2010 şi nr.113/20.01.2011 pronunţate de Tribunalul Gorj-Secţia Civilă, sentinţele civile nr. 2855/2011 din data de 28 martie 2011, nr. 4089/05.05.2011 şi nr. 3495/15.04.2011 pronunţate de Judecătoria Tg-Jiu, adresa din data de 23.03.2011 emisă de Registrul de Asociaţii şi Fundaţii al Judecătoriei Tg-Jiu şi secţiunea I din Registrul Special de Asociaţii.

La termenul din data de 17 martie 2011, reclamantul a precizat că solicită chemarea in judecată a Obştii Muntele Runcu, precum şi a numiţilor Anca Atanasie şi Stan Vasile.

Pentru termenul din 31 martie 2011 Stan Vasile a invocat excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive.

Obştea Muntele Runcu prin preşedinte Anca Atanasie a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei interesului reclamantului in promovarea cererii, excepţia lipsei calităţii de reprezentant al obştii a numitului Stan Vasile şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a acestuia. A depus la dosar inscrisuri, respectiv certificat de grefă, act adiţional,  incheierea nr. 76 PJ/04.08.2010 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu, decizia nr. 418/18.02.2011 pronunţată de Tribunalul Gorj, anunţ, adresa din data de 09.02.2011, extras din tabela de drepturi, fişă listată din programul Ecris, proces verbal din data de 13 martie 2011, actul adiţional la statutul Obştii „ Muntele Runcu”, statutul Obştii „Muntele Runcu”şi un certificat eliberat de grefa Judecătoriei Tg-Jiu, tabele nominale cu moştenitorii Obştii Muntele Runcu care au solicitat convocarea Adunării Generale pentru alegerea unui nou consiliu de administraţie, tabel  cu moştenitorii Obştii Muntele Runcu care sunt de acord să se asocieze pentru infiinţarea Asociaţiei Obştea Muntele Runcu, adresa din data de 01.02.2011, adresă emisă pârâtului Anca Atanasie, certificatul nr. 194/12 A/25.03.2011, adresa nr. 21687/5.03.2010, sentinţa civilă nr. 19 PJ/25.02.2011 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu, extras din Legea nr. 247/2005, decizia Curţii Constituţionale nr. 579/2010.

Instanţa a emis adresă către Obştea Muntele Runcu pentru a depune la dosar convocatorul cu privire la Adunarea Generală Extraordinară din data de 13.03.2011, statutul Obştii Muntele Runcu şi tabelul cu proprietarii înscrişi in Obştea Muntele Runcu.

Pentru termenul din 19 mai 2011, reclamantul a depus la dosar precizări prin care invocă excepţia lipsei calităţii de membru al Obştii Muntele Runcu a pârâtului Anca Atanasie, precum şi excepţia lipsei calităţii de reprezentant al Obştii Muntele Runcu a lui Anca Atanasie.

Prin incheierea  de şedinţă din data de 31 martie 2011 s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a numitului Stan Vasile cu motivarea dată prin această incheiere.

Prin incheierea de şedinţă din 5 mai 2011 s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a numitului Anca Atanasie ca persoană fizică.

La termenul din 19 mai 2011, Obştea Muntele Runcu prin preşedinte Anca Atanasie a invocat excepţia lipsei interesului reclamantului.

La termenul din 16 iunie 2011 a fost ţinut un interogatoriu pârâtului, la solicitarea reclamantului.

A fost ataşat la prezenta cauză dosarul nr. 90/PJ/2000 al Judecătoriei Tg-Jiu, la care se află ataşate dosarele nr. 34 PJ/2004, nr. 3 PJ/2004 şi nr. 16908/318/2009 ale Judecătoriei Tg-Jiu.

La termenul din data de 16 iunie 2011 cauza a rămas in pronunţare, fiind repusă pe rol, stabilindu-se termen la 30.06.2011 pentru a se pune in discuţie excepţiile invocate de părţi.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa,in temeiul art. 137 C.p.c. se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor invocate de părţi.

Referitor la excepţia lipsei de interes a reclamantului, excepţie invocată de pârâtă, instanţa o va respinge cu motivarea că reclamantul are interes in formularea prezentei acţiuni potrivit art. 23 alin. 2 din OG 26/2000 care prevede că “ hotărârile Adunării Generale contrare legii,actul constitutiv sau dispoziţiile cuprinse in statut pot fi atacate in justiţie de către orice din membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat impotrivă şi au cerut să se insereze aceasta in procesul verbal de şedinţă , in termen de 15 zile de la data când a luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa,după caz”. Întrucât reclamantul Lupulescu Vasile este membru al Obştii Muntele Runcu acesta are interes in formularea acţiunii urmând protejarea drepturilor sale.

