Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 2606 din 21.03.2011


Dosar nr. 16603/318/2010

R O M Â N I A

Cod operator 2445

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 2606/2011

Sedinta publica de la 21 Martie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE RAMONA BIANCA TUFAN

Grefier DIANA-GEORGIANA COTOI

Pe rol fiind judecarea contestatiei la executare formulate de contestatorul AGC, in contradictoriu cu intimatele  BEJ DI, SC TCS SRLsi BRD GSG SA, prin  Sucursala TG-JIU.

La apelul nominal facut în sedinta publica, au lipsit partile, contestatorul fiind reprezentat de avocat BL, ia intimata BRD GSG SA fiind reprezentata de avocat MM

Procedura de citare  este legal îndeplinita.

 S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, se constata depusa la dosarul cauzei o cerere de amânare formulata de contestator, pentru a depune înscrisuri, pe motiv ca este in imposibilitatea prezentarii în fata instantei la acest termen de judecata.

Instanta pune in discutie cererea de amânare formulata de contestator, aparatorii partilor lasând solutionarea acesteia la aprecierea instantei.

Instanta, având in vedere ca avocat BL  este reprezentantul contestatorului, în temeiul art. 156 alin. 1 Cpc, va respinge cererea de amânare si nemaifiind alate cereri de formulat, nici probe de administrat, constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Avocat BL pentru contestator  a solicitat admiterea cererii asa cum a  fost formulata.

Avocat MM pentru intimata BRD GSG SA, a solicitat respingerea actiunii, pentru motivele expuse în întâmpinare.

JUDECATA

Prin contestatia înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr. 23627/318/2010 la data de 9.08.2010, contestatorul AGC a solicitat instantei ca, in contradictoriu cu intimatele  BEJ DI, SC TCS SRL,  si BRD GSGSA, prin  Sucursala TG-JIU, sa se dispuna anularea formelor de executare pornite în dosarul de executare nr. 917/E/2009 al BEJ DI si suspendarea executarii silite pâna la solutionarea definitiva si irevocabila a contestatiei.

În motivarea cererii, contestatorul a aratat titlul executoriu reprezentat de contractul de credit 4657011/23.09.2008 încheiat intre B.R.D.- G.S.G. - Sucursala Gorj si SC T CS S.R.L  nu este investit cu formula executorie si nu poate fi pus in executare, având în vedere faptul ca în Legea 58/1998 cu modificarile si completarile ulterioare nu este exceptat contractul de credit de la investirea cu formula executorie

A precizat ca suma pretinsa nu are un caracter cert lichid si exigibil nefacându-se dovada

modului de calcul al  sumelor pretinse de creditoare,  contractul fiind încheiat cu perioada de valabilitate de 12 luni, începând cu data semnarii lui (29.09.2008) pana la 29.09.2009, iar dupa aceasta data a fost încheiat un nou contract de credit intre partile contractante pentru care contestatorul  nu a semnat o hotarâre AGA de aprobare a solicitarii creditului, nu a semnat noul contract de credit ori un act aditional la acest contract;  nu a semnat bilet de ordine sau contract de  fidejusiune.

A mai aratat ca la contractul de credit ce face obiectul dosarului de executare nr.917/E/2009

nu a semnat contract de fiduciune asa cum se prevede la punctul 8.11.C din contract.

Ca, creditul este acordat societatii comerciale TCS S.R.L in

care are calitatea de asociat si raspunde in limita capitalului social subscris si varsat in absenta unui contract de garantie.

Ca, prin acordarea unui nou credit in anul 2009, si-au pierdut valabilitatea garantiile

constituite in favoarea acestui contract de credit, soldul creditului fiind preluat in noul contract potrivit legii nr.443/2004 modificata si completata si republicata..

Cu privire la formele de executare initiate de BEJ DI a precizat ca adresa de înfiintare a popririi nu este însotita de documentatia privind modul

de calcul al sumelor pretinse datorate de contestator fata de banca creditoare

a S.C TCSS S.R.L. si nici de vreun înscris din care sa se

faca dovada unei garantii (contract de fidejusiune) semnat de contestator

(renuntare la beneficiul de discutie si de diviziune)

În drept, contestatorul si-a întemeiat cererea în baza disp. art. 399 Cpc.

