Tardivitate măsuri asigurătorii

Hotărâre - din 19.03.2015


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 03.03.2015, petenta SC AP SRL a formulat contestaţie la executare împotriva procesului-verbal de instituire a sechestrului asigurător nr. 01/06.02.2015 întocmit de BEJ xxx, în dosarul nr. 1/2015, la cererea petenţilor TM, TM, în calitate de reprezentant legal al minorei SN, solicitând anularea în parte a acestuia, în sensul aplicării măsurii în limita concurentei sumei de 150.000 euro şi 50.000 Iei.

în motivarea cererii, s-a arătat că prin încheierea de şedinţă din 25.11.2014, pronunţată de Judecătoria Câmpina în dosarul nr. …/204/2014, s-a dispus, în baza art. 249 alin. 7 Cod proc. pen, instituirea sechestrului asigurător, până la concurenţa sumelor de 150.000 euro şi 50.000 lei, pe bunurile mobile şi imobile ale inculpatului CC şi ale părţilor responsabile civilmente SC CP SRL şi SC AP SRL.

S-a mai arătat că la data de 06.02.2015 executorul judecătoresc RCC a instituit sechestrul asigurător asupra întregului parc auto al societăţii AP SRL, respectiv asupra unor bunuri care depăşesc cel puţin de 10 ori valoarea creanţei.

în drept, a invocat disp. art. 711 şi urm şi art. 951 şi urm. Cod proc. civilă şi în susţinerea contestaţiei a fost depusă copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe procesul-verbal contestat (f. 5-8).

Prin încheierea din camera de consiliu din data de 04.03.2015 s-a dispus admiterea excepţiei necompetenţei instanţei civile, iar cauza a fost trimisă spre competentă soluţionare unui complet penal, reţinându-se că pricina în care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător se află în curs de judecată în prima instanţă, competentă să se pronunţe asupra modului de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii fiind însăşi instanţa penală care a dispus luarea acestei măsuri.

La termenul de judecată din data de 19.03.2015, părţile civile la solicitarea cărora dispus luarea măsurii asigurătorii a controlului judiciar au invocat excepţia tardivităţii formulării contestaţiei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut că, în fapt, prin încheierea de şedinţă din data de 25.11.2014 pronunţată în dosarul nr. …/204/2014 al Judecătoriei Câmpina, în baza art. 249 alin. 7 C.p.p., s-a dispus instituirea sechestrului asigurător pe bunurile imobile şi mobile ale inculpatului CC, ale SC CP SRL Bucureşti şi ale SC AP SRL xxx, bunuri identificate prin adresele Direcţiilor de impozite şi taxe locale de pe lângă Primăriile sectorului xxx Bucureşti (adr. 346431/21.10.2014) şi a com. xxx (adr. 9763/21.10.2014), până la concurenţa sumei de 150.000 euro şi 50.000 lei.

Prin procesul-verbal nr. 01/06.02.2015 al BEJ xxx s-a dispus instituirea sechestrului asigurător, până la concurenţa sumei de 150.000 euro şi 50.000 lei, asupra unor bunuri mobile reprezentând vehicule aparţinând SC AP SRL (f. 5-6).

Examinând cu prioritate excepţia tardivităţii formulării contestaţiei invocată la termenul de judecată din data de 19.03.2015, instanţa apreciază că aceasta este întemeiată, urmând a o admite, având în vedere următoarele considerente:

Potrivit art. 250 al. 6 Cpp, împotriva modului de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii luate de către judecătorul de cameră preliminară ori de către instanţa de judecată, procurorul, suspectul ori inculpatul sau orice altă persoană interesată poate face contestaţie la acest judecător ori la această instanţă, în termen de 3 zile de la data punerii în executare a măsurii.

Având în vedere faptul că măsura asigurători a sechestrului, dispusă prin încheierea de şedinţă din data de 25.11.2014 pronunţată în dosarul nr. xxx/204/2014 al Judecătoriei Câmpina, a fost pusă în executare la data de 06.02.2015 prin instituirea de către executorul judecătoresc a sechestrului asupra bunurilor SC AP SRL, instanţa constată că termenul de trei zile de formulare a contestaţiei, prev. de art. 250 al. 6 Cpp, a expirat la data de 12.02.2015, or contestaţia a fost înregistrată  la data de 03.03.2015, fiind astfel tardiv formulată.

Faţă de cele ce preced, instanţa urmează a admite excepţia tardivităţii şi, pe cale de consecinţă, în temeiul disp. art. 250 alin. 6 Cpp, va respinge ca tardivă contestaţia formulată de SC AP SRL.