Instanţa va respinge şi excepţia lipsei interesului Obştii Muntele Runcu ca inadmisibilă, având in vedere că interesul este o condiţie esenţială a formulării unei acţiuni in justiţie, reclamantul fiind cel care trebuie să justifice interesul şi nu pârâta cum este cazul de faţă.  Întrucât reclamantul a chemat in judecată, in calitate de pârâtă Obştea Muntele Runcu,aceasta neintervenind voluntar in cauză, reclamantul  nu poate invoca lipsa interesului pârâtei.

Referitor la excepţia lipsei calităţii de reprezentant a numitului Stan Vasile pentru Obştea Muntele Runcu,  cu motivarea că verificând Registrul special ţinut la Judecătoria Tg-Jiu , instanţa constată cu ultima inscriere cu privire la componenţa consiliului de administraţie este cea efectuată conform incheierii nr. 76/PJ/4.08.2010, nemaifiind inregistrată o altă modificare a actului constitutiv cu privire la componenţa consiliului de administraţie, respectiv un consiliu care să aibă ca preşedinte pe numitul Stan Vasile , persoana care formulează prezenta acţiune in numele Obştii Muntele Runcu.

Aşadar, pârâta Obştea Muntele Runcu  nu poate fi reprezentată de Stan Vasile din moment ce nu s-a inscris in Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor o modificare a actului constitutiv referitor la componenţa consiliului director, nefiind indeplinite condiţiile prev. de art. 33 din OG 26/2000.

Nu are relevanţă faptul că adunarea generală din data de 1 august 2010 (adunare prin care a fost ales consiliul de administraţie a cărui componenţă a fost menţionată mai sus), deci nu are relevanţă că acea adunare generală a fost anulată prin decizia nr. 2722/6.11.2010 pronunţată de Tribunalul Gorj in dosarul nr.16434/318/2010, cât timp incheierea nr. 76/PJ/4.08.2010, irevocabilă, nu a  fost anulată intr-o cale de atac extraordinară , hotărârea irevocabilă bucurându-se de puterea lucrului judecat  până la soluţionarea revizuirii conform art. 378 C.p.c.

Instanţa va respinge excepţia lipsei calităţii de reprezentant al Obştii Muntele Runcu a numitului Anca Atanasie,având in vedere că in prezent in Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor este inscris Consiliul de administraţie condus de Anca Atanasie, in calitate de preşedinte, conform certificatului nr. 194/12A/25.03.2011 eliberat de Judecătoria Tg-Jiu - fila 19.  În acest sens este şi decizia civilă nr. 1197/10.05.2011  a Tribunalului Gorj pronunţată in dosarul nr. 3603/318/2011 in care se reţine că , deşi Adunarea Generală din data de 01.08.2010 prin care a fost ales Consiliul de Administraţie a fost anulată irevocabil aceasta nu conduce automat la invalidarea calităţii de reprezentant al obştii a numitului Anca Atanasie cât timp incheierea nr. 76/PJ/2010 se află incă sub puterea lucrului judecat până la soluţionarea cererii de revizuire, avându-se in vedere disp. art. 378 C.p.c.,potrivit cărora „ pe când o hotărâre se află in curs de a se rejudeca in contestaţie in anularea sau in revizuire ea are incă puterea lucrului judecat”.

Cu privire la excepţia lipsei calităţii de membru al Obştii Muntele Runcu a numitului Anca Atanasie,instanţa o va respinge deoarece,  in Tabelul privind drepturile moştenitorilor, acesta este inscris ca moştenitor al mamei sale Anca Călina , decedată in data de 18.01.2009, această calitate rezultând şi din sentinţa civilă nr. 19 PJ (fila 110 verso) şi sentinţa nr. 2290/26 martie 2010 ( fila 157 verso).

Pe fondul cauzei, instanţa va respinge acţiunea cu următoarea motivare:

La data de 5 martie 2011 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a membrilor Obştii Muntele Runcu, a doua intâlnire având loc in data de 13.03.2011. Adunarea Generală a fost convocată de un nr.de peste 300 membrii ai obştii conform tabelului convocator depus la dosar.