Intimata BRD GSGSA a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii, aratând ca petentul a beneficiat de credite acordate de intimata, care detine creante împotriva acesteia în baza contractului de credit nr. 46570111/23.09.2008 anexa 1 prin care acestuia i s-a acordat un credit în valoare de 38700 lei garantat cu contractul de fidejusiune reala mobiliara pe cont curent nr.46570111/23.09.2008, contract de fidejusiune accesoriu la contractul de credit nr.  46570111/23.09.2008 încheiat între BRD Sucursala D.T S si fidejusorii P M, AGC si M C S si prin biletele la ordin valabile fara protest investite cu formula executorie emise la data de 23.09.2008 pentru sumele de 38700 lei si respectiv 6780,31 lei.

S-a aratat ca debitoarea SC T CS SRL nu a achitat creditul, dobânda restanta si comisioanele aferente, înregistrând fata de intimata la data de 22.10.2010 un debit total în cuantum de 57529,55 lei iar pentru recuperarea  debitelor, s-a procedat la declansarea executarii silite asupra bunurilor mobile si imobile proprietatea debitoarei, a fidejusorilor si avalistilor biletelor la ordin prin BEJ DI.

Intimata a mai aratat ca potrivit dispozitiilor art. 120 din OTU nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului , coroborate cu dispozitiile art. 374 alin. 1 si art. 374 alin1 din Codul de procedura civila contractele de credit constituie titluri executorii si se executa fara formula executorie .

Intimata apreciaza ca neîntemeiate sustinerile contestatorului referitoare la faptul ca creanta bancii nu ar fi certa, lichida si exigibila aratând ca din fisa de interogare stare credit rezulta ca debitoarea înregistra un debit în suma de 57529, 55 lei compus din credit în suma de 38700 lei, dobânda în suma de 16106,62 lei si comisioane în suma de 3422,93 lei.

Întâmpinarii i-au fost atasate contractul de credit nr. 46570111/23.09.2008, contract de garantie reala mobiliara pe cont curent nr. 46570111/23.09.2008; contract de fidejusiune accesoriu la contractul de credit nr. 46570111/23.09.20008, bilete la ordin emise la 23.09.2008( filele 18-36).

Instanta, din oficiu, a solicitat BEJ DI dosarul de executare nr. 917/E/2009, care a fost înaintat în copii certificate la data de 1.02.2011( filele 49-154).

La termenul de judecata din data de 07.02.2011 contestatorul a depus la dosar note de sedinta prin care a solicitat suplimentarea probatoriului cu înscrisuri detinute de intimata creditoare si nedepuse cu rea credinta la dosar respectiv: actul aditional încheiat cu ocazia prelungirii liniei de credit al carui contract de credit a fost depus în instanta, documentatia de aprobare a prelungirii creditului: cererea de credit, hotarârea adunarii generale a asociatilor debitoarei  si biletele la ordin emise, toate înscrisurile fiind depuse cu ocazia prelungirii creditului , solicitând efectuarea în cauza a unei expertize contabile.

Instanta , încuviintând cererea de probatorii formulata de contestator a pus în vedere reprezentantului intimatei sa depuna la dosarul cauzei înscrisurile încuviintate.

La data de 28 februarie 2011 reprezentantul intimatei a depus la dosar adresa nr. 2675 din aceeasi data emisa de BRD G S G, sucursala Tg-Jiu prin care a aratat ca la contractul de credit nr. 4657011 din 23.09.2008 nu a fost încheiat un act aditional prin care sa se reînnoiasca linia de credit în suma de 38700 lei acordata prin acest contract, neexistând astfel nici documentatie de aprobare a prelungirii liniei de credit si nici alte bilete la ordin. 

Analizând actele si lucrarile dosarului,  instanta apreciaza contestatia la executare ca fiind neîntemeiata, urmând a fi respinsa cu urmatoarea motivare:

Prin contractul de credit  nr. 46570111/23.09.2008  a fost  acordat un credit în valoare de 38700 lei debitoarei SC T C S SRL Tg-Jiu, reprezentata prin PM, AC si MC pe o perioada de 12 luni de la data punerii la dispozitie a creditului, credit care urma a  fi rambursat la data de 23.09.2009.

 Creditul acordat a fost garantat cu contractul de fidejusiune reala mobiliara pe cont curent nr.46570111/23.09.2008, contract de fidejusiune accesoriu la contractul de credit nr.  46570111/23.09.2008 încheiat între BRD Sucursala DT S si fidejusorii PM, AGC si MCS si prin biletele la ordin valabile fara protest investite cu formula executorie emise la data de 23.09.2008 pentru sumele de 38.700 lei si respectiv 6.780,31 lei ( fila 36 - fata si verso).