Considerând că adunarea generală din data de 13.03.2011 este nestatutară intrucât nu a fost convocată potrivit statutului obştii, in sensul că tabelul convocator nu a fost semnat de toate persoanele, că unele persoane nu sunt membrii,iar altele au fost trecute de două ori, reclamantul Lupulescu Vasile a solicitat anularea hotărârii adunării generale din data de 13.03.2011.

Faţă de starea de fapt reţinută,instanţa constată următoarele:

Potrivit art. 7 alin. 1 lit. a din statutul obştii, modificată de art. 13.1 din actul adiţional din 2004, „Adunarea Generală Extraordinară este convocată când aceasta va fi cerută de cel puţin de ¼ din coproprietari”.

Verificând Tabelul nominal cu drepturilor membrilor obştii (tabel anexat in copie de instanţă din dosarul nr. 1718/318/2010, filele 173-203),instanţa constată că in această obşte sunt inscrise 1106 persoane.  Insă, verificând numărul drepturilor persoanelor inscrise in tabel, instanţa constată că un număr de 134 persoane şi-au vândut toate drepturile, la poziţia acestora fiind menţionate 0 drepturi. Aşadar numărul membrilor obştii este de 972.

Din Tabelul cu moştenitorii membrilor obştii care au solicitat convocarea Adunării  Generale Extraordinară ( filele 84-105),instanţa reţine că pe aceste tabel sunt inscrise 311 persoane care au semnat tabelul.

Verificând aceste tabele, instanţa constată că tabelul de la fila 92 cuprinzând 10 persoane se repetă la fila 100,iar tabelul de la fila 96 cuprinzând tot 10 persoane se repetă la fila 101, aşa încât din numărul total de 311 membrii se va scădea un număr de 10 persoane, rezultând 291 membrii.

Calculând ¼ din nr.total al membrilor obştii de 972, rezultă un nr.de 243  ce reprezintă numărul minim de membrii care puteau solicita convocarea adunării generale extraordinare potrivit art.13.1 alin. 3 din actul adiţional din anul 2004.

Întrucât pe parcursul soluţionării cauzei, reclamantul a invocat faptul că unele persoane inscrise in tabel nu au semnat, altele nu sunt membrii , iar altele au fost trecute de două ori, instanţa a procedat la verificarea tabelului convocator şi la compararea acestuia cu tabelul privind membrii obştii şi a constatat următoarele:

In ceea ce priveşte pe numita Doagă Adriana, intr-adevăr a fost trecută in tabelul convocator de două ori (filele 96-101, poziţia 6), insă una din file a fost exclusă, respectiv fila 101 care s-a repetat,aşa incât această persoană nu intră in numărul de 291.

Există, intr-adevăr in tabel un număr de 19  persoane care nu sunt membrii obştii,respectiv Mărăşescu Ion, Anghel Maria, Pîrvulescu Vasile, Lăzăroiu Dumitru, Punea Nicolae, Arbagic Petre, Breazu Maria, Mituică Ilie, Birău Ion, Ţîrcă Paraschiva, Purece N.Nicolae, Cojocaru Ion, Cîmpeanu Nicolae, Logofetescu Maria, Dobre Sevastiţa, Cernăianu Ana, Pisc Constantin, Cîrciu Ion, Târcă Gheorghiţa ( acestea vânzând drepturile şi nefiind inscrise in tabelul moştenitorilor). Referitor la restul persoanelor considerate de reclamant ca nefiind membrii (fila 122),instanţa constată că acestea sunt membrii ai obştii fiind inscrişi la poziţiile 330, 335,479, 766,781, 789, 797, 862, 1088.

Referitor la faptul că unele persoane nu ar fi semnat Tabelul convocator, instanţa constată că toate persoanele cuprinse in nr. de 291 membrii  au semnat acest tabel.  Deşi, există unele persoane inscrise in tabel şi care nu au semnat ( Minciună Paraschiva,Isuf Constantin,Isuf Elena, Simeria V.Ion) aceste persoane au fost excluse de la numărătoarea iniţială a persoanelor care au semnat convocatorul ( adică acestea nu intră in nr.de 291 persoane).  Referitor la Simeria V.Ion ,instanţa constată că acesta este trecut de două ori, insă la una din poziţii acesta a semnat in locul lui Golea ,iar Golea a semnat in locul lui, deci semnătura există,iar la cealaltă poziţie la care nu a semnat nu a fost considerat la numărătoare.

Nu se va reţine susţinerea reclamantului in sensul că Pisc Anişoara şi Săvulescu Constantin sunt inscrişi de două ori pentru că la numărătoarea iniţială din care au rezultat 291 membrii, aceştia au fost excluşi de la numărătoare,instanţa procedând numai la numărarea persoanelor care au semnat tabelul.

Referitor la numita Golea Domnica, despre care reclamantul a precizat că a decedat, aceasta nu va intra in numărul total de 291 membrii, având in vedere că reprezentantul obştii a precizat că este de acord ca această persoană să fie scăzută din numărul total ( precizarea de la fila 156). Scăzând această persoană rezultă un nr. de 290 persoane care au semnat convocatorul.

Având in vedere că 19 persoane care au semnat tabelul nu sunt membrii ai obştii, aceste persoane se vor scădea din nr. de 290 rezultând 271 membrii.

In concluzie nr. membrilor obştii care au solicitat convocarea adunării generale este de 271.

Având in vedere că nr.membrilor inscrişi in Tabelul privind convocarea Adunării Generale Extraordinare şi care au semnat acest tabel este de 271, iar nr. minim de membrii care puteau solicita convocarea este de 243 ( 972 : 4), instanţa constată că aceştia reprezintă mai mult de ¼ din nr.total al membrilor obştii,aşa incât adunarea generală extraordinară din data de 13 martie 2011 a fost convocată legal.

Nu se va reţine susţinerea reclamantului in sensul că adunarea generală nu a fost convocată de consiliul de administraţie pentru că art. 7 alin. 2 din statutul obştii prevede că se poate convocat adunarea generală şi  la cererea a ¼ din membrii.

Deşi apărătorul reclamantului in concluziile pe fond a solicitat anularea adunării generale numai pe motiv că aceasta nu  a fost convocată statutar, precizând că hotărârea adunării generale este nulă pe motiv că adunarea generală nu a fost convocată legal, nesusţinând şi alte motive de nulitate invocate de reclamant la fila 120 , instanţa se va pronunţa şi asupra acestor motive de nulitate.

Referitor la faptul că a doua adunare generală a avut loc in a 8-a zi şi nu a 2-a zi ,instanţa reţine că acesta nu este un motiv de nulitate absolută a adunării generale având in vedere că adunarea generală din data de 13.03.2011 a fost anunţată in presă ( filele 25 şi 26), cuprinzând şi ordinea de zi aşa cum prevede legea, reclamantul având cunoştinţă de adunare generală ,insă nu a dorit să participe (reclamantul precizează că nu a fost primit in sediul obştii). Deci, reclamantul a cunoscut data adunării generale din data de 13.03.2011 aşa incât nu poate invoca nulitatea adunării generale pentru acest motiv.  Instanţa consideră că incălcarea prev. art. 13.1 alin. 3 din actul adiţional poate fi considerată motiv de nulitate absolută numai dacă adunarea generală ţinută a 8-a zi nu ar fi fost anunţată in presă.  Raţiunea introducerii menţiunii din art. 13.1din actul adiţional a fost aceea de a nu se mai convoca a doua adunare generală fiind considerată convocată din oficiu a doua zi.  Dar, din motiv ce aceasta a fost convocată şi pentru data de 13.03.2011 şi reclamantul a avut cunoştinţă de această adunare, el nu poate invoca nulitatea absolută. Eventual acesta ar putea fi un motiv de nulitate relativă in situaţia in care reclamantul ar fi dovedit că i s-a adus o vătămare prin necunoaşterea datei la care a avut loc adunarea generală din 13.03.2011.  Modificarea din statut ( art.13.1) respectiv „ adunarea generală se consideră convocată din oficiu a doua zi” nu are caracter imperativ,nefiind prevăzută sancţiunea nulităţii absolute.

Nu se va reţine susţinerea reclamantului in sensul că nu a fost primit la şedinţă şi că au fost incălcate prev. art. 15 lit. e din actul adiţional, pentru că nu au fost dovedite aceste susţineri.  Faptul că a fost ales un nou consiliu de administraţie nu reprezintă o incălcare a art.12.1 din actul adiţional pentru că era necesară alegerea unui nou consiliu de administraţie din moment  ce adunarea generală din data de 1.08.2010 fusese anulată.

Cu aceste considerente, instanţa va respinge acţiunea ca neîntemeiată şi in consecinţă va respinge şi cererile de intervenţie in interesul reclamantului formulate de  SC FLUX COM SERV SRL, Popescu I.Sabina, Popescu Maria, Pirici Dumitru, Vitejeanu Gheorghe, Pielea Victoria şi Stan Vasile.