Urmare a faptului ca debitoarea nu a achitat creditul la termenul scadent, intimata a formulat la data de 15.09.2009 cerere de executare silita a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit mai sus mentionat , formându-se dosarul de executare nr. 917/E/2009 al BEJ I D, iar la data de 23.09.3009 prin încheierea nr. 1428 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosar nr. 11622/318/2009, a fost admisa cererea formulata de executorul judecatoresc, fiind încuviintata executarea silita a titlului executoriu mai sus mentionat.

S-a procedat la urmarirea silita a contestatorului , si a celorlalti garanti, în calitatea sa de semnatar al contractului de fidejusiune si al biletelor la ordin cu care a fost garantat creditul acordat (conform art. 8.1.1. din contractul de credit si art. 2 din contractul de fidejusiune -fila 64 ).

Instanta va înlatura sustinerile contestatorului în sensul ca titlul executoriu reprezentat de contractul de credit 4657011/23.09.2008 încheiat intre B.R.D.- G.S.G. - Sucursala Gorj si  SC T C S S.R.L  nu este investit cu formula executorie si nu poate fi pus in executare, întrucât conform art. 120 din OTU nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului , coroborate cu dispozitiile art. 374 alin. 1 si art. 3741cod procedura civila care arata ca " înscrisurile carora legea le recunoaste caracterul de titlu executoriu sunt puse în executare fara investire cu formula executorie", contractele de credit constituie titluri executorii si se executa fara investire cu formula executorie .

 De altfel, si în cuprinsul contractului de împrumut este mentionat la capitolul 11 art.11.2 :" prezentul contract, precum si garantiile reale si personale constituite în scopul garantarii creditului si a dobânzii aferente, constituie titlu executoriu fara îndeplinirea altor formalitati, conform legislatiei române în vigoare."

 De asemenea, din actele depuse la dosar rezulta ca creanta bancii are caracter cert lichid si exigibil , aceasta situatie rezultând în mod clar din fisa de interogare stare a creditului emisa de intimata si depusa la dosar, urmând a fi înlaturate sustinerile contestatorului referitoare la caracterul creantei .

Pe parcursul judecarii cauzei s-a relevat faptul ca la contractul de credit nr. 4657011 din 23.09.2008 nu a fost încheiat un act aditional prin care sa se reînnoiasca linia de credit în suma de 38.700 lei acordata prin acest contract, neexistând astfel nici documentatie de aprobare a prelungirii liniei de credit si nici alte bilete la ordin, ramânând fara suport probator afirmatiile contestatorului în sensul ca ar fi fost semnat un nou contract de credit la expirarea celui initial,si astfel ar fi lovite de  nulitate actele de executare.

Conform art. 371 alin. 2 Cod proc.civ.:" în cazul în care debitorul nu executa de bunavoie obligatia sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silita , potrivit dispozitiilor prezentei carti, daca legea nu prevede altfel", iar potrivit aceluiasi articol , însa la aliniatul 3) se prevede ca:  " executarea silita are loc în oricare dintre formele prevazute de lege, simultan sau succesiv, pâna la realizarea dreptului recunoscut prin titlu executoriu,(...), precum si a cheltuielilor de executare ."

Din analiza întregului dosar de executare înaintat la dosarul cauzei de catre BEJ ID, instanta constata ca actele de executare au fost întocmite în conditiile legii, nefiind incidente cauze  care sa conduca la nulitatea acestora, contestatorul nereusind sa faca dovada în acest sens, retinând însa ca nu s-a achitat debitul pâna la data formularii cererii de executare silita de catre intimata debitoare.

Fata de considerentele expuse mai sus, precum si de disp. art.399 si art. 404 alin. 2 Cod proc. civ., instanta constatata ca formele de executare silita au fost efectuate cu îndeplinirea conditiilor legale  si ca, pâna în prezent, contestatorul nu si-a îndeplinit obligatiile stabilite în sarcina sa prin titlul executoriu.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge contestatia la executare formulata de contestatorul AGC, cu domiciliul procesual ales la Cabinet avocat L B din..., in contradictoriu cu intimatele  BEJ DI,  cu sediul in..., SC TCS SRL,  cu sediul in ...si BRD GSG SA, prin  Sucursala TG-JIU,  cu sediul in ...

Cu recurs.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 21 Martie 2011, la Judecatoria Tg-Jiu.

 

Presedinte, Grefier,

RBT/D.C.

6 ex./ 8 aprilie 2011

1