Referitor la cererile de intervenţie in interesul pârâtei, formulate de intervenienţii Băin Gheorghe, Mateuţă Ion, Popescu V.Maria, Rostogolea Vasile, Aribaşi Ion, Arbagic Valentin Cosmin, Popescu Ion, Tabacu Constantin, Enăşel Vasile, Albu D. Constantin şi Trufelea Dumitru, instanţa,  le va admite având in vedere că aceştia sunt membrii ai obştii şi au interes să solicite respingerea acţiunii reclamantului şi menţinerea adunării generale a obştii.

Cu privire la cererea de intervenţie formulată de Tabacu Constantin, deşi acesta a intitulat-o ca fiind o cerere de intervenţie in interes propriu, instanţa, potrivit art. 84 C.p.c.,  califică cererea ca fiind o cerere de intervenţie in interesul pârâtei deoarece intervenientul nu invocă un drept propriu , ci o apărare a drepturilor pârâtei, solicitând respingerea acţiunii reclamantului. Potrivit doctrinei şi practicii judiciare, calificarea juridică este dată, nu după sensul literal al termenilor, ci după natura dreptului şi a scopului urmărit.  Intrucât intervenientul nu a urmărit un drept personal, ci un drept al obştii,instanţa consideră că cererea este accesorie şi in consecinţă o va admite.

Referitor la cererea de intervenţie in interesul pârâtei formulată de Tarhat Dorinel,instanţa o va respinge având in vedere că acesta nu este membru al obştii, din tabelul depus la dosar ( poziţia 99) reiese că acesta a vândut toate drepturile,aşa incât nedovedind un interes personal nu poate interveni in interesul obştii. .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia lipsei de interes a reclamantului.

Respinge excepţia lipsei de interes a pârâtei Obştea Muntele Runcu.

Admite excepţia lipsei calităţii de reprezentant a numitului Stan Vasile pentru Obştea Muntele Runcu.

Respinge  excepţia lipsei calităţii de reprezentant a numitului Anca Atanasie  pentru Obştea Muntele Runcu.

Respinge excepţia lipsei calităţii de membru al Obştii Muntele Runcu a numitului Anca Atanasie.

Respinge acţiunea formulată de reclamantul  LUPULESCU GR. VASILE domiciliat in comuna Runcu, sat Runcu, jud. Gorj  in contradictoriu cu pârâta Obştea Muntele Runcu cu sediul in comuna Runcu, jud. Gorj şi cu intervenienţii in interesul reclamantului Stan Vasile, in calitate de reprezentant al SC Flux COM SERV SRL cu sediul in Bucureşti, Bdul Chişinău, nr. 15, bl. A4, sc. 2, parter, ap. 45, sector 2 şi ca persoană fizică, Popescu Sabina, Popescu Maria, Pirici Dumitru, Vitejanu Gheorghe şi Pielea Victoria, toţi domiciliaţi in comuna Runcu, jud. Gorj şi cu intervenienţii in interesul pârâtei  Băin Gheorghe, Mateuţă Ion, Popescu V.Maria, Rostogolea Vasile, Aribaşi Ion, Arbagic Valentin Cosmin, Popescu Ion, Tabacu Constantin, Enăşel Vasile, Albu D. Constantin, Tarhat Dorinel şi Trufelea Dumitru, toţi domiciliaţi in comuna Runcu, jud. Gorj,  ca neîntemeiată.

Respinge cererile de intervenţie accesorii formulate de SC FLUX COM SERV SRL, Popescu I.Sabina, Popescu Maria, Pirici Dumitru, Vitejeanu Gheorghe, Pielea Victoria şi Stan Vasile, in interesul reclamantului.

Admite cererile de intervenţie accesorii formulate de Băin Gheorghe, Mateuţă Ion, Popescu V.Maria, Rostogolea Vasile, Aribaşi Ion, Arbagic Valentin Cosmin, Popescu Ion, Tabacu Constantin, Enăşel Vasile, Albu D. Constantin şi Trufelea Dumitru, in interesul pârâtei.

Respinge cererea de intervenţie accesorie formulată de Tarhat Dorinel in interesul pârâtei.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronunţată in şedinţa publică din 24.08.2011.

Preşedinte,

PARASCHIVA CATRINOIU

Grefier,

ALINA MEZDREA

red. P.C. 30 August 2011

23 ex